Hotărârea nr. 385/2011

385/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren", str.Cezar Boliac nr. 20 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 385/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren", str.Cezar Boliac nr. 20 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-020408/20.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 03/27.01.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren", str.Cezar Boliac nr. 20 Timişoara, având ca beneficiar pe STOLLMAYER VALENTINA şi ANTONIE MARIA VIOLETA , întocmit conform Proiectului nr.110/2011, realizat de S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+M, acces auto pe drumul de servitute propus, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1, spaţii verzi min 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 408733 Timişoara, având nr. topografic 6293, 6294, fiind proprietatea lui STOLLMAYER VALENTINA şi ANTONIE MARIA VIOLETA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-STOLLMAYER VALENTINA şi ANTONIE MARIA VIOLETA;
-S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

FOAIE DE CAPAT

denumire proiect loc construcție beneficiar faza

proiectant general

P. U.D. -CONSTRUIRE A DOUA CASA PE TEREN (D+P+M), DEZMEMBRARE TEREN jud. TIMIȘ, loc. TIMIȘOARA, str. Cezar Boliac nr. 20 STOLLMAYER VALENTINA si ANTONIE MARIA VIOLETA PLAN URBANISTIC DE DETALIU

: s.c. TECTONICS house s.r.l.

Timișoara, b-dul Eroilor 10-12, sc.A, ap. 1 director: arh.Marius NICORICI-CALANCE

1. INTRODUCERE


1.1. Date generale


MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D.


 • • Denumirea proiectului

 • • Beneficiar:

 • • Proiectant general Amplasament

 • • Faza de proiectare

 • • Data elaborării


P. U.D. - CONSTRUIRE A DOUA CASA PE TEREN (D+P+M), DEZMEMBRARE TEREN

STOLLMAYER VALENTINA si ANTONIE MARIA VIOLETA

SC TECTONICS HOUSE SRL Timișoara Timișoara, str. Cezar Boliac nr. 20 PLAN URBANISTIC DE DETALIU ianuarie 2011

1.2.


Obiectul documentației

Definirea elementelor urbanistice ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor pentru obținerea autorizației de construire a obiectivelor ce urmeaza a se amplasa in zona studiata , in vederea avizării acestora in Consiliul Local.

-rezolvarea circulației, accese,parcaje

-dimensiunile, funcțiunile si aspectul arhitectural al obiectivelor

-integrarea si armonizarea cu construcțiile existente

-echiparea edilitara

Obiectivul documentației consta in :

-stabilirea modului de amplasare a construcțiilor pe teren

-stabilirea regimului de înălțime a construcțiilor si a gradului de ocupare a terenului

 • 2. ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

  • 2.1. Situația obiectivului in cadrul localității

Terenul studiat se afla in intravilanul Municipiului Timișoara, CF 408733 Timișoara, si este situat in partea central estica a municipiului Timișoara.

2.2 Elemente ale cadrului natural

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate:

 • - primaverile sunt timpurii si ades capricioase

-veri uscate si lungi

 • - toamne lungi si cu temperaturi relativ constante

-ierni blânde si scurte

Caracterizarea climaterica a zonei:

 • - temperatura medie multianuala a aerului: 8,8gr C

 • - data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • - nr. Mediu al zilelor tropicale (T max. >30 gr C): 8 zile/an

 • - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an

-durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • - număr mediu al zilelor cu bruma: 25 zile / an

în anotimpul rece si în perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiata, se înregistrează o radiație solara directa medie de 736cal/m2 la 21.06 si 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarca o repetiție relativ uniforma în suprafața a unora dintre elementele meteorologice.

Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timis-Bega cu energie de relief redusa, parte a unitatii geomorfologice Depresiunea Panonica.

 • 2.2. Prevederi ale documentațiilor de urbanism elaborate anterior

Pentru zona studiata se aplica prevederile P.U.G. Timișoara, respectiv interdicție de construire pana la elaborarea unui Proiect Urbanistic de Detaliu care sa stabilească regimul de înălțime, P.O.T. si C.U.T. si circulatiile auto si pietonăleinzonă.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTA

  • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicație

Terenul studiat se afla in intravilanul Municipiului Timișoara, amplasat adiacent str. Cezar Boliac si are o forma dreptunghiulara.

Terenul are o suprafața totala de 946 mp, conform extras C.F. 408733 Timișoara.

Circulația principala in zona se desfasoara pe str. Cezar Boliac, drum cu 2 benzi de circulație, cu latimea carosabila de 7 m si îmbrăcăminte din asfalt fiind accesul principal in zona.

