Hotărârea nr. 387/2011

387/13.12.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 387/13.12.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 27247/07.12.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.1 , art.4, alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi 2 si art. 20 alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ŞTEFAN PETRU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIAAnexa 1a


JUDEȚUL TIMIȘ

APROBAT,

/jpRiyiAR^

Dr. Ing. Ghebrghe C|UI


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-

PROGRAM DEZVOLTARE 2011

RECTIFICARE 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

171.319,09

2.170,92

4.712,87

4.317,84

77.876,61

19.194,90

63.045,95

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

43.879,51

486,46

4.312,87

0,00

2.755,66

696,03

35.628,49

LUCRĂRI NOI - B

107.170,66

1.684,46

200,00

573,20

74.720,95

18.498,87

11.493,18

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

20.268,92

0,00

200,00

3.744,64

400,00

0,00

15.924,28

171319,09

2.170,92

4.712,87

4.317,84

77.876,61

19.194,90

63.045,95

din care pe capitole

Capitolului.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

51.02.01.03 Autorități executive

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

C. Dotări independente și alte investiții

821,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,72

Dotări independente

225,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,72

Dotări Primărie

138,34

0,00

138,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandri nr.1

0,00

0,00

0,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

0,00

0,00

0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.Ordine publică

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări

26,00

26,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

61.02,05. Protecție Civilă

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

C. Dotări independente și alte investiții

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări independente

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări

160,00

160,00

Capitolul 65.02 învățământ

2.426,07

0,00

0,00

674,42

0,00

0,00

1.751,65

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

0,00

0,00

36,75

0,00

^jcoioo

;i:511i85

65.02,03.01. învățământ preșcolar

1.511,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.511,35

A. Lucrări în continuare

1.458,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.458,25

1.458,25

C.Dotări independente și alte investiții

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Dotări independente

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

iDotari grădiniță PP 26

0,00

0,00

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

Achiziție imobil grădiniță PP16

10,00

10,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00

65.02.04 învățământ secundar

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

7^'240^0

65.02.04.02 învățământ secundar superior

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

C. Dotări independente și alte investiții

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

Dotări independente

729,67

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

92,00

Dotări

637,67

637,67

0,00

Dotări Liceul Teoretic Nîkolaus Lenau

92,00

92,00

Studii și proiecte

148,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148,30

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara

148,30

148,30

Capitolul66.02 Sănătate ;

14.377,83

0,00

656,04

3.284,92

8.153,11

0,00

2.283,76

66.02.06 Spitale

14.377,83

0,00

656,04

3.284,92

8.153,11

0,00

2.283,76

A. Lucrări în continuare

3.832,42

0,00

456,04

0,00

2.523,42

0,00

852,96

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrări conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011

3.832,42

456,04

2.523,42

852,96

B. Lucrări noi

6.800,09

0,00

0,00

573,20

5.629,69

0,00

597,20

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Ciînic Municipal, HCL 410/2010

3.205,82

2.608,62

597,20

Screeningul bolilor metabolice la nou-nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborării euro-regionale.Cross-border cooperation-Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF)

3.089,07

0,00

68,00

3.021,07

0,00

Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor

505,20

0,00

505,20

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET |

LOCAL |

0

1

2

3

4

5

6

C. Dotări independente și alte investiții

3.745,32

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

833,60

Dotări independente

3.431,00

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

519,28

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'

151,28

128,00

23,28

Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf

496,00

496,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Achiziție imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv, M.Viteazu- SCM

0,00

0,00

Achiziție imobil Policlinica nr.3

0,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

108,72

108,72

0,00

Studii și proiecte

95,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,80

DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timișoara- Szeged

45,00

45,00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

40,80

40,80

PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' - extindere corp B

10,00

0,00

10,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare sî execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

12.399,52

0,00

200,00

42,00

2.433,40

0,00

9.724,12

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

C. Dotări independente și alte investiții

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări independente

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica

599,00

32,00

567,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.790,52

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

9.157,12

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.790,52

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

9.157,12

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Lucrări în continuare

2.193,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,63

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

0,00

0,00

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf.

Nicolae) HCL 486/2007

3,37

3,37

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.032,88

2.032,88

B. Lucrări noi

8.846,50

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

6.213,10

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina

Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

10,00

0,00

0,00

10,00

Biodiversitatea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS

HURO/0901/128/1.3.4

180,00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor-CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

30,00

10,00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

2.816,50

2.227,00

589,50

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

200,00

200,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.400,00

0,00

5.400,00

C. Dotări independente și alte investiții

750,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,39

Dotări independente

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

Dotări Gradina Zoologica Timișoara

27,00

27,00

Studii și proiecte

723,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,39

DALI +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

123,40

123,40

DALi +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

38,32

38,32

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâîței

105,00

105,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica

Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

|Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Zarand nr.3, 5, 7, 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dui Dambovita nr. 80

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET | LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor L Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistență Socială

725,62

0,00

0,00

: 0,00

540,00

0,00

185,62

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie sLeopiitBBSliitt

725,62

0,00

:■/ 0,00

0,00

'A- 540,00

■0,00

185,62

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare sî execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea sî echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

C. Dotări independente și alte investiții

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

81,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,82

DALI+PT Reabiiitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

56,26

56,26

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

25,56

25,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALi + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat în Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul

prevenirii excluderii sociale

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

B. Lucrări noi

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

BARRABARRIPEN

550,70

540,00

10,70

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

41.471,46

2.170,92

1.500,00

0,00

17.603,77

700,81

19.495,96

704)Z03iLocuințe'^

ț 3^924^33

;; 2.120,92

0,00

0,00

0,00

T 1,803,41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.673,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,72

A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea AL loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu.nr.W-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr, 2

37,15

37,15

0,00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr, 10, bl. 18

6,24

6,24

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosminuîui nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr.

132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str, Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr, 14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,05

10,61

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.334,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

700,49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr,1

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Coriolan

Brediceanu, nr.13-15

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Cîrcumvalațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str, lancu Flondor, bl.

E17

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică Calea Torontalului nr.

14, bl. 7B, sc. A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl.

