Hotărârea nr. 388/2011

388/13.12.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara
Hotararea Consiliului Local 388/13.12.2011
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 642/02.11.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipilui Timişoara nr.466/20.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori ,"Sf. Nicolae";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183/25.05.2010 privind reorganizarea Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei;
Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 903621/27.09.2011;
Având în vedere prevederile art. 111 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul Funcţionarilor Publici;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.2012.

Art. 2: La aceeaşi dată se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/25.05.2010.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara .

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA nr. 2 la Hotărârea nr.

APROBAT

PRIMAR

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI TIMIȘOARA

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția public/Post contractual

Nr. posturi

Cls.

Grad

A. Funcții publice de conducere

Funcții publice

1.

Șef serviciu

S

1

II

Total funcții publice de conducere

1

B. Funcții publice de execuție

2.

Consilier

S

2

I

superior

3.

Consilier

S

1

I

principal

4.

Consilier

S

4

I

asistent

5.

Consilier juridic

S

1

I

principal

6.

Inspector

S

2

I

principal

7.

Inspector

S

1

I

asistent

8.

Referent

M

1

III

superior

Total funcții publice de execuție

12

Total funcții publice

13

C.1. Funcții personal contractual de conducere

9.

Șef birou

S

1

I

C.2. Funcții personal contractual de execuție

10.

Psiholog

S

1

11.

Educator specializat

PL

5

12.

Administrator

M

1

I

13.

Inspector de specialitate

S

1

14.

Asistent social

S

2

15.

Ingrijitor

G

2

I

16.

Ingrijitor

1

17.

Șofer

1

II

Total personal contractual

15

TOTAL GENERAL

28

Viceprimar

Adrian Orza


Director executiv adjunct Gabriela Cristina Curuț

Șef serviciu

Inspector principal, Mihai Rodica


Mihaela Buzilă-Petrescu

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr.


APROBAT

PRIMAR

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU


Consiliul Local al Municipiului Timișoara

SPCFDirecția de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei

Timișoara, Str.Platanilor nr.2, cod 300186, Tel./Fax: 0256-214.572, 0356-179.103 e-mail: spcf.timisoara@yahoo.com

Nr.642 Data 02.11.2011


APROBAT, PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului pentru Protecția

Copilului și Familiei Timișoara


Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.183/25.05.2010 Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei s-a reorganizat ca serviciu cu personalitate juridică, păstrându-se sediul, codul fiscal 18271380, contul și ștampila proprie și personalul existent, șeful serviciului fiind ordonator terțiar de credite, aprobându-se totodată, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Organigrama și Statul de funcții.

Având în vedere rezultatele concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în perioada 25.10.2011 - 27.10.2011, pentru funcționarii publici din cadrul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara;

In conformitate cu prevederile art.64 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici: „(2) Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fișa postului funcționarului public care a promovat în funcția publică se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate.”

În conformitate cu prevederile art.125 alin. (1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici: “(1) Funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcțiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcțiilor publice și în limita fondurilor bugetare.

Având în vedere considerentele expuse propunem următoarele modificări în structura funcțiilor publice, ca urmare a promovării în gradul profesional, după cum urmează:

  • -   un post consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal;

  • -   un post consilier clasa I, gradul profesional asistent în consilier clasa I, gradul profesional

    principal;


Având în vedere prevederile art. 111 din Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici și în urma analizei făcute asupra posturilor de natură contractuală care presupun exercitarea unor atribuții ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică la nivelul Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei, ne-am adresat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru acordarea avizului privind stabilirea funcțiilor publice la Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei din subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

În data de 30.09.2011 s-a primit avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu nr.903621/27.09.2011 pentru stabilirea a 3 funcții publice de execuție, prin transformare din posturi de natură contractuală, precum și transformarea unui funcții publice de execuție de nivel inferior în funcție publică de execuție de nivel superior.

Luănd în considerate cele menționate mai sus, propunem următoarele modificări:

  • -   un post asistent social în regim contractual, într-o funcție publică consilier, clasa I, gradul asistent;

  • -   un post contabil II în regim contractual, într-o funcție publică referent, clasa III, gradul superior;

  • -   un post asistent social în regim contractual vacant, într-o funcție publică consilier, clasa I, gradul asistent;

  • -   un post referent III funcție publică, în consilier, clasa I, gradul asistent, funcție publică .

În conformitate cu prevederile din Anexa I cap.II lit.L art.4 alin.(2) din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ca urmare a rezultatelor concursului/examenului organizat în periada 18.10.2011 - 20.10.2011, pentru promovarea personalului contractual în funcția corespunzătoare studiilor absolvite, propunem transformarea a 2 posturi de referent II, în asistent social debutant. Totodată propunem transformarea unui post vacant de personal contractual, referent IA într-un post de inspector de specialitate II.

Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală.

PROPUNEM:

1. Modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara, conform anexei nr.1 și nr.2.

Viceprimar,

ADRIAN ORZA


Director executiv adjunct, Gabriela Cristina Curuț

Șef serviciu

Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Mihaela Buzilă-Petrescu

Consilier juridic, Erceanu Ciprian