Hotărârea nr. 383/2011

383/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 383/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-021500/15.11.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/24.03.2011 şi Avizul Favorabil nr. 21/28.07.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, având ca beneficiari pe Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita, întocmit conform Proiectului nr. 315/2010, realizat de S.C. Neo Draft S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, H maxim cornisa de 12 m, conform Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 124/21.10.2011, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001287/12.05.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 20,02 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7709/06.10.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 9.000 mp, este inscris in: C.F. nr. 424308 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 647/2/1, teren intravilan in suprafata de 7.850 mp, C.F. nr. 424307 - Timisoara (CF vechi nr. 3511), nr. top 647/2/2, teren intravilan in suprafata de 500 mp, C.F. nr. 424335 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 649/a/1/3/2, teren intravilan in suprafata de 650mp, proprietari fiind Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire hala depozitare si servicii, parc auto", zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Beneficiarilor: Dumitriu Ioan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita;
- Proiectantului S.C. Neo Draft S.R.L.;
- Mass - media locale.





Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

%

PROPUS

%

TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE

9 000 mp

0%

8 352 mp

92,80 %

TEREN PROPUS A FI TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC

0%

648 mp

7,20 %

TEREN PROPUS A FI DESTINAT SCHIMBULUI

0%

0%

TOTAL ZONĂ STUDIATĂ

9 000 mp

100%

9 000 mp

100%


L

1

00     i

i.Of

i

        i

I


s.c. NEO DRAFT s.r.i.

J35/2562/09.09.2004 Str. Cosminului nr. 7, Timișoara Tel/Fax: 0256 274967

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

Arh. Pascu R.

PROIECTAT

Arh. Pascu R.

DESENAT

Arh. Pașcalău C.


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


s.c. NEO DRAFT s.r.l.

J35/2562/09.09.2004 cod fiscal R 16747437, str. Cosminului nr. 7, Timisoara 1900, Romania tel/fax: +40-256 274967, mobil: +40-723 33 41 67 COD IBAN RO01BUCU565459702511 RO01 ALPHA BANK

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM anexa la “PLAN URBANISTIC ZONAL,

CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO

ORAS TIMISOARA STR. OVIDIU COTRUS, ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2

Dispoziții generale

 • 1. Introducere , rolul R.L.U.

Regulament Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentațiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcțiilor și echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat .

Regulamenutul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă(configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizeaza caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile planul urbanistic general și regulamentul general de urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi.

Regulamentul local de urbanism se elaborează odată cu planul urbanistic zonal și o dată aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege, devine act de autoritate publică al administrației publice locale.

Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației de specialitate prin grija Consiliului Local si al beneficiarului.

 • 2. Baza legală a elaborării

Prezentul regulament local de urbanism este întocmit în conformitate cu legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind autorizarea executării construcțiilor si HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Conținutul documentației este conform cu reglementarea “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM - 007 - 2000 aprobata cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000

In aplicarea prezentului regulament local de urbanism, este obligatorie colaborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative si reglementarilor in domeniu considerate conexe acestuia.

Alte acte normative cu referiri in domeniu, ulterioare intocmirii prezentului regulament vor fi considerate, in aplicare, drept complementare a celor din anexa si vor fi respectate conform prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescriptii legale in vigoare la eliberarea unei Autorizatii de Constuire nu poate fi justificata prin prevederi ale regulamentului.

 • 3. Domeniu de aplicare

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism este o suprafata de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timisoara, jud. Timis din parcele identificate prin CF. 424307 parcela cu Nr. Top. 647/2/2 in suprafata de 500 mp, CF. 424308 , parcela cu nr. Top 647/2/1 in suprafata de 7850mp si CF. 424335, parcela cu nr. Top 649/a/1/3/2 si prin documentatia de topografie anexata PUZ.

II REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Art.1. Pentru zona urbană aflată în sfera de creștere a localităților urbane -rezidențiale cu funcțiuni complementare compatibile, dotări și servicii publice, zonă în care se înscrie și amplasamentul studiat, procentul de ocupare al terenului a fost stabilit (conform cu R.L.U. Timisoara și R.G.U.) ca având următoarele valori:

POT max = 70%

Art.2. Coeficentul de utilizare al terenului este de:

CUT max = 2,00

 • 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Art.3. În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare și nu se vor amplasa obiective care să determine poluarea zonei (aer, apă, sol, etc.).Din punct de vedere al mediului, zona nu se află în exploatare, neavând fond construit care să deservească această activitate.