87

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, BL 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, ScA+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C, Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări h i d roteh n i cW®

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

70.02.05.01 Alimentări cu apă

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

A. Lucrări în continuare

5.724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

306,27

0,00

306,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere rețele apa-canaî Plopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere rețele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere rețele apa-canal Plopi-zona Martir

Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.180,26

550,22

630,04

Extindere rețele canal Fratelia zona

Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere rețele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere rețele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

8,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere rețele canal Ciarda Roșie - zona Matei Millo 510/2008

8,22

8,22

C. Dotări independente și alte investiții

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Studii și proiecte

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE i

PROPRII ■

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF întregiri rețele apa - canal Municipiul Timișoara et, II

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70.02.06.11urninat public și electrificări 7

<-7:901,Q4

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

7.901,64

A. Lucrări în continuare

7.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.901,64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.471,64

0,00

0,00

4.471,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.430,00

0,00

3.430,00

70.02.50 xAjte ’ servicii; în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării cdrhdfiâiWttiOSsiKO

/ 2X686,40

50,00

1.500,00

0,00

C17;663J7

0,00

c4L532;63

A. Lucrări în continuare

2.356,10

0,00

1.500,00

0,00

232,24

0,00

623,86

Reabilitare P-ța iosefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.902,26

1.500,00

402,26

PIMMS TRANSFER

238,32

232,24

6,08

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara ~ Bastionul Therezia, HCL 156/2007

215,52

0,00

215,52

B. Lucrări noi

17.855,57

50,00

0,00

0,00

16.971,53

0,00

834,04

Reabilitarea infrastructuri! publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

5.544,00

0,00

5.494,00

50,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

8.315,00

0,00

8.265,00

50,00

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

2.026,57

1.927,53

99,04

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

620,00

50,00

535,00

35,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

1.350,00

750,00

600,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.474,73

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

3.074,73

Dotări independente

501,05

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

101,05

Asociația pentru Management Energetic -aport capital

1,00

1,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL

500,00

400,00

100,00

Aport capital Asociația Cluster regional TIC-Regiunea Vest Romania

0,05

0,05

Studii și proiecte

2.973,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.973,68

Consuitanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

10,80

0,00

I

10,80

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

62,42

62,42

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,58

620,58

SF+PT     Trafic management si

supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

86,30

86,30

SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE)

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

500,00

500,00

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptuiui general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

0,00

0,00

PUZ Piața 700

10,00

10,00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol I

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utîlitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

SF-Net City

10,00

10,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

65.148,13

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

3.504,93

81.02.06 Energie termică

65.148,13

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

3.504,93

A. Lucrări în continuare

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere sî distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006

1.000,00

1.000,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006

1.000,00

1.000,00

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunîi, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare rețele primare de temnoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

879,87

879,87

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL

149,32

149,32

B. Lucrări noi

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

30.861,47

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

22.507,42

84.02.03 Transport rutier

30.861,47

■ 7 0,00

2.356,83

T / 0,00

5.225,57

771,65

22.507,42

84.02.03.02 Transportul în comun

963,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

963,47

A. Lucrări în continuare

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilorsi cheltuielilor la RATT

1,00

1,00

C. Dotări independente și alte investiții

962,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

962,47

Dotări independente

552,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552,55

Mașini, echipamente si mijloace de

527,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Achiziții tramvaie noi

1,00

1,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

Achiziții refugii calatori

25,00

25,00

Studii și proiecte

409,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409,92

Studii si proiecte Primărie

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

0,00

0,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

250,00

250,00

Studii si proiecte RATT

159,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,92

SF + PT Statie intermodaia Dambovita

1,00

1,00

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

50,00

50,00

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

50,00

50,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timișoara-Albina)

5,60

0,00

5,60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.406,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.406,63

A. Lucrări în continuare

1.709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.709,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

1.709,00

0,00

1.709,00

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și alte investiții

617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617,00

Studii și proiecte

617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617,00

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

13,84

13,84

Expertiza Podul Muncii

16,15

16,15

Expertiza Podul Tinereții

13,84

13,84

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

559,33

559,33

Expertiza Podul Eroilor

13,84

0,00

13,84

84.02.03.03 Străzi

20.721,37

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

12.367,32

A. Lucrări în continuare

11.362,24

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

9.005,41

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.967,19

1.967,19

Amenajare strada Moise Dobosanț

Calimanesti) HCL 160/2008

2.129,61

2.129,61

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.732,64

2.356,83

4.375,81

B. Lucrări noi

9.046,02

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

3.048,80

Modernizare str.Ciosca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu

1.650,00

1.600,00

50,00

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

109,78

109,78

PT + Amenajare strada Steaua HCL

906,08

906,08

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.625,57

771,65

1.405,91

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

567,03

567,03,

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

313,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,11

Studii și proiecte

313,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,11

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

13,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

28,43

28,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

37,59

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

11,08

11,08

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidrighin

0,00

0,00

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

0,00

0,00

Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL439/2010

103,94

103,94

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

C.Dotări independente si alte investiții

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

Dotări independente

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

6.770,00

0,00

6.770,00

ROMÂNIA


Anexa 1 a/1

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, PRIMAR /'

Dr. Ing/Gheor^îie CldHANDii

ț /

j /

| /                   mii lei


SC2011-

INVESTIȚII 2011

RECTIFICARE 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

TOTAL GENERAL

69.867,22

2.120,92

4.256,83

4.249,84

0,00

700,81

58.538,82

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

39.761,63

486,46

3.856,83

0,00

0,00

696,03

34.722,31

LUCRĂRI NORB

10.336,67

1.634,46

200,00

505,20

0,00

4,78

7.992,23

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎNV. - C

19.768,92

0,00

200,00

3.744,64

0,00

0,00

15.824,28

ȚqtĂBgeneral

69.867,22

2.120,92

4.256,83

4.249,84

0,00

; 700,81

58.538,82

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

51.02,01.03 Autorități executive

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

C. Dotări independente și alte investiții

821,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,72

Dotări independente

225,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,72

Dotări Primărie

138,34

0,00

138,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consoiidari si intervenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT Reparații capitale corp clădire

V.AIecsandri nr.1

0,00

0,00

0,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

0,00

0,00

0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02,10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.0rdine publică

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări

26,00

26,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

61.02.05. Protecție Civilă

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări independente

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări

160,00

160,00

Capitolul 65.02 învățământ

2.426,07

0,00

0,00

674,42

0,00

0,00

1.751,65

65.02.03 învățământ preșcolar și primar ■

1.548,10

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

i; 1.5>1,35

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.511,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.511,35

A. Lucrări în continuare

1.458,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.458,25

1.458,25

C.Dotări independente și alte investiții

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Dotări independente

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări grădiniță PP26

0,00

0,00

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

Achiziție imobil grădiniță PP16

10,00

10,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00

65.02.04 învățământ secundar

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

65.02.04.02 învățământ secundar superior

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

C. Dotări independente și alte investiții

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

Dotări independente

729,67

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

92,00

Dotări

637,67

637,67

0,00

Dotări Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

92,00

92,00

Studii și proiecte

148,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148,30

DALl+PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara

148,30

148,30

Capitolul 66.02 Sănătate

4.418,90

0,00

200,00

3.216,92

0,00

0,00

1.001,98

66.02.06 Spitale

4.418,90

0,00

200,00

3.216,92

0,00

0,00

1.001,98

A. Lucrări în continuare

168,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,38

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrari conexe HCL 145/2011

168,38

0,00

168,38

B. Lucrări noi

505,20

0,00

0,00

505,20

0,00

0,00

0,00

Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor

505,20

0,00

505,20

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.745,32

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

833,60

Dotări independente

3.431,00

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

519,28

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu1

151,28

128,00

23,28

Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf

496,00

496,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

I

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Achiziție imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv.

M. Viteazu- SCM

0,00

0,00

Achiziție imobil Policlinica nr.3

0,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

108,72

108,72

0,00

Studii șt proiecte

95,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,80

DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timișoara- Szeged

45,00

45,00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

40,80

40,80

PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' - extindere corp B

10,00

10,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +Studîu geo + DAU -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie

9.363,02

0,00

200,00

42,00

0,00

0,00

9.121,02

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

C. Dotări independente și alte investiții

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări independente

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica - pian

599,00

32,00

567,00j

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

8.754,02

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.554,02

67.02.05,03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

8.754,02

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.554,02

A. Lucrări în continuare

2.193,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,63

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

0,00

0,00

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf.