 • 3.2. Suprafața ocupata, limite, vecinătăți

Terenul este plan, parcela studiata avand suprafața de 946 mp, cu nr. Top 6293,6294 Timișoara. Vecinătățile sunt la:

 • - Nord-est - proprietate privata

-Sud-est- proprietate privata

 • - Nord-vest - str. Cezar Boliac

-Sud-vest- proprietate privata

 • 3.3. Suprafețe de teren construite si suprafețe de teren libere

Terenul intravilan este ocupat de construcțiile proprietatea beneficiarilor.

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul architectural urbanistic

Parcelela cu suprafața totala de 946 mp este situata intr-o zona construita in diverse etape.

Construcțiile ce se vor realiza pe terenul studiat se vor înscrie armonios in zona atat ca volumetrie cat si ca finisaje utilizate.

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor

Terenul aflat in studiu este proprietate privata.

 • 3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

 • a. Date geologice si geomorfologice

Amplasamentul se afla in municipiul Timișoara , are o suprafața relativ plana si nu prezintă potențial de alunecare, deci are asigurata stabilitatea generala. Terenul face parte din campia joasa TIMIS-BEGA.

 • b. Date geologice

Zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri cu extindere la peste 200m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400-1700m adâncime si este străbătut de o rețea densa de microfalii.

 • c. Date hidrogeologice si hidrologice

Zona se caracterizează prin existenta unei pânze de apa freatica cantonata in argile si nisipuri. Panza de apa freatica se interceptează de regula intre 2.5m fata de cota terenului.

 • d. Stratificatia terenului

Au fost realizate 2 sondaje manuale pana la 3.00m adâncime rezultatele fiind următoarele:

 • -   0,00m - 0,50m umpluturi

 • -   0,50m - 0.90m strat format din crusta argilo-prafoasa, negricioasa, glomelurata si fisurata, tare uscata

 • -   0.90m - 2.50m strat format din praf argila prafoasa cafenie gălbuie, plastic vartoasa umeda la foarte umeda

 • -   2.50m - 3.00m complex nisipos constituit din nisip fin slab prafos, cafeniu, foarte umed

 • e. Adancimea de inghet

Adâncimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m

 • f. Condiții de fundare

Terenul bun de fundare ii constituie stratul alcătuit din argila prafoasa cafenie gălbuie plastic vartoasa umeda . Adâncimea minima de fundare recomandata este de 1.20m fata de nivel teren actual.

 • g. lntensitatea seismica

Din punct de vedere seismic, normativul PI00/92 incadreaza amplasamentul studiat in zona "D" cu operioada de colt Tc=l ,0 sec. si un coefficient seismic Ks=0,16, echivalentul gradului de intensitate seismica 7,5MKS fata de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanta a construcției in cauza

 • 3.7. Echiparea edilitara

  • 3.7.1.  Alimentarea cu apa

In zona studiata alimentarea cu apa se va face de la rețeaua orașului. Racordul de apa este din țeava de polietilena de înalta densitate Dn 50mm.

 • 3.7.2.

  Canalizare menajera

  Scurgerea apelor uzate se va realiza la rețeaua orașului.

  Alimentarea cu apa calda

  Alimentarea cu apa calda se va face prin prepararea apei calde menajere in centrala termica proprie


  3.7.3.


  alimentata cu gaz metan.

  • 3.7.4.   Alimentarae cu energie electrica

  Zona este dotata cu rețele electrice la care se va racorda noul obiectiv prin branșament electric pe care-l va proiecta S.C. Enel Energie S.A.

  • 3.7.5.


  3.7.6.


  3.7.7.


  Alimentarea cu gaze naturale

  In zona exista rețea de gaze naturale in țeava polietilena de înalta densitate.

  Alimentarea cu energie termica

  Alimentarea cu energie termica a locuinței se va face de la centrala termica proprie cu combustibil gazos.

  Telefonizarea

  In zona exista cablu Tc., fibre optice in săpătură. Telefonizarea se va face prin intermediul branșamentului


racordat la terminalul propriu.

 • 4. REGLEMENTARI

  • 4.1. Obiective solicitate prin tema program

-stabilirea modului de amplasare a construcției pe teren

-stabilirea regimului de înălțime a construcției propuse si a gradului de ocupare a terenului

 • - amenajarea acceselor si a parcajelor

 • - se vor amenaja zone verzi cu peluze si arbuști decorativi

 • 4.2. Functionabilitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Obiectivul seva realiza in incinta împrejmuita si amenajata.

