Hotărârea nr. 384/2011

384/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 384/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011-018327/07.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 23/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara, având ca beneficiari pe COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI Si GAIE LOREDANA ILEANA, întocmit conform Proiectului nr. 6.05/70/2010/2011, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+4E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2011-002670/29.09.2011, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,30, spaţii verzi de 10,10% din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5675/27.07.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Detaliu "Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat în suprafata totala de 1010 mp, este înscris in C.F. 424814 - Timisoara (CF vechi nr. 88530), nr. top 29911/2/2, teren intravilan, fiind proprietatea COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI Si GAIE LOREDANA ILEANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutia Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarilor COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI Si GAIE LOREDANA ILEANA;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Foaie de capăt

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

IMOBIL BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICI

Strada SILISTRA nr. 10 B, TIMIȘOARA

Beneficiari:

COSTIL IOAN ADRIAN

JABRI TABRIZI SOHAIL și JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL - RUDI și GAIE LOREDANA ILEANA

Amplasament:

Timișoara, Strada Silistra nr. 10 B

Proiectant de specialitate :

S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada 3 August 1919, nr. 19, ap. 2/A, Timișoara

Tel/fax: 0256 487150

www.pilotteam.ro

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic de Detaliu

Timișoara, Mai 2011

MEMORIU GENERAL

 • 1. DATE PROIECT

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA LUCRĂRII:   IMOBIL BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICI

BENEFICIARI :           COSTIL IOAN ADRIAN,

JABRI TABRIZI SOHAIL și JABRI TABRIZI ELENA,

GAIE MICHAEL - RUDI și GAIE LOREDANA ILEANA

AMPLASAMENT :          Strada Silistra nr. 10 B, Timișoara

NUMĂR PROIECT :       6.05 / 70 / 2010

FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.

DATA ELABORĂRII :     Mai 2011

 • 1.2. OBIECTIVE

Prezenta documentație la nivel de P.U.D. își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru amplasarea unui imobil pentru birouri și locuințe de servici în Timișoara, în zona Ion Ionescu de la Brad, pe Strada Silistra nr. 10 B, parcela cu nr. topo 29911/2/2.

Documentația stabilește condițiile tehnice pentru modului de ocupare al terenului și amplasare a clădirilor.

 • 2. ÎNCADRAREA ÎN ORAȘ/ ÎN ZONĂ

Amplasamentul care a determinat elaborarea prezentei documentații, P.U.D. „IMOBIL BIROURI ȘI LOCUINȚE DE SERVICI”, Strada Silistra nr. 10 B, Timișoara, se află situat în partea de nord - est a orașului Timișoara, în zona Ion Ionescu de la Brad.

Funcțiune zonei a fost reglementată prin P.U.Z. Zona Ion Ionescu de la Brad, Timișoara, aprobat prin HCL 186/2003. Amplasamentul studiat în cadrul P.U.D. este situat într-o zonă rezidențială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje și dotări de cartier.

In conformitate cu P.U.G. Timisoara zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 24.

 • 2.1. DATE C.F.

Amplasamentul care a generat prezenta documentație are o suprafață totală de 1010 mp., parcela cu numărul cadastral 29911/2/2, înscrisă în C.F. nr. 88530 Timișoara, proprietatea următorilor: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL și soția JABRI TABRIZI ELENA, GAIE MICHAEL - RUDI și soția GAIE LOREDANA ILEANA.

TOPOGRAFIA

Terenul este în prezent neconstruit. În vederea realizării documentației s-a efectuat ridicarea topografică a terenului studiat. Acesta relevă faptul că terenul este relativ plan, situat la nivelul străzii.

Din punct de vedere seismic amplasamentul se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Ts=1,0s și Ks=0,16.

 • 2.2. ACCES

În prezent, terenul studiat este accesibil auto și pietonal pe o latură, din strada Silistra.