Nicoîae) HCL 486/2007

3,37

3,37

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.032,88

2.032,88

B. Lucrări noi

5.810,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

5.610,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

I

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

10,00

0,00

10,00

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Amenajare parcare ecologica str. jCircumvalatiunii nr. 37

200,00

200,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.400,00

0,00

5.400,00

C. Dotări independente și alte investiții

750,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,39

Dotări independente

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

Dotări Gradina Zoologica Timișoara

27,00

27,00

Studii și proiecte

723,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,39

DALI +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

123,40

123,40

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

0,00

0,00

DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic)

0,00

0,00

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

38,32

38,32

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

105,00

105,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica

Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Zarand nr.3, 5, 7, 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul

Dambovita nr. 80

0,00

0

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

■ 174,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174,92

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie

■ 124,92

. . 70,00

.'■■■■■ 0,00

0,00

0.00

0-00

174,92

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

68.02,06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

C. Dotări independente și alte investiții

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

81,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,82

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabîlitati Podul Lung

56,26

56,26

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

25,56

25,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

22.662,05

2.120,92

1.500,00

0,00

0,00

700,81

18.340,32

70.02.03 Locuințe

3.924,33

2.120,92

0,00

0,00

■; 0,00

0,00

1.803,41

70,02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.673,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,72

A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr.

10, bl. 18

6,24

6,24

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr, 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str, Lidia, nr,104, sc,B+C

12,05

12,05

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

-----.......................................................—

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

1

2

3

4

5

5

6

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr.

132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru

Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru

Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

aReabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,05

10,61

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.334,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

700,49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Coriolan

Brediceanu, nr.13-15

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl.

E17

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr.

14, bl. 7B, sc. A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C. Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentari:cu âpă și amenajări < hidrotehnice            .'Ț

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

70.02.05.01 Alimentări cu apă

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

A. Lucrări în continuare

5.724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL

306,27

0,00

306,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere rețele apa-canal Piopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere rețele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere rețele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.180,26

550,22

630,04

Extindere rețele canal Fratelia zona Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere rețele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere rețele apa-canal Mehala - zona Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

8,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere rețele canal Ciarda Roșie - zona Matei Miile 510/2008

8,22

8,22

C. Dotări independente și alte investiții

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Studii și proiecte

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF întregiri rețele apa - cana! Municipiul Timișoara et. II

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări :

/ 7:901,64

■     0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■■■■: 7,901,64

A. Lucrări în continuare

7.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.901,64

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.471,64

0,00

0,00

4.471,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.430,00

0,00

3.430,00

70.02.50; ■ Alte T servicii T în domeniile locuințelor, < serviciilor și dezvoltării

4.876,99

0,00

1.500,00

T ' 0,00

6,00

0,00

3.376,99

A. Lucrări în continuare

1.902,26

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

402,26

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.902,26

1.500,00

402,26

C. Dotări independente și alte investiții

2.974,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.974,73

Dotări independente

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

^Asociația pentru Management Energetic -aport capital

1,00

1,00

Aport capital Asociația Cluster Regional TIC-Regiunea Vest Romania

0,05

0,05

Studii și proiecte

2.973,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.973,68

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

10,80

0,00

10,80

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt,"Sistem de informare si comunicare facil pentru cetatenî - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

62,42

62,42

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,58

620,58

SF+PT     Trafic management si

supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

86,30

86,30

SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

500,00

500,00

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

0,00

0,00

PUZ Plata 700

10,00

10,00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol I

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

SF-Net City

10,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU-hST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

81.02.06 Energie termică

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

A. Lucrări în continuare

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municioiul Timișoara

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

1.000,00

1.000,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT Dunarea HCL 556/2006

1.000,00

1.000,00

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațîunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

879,87

879,87

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL

149,32

149,32

Capitolul 84.02 Transporturi

23.408,34

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

21.051,51

84.02.03 Transport rutier1

23;408,34

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

21.051,51

84.02.03.02 Transportul în comun

963,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

963,47

A. Lucrări în continuare

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT

1,00

1,00

C. Dotări independente și alte investiții

962,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

962,47

Dotări independente

552,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552,55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

527,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

527,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Achiziții tramvaie noi

1,00

1,00

Achiziții refugii calatori

25,00

25,00

Studii și proiecte

409,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409,92

Studii si proiecte Primărie

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

250,00

250,00

Studii si proiecte RATT

159,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159,92

SF + PT Statie intermodala Dambovita

1,00

1,00

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabîlitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

50,00

50,00

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

50,00

50,00

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

5,60

0,00

5,60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.406,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.406,63

A. Lucrări în continuare

1.709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.709,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

1.709,00

0,00

1.709,00

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și alte investiții

617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617,00

Studii și proiecte

617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617,00

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

13,84

13,84

Expertiza Podul Muncii

16,15

16,15

Expertiza Podui Tinereții

13,84

13,84

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangeio

559,33

559,33

Expertiza Podul Eroilor

13,84

0,00

13,84

84.02.03.03 Străzi

13.268,24

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

10.911,41

A. Lucrări în continuare

11.362,24

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

9.005,41

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.967,19

1.967,19

Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008

2.129,61

2.129,61

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.732,64

2.356,83

4.375,81

B. Lucrări noi

1.592,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,592,89

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

109,78

109,78

PT + Amenajare strada Steaua HCL

906,08

906,08

Amenajare str. Necuîce HCL 25/2010

567,03

567,03

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

C. Dotări independente șî alte investiții

313,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,11

Studii și proiecte

313,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313,11

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

13,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

28,43

28,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

37,59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoarâ

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

11,08

11,08

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidrighin

0,00

0,00

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

0,00

0,00

Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere ia 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

103,94

103,94

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

C.Dotări independente si alte investiții

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

Dotări independente

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

.d

6.770,00

0,00

6.770,00

s

DIRECTOR DIRECȚIA ECc/lfelVHCĂ

Smaranda HARACliGlâ'.\/| /F" !v l

Verificat SEF SERyKWLJNVEșWll Gabnela/BJCA


DIRECTOR DIREQȚIA DEZVOLTARE Aureii^ JUNIE

ÎNTOCMIT Luminița TG)MA r a \j ".......