Art.4. Este permisa in zona rezidentiala realizarea de functiuni compatibile cu functiunea de baza propusa, conform RGU.

Art.5. Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica, impune ca eventualele dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

Art.6. Inaltimea construcțiilor

Regimul de inaltime impus pentru zona de servicii si depozitare este de P+2E.

Art.7. Aspectul exterior al constructiei

Culorile folosite pentru fatade se incadreaza in spectrul colorilor fade cu accente de culoare sub forma de benzi armonizate in general cu zona de locuit.

Este preferabila realizarea de constructiei cu invelitori tip sarpanta. Iluminarea spatiilor de la nivelul superior se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”.

Invelitorile vor fi realizate din panouri metalice.

Art.8. Autorizarea constructiilor de orice fel se va putea face numai in conditiile respectarii prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare fara ca enumerarea sa fie limitativa:

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art.9. In toate cazurile, la eliberarea unei Autorizatii de Constructie, interesul public va fi considerat prioritar fata de interesul persoanei direct interesate. Orice actiune de constructie din zona va fi analizata avand in vedere ca aceasta sa nu aduca atingere interesului public.

Art.10. Parcaje, garaje si anexe

Parcela contine obligatoriu un numar de locuri de parcare dimensionate conform functiunii. La autorizarea constructiilor se va tine cont de specificul acestora si se va impune prin Certificatul de Urbansim asigurarea pe parcela studiata a numarului de parcaje aferente.

Constructiile anexe si de garaje vor fi realizate din aceleasi materiale si in acelasi spirit ca si cladirile de baza (inculsiv acoperirile cu sarpanta), in scopul realizarii unui cadru construit coerent.

 • 6. Reguli de amplasare , retrageri minime obligatorii, stilistica arhitecturala

Art. 11. Orientarea fata de punctele cardinale

 • •  Se va asigura pentru parcela posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, astfel incat sa se evite orientarea exclusiv nord

 • •  Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății.

Art. 12. Amplasarea fata de drumurile publice

 • •  pentru zona studiata, e permisa autorizarea executarii constructiilor avand destinatia stabilita , cu conditia respectarii zonelor de protectie a drumurilor, delimitate conform legii

 • •  Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

 • •  Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje.

Art. 13. Amplasarea fata de aliniament

 • •  amplasarea constructiilor fata de aliniament se va face cu o retragere minima obligatorie de 10.00 m fata de aliniamentul stradal propus.

Art. 14. Amplasarea in interiorul parcelei

 • •  In cazul construirii halei retragerile minime in interiorul parcelei sunt de 5.0 m pe latura nordica, 3.0 m pe latura estica si vestica si 10.0 m fata de latura sudica .

 • •  Constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate de la limitele acestora, in conditiile respectarii prevederilor codului civil.

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 15. Accese carosabile

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drumurile publice

Art. 16. Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Art.17. Racordarea la retelele tehnico-edilitare existente

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele propuse de apa si de energie electrica, instalatiile de canalizare se vor racorda la solutia de echipare propusa in cadrul prezentului P.U.Z. In situatia realizarii unui sistem de canalizare la nivelul intregii zone, sistemul prevazut pentru ferma va fi integrat celui major.

Art.18. Realizare de retele tehnico-edilitare

Extinderea de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta de fiecare investitor sau beneficiar.

Toate retelele stradale: de alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatii, se vor realiza subteran, cu exceptia celor aflate deja in curs de extindere sau se preconizeaza.

Art.19. Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt propietate publica apa, energie electrica si de telecomunicatii sunt propietatea publica a localitatii.

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Art.20. Nu se propune parcelarea suprafetei studiate. Aceasta este o singura parcela la momentul intocmirii PUZ, si va ramane un singur lot. In interiorul acestui lot, prin drumurile interne propuse, se creeaza zone functionale legate de functiunea de depozitare si servicii.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Art.21. Spati i verzi

Zona verde este locată perimetral, în interiorul parcărilor și în jurul clădirilor propuse, având rol decorativ.

Pentru întreaga parcelă este alocată o suprafață verde de peste 20% (minimul de spații verzi în corelare cu funcțiunea propusă) din totalul terenului organizat.

 • ◦ Este obligatorie plantarea cel putin a unui arbore de talie inalta pentru fiecare 100 mp de lot.

 • ◦ Este obligatorie amenajarea si plantarea spatiului verde aferent circulatiilor carosabile.