 • 3. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. FUNCȚIUNI EXISTENTE

Terenul studiat se învecinează, conform planșelor anexate, cu:

 • - la nord:      Strada Silistra

 • - la est:       imobil locuințe colective P+4E+M, Silistra nr.12, bloc A44 -cca. 1,0m

și locuință duplex P+1E+M - cca. 2,25 m.

 • - la sud:       spațiu comercial - parcela 29911/2/1 - cca. 7,60 m.

 • - la vest:      locuință D+P+2E - pe limita terenului

și restaurant (pizzerie) P+M - pe limita terenului, cu calcan

În zona adiacentă sunt în general amplasate construcții cu funcțiuni de servicii - restaurant, hotel, comerț, locuire individuală (max. P+2E) și locuire colectivă (P+4E+M).

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

Amplasamentul care a generat prezenta documentație are o suprafață totală de 1010 mp. (suprafața măsurată de 990 mp.), având numărul topografic 29911/2/2, teren înscris în C.F. nr. 88530 Timișoara. Terenul are următorii proprietari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL și soția JABRI TABRIZI ELENA, GAIE MICHAEL - RUDI și soția GAIE LOREDANA ILEANA.

 • 3.3. REȚELE EDILITARE

Zona din care face parte parcela analizată în PUD este echipată edilitar cu rețele de curent electric, alimentare cu apă potabilă și canalizare, gaze naturale, telecomunicații și termoficare.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.D. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente.

 • 3.3.1. Alimentare cu apă și canalizare menajeră

In zonă există rețea de alimentare cu apă 0 280 mm pe strada Silistra și 0 200 mm pe strada Holdelor, respectiv rețea de canalizare 0 1200 mm pe strada Holdelor și 50/75 pe strada Silistra, conform avizului emis de S.C. AQUATIM S.A. Timișoara.

 • 3.3.2. Gaze naturale

Există rețea de alimentare cu gaze naturale în zonă, pe strada Silistra, conform avizului de principiu nr. 2931/2011 emis de S.C. E.ON Gaz România S.A.. Rețeaua de gaz nu afectează amplasamentul, fiind situată pe domeniul public.

 • 3.3.3.  Instalații termice

Pe amplasament există două rețele termice secundare, față de care se va menține o distanță de protecție de 3,00 m., conform adresei S.C. COLTERM S.A. nr. UR2010 - 005408.

 • 3.3.4. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Conform aviz de amplasament favorabil emis de S.C. Enel Distribuție Banat S.A., pe teren există două rețele electrice subterane LES jt și LES mt, cu zona de protecție de 0,6 m.. Pe domeniul publică există o rețea aeriană LEA jt.

Conform aviz tehnic favorabil - cu condiții, nr. 1025/2011 emis de S.C. Romtelecom S.A pe teren este o rețea subterană de telefonie amplasată în partea de nord. Față de acesta se va reapecta distanța de protecție.

 • 3.4. PROBLEME DE MEDIU

Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă pentru locuințe în principal, cu funcțiuni complemantare (comerț și servicii).

În prezent, zona este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea orașului.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă:    nu e cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu e cazul.

 • 3.5. STUDII DE FUNDAMENTARE

 • ■   Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

 • ■  P.U.Z. Zona Ion Ionescu de la Brad - H.C.L. nr. 186/2003.

 • ■   Ridicare topografică pentru zona studiată.

 • 4. REGLEMENTĂRI

Zona reglementată prin prezenta documentație are o suprafață de 1010 mp aflați în proprietatea. beneficiarilor.

Se menține funcțiunea existentă de zonă rezidențială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje și dotări, reglementată prin P.U.Z. „Zona Ion Ionescu de la Brad”, Timișoara.

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:

 • ■   Instituții publice și servicii

 • ■  Spații verzi amenajate

 • ■  Accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje

 • ■   Rețele tehnico - edilitare și construcții aferente.