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-


Anexa 1a/2


APROBAT, .PRIMAR /I Dr. Ing. GhfeorjjhdciUUANDp v/

mii lei

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2011

RECTIFICARE 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURS

r

EXCEDE

NT 2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

2

4

3

4

5

TOTAL GENERAL

101.451,87

50,00

456,04

68,00

77.876,61

18.494,09

4.507,13

Capitolul 66.02 Sănătate

9.958,93

0,00

456,04

68,00

8.153,11

0,00

1.281,78

66.02.06 Spitale

9.958,93

0,00

456,04

68,00

8.153,11

0,00

1.281,78

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes.HCL 409/2010

3.664,04

456,04

2.523,42

684,58

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo -Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3.205,82

2.608,62

597,20

Screeningul bolilor metabolice la nou- născut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborării euro-regionale.Cross-border cooperation-Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF)

3.089,07

0,00

68,00

3.021,07

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

3.036,50

0,00

0,00

0,00

2.433,40

0,00

603,10

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

3.036,50

0,00

0,00

0,00

2.433,40

0,00

603,10

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone, verzi, baze sportive și de agrement

3.036,50

0,00

0,00

0,00

2.433,40

0,00

603,10

Biodiversitatea si protectia mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS

HURO/0901/128/1.3.4

180,00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - ÎEE - 2010, nr.271380

40,00

30,00

10,00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

2.816,50

2.227,00

589,50

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

: 550,70

0,00

. 0,00

0,00

540,00

0,00

10,70

68.02;06;Asistentă sociala pentru familie sp:

cdpifiSfiO^^

550,70

0,00

;< o,oo

0,00

540,00

0,00

10,70

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

BARRABARRIPEN

550,70

540,00

10,70

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

18.809,41

50,00

0,00

0,00

17.603,77

0,00

1.155,64

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor;și dezvoltării comunale /

18.809,41

50,00

0,00

■ ■■ 0,00

17:603,77

•'     0,00

<1.15â,64

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

215,52

0,00

215,52

Reabiiitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL

5.544,00

0,00

5.494,00

50,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al crasului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

8.315,00

0,00

8.265,00

50,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURS

EXCEDE

NT 2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

2

4

3

4

5

Sistem agrodogistic regional integrat, HCL 242/2010

2.026,57

1.927,53

99,04

PIMMS TRANSFER

238,32

0,00

232,24

6,08

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

620,00

50,00

535,00

35,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

1.350,00

750,00

600,00

C. Dotări independente și alte investiții

500,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

Dotări independente

500,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010

500,00

400,00

100,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

81.02.06 Energie termică

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

7.453,13

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

1.455,91

84,02.03 Transport rutier ?

7.453J3

0,00

j 0,00

■ 0,00

5.225,57

771,65

1.455,91

84.02.03.03 Străzi

7.453,13

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

1.455,91

Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL

1.650,00

1.600,00

50,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.625,57

771,65

1.405,91

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA]

Smaranda HARACICU//P /


Verificat SEF SERVICltlLN VESTIȚI I GabrielaWÎĂ


DIRECTOR DIREGEA DEZVOLTARE ^areliâJUNIE / v rv

' A 0

întocmit "

Luminița TOMA


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARACjSu/j

, I Verificat SEF SE^ICIUL INVESTIȚII GabdefeBICA

i\

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Aurelia

V v

ÎNTOCMIT \\

Luminița TOM A v

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET


Nr. SC2011            07.12.2011

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2011

and în vedere:

Adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș nr. 10285/19.10.2011 privind rectificarea bugetului local conform HG nr. 1001/12.10.2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

Hotărârea Guvernului nr. 1086/27.10.2011 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale;

Adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș nr. 11657/06.12.2011 privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal pentru învățământ;

Adresa F'N/06.12.2011 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind diminuarea plafonului cheltuielilor de personal pentru anul 2011;

Adresa nr.SC2011-24780/05.12.2011 a Direcției Economice privind redistribuirea unor sume;

Adresa nr.IF2011 -13485/05.12.2011 a Direcției Fiscale privind diminuarea cheltuielilor materiale;

Adresa nr,1405/22.11.2011 a Direcției Economice privind redistribuirea unor sume;

Adresa nr.9257/02.12,2011 a Poliției Locale privind redistribuirea cheltuielilor materiale;

Adresa nr.60/30.11.2011 a Serviciului învățământ privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

Adresa nr,2167/18.11,2011 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor materiale si de personal;

« Adresele nr.SC2011-26751/30.11.2011 și nr.SC20l 1-27018/05.12.2011 a Direcției Patrimonii] privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

a Adresa nr.SC2011-27237/07.12.2011 a Direcției de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

B Adresa nr.3523/08.11.2011 a Direcției de Asistență Socială Comunitară privind suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii și asistență socială;

s Adresa nr. 1688/09.11.2011 a Cantinei de Ajutor Social privind suplimentarea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii și asistență socială;

H Adresa FN a Direcției de Evidență a Persoanelor privind suplimentarea cheltuielilor cu asistența socială;

a Adresele nr.845/24.10.2011 și 965/06.12.2011 a Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” privind redistribuirea unor sume;

0 Adresa nr.660/23.11.2011 a Serviciului de Ajutor Maltez privind redistribuirea unor sume;

® Adresa nr.96/06.12,2011 a Societății Române Speranța privind suplimentarea cheltuielilor de personal;

a Adresa nr.12978/03.11.2011 privind redistribuirea unor sume pentru activitatea „Creșe”;

s Adresa nr.SC2011-27103/06.12.2011 a Direcției Tehnice privind redistribuirea unor sume alocate obiectivelor de investiții;

H Adresa nr.SC2011-22302/14.10.201 la Direcției Tehnice privind suplimentarea subvenților pentru transport;

0 Adresa nr. 16782/07.12.2011 a SC Colterm SA privind suplimentarea subvențiilor acordate de la bugetul local;

H Adresa nr.8163/06,12.2011 a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara privind redimensionarea cheltuielilor de personal și bunuri și servicii;

a Adresa nr.7029/06.12.2011 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babeș” privind redimensionarea cheltuielilor de personal;

H Adresa FN/07.12.2011 a Spitalului de Copii privind redimensionarea cheltuielilor de personal;

« în urma analizei plăților și a încasărilor conform execuției de casă la data de 30.11.2011 Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează;

2

Nr.crt.

Capitol

Denumire indicatori

Buget inițial

Buget rectificat

Influențe

TOTAL VENITURI, din care:

667.720,99

672.557,99

4.837,00

1

00.03

Venituri fiscale

516.902,08

512.362,08

-4.540,00

2

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

19.515,40

28.892,40

9.377,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

672.433,86

677.270,86

4.837,00

3

51.02

Autorități publice executive

44.473,24

40.284,26

-4.188,98

4

54.02

Alte servicii publice generale

5.706,60

6.246,60

540,00

5

55.02

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

18.830,75

18.290,75

-540,00

6

61.02

Ordine publică și siguranță națională

14.146,81

13.146,81

-1.000,00

7

65.02

învățământ

150.231,91

147.344,16

-2.887,75

8

66.02

Sănătate

18.999,35

18.799,35

-200,00

9

67.02

Cultura, recreere si religie

61.183,73

61.860,83

677,10

10

68.02

Asigurări și asistență socială

42.447,34

43.506,97

1.059,63

11

70.02

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

96.813,97

91.813,97

-5.000,00

12

74.02

Protecția mediului

21.222,64

21.522,64

300,00

13

81.02

Combustibili și energie

90.894,93

103.471,93

12.577,00

14

84,02

Transporturi

107.253,49

110.753,49

3.500,00

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin. 1, art.5, art, 19, alin. 1 si art. 20 alin.l si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea Ia:

01 Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011;

81 Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul

2011;

m Anexa nr.3 ~ Program de dezvoltare 2011.