Art.22. împrejmuiri

Spre frontul strazilor si la limitele de vecinatate pana la frontul constructiilor in interior se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, cu stalpi metalici sau plase de sarma, zidarie sau lemn. Inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maximum 1,80 cu soclu plin de 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu.

De la cladiri si pana in spatele lotului, se pot realiza imprejmuiri opace sau transparente (zidarie,etc.), cu o inaltime maxima de 2,00m.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

 • 11. Unitati si subunitati

ZONE FUNCTIONALE

Zona studiata se incadreaza total ca si zona cu functiuni de depozitare, prestari servicii si locuinte, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ. Aceste prevederi sunt conforme cu Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF FUNCTIUNIA DOMINANTA A ZONEI

Functiunea dominanta propusa este de servicii si depozitare.

Se recomanda centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizarii P.U.Z,-ului si introducerea lor in baza de date existenta in scopul corelarii si al menținerii la zi a situatiei din zona.

IV. DISPOZIȚII FINALE

Art.23. Prezentul regulament, parte integranta a “PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO” in LOC. TIMIȘOARA, STR. ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2 intravilan, intra in vigoare cu aprobare sa potrivit legii.

Art.24. Reglementările se referă strict la aria propusă spre studiu, în suprafața de 9 000 mp.

Intocmit,

Arh. Ramona PASCU


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMIȘOARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr


e - mail:dezvolta


reurbana@primariatm


1 , 3 0 0 0 3 0,


tel: +40 256 408435


internet:www.primariatm


Nr. UR2011 - 011902 /25.07.2011

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - Construire hala depozitare si servicii, cu parc auto

 • -  Amplasament: zona Freidorf, Timișoara

 • -  Beneficiari: DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU, DUMITRIU VOICHITA

 • -  Proiectant: S.C. NEO DRAFT S.R.L

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 20.06.2011-14.07.2011, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituției Arhitectului Șef și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

In data de 07.07.2011 a fost organizata o intalnire intre proiectantul documentatiei PUZ si cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați :

 • -   str. Anton Bacalbasa nr. 2A, 2B, 4A, 8, 2, 4, 6, 8A, 10A, 10, 12, 14, 14A, 16A, 16 ;

 • -  str. Anton Bacalbasa nr. 2C: SC NICOLA MAZZOLIN SRL ;

 • -  str. Anton Bacalbasa colt cu str. Ovidiu Cotrus: SC DOIRO AREURO SRL;

Adrese returnate:

 • -   str. Anton Bacalbasa nr. 6 ;

 • -  str. Anton Bacalbasa nr. 2C: SC NICOLA MAZZOLIN SRL ;

 • -  str. Anton Bacalbasa colt cu str. Ovidiu Cotrus: SC DOIRO AREURO SRL;

Documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, fost consultată de 1 persoană. Nu s-au formulat obiecții.


BIROUL


DEZVOLTARE


d. Constantin mail:dezvolta


Diaconovici Lo reurbana@prim


JUDE Ț UL TIMI Ș

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


NSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD


ga, n r a r i a t m


1 , 3 0 0 0 3 0,


tel: +40 256 408435


ro, internet:www. primariatm.ro


La intalnirea cu proiectantul din data de 07.07.2011, au participat 2 persoane. Nu s-au formulat obiectii

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația P.U.Z. ,, Construire hala depozitare si servicii, cu parc auto”, zona Freidorf, Timișoara a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF Arh.CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

ȘEF BIROU

CONSILIER

Ing. LILIANA IOVAN


Arh.EMILIAN SORIN CIURARIU


BIROUL


I

DEZVOLTARE


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr


e - mail:dezvolta


Red/Dact - L.I. - 2ex


JUDE Ț UL TIMI Ș

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


N S T I T U Ț IA URBAN Ă Ș I


ARHITECTULUI Ș EF

AVIZARE PUZ/PUD


reurbana@primariatm


1 , 3 0 0 0 3 0,


tel: +40 256 408435


internet:www.primariatm


B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R

Nr. UR2011-021500/15.11.2011


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-021500/01.11.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/24.03.2011 și de Avizul Favorabil nr. 21/28.07.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1731/02.05.2011, Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7709 din 06.10.2011, precum si de Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 124/21.10.2011;

Documentația PUZ ,, Construire hala depozitare si servicii, parc auto, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, a fost afisatape site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna iunie 2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal ,,Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, este elaborata de proiectantul S.C. NEO DRAFT S.R.L., proiect nr. 315/2010, la cererea beneficiarilor DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU si DUMITRIU VOICHITA.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in U.T.R. 58, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona mixta propusa pentru locuinte, depozitare, prestari servicii, fiind delimitat la nord de strada Bacalbasa, la sud de strada Ovidiu Cotrus, la est si vest de parcele private.

