Hotărârea nr. 389/2011

389/13.12.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
Hotararea Consiliului Local 389/13.12.2011
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 26878/05.12.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr. 972/2007;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
Având în vedere prevederile din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007;
În temeiul art. 8 alin (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Procesul verbal privind consultarea publică desfăşurată în data de 02.12.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

REGULAMENT PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

 • (1) Prezentul regulament stabilește cadruljuridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier și utilizatorii serviciilor.

 • (2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

 • (3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

ART. 2

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

 • a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale;

 • b) îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local;

 • c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

 • d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor autorizați, la piața transportului public local;

 • e) optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

ART. 3

În sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public local - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;

 • 2. autoritate de autorizare - serviciul specializat de transport local din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Timișoara;

 • 3. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 4. copie conformă a licenței comunitare - document în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;

 • 5. licență comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier;

 • 6. cursă - parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul aceluiași serviciu regulat special de transport de persoane;

 • 7. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

 • 8. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport; în cazul persoanelor fizice/asociațiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociației familiale;

 • 9. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 10. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi județene sau locale;

 • 11. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

ART. 4

Autoritățile administrației publice locale vor urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. II

Efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

SECȚIUNEA 1

Principiile și obiectivele efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 5

Transportul public local prin curse regulate speciale se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

ART. 6

 • (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Transportul public local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

ART. 7

Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

SECȚIUNEA a 2-a

Licențe și alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate speciale

ART. 8

 • (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă.

 • (2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu și caiete de sarcini elaborate și eliberate de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în condițiile prezentului regulament.

 • (3) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 • a) se execută cu autobuze deținute în proprietate, înmatriculate în județul respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulație stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;

 • b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit și licențiat conform Ordonanței Guvernului nr.

27/2011;                                                                             ’

 • c) persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stații stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea;

 • d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;

 • e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimației de serviciu valabile.

 • (4) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează pe teritoriul Municipiului Timișoara numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

ART. 9

Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul vehiculului, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, următoarele documente, documente care vor fi prezentate la control, obligatoriu, de către conducătorul auto:

 • a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de către Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în original;

 • b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul și operatorul de transport rutier, în copie;

 • c) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport, în copie;

 • d) avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu locațiile ce vor fi utilizate ca stații de urcare/coborâre a călătorilor, în copie conformă cu originalul, valabil;

 • e) copia conformă a licenței comunitare, în original;

 • f) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport afișată la loc vizibil;

 • g) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;

 • h) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

 • i) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

 • j) certificatul de înmatriculare cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;

 • k) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

 • l) foaia de parcurs a vehiculului;

 • m) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil;

 • n) legitimații de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate, în cazul transportului angajaților instituțiilor/operatorilor economici.

ART. 10

Beneficiarii transportului public de persoane prin curse regulate speciale au obligația să emită pentru angajații proprii legitimații de serviciu valabile.

ART. 11

 • (1) Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efectuării traseului și se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

 • (2) Taxa de eliberare al licenței de traseu este de 180 lei/3 ani/cursă.

 • (3) Licența de traseu este însoțită pe toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.

 • (4) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde:

 • a) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea;

 • b) orele de plecare, respectiv de sosire;

 • c) zilele în care se efectuează transporturile;

 • d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.

 • (5) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă.

 • (6) Modelul licenței de traseu și caietului de sarcini al acesteia sunt prezentate în anexa 1 și anexa 2.

ART.12

 • (1) Licența de traseu se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în baza următoarelor documente:

 • - cerere;

 • - lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;

 • - copiile conforme ale licenței comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă, în copie;

 • - copie a certificatului de înmatriculare cu anexa cu inspecția tehnică periodică valabilă pentru toate autobuzele utilizate în efectuarea curselor;

 • - certificat privind norma de poluare eliberat Registru Auto Român (minim EURO 4);

 • - dovada dețineii autobuzelor în proprietate (copie carte de identitate) sau în baza unui contract de leasing, în copie;

 • - asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

 • - graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb;

 • - contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb, în copie;

 • - tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar;

 • - avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu traseul și locațiile ce vor fi utilizate ca stații de urcare/coborâre a călătorilor pe raza Municipiului Timișoara, în copie;

 • - dovada achitării taxei pentru eliberarea licenței de traseu.

 • (2) Avizul Comisiei de Circulație se obține în baza următoarelor documente:

 • - cerere;

 • - act justificativ din care să rezulte traseele și locațiile ce vor fi utilizate ca stații de urcare/coborâre a călătorilor pe raza Municipiului Timișoara;

 • - licența comunitară, în copie;

 • - copie după Certificatul de Înregistrare al societății eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • - contractul/contractele încheiat/e cu beneficiarul/beneficiarii transportului.