Utilizări permise:

 • ■  locuințe colective de tip urban cu regim de înălțime preponderent P+4;

 • ■  conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit;

 • ■   este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii, sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.)

 • ■   funcțiuni complementare zonei de locuit: comerț, alimentație publică, servicii, administrație, cultură, culte, învățământ, sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei;

 • ■   birouri, sedii financiar-bancare;

 • 4.1. REGLEMENTĂRI -ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Pentru amplasamentul studiat se menține funcțiunea existentă zonă rezidențială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje și dotări, cu detalierea unei zone pentru funcțiuni de servicii (birouri) și locuire.

 • 4.2. REGLEMENTĂRI -CONFIGURARE SPAȚIALĂ

 • 4.2.1. Propunere de mobilare

Pe teren se propune amplasarea unei clădiri în regim de înălțime maxim D+P+4E+Er.

 • 4.2.2. Funcțiune

Funcțiunea clădirii propuse este de birouri - servicii (la parter și etajele 1-2) și locuire (locuințe de servici - la etajele 3-4 și etajul retras). La parterul acesteia pot fi amplasate spații cu altă funcțiune: comerț, servicii, etc., care să nu perturbe funcțiunea de bază.

 • 4.2.3. Regim de inălțime

Regimul maxim de înălțime propus pentru sit este D+P+4E+Er

 • 4.3. AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE PARCELĂ

 • 4.3.1. Limite de implantare a construcțiilor

Construcțiile se vor realiza în interiorul perimetrului limitei de implantare a construcțiilor conform planșei “Reglementări urbanistice”.

S-au stabilit limite pentru reglementarea distanțelor de respectat față de elemente ale cadrului construit existent și față de proprietățile învecinate ținându-se cont de orientarea amplasamentului și condițiile de însorire.

 • 4.3.2.  Distanțe. Retrageri

Se stabilesc limitele privind retragerile minime obligatorii ținând cont de regimul maxim de înălțime al construcțiilor D+P+4E+Er, conform planșei Reglementări urbanistice:

 • ■  Amplasarea construcțiilor față de limita spre est se va face cu o retragere minimă de 4,50 m și maximă de 8,35 m. (H/2), în vecinătatea blocului de la nr. 12.

 • ■  Amplasarea construcțiilor față de limita spre vest se va face cu calcan, pe limita de proprietate.

 • ■  Amplasarea construcțiilor față de limita spre sud (fundul parcelei) se va face cu o retragere minimă de 10,00 m..

Se vor respecta prevederile Codului Civil, ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. și normele de însorire în vigoare.

Zonele construibile au fost dispuse astfel încât să se respecte prevederile privind asigurarea iluminării naturale normate. Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

 • 4.4. REGLEMENTĂRI - MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

 • 4.4.1. Suprafața construită

Suprafața maximă construită la sol a clădirii propuse poate fi de 404 mp., conform procentului de ocupare a terenului maxim propus. La nivelul solului, spațiul cuprins în incintă se va organiza pentru parcaje, alei de acces și zone verzi.

 • 4.4.2.  Indici urbanistici

Pentru zonă rezidențială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje și dotări parametrii urbanistici de utilizare aI terenului propuși sunt:

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 2,30

Regim de inaltime max.=D+P+4E+Er

Hcornisa=max 16,70 m pentru regim de inaltime D+P+4E+Er

Procentul de spații verzi din zona studiată va fi de minim 10%, în relație cu funcțiunea prevăzută, conform R.G.U. și R.L.U..

4.4.3. Bilanț teritorial - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

BILANȚ TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Terenul studiat

1010,00

100

1010,00

100

Zona rezidentiala mixta cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri si dotari propusa

1010,00

100

1010,00

100

4.4.4. Bilanț teritorial / raportat la propunerea de mobilare

BILANȚ TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Terenul studiat

1010

100

1010

100

Cladire birouri   și   locuințe   de servici

D+P+4E+Er

----

----

404

40,00

Zone verzi

----

----

102

10,10

Parcaje înierbate

----

----

120

11,88

Alei și circulații auto în incintă

----

----

384

38,02

 • 4.5. LUCRĂRI RUTIERE, ACCESE ȘI PARCAJE

 • 4.5.1. Accese

Accesul auto în incintă se propune din Strada Silistra. Incinta are prevăzută un acces cu lățimea de 4,5 m..