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfasurata

Construcția se va realiza pe o suprafața construita Scmax. = 150mp si Sdmax = 450 mp Inaltimea maxima la cornișa va fi +7.50m.

 • 4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

In cadrul parcelei se vor respecta prevederile codului civil cu privire la distantele fata de vecinătăți.

A doua construcție se va amplasa in retragere cu 40.72 m fata de aliniamentul stradal si in retragere cu 3 m fata de vecinătăți sau lipit de acestea cu condiția sa nu depaseasca H=3.00 m înălțime la cornișa .

Accesul auto se va realiza pe o banda de acces cu un sens, lata de 3,00 m ce va asigura accesul la garaje(parcaje), pietonii vor avea la dispoziție trotuar cu latimea de 1.5 m.

Accesul pentru utilajele de stingere a incendiilor se va face dinspre str. Cezar Boliac.

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente, menținute

Atât materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor sunt cele specifice zonei de câmpie, respectiv invelitori cu pante mici.

 • 4.6. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul.

 • 4.7. Modalitati de organizare si rezolvare a circulației

In cadrul prezentului PUD s-au analizat problemele de acces si sistematizare verticala iar finind cont ca circulația majora ce se desfasoara pe str. Cezar Boliac, accesul propus are un profil stradal de 5.50 m.

 • 4.7.1. Drumuri

Strada de acces la proprietate exista si este str. Cezar Boliac.

 • 4.7.2. Accesele carosabile in interiorul zonei

Accesul rutier la proprietate se asigura din str. Cezar Boliac, racordările necesare aflandu-se in incinta proprietății.

îmbrăcămintea drumului de acces este definitiva corespunzătoare unei străzi de categoria a IV a , asigurând o capacitate portanta de 400 Dan/cmp.

 • 4.7.3. Parcaje la sol

Locuri de parcare se vor considera in interiorul parcelei si vor fi in număr de min. 2 pentru fiecare locuința, cf. Aviz comisie de circulație.

 • 4.7.4. Circulația pietonala

Atât in lungul străzii de deservire locala a proprietății cat si in jurul construcțiilor propuse s-a prevăzut realizarea de trotuare pietonale decalate cu +12 cm fata de carosabil, cu latimea de 2.00 m avand o îmbrăcăminte din dale prefabricate.

4.7.5.Spatii verzi

Zonele ramase libere, precum si zona de separare intre drumul de acces la proprietăți cit si in incinte vor fi amenajate ca spatii verzi, prevazandu-se imbracarea cu pamant vegetal si insamantarea cu ierburi perene.

Pe laturile proprietății se vor planta copaci ornamentali.

 • 4.8. Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de aceasta

Nu este cazul.

 • 4.9. Soluții de reabilitare ecologica si diminuare a poluării

Se vor planta arbori si arbust! decorativi pe laturi si perimetral.

Se va realiza mobilier urban : jardiniere si coșuri de gunoi, semnale.

 • 4.10. Prevederea unor obiective publice in vecinătatea obiectivului

Nu este cazul

4.11 .Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea zonelor verzi

Cum mai toata zona a fost teren construit, lipsa plantațiilor impune ca la întocmirea proiectelor tehnice de execuție sa fie studiata si amenajarea peisagistica a parcelei prin utilizarea de arbori, arbuști, plante pitice cu caracter decorativ, specifice zonei si rezistente la praf: tuia, jnepeni, tisa, brad, molid, mesteacăn.

 • 4.12. Profituri transversale caracteristice

Alcătuirea profilelor transversale se face in conformitate cu STAS 10111/3- Elemente geometrice a drumurilor de acces.

In incinta:- lucrările de alei de acces si platformele carosabile vor avea o îmbrăcăminte din corpuri prefabricate de beton si vor fi încadrate de zone verzi.

 • 4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticala

In cadrul P.U.D. a fost necesara si analiza lucrărilor de sistematizare verticala, caracterizate prin înscrierea convenabila a construcțiilor existente si a celor proiectate in teren natural.

La elaborarea soluțiilor de sistematizare verticala s-au avut in vedere următoarele aspecte:

 • -   stabilirea unor cote verticale convenabile pentru viitoarele construcții propuse, corelate cu amenajările terenului studiat;

 • -   asigurarea pantelor necesare evacuării apelor de suprafața si subterane;

 • -   reducerea la maximum a volumului de terasamente pentru nivelarea terenului.

