Hotărârea nr. 39/2011

39/15.02.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului"
Hotararea Consiliului Local 39/15.02.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Câmpului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-501/10.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 149/07.12.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) şi c) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare zona Câmpului", întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 2/05.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9

,,Amenajare zona Câmpului”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ROUTECONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Amenajare zona Câmpului”, conform contractului de proiectare nr. 2 din data de 05.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției:

9

Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M

10luni

3.939,142 mii lei (inclusiv TVA)

916,635 mii euro (inclusiv TVA)

3.428,907 mii lei (inclusiv TVA)

797,904 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități:

  • •  Lungime traseu - parte carosabilă - 6,00m

  • •  Suprafață parte carosabilă

  • •   Trotuare și piste de cicliști

  • •  Suprafață zonă verde

  • •  Semnalizare rutieră străzi

Lucrări edilitare(guri de scurgere)

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU


1241,58m

8.872,95mp

5.017,28mp

671,32mp 1241,58m

72 buc


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

CONSILIER, PÎRVU LILIANA

România                                           SE APROBĂ

Județul Timiș                                                     PRIMAR,

Municipiul Timișoara                                dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri și Poduri

Nr. SC 2011 - 501/10.01.2011

REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare zona Câmpului”

Direcția Tehnică, Serviciul Drumuri și Poduri are în programul de investiții pe anul 2010 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Amenajare zona Câmpului”.

Zona Câmpului este situată în zona de est a municipiului Timișoara, între intersecția străzii Câmpului cu strada Căprioarei și Levănțicăi (străzi aflate în partea dreaptă a sensului de mers pe strada Câmpului dinspre strada Iosif Vulcan spre strada Torac). Amenajarea Zonei Câmpului continuă cu modernizarea următoarelor străzi (străzi aflate în partea stângă a sensului de mers pe strada Câmpului dinspre strada Iosif Vulcan spre strada Torac): strada Ion Luca Bănățeanul având o lungime de 434,28m, strada Liviu Tempea având o lungime de 254,35m, strada Aurelia Fătu Răduțu cu o lungime de 261,07m, strada Vasile Crețu cu o lungime de 291,88m, în total 1 241,58m de străzi.

Străzile prezintă deficiențe caracteristice, caracterizate prin lipsa planeității suprafeței de rulare, lipsa declivităților transversale și longitudinale, lipsa semnalizării rutiere.

În ceea ce privește starea tehnică a îmbrăcăminților rutiere de pe partea carosabilă actuală, s-a constatat că acestea sunt pietruite cu diverse materiale granulare cu grosimea de 30...40 cm. Cu toate acestea suprafața părții carosabile este contaminată cu pământ, iar materialele granulare din straturile existente nu mai corespund din punct de vedere al calității.

În situația actuală, străzile ce compun Zona Câmpului nu au o structură rutieră de drum, străzile fiind realizate din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea carosabilă nefiind la același nivel pe întreaga lățime între fronturile clădite, iar în situația unor ploi străzile sunt circulabile în condiții dificile.

De asemenea, străzile ce compun Zona Câmpului au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte un trafic ușor, mai ales pe perioada de iarnă, când accesul autovehiculelor de colectare a resturilor menajere, precum și a celorlalte autovehicule de interes general se realizează greoi.

Canalizarea pluvială a fost executată pe toate străzile studiate, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă.

Străzile ce compun Zona Câmpului beneficiază de utilitățile urbane având realizată rețeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale și rețeaua de alimentare cu energie electrică .

Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de realizarea drumului.

Având în vedere cele menționate, este necesară și oportună, realizarea străzilor propuse în lungime de 1 241,58m, acest fapt conducând la îmbunătățirea accesului rutier și pietonal în zonă.

Realizarea lucrării va îmbunătăți considerabil viabilitatea și starea tehnică a părții carosabile și implicit confortul și siguranța utilizatorilor.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii și proiecte.

În vederea asigurării unei circulații corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât și pentru pietoni, precum și pentru evaluarea investiției, este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Primăria Municipiului Timișoara a recepționat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Amenajare zona Câmpului”, realizat de S.C. ROUTECONSULT S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 2 / 05.01.2010.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției ,,Amenajare zona Câmpului” este estimată, conform devizului general al investiției, la 3.939,142 mii lei , respectiv 916,635 mii Euro (1 Euro = 4,2974 lei la data de 15.11.2010).

Investiția se va realiza în decurs de 10 luni.

Având în vedere faptul că finanțarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare zona Câmpului”se face din Bugetul local, propunem aprobarea studiului de fezabilitate și realizarea investiției menționată anterior.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

SMARANDA HARACICU


SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERV. DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC


CONSILIER,

LILIANA PÎRVU

FP 53-01, Ver.1