DIRECTOR ECONOMIC

EC. SMARANDA I-țARACICU j SEF SERVICIU BUGET

ÎEC. STELLANA STANCIU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.1 cu amendamente


BUGET LOCAL 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

667.720,99

0,00

8.337,00

676.057,99

VENITURI PROPRII

2

48.02

448.900,44

0,00

3.500,00

452.400,44

1. VENITURI, CURENTE

3    ..

00.02

564.510,44

0,00

-1.040,00

563.470,44

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

516.902,08

0,00

-1.040,00

515.862,08

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

271.790,88

0,00

0,00

271.790,88

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

8.426,60

0,00

0,00

8.426,60

Impozit pe profit

7

01.02

1.876,28

0,00

0,00

1.876,28

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

1.876,28

0,00

0,00

1.876,28

Impozit pe venit

9

03.02

6.550,32

0,00

0,00

6.550,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02.18

6.550,32

0,00

0,00

6.550,32

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

11

00.06

262.475,20

0,00

0,00

262.475,20

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

262.475,20

0,00

0,00

262.475,20

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

261.579,20

0,00

0,00

261.579,20

Sume alocate de Ia consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locaie

14

04.02.04

896,00

0,00

0,00

896,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

16

05.02

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

889,08

0,00

0,00

889,08

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

92.747,25

0,00

2.250,00

94.997,25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

92.747,25

0,00

2.250,00

94.997,25

impozit pe clădiri

20

07.02.01

78.746,08

0,00

2.250,00

80.996,08

Impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

19.917,52

0,00

750,00

20.667,52

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

58.828,56

0,00

1.500,00

60.328,56

impozit pe terenuri

23

07.02.02

8.049,53

0,00

0,00

8.049,53

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

3.524,49

0,00

0,00

3.524,49

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.287,28

0,00

0,00

4.287,28

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

237,76

0,00

0,00

237,76

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =

27

07.02.03

5.802,84

0,00

0,00

5.802,84

Alte im.pozite si taxe de proprietate

28 .

07.02.50

148,80

Q,Q0

0,00

148,80

A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

151.718,58

ojoo

-3.290,00

148.428,58

Sume defalcate din TVA

30

11.02

118.774,00

0,00

-4.540,00

114.234,00

Sume defalcate din TVApt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, mun. si sectoarele mun. București

31

11.02.02

117.625,00

0,00

-4.740,00

112.885,00

Sume defalcate din TVApt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

1.149,00

0,00

200,00

1.349,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe hoteliere

34

12.02.07

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

528,72

0,00

0,00

528,72

Im pozit pe s pectacoie

36

15.02.01

188,05

0,00

0,00

188,05

Aite taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

340,67

0,00

0,00

340,67

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

38

16.02

31.382,81

0,00

1.250,00

32.632,81

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.714,33

0,00

1.250,00

25.964,33

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16.02.02.01

11.853,34

0,00

500,00

12.353,34

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

12.860,99

0,00

750,00

13.610,99

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

111,97

0,00

0,00

111,97

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

6.556,51

0,00

0,00

6.556,51

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

645,37

0,00

0,00

645,37

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

47.608,36

0,00

0,00

47.608,36

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

19.718,25

0,00

0,00

19.718,25

Venituri din proprietate

49

30.02

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Chirie de la sala

51

30.02.05.01

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Venituri din dobânzi

52

31.02

32,84

0,00

0,00

32,84

Alte venituri din dobânzi

53

31.02.03

32,84

0,00

0,00

32,84

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

54

00.14

27.890,11

0,00

0,00

27.890,11

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

55

33.02

435,40

0,00

0,00

435,40

Venituri din prestări de servicii

56

33.02.08

0,20

0,00

0,00

0,20

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

57

33.02.12

435,05

0,00

0,00

435,05

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

58

33.02.28

0,15

0,00

0,00

0,15

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

59

34.02

4.039,82

0,00

0,00

4.039,82

Taxe extrajudiciare de timbru

60

34.02.02

4.039,82

0,00

0,00

4.039,82

Amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02

18.123,44

0,00

0,00

18.123,44

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

62

35.02.01

18.102,20

0,00

0,00

18.102,20

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

63

35.02.02

0,20

0,00

0,00

0,20

Alte amenzi, penalitati si confiscări

64

35.02.50

21,04

0,00

0,00

21,04

Diverse venituri

65

36.02

5.000,45

0,00

0,00

5.000,45

Alte venituri

66

36.02.50

5.000,45

0,00

0,00

5.000,45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

291,00

0,00

0,00

291,00

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

291,00

0,00

0,00

291,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-56.696,74

0,00

0,00

-56.696,74

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70

37.02.04

56.696,74

0,00

0,00

56.696,74

II. VENITURI DIN CAPITAL

71

00.15

3.455,00

0,00

0,00

3.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

72

39.02

3.455,00

0,00

0,00

3.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

73

39.02.01

1,00

0,00

0,00

1,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

74

39.02.03

761,00

0,00

0,00

761,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

75

39.02.07

2.471,00

0,00

0,00

2.471,00

Depozite speciale pentru construcții de construinte

76

39.02.10

222,00

0,00

0,00

222,00

IV. SUBVENȚII

77

00.17

99.755,55

0,00

9.377,00

109.132,55

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

99.755,55

0,00

9.377,00

109.132,55

Subvenții de la bugetul de stat

79

42.02

19.515,40

0,00

9.377,00

28.892,40

A. De capitai

80.

4.208,40^

■ 0,00

0,00

4.208,40

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

81

42.02.01

800,00

0,00

0,00

800,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

82

42.02.12

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

83

42.02.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

84

42.02.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținem derulam proiectelor finanțate din FEN postaderare

85

42.02.20

1.585,60

0,00

0,00

1.585,60

B. Curente

86

15.307,00

0,00

9.377,00

24.684,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizi ouate ale preturilor la combustibili

87

42.02.32

11.123,00

0,00

0,00

11.123,00

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

88

42.02.34

124,00

0,00

0,00

124,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

89

42.02.41

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale către achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