ART. 13

Retragerea licenței de traseu se face de către Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în următoarele cazuri:

 • a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;

 • b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau ale prezentului Regulament;

 • c) când licența de traseu a fost obținută prin furnizarea unor documente care conțineau informații eronate;

 • d) la încetarea activității operatorului de transport rutier;

 • e) la retragerea licenței comunitare.

ART. 14

 • (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport Autorității de autorizare, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea urmând a fi înlocuite.

 • (2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a.

SECȚIUNEA a 3-a

Siguranța rutieră

ART. 15

În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local prin curse regulate speciale au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

ART. 16

Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport local prin curse regulate speciale au următoarele îndatoriri:

 • 1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • 2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • 4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

 • 5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

 • 6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • 7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

 • 8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

 • 9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

 • 10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

 • 11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

 • 12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor;

 • 13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice categoriei de transport rutier pe care o execută.

ART. 17

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 18

Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

 • 2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

 • 3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

 • 4. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

 • 5. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

 • 6. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

 • 7. să respecte întocmai legile și reglementările specifice categoriei de transport rutier pe care o execută.

 • 8. să prezinte la controlul în trafic documentele stabilite prin prezentul Regulament precum și alte documente prevăzute de legislația în vigoare

 • 9. să aibă un comportament civilizat în raport cu organele de control;

 • 10. să nu părăsească mijlocul de transport în timpul desfășurării transportului, fără motiv întemeiat;

 • 11. să nu oprească mijloacele de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor în afara stațiilor aprobate prin caietul de sarcini al licenței de traseu;

 • 12. să nu schimbe traseul aprobat de autoritățile competente prin licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia

ART. 19

Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local prin curse regulate speciale vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

ART. 20

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECȚIUNEA a 4-a

Condiții privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale

ART. 21

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor condiții:

 • 1. să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport;

 • 2. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;

 • 3. să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu;

 • 4. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin;

 • 5. să preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile destinate acestui scop;

 • 6. să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto;

 • 7. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite special, altele decât stațiile publice și în incinta unde își desfășoară activitatea beneficiarul transportului;

 • 8. să oprească în toate stațiile prevăzute în caietul de sarcini aferent licenței de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în caietul de sarcini;

 • 9. să respecte traseul impus prin licența de traseu de către Autoritatea de autorizare;

 • 10. să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 11. mijlocul de transport să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia;

 • 12. să nu admită la transport în salonul autovehiculului materii greu mirositoare, materii inflamabile,butelii de aragaz, butoaie cu carbid, tuburi de oxigen, materiale explozibile, filme cinematografice neambalate în cutii metalice, produse caustice, materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor, obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

 • 13. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare;

 • 14. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

 • 15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână, care pot fi ținute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

 • - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

 • - conțin produse neadmise la transport;

 • - sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a autovehiculului;

 • 16. nu se admit la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

 • 17. bagajele depuse în spațiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;

 • 18. autovehiculele trebuie sa aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

 • 19. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate;

 • 20. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea și prevenirea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • 21. în perioada de iarnă, autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

 • 22. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare.

CAP. III

Răspunderi și sancțiuni

ART. 22

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amenda de la 1000 - 1500 lei conducătorul auto pentru următoarelor fapte:

 • a) refuzul de a prezenta la control documentele prevăzute la art. 9 lit. d) - m);

 • b) nerespectarea prevederilor art. 18 pct. 9, 10, și 12, art. 21 pct. 2, 10, 11, 12 și 15;

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amenda de la 500-1000 lei operatorii de transport pentru nerespectarea art. 21 pct. 1.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amenda de la 2000 - 2500 lei operatorii de transport pentru următoarelor fapte:

 • a) nedeținerea documentelor prevăzute la art. 9 lit. d) și i);

 • b) reful de a comunica, la solicitarea Autorității de Autorizare în termen de 30 zile, datele de identificare ale conducătorului auto care refuză legitimarea în momentul controlului, precum și orice alte documente;

 • c) nerespectarea prevederilor art. 21 pct. 4, 7, 9 și 18.

 • (4) Constatarea contravențiilor se face de cătra împuterniciții Primarului Municipiului Timișoara, precum și de alte autorități competente conform legii.

 • (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, în conformitate cu OUG 2/2001, actualizată, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul - verbal.

CAP. IV

Dispoziții finale și tranzitorii

ART. 23

Prezentul Regulament se completează cu prevederile Legii nr. 92/2007, Ordinului nr. 353/2007, precum și cu prevederile reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

ART. 24

Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara

CAIET DE SARCINI AL LICENȚEI DE TRASEU Seria TM Nr.


MODEL


Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale A. Denumirea traseului:


DUS

Km

Nr. de stație

Denumirea stației

ÎNTORS

Ora de plecare

Ora de plecare

I

II

III

III

II

I

1

2

3

4

5


B. Condiții pentru asigurarea caietului de sarcini:

 • 1. Zilele în care circulă:

 • 2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:

 • 3. Amenajările și dotările autovehiculului:

 • 4. Numărul de șoferi necesar:

Operatorul de trasnport/Transportatorul autorizat.