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de intervenție în caz de incendiu conform reglementărilor în vigoare.

 • 4.5.2. Parcaje

La demisolul clădirii propuse sunt prevăzute 14 locuri de parcare pentru ocupanții acesteia, iar la nivelul solului se propun 8 locuri de parcare - parcaje înierbate.

Conform R.L.U. pentru calcularea locurilor de parcare necesare funcțiunii se aplică punctele (2) și (12), rezultând un necesar de 21 locuri.

Se estimează un număr de 10 apartamente de servici / asimilate regimului hotelier, birourile ocupă o suprafață de 600mp., iar la parter este un showroom.

În total în parcajul subteran și parcajele supraterane sunt asigurate 22 locuri de parcare pentru autoturisme.

 • 4.6. REȚELE EDILITARE

Zona din care face parte parcela analizată în P.U.D. este echipată edilitar, iar construcțiile se vor racorda la utilitățile necesare prin realizarea branșamentelor la rețelele existente.

 • 4.6.1. Alimentare cu apă și canalizare menajeră

A. ALIMENTARE CU APĂ.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.D. este format dintr-un branșament la sistemul centralizat de apă al municipiului Timișoara de pe strada Silistra, unde există o rețea de apă având diametrul de 280 mm. Branșamentul de apă se va realiza cu conducte de polietilenă PE - ID, având diametrul De 63 x 4,7 mm.

Va fi prevăzut un cămin de apometru.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de o stație de hidrofor proprie ce se va monta în cadrul obiectivului.

Necesarul de apă.

Zona de birouri și locuințe.

 • - parcele = 1 buc. - birouri și locuințe

 • - pentru birouri:

 • - nr. angajați = 30 persoane.

 • - normă de consum = 20 l /om /zi.

 • - pentru locuințe - 10 apartamente de servici:

 • - nr. de locuitori = 3 loc. /apart. = 30 locuitori.

 • - normă de consum = 140 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 X [(30 x 20) + (30 x 140)] /1000 = 5,28 m3 /zi = 0,06 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 6,07 m3 /zi = 0,07 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0,71 m3 /h.

Avizul de principiu la faza PUD nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

B. CANALIZARE.

Canalizarea propusă pentru PUD - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza un racord la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara, existentă pe str. Silistra. Racordul de canalizare se va realiza cu conducte din PVC - KG, având diametrul de 200 mm. Sistemul de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va prelua doar apele uzate menajere. Pe traseul rețelei de canalizare va fi amplasat un cămin de racord.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 0,8 x Qzimed = 4,22 m3 /zi = 0,05 l /s.

Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 4,86 m3 /zi = 0,06 l /s.

Quz orarmax


= 0,8 x Q


orarmax


= 0,57 m3 /h.


2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe parcelă vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 8 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în canalizarea stradală.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 4,47 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = 636,3 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

2. Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp           a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 110 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

S clădiri = 0,0404 ha;

S drum = 0,0504 ha;

S zonă verde = 0,0102 ha.

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,95 - pentru clădiri;

0 = 0,85 - pentru drumuri;

0 = 0,10 - pentru zone verzi.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 110 x [(0,0404 x 0,95) + (0,0504 x 0,85) + (0,0102 x 0,1)] = 7,24 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 7,24 x 10,3 x 60 /1.000 = 4,47 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = (630 mm^O /an x 1.010,00 m2) /1.000 = 636,3 m3 /an.

 • 4.6.2. Gaze naturale

Clădirea se va racorda la rețeaua de alimentare cu gaze naturale de pe strada Silistra. Încălzirea se va realiza în sistem individual.