90

42.02.46

0,00

0,00

9.377,00

9.377,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

91

45.02

80.240,15

0,00

0,00

80.240,15

Fondul European de Dezvoltare regionala

92

45.02.01

30.720,82

0,00

0,00

30.720,82

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

93

45.02.01.01

30.720,82

0,00

0,00

30.720,82

Fondul Social European

94

45.02.02

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

95

45.02.02.01

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

Fondul de Coeziune

96

45.02.03

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

97

45.02.03.01

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

98

45.02.07

107,30

0,00

0,00

107,30

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

99

45.02.07.01

107,30

0,00

0,00

107,30

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

100

45.02.15

2.649,57

0,00

0,00

2.649,57

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

101

45.02.15.01

2.649,57

0,00

0,00

2.649,57

TOTAL CHELTUIELI

102

50.02

672,433,86

-  37.278,99

8.337,00

680.770,86

CHELTUIELI CURENTE

103

01

587.897,73

37.191,61

12.797,00

600.694,73

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

104

10

169.529,60

78,65

-8.826,60

160.703,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

210.159,43

35.608,96

6.143,70

216.303,13

TITLUL III DOBÂNZI

106

30

18.830,75

0,00

-540,00

18.290,75

TITLUL IVSUBVENTII

107

40

76.769,24

0,00

5.700,00

82.469,24

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

108

51

5.908,28

0,00

0,00

5.908,28

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

109

55

1.181,80

0,00

9.377,00

10.558,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

110

56

82.817,71

0,00

0,00

82.817,71

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

111

57

19.486,92

1.504,00

692,90

20.179,82

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

112

59

3.214,00

0,00

250,00

3.464,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

113

70

62.276,37

87,38

0,00

62.276,37

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

114

71

62.276,37

87,38

0,00

62.276,37

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

115

81

22.259,76

0,00

-4.460,00

17.799,76

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

116

50.02

69.010,59

87,88

-4.188,98

64.821,61

Autoritatî publice si acțiuni externe

117

51.02

44.473,24

87,38

-4.188,98

40.284,26

CHELTUIELI CURENTE

118

01

43.544,60

0,00

-4.188,98

39.355,62

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

119

10

23,510,06

0,00

-2.188,98

21.321,08

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120

20

19.089,54

0,00

-2.250,00

16.839,54

TITLUL XALTE CHELTUIELI

121

59

945,00

0,00

250,00

1.195,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

122

70

928,64

87,38

0,00

928,64

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

123

71

928,64

87,38

0,00

928,64

Din total capitol

Autorități executive si legislative

124

51.02.01

44.473,24

87,38

-4.188.98

40.284,26

Autorități executive

125

51.02.01.03

44.473,24

87,38

-4.188,98

40.284,26

Alte servicii publice generale

126

54.02

5.706,60

0,50

540,00

6.246,60

CHELTUIELI CURENTE

127

01

3.188,25

0,50

0,00

3.188,25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

128

20

317,25

0,50

0,00

317,25

TITLUL V TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

129

51

2.871,00

0,00

0,00

2.871,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

130

70

2.477,85

0,00

0,00

2.477,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

131

71

2.477,85

0,00

0,00

2.477,85

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

132

81

40,50

0,00

540,00

580,50

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

133

54.02.07

40,50

0.00

5,00

45,50

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

134

54.02.10

5.348,85

0.00

0,00

5.348,85

Alte servicii publice generale

135

54.02.50

317,25

0.50

535,00

852,25

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

136

55.02

18.830,75

0,00

-540,00

18.290,75

CHELTUIELI CURENTE

137

01

18.830,75

0,00

-540,00

18.290,75

TITLUL III DOBÂNZI

138

30

18.830,75

0,00

-540,00

18.290,75

CHELTUIELI DE CAPITAL

139

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Partea a 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA S! SIGURANȚA NAȚIONALA

140

59.02

14.146,81

0,00

-1.000,00

13.146,81

Ordine publica si siguranța naționala

141

61.02

14.146,81

0,00

-1.000,00

13.146,81

CHELTUIELI CURENTE

142

01

13.960,81

0,00

-1.000,00

12.960,81

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

143

10

8.152,00

0,00

-1.000,00

7.152,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

144

20

4.754,81

0,00

0,00

4.754,81

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

145

59

1.054,00

0,00

0,00

1.054,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

146

70

186,00

0,00

0,00

186,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

147

71

186,00

0,00

0,00

186,00

Din total capitol

Ordine publica

148

61.02.03

12.428,12

0,00

-1.000.00

11.428,12

Politie comunitara

149

61.02.03.04 '

'■   '  12.428,12

0,00

-1.000.00

11.428,12

Protecție civila si protecția contra incendiilor

150

61.02.05

1.718,69

0,00

0.00

1.718,69

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

151

63.02

272.862,33

18.080,55

-1.251,02

271.611,31

Invatamant

152

65.02

150.231,91

9.140,99

-2.887,75

147.344,16

CHELTUIELI CURENTE

153

01

148.480,26

9.140,99

-2.887,75

145.592,51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154

10

106.604,00

0,00

-4.740,00

101.864,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

155

20

37.157,26

9.140,99

1.852,25

39.009,51

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

156

56

2.754,00

0,00

0,00

2.754,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

157

57

750,00

0,00

0,00

750,00

TITLU L X ALTE C H ELTUIELI

158

59

1.215,00

0,00

0,00

1.215,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

159

70

1.751,65

0,00

0,00

1.751,65

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

160

71

1.751,65

0,00

0,00

1.751,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

161

65.02.03

61.296,05

3.469,69

2.000,00

63.296,05

Invatamant preșcolar

162

65.02.03.01

22.790.15

896,16

1.500,00

24.290,15

In va ta m antp rim a r

163

65.02.03.02

38.505,90

2.573,53

500,00

39.005,90

Invatamant secundar

164

65.02.04

88.451,12

5.671,30

-4.887,75

83.563,37

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Invatamant secundar inferior

165

65.02.04.01

5.824,48

0,00

0,00

5.824,48

Invatamant secundar superior

166

65.02.04.02

74.423,58

5.671,30

-4.887,75

69.535,83

Invatamant profesional

167

65.02.04.03

8.203.06

0,00

0,00

8.203,06

invatamant postliceal

168

65.02.05

484,74

0,00

0,00

484.74

Sanatate

169

66.02

18.999,35

0,00

-200,00

18.799,35

CHELTUIELI CURENTE

170

01

18.316,65

0,00

-200,00

18.116,65

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

171

10

4.060,00

0,00

-200,00

3.860,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

172

20

4.349,51

0,00

0,00

4.349,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

173

51

3.037,28

0,00

0,00

3.037,28

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

174

56                    '

6.869,86

0,00

0,00

6.869,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

175

70

682,70

0,00

0,00

682,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

176

71

682,70

0,00

0,00

682,70

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

177

66.02.06

13.908,25

0,00

0,00

13.908,25

Spitale generale

178

66.02.06.01

13.908,25

0,00

0,00

13.908,25

Servicii de sanatate publica

179

66.02.08

5.091,10

0,00

-200,00

4.891,10

Cultura, recreere si religie

180

67.02

61.183,73

7.045,62

777,10

61.960,83

CHELTUIELI CURENTE

181

01

51.862,71

7.045,62

777,10

52.639,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

182

10

11.441,55

6,65

-308,65

11.132,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

183

20

37.384,66

7.038,97

1.085,75

38.470,41

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

184

56

3.036,50

0,00

0,00

3.036,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

185

70

9.321,02

0,00

0,00

9.321,02

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

186

71

9.321,02

0,00

0,00

9.321,02

Din total capitol

Servicii culturale

187

67.02.03

18.138,08

256,57

27,10

18.165,18

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Instituții publice de spectacole si concerte