S.C.


Primar,


Director,


Valabil:

Data emiterii:


OBS: Este interzisă staționarea autobuzelor ce vor circula pe traseul mai sus menționat. în stațiile de urcare-coborâre a călătorilor specificate în prezentul caiet de sarcini, cu excepția capetelor de traseu respectiv incinta garaj si incinta societate comerciala beneficiara.


Cod FP18-04. Ver.2


RO


Model


ROMAN IA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

LICENȚĂ DE TRASEU

9

Seria....TM.......Nr.................

Servicii de transport public local de persoane prin curse

regulate speciale

Prezenta licen ță de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

......................’Operațor dețranșportȘ.C....................................

Adresa:

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ • ••••••••■••• • •■•■■■■■■■■■■■■■■■••• ••••••••■■■■

C.U.I.:

Valabilă de la data de......................până la data de ...

Eliberată în baza Licenței de transport seria...........nr.

Data eliberă rii..............................

Primar,                                       Direcor.

GHEORGHE CIUHANDU              CULIȚĂ CHI5

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane prin curse regulate pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

Cod FP 18-03,Ver.3


Seria .... TM........Nr...................


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.


Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum și alte servicii de transport public. Serviciile de transport public local de persoane cuprind, printre alte servicii, transportul prin curse regulate speciale (art. 3 alin. 2 și 3 din Legea nr. 92/2007).

Articolul 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 92/2007 stipulează:

 • (1) Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Prin Ordinul 972/2007 s-a aprobat Regulamentul - cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, regulament care stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local, cu excepția transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere și a transportului cu metroul, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați și utilizatorii serviciilor.

Potrivit art. 7 din Regulamentul - cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul 972/2007 transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

Ținând cont de aceste prevederi legale mai sus menționate, de Ordinul 972/2007, precum și de celelalte reglementări legale în domeniul transportului s-a întocmit Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

Prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale s-au stabilit următoarele:

 • - Principiile și obiectivele efectuării transportului public local de persoane prin curse regulate speciale;

 • - Licențele și alte documente necesare pentru efectuarea transportului public local prin curse regulate speciale;

 • - Îndatoririle operatorilor de transport care efectuează servicii de transport public local prin curse regulate speciale în ceea ce privește măsurile necesare să le adopte pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației;

 • - Atribuțiile și responasbilitățile conducătorilor auto;

 • - Condițiile în care se efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate speciale;

 • - Răspunderi și sancțiuni.

Poluarea reprezintă o stare nedorită de degradare a mediului natural înconjurător datorită contaminării cu substanțe dăunătoare, ca o consecință a activităților umane. Se cunosc două feluri de poluare: locală și globală. Transporturile reprezintă una dintre sursele importante de poluare a mediului înconjurător. Formele de poluare generate de transporturi sunt: poluarea fonică, poluarea aerului și poluarea apelor.

Pentru reducerea poluării am propus ca pentru eliberarea licenței de traseu pentru transportul local de persoane prin curse regulate speciale operatorul de transport să prezinte, printre alte documente, certificatul privind norma de poluare eliberat Registru Auto Român (minim EURO 4).

Transportul rutier este si principala sursa de monoxid de carbon si particule fine, care prezinta riscuri majore pentru sanatate, inclusiv probleme respiratorii cum ar fi astmul. In fiecare an, circa 300,000 persoane mor prematur ca urmare a bolilor produse de poluarea aerului.

Potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului printre principiile și elementele strategice care conduc la dezvoltarea durabilă, se numără:

 • - principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

 • - principiul "poluatorul plătește".

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș ne-a adus la cunoștință, prin mai multe adrese, notificarea din partea Comisiei Europene prin care România a fost atenționată asupra neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul art. 5 alin. (1) din Directiva 1999/30/CE privind valorile limită de dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule și plumb în aerul ambiant. Municipiul Timișoara a depășit valorile limită pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) și este obligat să ia măsuri în vederea îmbunătățirii calității mediului prin reducerea poluarii.

Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice au obligația să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului (art. 70 lit g) din OUG nr. 195/2005).

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 92/2007 consiliul local are atribuția de a elabora și aproba normele locale și regulamentele serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu.

Ținând cont de aceste prevederi asociațiile reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiile sindicale teritoriale din domeniu au fost convocate în data de 02.12.2011, ora 11,00 la Primăria Municipiului Timișoara - la Sala Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Bv. C.D. Loga, nr. 1 în vederea consultării cu privire la propunerea de Regulament pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. După cum rezultă din procesul - verbal încheiat în data de 02.12.2011 nu s-a prezentat niciun membru din cadrul instituțiilor mai sus menționate.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem spre aprobare Regulementul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF BIROU,

ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER SUPERIOR, ING. SEMEN-ANTON PANTELICĂ


CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,