 • 4.6.3. Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Clădirea se va racorda la rețeaua electrică subterane LES jt existentă, paralelă cu strada Silistra.

 • 4.7. Protecția mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului sunt:

 • 4.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenția de a crea o zona funcționala, in acord cu tendințele de dezvoltare locala. Amplasamentul în suprafața de 1010 mp este situat intr-o zona de tip urban. Funcțiunea pe parcelă va fi cea de de birouri - servicii (la parter și etajele 1-2) și locuire (locuințe de servici - la etajele 3-4 și etajul retras, funcțiunile zonei fiind mixte. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă - canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de prevederile altor documentații aprobate din zonă, precum și de cadrul construit și funcțiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus.

Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

 • - amplasare unei clădiri de birouri și locuințe de servici, cu regim de înălțime maxim S/D+P+4E+Er;

 • - parcaje, platforme și alei în incintă;

 • - spații verzi și spații verzi de aliniament de-a lungul drumurilor.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, optimizarea traficului.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfășura doar activitatea cu impact nesemnificativ asupra mediului. Influenta activităților asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale convențional curate se vor scurge liber sistematizat in teren.

Apa potabilă

Necesarul de apă la sursă se va asigura din rețeaua publică a municipiului Timișoara.

Apa uzată

Apele uzate menajere, sunt colectate de o rețea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentrațiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier existent. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : - realizarea unei zone verzi de protecție.

d.3. Solul

Prin realizarea proiectului , activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuție a investiției nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 • - Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și menajere.

In vederea eliminării posibilității impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri :

 • - Realizarea de spații adecvate - platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor din ambalaje

 • - Lucrări de întreținere a solului în zonele verzi,cu plantații decorative.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de zgomot și vibrații se împart in doua categorii:

 • a) Surse specifice perioadei de execuție

 • b) Surse specifice perioadei de exploatare

 • a) Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcție este conceput în sensul încadrării în prevederile legale și conform prevederilor din STAS 10009/88.

 • b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot.

Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcțiune.

 • d. 5. Radiațiile

Lucrările și activitățile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

 • e) Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

 • e. 1. Managementul deșeurilor

In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deșeuri rezultate ca urmare a activității desfășurate:

 • - Deșeuri din construcții - în faza de execuție

 • - Deșeuri menajere și asimilabile celor menajere,

Deșeurile din construcții se vor colecta în containere metalice și se vor gestiona de către societățile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării și predării către societățile autorizate de salubritate a deșeurilor generate pe amplasament în fazele de execuție a proiectului.

Deșeurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate și eliminate prin societăți autorizate. Deținătorii/producătorii de deșeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 - vor avea obligația să predea deșeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni de valorificare și/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deșeuri.

e.2. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece lucrările și activitățile proiectate sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfășurarea activității propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanțe toxice si periculoase.

e.3. Protecția calității apelor

Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus .

e.4. Protecția calității aerului

Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare.

Plantațiile pe spațiul verde ce însumează 25% din total suprafață au atât un rol estetic de protecție, cat și de ameliorare a climatului si calității aerului.

e.5. Protecția solului

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare, precum și legislația în vigoare.

Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului. Pentru protecția solului și a mediului în general, s-a prevăzut un procent de 25% spații verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

 • 4.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

 • b) natura cumulative a efectelor - nu este cazul.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umana

Lucrările proiectate nu influențează negativ așezările umane. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) mărimea si spațialitatea efectelor - nu este cazul

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecție avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000.

Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depășesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv - nu e cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional - nu e cazul.

 • 4.8. CIRCULAȚIA TERENURILOR

Nu este cazul

 • 5. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • ■  încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara;

 • ■  încadrarea în Planul Urbanistic Zonal „Zona Ion Ionescu de la Brad”, Timișoara;

 • ■  asigurarea amplasamentelor ș i amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Conform legislației în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate și se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, devenind prin aprobarea sa, act al administrației publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu se stabilește odată cu aprobarea sa.