188

67.02.03.04

14.548,10

72,57

-450.00

14.098,10

Case de cultura

189

67.02.03.06

3.589,98

184,00

477.10

4.067,08

Servicii recreative si sportive

190

67.02.05

42.585,75

6.789,05

750.00

43.335,75

Sport

191

67.02.05.01

5.579,41

3.327,26

650,00

6.229,41

Tineret

192

67.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

193

67.02.05.03

37.006,34

3.461,79

100,00

37.106,34

Servicii religioase

194

67.02.06

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

195

67.02.50

459,90

0,00

0.00

459,90

Asigurări si asistenta sociala

196

68.02

42.447,34

1.893,94

1.059,63

43.506,97

CHELTUIELI CURENTE

1'97

01

42.272,42

1.893,94

1.059,63

43.332,05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

198

10

15.611,99

72,00

-388,97

15.223,02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

199

20

7.177,81

317,94

755,70

7.933,51

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

200

56

745,70

0,00

0,00

745,70

TITLUL IXASISTENTASOCIALA

201

57

18.736,92

1.504,00

692,90

19.429,82

CHELTUIELI DE CAPITAL

202

70

174,92

0,00

0,00

174,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

203

71

174,92

0,00

0,00

174,92

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

204

68.02.05

7.800,29

0.00

615,03

8.415,32

Asistenta sociala in caz de invaliditate

205

68.02.05.02

7.800,29

0.00

615,03

8.415,32

Asistenta sociala pentru famiiie si copii

206

68.02.06

3.508,82

0.00

-48,50

3.460,32

Crese

207

68.02.11

1.320,98

0.00

0,00

1.320,98

Prevenirea excluderii sociale

208

68.02.15

22.974,72

1.893.94

453,10

23.427,82

Ajutor social

209

68.02.15.01

20.601,04

1.713,13

182,00

20.783,04

Cantine de ajutor social

210

68.02.15.02

2.373,68

180,81

271,10

2.644,78

Alte cheltuieli in dom eniul asigurărilor si asistentei sociale

211

68.02.50

6.842,53

0,00

40,00

6.882,53

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Si APE

212

69.02

118.036,61

9.575,17

-4.800,00

113.236,61

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

213

70.02

96.813,97

6.274,17

-5.100,00

91.713,97

CHELTUIELI CURENTE

214

01

54.754,39

6.274,17

-100,00

54.654,39

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

215

20

34.763,18

6.274,17

-100,00

34.663,18

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

216

55

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

217

56

18.809,41

0,00

0,00

18.809,41

CHELTUIELI DE CAPITAL

218

70

19.840,32

0,00

0,00

19.840,32

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

219

71

19.840,32

0,00

0,00

19.840,32

TITLUL XVi RAMBURSĂRI DE CREDITE

220

81

22.219,26

0,00

-5.000,00

17.219,26

Din total capitol ■

, T. .7 ~

Locuințe

221

70.02.03

2.985,21

0,00

0,00

2.985,21

Dezvoltarea sistemului de locuințe

222

70.02.03.01

2.734,52

0,00

0,00

2.734.52

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

223

70.02.03.30

250,69

0,00

0,00

250,69

Alimentare cu apa si amenajau hidrotehnice

224

70.02.05

21.296,73

3.351,47

0,00

21.296,73

Alimentare cu apa

225

70.02.05.01

21.296,73

3.351,47

0,00

21.296,73

Iluminat public si electrificări rurale

226

70,02.06

16.981,68

1.290,47

0,00

16.981,68

Alimentare cu gaze naturale in localitati

227

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

228

70.02.50

55.550,35

1.632,23

-5.100,00

50.450,35

Protecția mediului

229

74.02

21.222,64

3.301,00

300,00

21.522,64

CHELTUIELI CURENTE

230

01

21.222,64

3.301,00

300,00

21.522,64

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

231

20

21.222,64

3.301,00

300,00

21.522,64

CHELTUIELI DE CAPITAL

232

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

233

74.02.05

21.222,64

3.301,00

300,00

21.522,64

Salub ritate

234

74.02.05.01

13.229.89

2.441,49

300,00

13.529,89

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

235

74.02.05.02

7.992.75

859,51

0,00

7.992,75

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

236

74.02.06

0.00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

237

79.02

198.377,52

9.535,39

19.577,00

217.954,52

Combustibili si energie

238

81.02

90.894,93

0,00

12.577,00

103.471,93

CHELTUIELI CURENTE

239

01

87.390,00

0,00

12.577,00

99.967,00

TITLUL IVSUBVENTIl

240

40

43.469,24

0,00

3.200,00

46.669,24

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

241

55

0,00

0,00

9.377,00

9.377,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DiN FONDURi EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

242

56

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

243

70

3.504,93

0,00

0,00

3.504,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

244

71

3.504,93

0,00

0,00

3.504,93

•Din total capitol

Energie termica

245

81.02.06

90.894,93

0,00

12.577,00

103.471,93

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

246

83.02

229,10

0,00

0,00

229,10

CHELTUIELI CURENTE

247

01

229,10

0,00

0,00

229,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

248

10

150,00

0,00

0,00

150,00

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

249

20

79,10

0,00

0,00

79,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

250

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Agricultura

251

83.02.03

229,10

0.00

0,00

229,10

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

252

83.02.03.30

229,10

0,00

0,00

229,10

Transporturi

253

84.02

107.253,49

9.535,39

7.000,00

114.253,49

CHELTUIELI CURENTE

254

01

83.845,15

9.535,39

7.000,00

90.845,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255

20

43.863,67

9.535,39

4.500,00

48.363,67

TITLUL IVSUBVENTIl

256

40

33.300,00

0,00

2.500,00

35.800,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

257

56

6.681,48

0,00

0,00

6.681,48

CHELTUIELI DE CAPITAL

258

70

23.408,34

0,00

0,00

23.408,34

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

259

71

23.408,34

0,00

0,00

23.408,34

Din total capitol

Transport rutier

260

84 02 03

100.483.49

9.535,39

7.000.00

107.483,49

Drum uri si poduri

261

84.02.03.01

2.625,63

0,00

-219.00

2.406,63

Transport in comun

262

84.02 03.02

34.159,47

0,00

2.604.00

36.763,47

Străzi

263

84.02.03.03

63.698.39

9.535,39

4.615,00

68.313,39

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

264

84.02.50

6.770,00

0,00

0.00

6.770,00

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DERC1T

265

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

266

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

267

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

268

99.02

4.712,87

0,00

0,00

4.712,87

Primar

Director Economic/

Ec.Smaranda Haracicti


Dr.ing.Gheorghe Cîuhandu

.    .....■■"7Sef Serviciu Buget

Ec.Steliana .-Stanciu

■/ __

.   -X””” 2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.2 - cu amendamente


BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

236.000,72

0,00

236,67

236.237,39

1. VENITURI CURENTE

2

00.02

220.383,40

0,00

236,67

220.620,07

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

220.383,40

0,00

236,67

220.620,07

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din proprietate

5

30.10

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

1.428,00

0,00

0,00

1.428,00

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

85,43

0,00

0,00

85,43

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

218.869,97

0,00

236,67

219.106,64

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

216.789,38

0,00

179,67

216.969,05

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.10.05

2.324,25

0,00

0,00

2.324,25

Venituri din prestări de servicii

11

33.10.08

2.340,09

0,00

0,00

2.340,09

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

12

33.10.14

8.832,00

0,00

0,00

8.832,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

13

33.10.16

1,02

0,00

0,00

1,02

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

14

33.10.17

5,81

0,00

0,00

5,81

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

15

33.10.19

216,00

0,00

0,00

216,00

Venituri din cercetare

16

33.10.20

63,02

0,00

0,00

63,02

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

17

33.10.21

177.462,01

0,00

179,67

177.641,68

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

18

33.10.30

19.421,00

0,00

0,00

19.421,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte actîvitati

19

33.10.50

6.124,18

0,00

0,00

6.124,18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

20

34.10

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

21

34.10.50

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Diverse venituri

22

36.10

440,00

0,00

57,00

497,00

Alte venituri

23

36.10.50

440,00

0,00

57,00

497,00

Transferuri voluntare, aiteie decât subvențiile

24

37.10

40,59

0,00

0,00

40,59

Donații si sponsorizări

25

37.10.01

40,59

0,00

0,00

40,59

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

26

37.10.03

-4.106,97

0,00

0,00

-4.106,97

Vărs am inte din secțiunea de funcționare

27

37.t0.04

4.106,97

0,00

0,00

4.106,97

IV. SUBVENȚII

28

00.12

15.617,32

0,00

0,00

15.617,32

Subvenții de la bugetul de stat

29

42.10

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate partal sau integral din venituri proprii pentru proiecte

30

42.10.39

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Subvenții de la alte administrații

31

43.10

6.962,28

0,00

0,00

6.962,28

Subvenții pentru instituții publice

32

43.10.09

3.182,00

0,00

0,00

3.182,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

33

43.10.14

3.139,28

0,00

0,00

3.139,28

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

34

43.10.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

35

43.10.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

36

45.10

7.473,24

0,00

0,00

7.473,24

Fondul European de Dezvoltare regionala

37

45.10.01

7.473,24

0,00

0,00

7.473,24

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

38

45.10.01.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

39

45.10.01.02

3.089,07

0,00

0,00

3.089,07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat |

TOTAL CHELTUIELI

40

49.10

236.000,72

3.808,47

236,67

236.237,39

CHELTUIELI CURENTE

41

01

227.563,67

3.771,72

236,67

227.800,34

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

107.313,40

0,00

176,60

107.490,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

111.813,57

3.771,72

60,07

111.873,64

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

44

56

8.106,24

0,00

0,00

8.106,24

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

45

57

318,80

0,00

0,00

318,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

46

59

11,66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

8.436,05

36,75

0,00

8.436,05

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

8.436,05

36,75

0,00

8.436,05

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

49.

80

1,00.

0,00

0,00

1,00

Partea Na SERVICII PUBLICE GENERALE

50

50.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634,03

Alte servicii publice generale

51

54.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634,03

CHELTUIELI CURENTE

52

01

4.317,53

0,00

0,00

4.317,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

54

20

2.394,53

0,00

0,00

2.394,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

316,50

0,00

0,00

316,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

316,50

0,00

0,00

316,50

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

57

54.10.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634.03

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

58

64.10

229.195,77

3.808,47

236,67

229.432,44

Invatamant

59

65.10

15.217,26

36,75

0,00

15.217,26

CHELTUIELI CURENTE

60

01

14.541,84

0,00

0,00

14.541,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

61

10

1.319,28

0,00

0,00

1.319,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

13.203,10

0,00

0,00

13.203,10

TITLUL IXASISTENTASOCIALA

63

57

7,80

0,00

0,00

7,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

64

59

11,66

0,00

0,00

11,66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

674,42

36,75

0,00

674,42

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

674,42

36,75

0,00

674,42

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

67

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Din total capitol

Invatamantpreșcolar si primar

68

65.10.03

5.906,46

36, 75

0.00

5.906,46

Invatamant preșcolar

69

65.10.03.01

5.300,60

0.00

0,00

5.300,60

Invatamant primar

70

65.10.03.02

605,86

36.75

0,00

605.86

Invatamant secundar

71

65.10.04

5.117,60

0,00

0,00

5.117,60

Invatamant secundar inferior

72

65.10.04.01

53,80

0,00

0.00

53,80

Invatamant secundar superior

73

65.10.04.02

4.435,80

0,00

0,00

4.435,80

Invatamant profesional

74

65.10.04.03

628,00

0,00

0.00

628,00

Invatamant postliceal

75

65.10.05

991,50

0,00

0,00

991,50

Servicii auxiliare pentru educație

76

65.10.11

3.201,70

0,00

0,00

3.201,70

Internate si cantine pentru elevi

77

65.10.11.03

3.201,70

0,00

0,00

3.201.70

Alte servicii auxiliare

78

65.10.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

79

66.10

211.452,56

3.735,44

179,67

211.632,23

CHELTUIELI CURENTE

80

01

206.260,35

3.735,44

179,67

206.440,02

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

81

10

103.774,67

0,00

176,60

103.951,27

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

82

20

94.379,44

3.735,44

3,07

94.382,51

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

83

56

8.106,24

0,00

0,00

8.106,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

84

70

5.192,21

0,00

0,00

5.192,21

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

85

71

5.192,21

0,00

0,00

5.192,21

Din total capitol

Servicii medicale in unita ti sanitare cu paturi

86

66.10.06

211.452,56

3.735,44

179,67

211.632.23

Spitale generale

87

66.10.06.01

211.452,56

3.735,44

179.67

211.632,23

Cultura, recreere si religie

88

67.10

1.604,00

36,28

57,00

1.661,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

83

01

1.522,00

36,28

57,00

1.579,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

90

10

296,45

0,00

0,00

296,45

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

91

20

1.225,55

36,28

57,00

1.282,55

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

82,00

0,00

0,00

82,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

93

71

82,00

0,00

0,00

82,00

Din total capitol

Servicii cui tura ie

94

67.10.03

1.604,00

36,28

57.00

1.661,00

instituții publice de spectacole si concerte

95

67.10.03.04

994,00

36,28

57.00

1.051,00

Case de cultura

96

67.10.03.06

610,00

0,00

0.00

610.00

Asigurări si asistenta sociala

97

68.10

921,95

0,00

0,00

921,95

CHELTUIELI CURENTE

98

01

921,95

0,00

0,00

921,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99

20

610,95

0,00

0,00

610,95

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

100

57

311,00

0,00

0,00

311,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de b oii si invalidități

102

68.10.05

610,95

0,00

0,00

610.95

Asistenta sociala in caz de invaliditate

103

68.10.05.02

610,95

0,00

0,00

610.95

Asigurări si asistenta sociala

104

68.10.06

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.10.50

311,00

0.00

0,00

311,00

Rezerva de stat

106

68.10.50.01

311.00

0,00

0,00

311,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

107

69.10

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

108

70.10

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

CHELTUIELI CURENTE

109

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

110

70

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

111

71

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Locuințe

112

70.10.03

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Dezvoltarea sistemului de iocuinte

113

70.10.03.01

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DERCIT

114

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

115

97.10

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

116

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

deficit

117

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Director Economic

Ec.Smaranda Hapacicu

.........../ / r'S I

’ // / v /


Sef Serviciu Buget

Ec.Steîiana^Stanciu

^'7