Analiza sistematizării verticale a zonei cuprinse in P.U.D. fundamentează soluția de amplasare a construcțiilor si de amenajare a teritoriului.

 • 4.14. Regimul de construire

Construcția preconizata a se realiza in retragere cu 3.00 m de la frontul stradal si in retragere cu 10.00 m fata de fundul parcelei.

Din p.d.v. al alinierii, construcțiile ce vor fi propuse vor respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism, si ale Codului Civil.

Regimul de înălțime propus este de D+P+M

P.O.T. max. =40%

C.U.T. max. =1

4.15. Asigurarea utilităților

 • 4.15.1. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa rece a obiectelor sanitare si echipamentelor centralei termice si canalizarea menajera si pluviala se vor realiza prin racorduri la rețelele de apa si canalizare existente in incinta, cu respectarea datelor din avizele eliberate de deținătorii de utilitati.

Rețeaua de apa ce urmeaza a se extinde se va executa din țeava de polietilena de înalta densitate Pn 3.5 atm si se va echipa cu hidrant! de incendiu suprateran. Rețeaua de hidrant! de incendiu va fi alimentata de la gospodăria de apa amplasata conform Planului de situație.

Apa calda de consum menajer este asigurata de schimbătorul de căldură cu acumulare, alimentat cu agent termic produs de cazonele ce se vor monta in centala termica.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale se face gravitațional, in sistem separativ. Apele uzate menajere vor fi preluate prin tuburi de PVC - U sau polipropilena tip Pp si dirijate in exterior la căminele de racord.

 • 4.15.2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a viitorilor consumatori se va face conform avizului de soluții si a proiectului tehnic întocmit de S.C. Enel Energie S.A. la comanda beneficiarului.

In principiu se propune racordarea in bucla prin LES IkV la instalațiile electrice de joasa tensiune ale


furnizorului, existente in zona.

La obiective se vor prevedea blocuri de măsură si protecție monofazate, echipate cu grupuri de măsură


pentru contorizarea consumului de energie electrica.

Instalațiile electrice la consumator se vor detalia la fazele următoare de proiectare,


4.15.3.   Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a viitorilor consumatori se va face conform avizului de soluții si a proiectului


tehnic întocmit de S.C. Eon-Gaz S.A. la comanda beneficiarului


 • 4.15.4.   Alimentarea cu căldură

Soluția de proiectare adoptata pentru încălzire este cu corpuri statice.

Energia termica necesara încălzirii locuinței si preparării apei calde menajere este asigurata de cazane termica amplasata in spațiul special amenajat.

echipate cu panou de distribuție, dispozitive de reglare si siguranța si cu arzatoare automatizate, montate in centrala


Circulația agentului termic se face cu pompa de circulație montata pe conducta, asigurând pentru întoarcere a agentului termic. Apa calda menajera se obține cu schimbător de căldură cu acumulare.

instalație regimul de debit si presiune corespunzător.

Presiunea in instalație este asigurata de vasul de expansiune închis, cu membrana, montat pe conducta de


Sistemul de evacuare al gazelor este cu tiraj natural.

Instalația de încălzire se va proiecta in conformitate cu STAS 1907/2-97. sistemul de încălzire folosit este mixt,

bitubular, cu distribuție ramificată. Conductele sunt din țeava de polipropilena- tubulatura rigida,


 • 4.15.5. Telefonizare

Telefonizarea obiectivelor se va realiza prin racordarea la rețelele Tc. Existente in zona.

Se va comanda documentație de specialitate pentru lucrările de protecție a rețelelor Tc. Afectate de

viitoarele construcții


4.16 Bilanțul teritoriului

BILANTTERITORIAl

Nr.

Crt.

Funcționale

Existe

mp

1.

Teren

946

2.

Construcții

224

2.

Zona circulații auto, platforme si parcaje

191

3.

Gradina

531

4.

Zona verde

-

TOTAL zona studiata


L COMPARATIV

mt

Propus

%

mp

%

100

946

100

23.68

375

39.74

20.19

334.5

35.26

56.13

-

-

-

236.5

25.00

946


 • 5, PROTECȚIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare, protecție si conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluant! ce afectează sanatatea si creeaza disconfortsi va permite valorificarea potentalului natural si a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de 25.00% de zona verde. Se prevăd plantari de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.


Spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi si plante decorative

O data cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesara asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apa si canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare si alimentare cu apa în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conforma cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlata a deșeurilor: colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face pe parcela, controlat,în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firma specializata,în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana: nu e cazul

Valorificarea potențialului turistic si balnear: nu e cazul

Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicații si al rețelelor edilitare majore

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENOTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire în special la:

l.a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce privește amplasamentul, natura, marimea si condițiile de funcționare, fiie in privința alocării resurselor:

Soluțiile de urbanism propuse creeaza suportul pentru activitati viitoare.

1 .b. Gradul in care planul influențează alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integrează sau care deriva din ele:

Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter local.

1 .c. Relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspective promovării dezvoltării durabile:

Actualmente terenul are categoria de folosința teren intravilan

S-a asigurat procentul optim de spațiu verde in corelare cu funcțiunea propusa pe fiecare lot in parte si pe ansamblu.

1 .d. 1 .d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program :

Propunerile documentației de urbanism de realizare a zonei de locuire nu afecteaza mediul.

1 .e. Relevanta planului pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu :

Prin canalizare si alimentare cu apa în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conforma cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire,în special la:

2.a. Probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor:

Propunerile promovate prin documentația de fata produc niște efecte ireversibile. Se creeaza locuri de munca prin serviciile create.

2.b. Natura cumulativa a efectelor:

Nu e cazul.

2.c. Narura transfrontaliera a efectelor:

Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Riscul pentru sanatatea umana si pentru mediu

Nu exista riscuri pentru sanatatea umana.

2.e. Marimea si spatialitatea efectelor:

Nu este cazul.

2.f. Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat:

Nu este cazul.

2.f ,i. Caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural:

Nu sunt zone naturale speciale sau patrimoniu cultural care sa fie afectat.

2.f .ii Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului :

Nu este cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului.

2.f.iii Folosirea terenului in mod intensiv:

Nu este cazul.

2.g. Efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional:

Nu este cazul.

 • 6, OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Eliberarea autorizației de construcție se va face cu impunerea masurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea masurilor de modernizare a circulației.

 • 7, CONCLUZII

  • 7.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

Prin realizarea obiectivelor propuse se va valorifica potențialul terenului la capacitate maxima fara a necesita modificări de infrastructura zonala (alimentare apa-canal si energie electrica).

Prin plantările si amenajările ce se vor face se va asigura un aspect îngrijit al zonei.

 • 7.2. Masuri ce decurg in continuare a P.U.D.

Pe baza documentației de fata, aprobata de organele abilitate in acest sens, a aprobărilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5502 din 29.12.2011, emis de Primăria Municipiului Timișoara se va trece la elaborarea proiectului pentru obținerea Autorizației de Construire.

întocmit,

Arh. Marius Nicorici Calance


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2011-020408/20.10.2011

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-020408/14.10.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara ;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr.03/27.01.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr.5502/29.12.2010,

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., proiect nr.110/2011, la cererea beneficiarului STOLLMAYER VALENTINA și ANTONIE MARIA VIOLETA.

Documentația Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara , beneficiar STOLLMAYER VALENTINA și ANTONIEMARIA VIOLETA, proiectant S.C. TECTONICS HOUSE S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna februarie 2011. Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație.

Conform procedurii prevazută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentația de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara , se încadrează în etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art.73 din HCL nr. 140/2011), implicarea și consultarea publicului în aceasta etapă, se va face în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea central-estică, în UTR 39, prevăzut prin PUG aprobat prin H.C.L. 157/2002 prelungit prin H.C.L.139/2007, ca “zonă de locuințe și funcțiuni complementare ,cu regim maxim de înălțime P+2E ”

Prin prezentul Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara , nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www. primariatm.ro

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul propus pentru construire în suprafață totală de 946 mp , este înscris în CF nr.408733 Timișoara, nr.CF vechi: Nr.3575, având nr.topografic 6293,6294, fiind proprietatea beneficiarilor STOLLMAYER VALENTINA și ANTONIE MARIA VIOLETA .

Prin documentația prezentată se propune realizarea unei locuințe unifamiliale cu înălțime D+P+M ..

Accesul auto din incinta parcelei se va face , conform avizului Comisiei de Circulație nr.DT2011-001582 /23.06.2011 pe drumul de servitute propus .

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 și prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POTmaxim = 40 %

CUT maxim = 1

Regimul de înăl țime propus D+P+M ,

Spatii verzi min. 25 % conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 4975/05.07.2011

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare care se vor dezvolta în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “ Construire a doua casă pe teren, dezmembrare teren”, str.Cezar Boliac nr.20 Timișoara , se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU                                  CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU                             Ing. Gabriella POSTELNICU

AVIZAT JURIDIC,

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.