Intocmit,

Arh. Laura Mărculescu

Bd. Constantin


Nr. UR201 1-018327/07.10.2011


Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0 , tel/fax + 4 0 256 4 0 8 3 41 e-mall:lnstitutlaarhitectululsef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-018327/14.09.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara;

Ținând cont de Avizul nr. 23/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5799/15.12.2009 prelungit până în data de 14.12.2011, precum și Avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 5675 din 27.07.2011;

Documentația PUD „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna decembrie 2010;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, Timisoara se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratiapublica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara.

Documentația Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara este elaborată de S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 6.05/07/2010/2011, la cererea beneficiarilor COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL și JABRI TABRIZI ELENA; GAIE MICHAEL - RUDI și GAIE LOREDANA ILEANA.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, în U.T.R. 24, zonă reglementată prin Plan Urbanistic Zonal „Zona Ion Ionescu de la Brad” aprobat cu HCL 186/2003, care propune pe terenul beneficiarului funcțiunea de zonă rezidențială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje și dotări.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Beneficiarul a atașat la dosar Avizul nr. 122 din 13.09.2011 al Consiliului Județean Timiș.

Bd. Constantin


Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0 , tel/fax + 4 0 256 4 0 8 3 41 e-mall:lnstitutlaarhitectululsef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul studiat, în suprafață totală de 1010 mp, este înscris in C.F. 424814 - Timișoara (CF vechi nr. 88530), nr. top 29911/2/2, teren intravilan, proprietari COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI și GAIE LOREDANA ILEANA.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, se propune amplasarea unei clădiri în regim de înălțime maxim D+P+4E+Er pentru care se vor asigura 22 locuri de parcare.

Accesul auto se va face din str. Silistra, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2011-002670/29.09.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 2,30

Regim de inaltime max. D+P+4E+Er

H max cornișă = 16,70m

Spatii verzi min 10,10% - conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului nr. 5675/27.07.2011.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Imobilul va fi dotat obligatoriu cu lift conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

ARHITECT SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - S.P. - 2ex


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011-018327/07.10.2011

RAPORT

DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timișoara

Având în vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: ,,ART. 3 Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritățile administrației publice locale competente vor asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București, în funcție de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură”;

Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

Documentația P.U.D. pentru „Imobil birouri și locuințe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara este elaborată de S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 6.05/07/2010/2011, la cererea beneficiarilor COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL și JABRI TABRIZI ELENA; GAIE MICHAEL - RUDI și GAIE LOREDANA ILEANA. se încadrează în Etapa 2 -etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), etapă care se face în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Documentația a avut următorul parcurs:

1. Certificat de Urbanism pentru 5799/15.12.2009, prelungit până în data de 14.12.2011;


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ Ș I AVIZARE PUZ/PUD


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, interne


tel: +40 256 408435


:www.primariatm.ro


 • 2. Afișare inițială pe site-ul oficial www.primariatm.ro al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna decembrie 2010;

 • 3. Avizul Favorabil nr. 23/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;


 • 4. UR2011-018327/14.09.2011 - înregistrarea documentației în vederea înaintării C.L.M.T.

 • 5. Completarea dosarului cu Avizul DT2011-002670/29.09.2011 al Comisiei de Circulație;

 • 6. Nu există sesizări cu privire la propunerile din această documentație;

Arhitect Șef Arh. Ciprian Silviu CADARIU


Șef Birou

Arh. Emilian Sorin CIURARIU


Consilier

Ing. Sorina PopaJUDE Ț U

MUNICIPIUL TIMI INSTITUȚ IA ARHITECTU

BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PI


L TIMIȘ SOARA

UI Ș EF

Z/PUD


Red/dact. S.P. - 2 ex


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, interne


tel: +40 256 :www.primar


408435

iatm.ro


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.