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timișoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 9.000 mp, este inscris in: C.F. nr. 424308 - Timișoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 647/2/1, teren intravilan in suprafata de 7.850 mp, C.F. nr. 424307 -Timisoara (CF vechi nr. 3511), nr. top 647/2/2, teren intravilan in suprafata de 500 mp, C.F. nr. 424335 - Timisoara (CF vechi nr. 3441), nr. top 649/a/1/3/2, teren intravilan in suprafata de 650mp, proprietari fiind Dumitriu loan Barbu Dumitru si Dumitriu Voichita.

Terenul reglementat este liber de constructii.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ -"Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 494/18.12.2007, PUZ - ,,Hala productie A 1318/1/2”, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 143/24.07.2007, PUD - "Constructii pentru servicii si depozitare" Timisoara drum Centura Freidorf, aprobat prin H.C.L. nr. 503/18.12.2007, PUZ - "Complex comercial si de servicii", str. Ovidiu Cotrus nr. cad. A 1319/2, extravilan Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 75/01.03.2011.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se propune realizarea functiunii dominante de depozitare si servicii si functiunile complementare acestei zone: spatii verzi, zona caii de acces, de stationare a autovehiculelor si de parcari.

Accesul pietonal si auto, pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se vor face atat din strada Ovidiu Cotrus, cat si din strada Anton Bacalbasa, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2011-001287/12.05.2011.

In interiorul parcelei, drumurile si parcajele raman proprietate privata si au ca scop de deservire a functiunii propuse.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Indici de construibilitate pentru aceasta investitie, in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 124/ 21.10.2011 sunt:

POT max = 55 %

CUT max = 2

Regim de inaltime max. P+2E

H max cornisa = 12 m

Spatii verzi min 20,02 % - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 7709/06.10.2011

B d . Constantin


Diaconovici Loga, nr. 1, 300 e - mail:institutiaarh


030, tel/fax +40 256 4 0 8 3 4 1 itectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro


Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Construire hala depozitare si servicii, parc auto”, zona Freidorf, CF 424307 nr. top. 647/2/2, CF 424308 nr. top. 647/2/1, CF 424335 nr. top. 649/A/1/3/2, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER


Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - L.I. - 2ex

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

Foaie de capăt

DENUMIREA LUCRĂRII:

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO

BENEFICIAR:

DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU DUMITRIU VOICHITA

AMPLASAMENT:

STR. ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2

PROIECTANT GENERAL:

S.C. NEO DRAFT S.R.L.

Strada Cosminului NR. 7, TIMIȘOARA ARH. Ramona PASCU

NR. PROIECT:

315 / 2010

PROIECTANT URBANISM:

ARH. Ramona PASCU

FAZA DE PROIECTARE:

PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA:

MAI 2011

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

Lista de semnături

Topografie:

S.C. TOP AS SRL

Timișoara

Ing.Albulescu Constantin

Urbanism:

S.C. NEO DRAFT S.R.L.

Timișoara

Arh. Ramona Pascu

Edilitare:

S.C. HAL PRO S.R.L.

Mediu:

Timișoara

Ing. Alin Cosa

Drumuri:

S.C. PATH- ROUT S.R.L.

Timișoara

Ing. Dan Percec

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

Borderou piese scrise și desenate

PIESE SCRISE

FOAIE DE TITLU

FIȘĂ DE RESPONSABILITĂȚI

BORDEROU

MEMORIU GENERAL URBANISM

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

  • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

  • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

  • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

   • 2.5.1. Funcțiunile care ocupă zona studiată

   • 2.5.2. Relaționări între funcțiuni

   • 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

   • 2.5.4. Asigurarea cu spații verzi

   • 2.5.5. Riscuri naturale

   • 2.5.6. Principalele disfuncționalități

  • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

  • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

  • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

  • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. TIMISOARA

  • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

  • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. Zonificare funcțională

 • 3.5.2. Bilanț teritorial

 • 3.5.3. Indici urbanistici

 • 3.5.4. Reglementări - configurare spațiala

 • 3.5.5. Amplasarea construcțiilor pe parcelă

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE - PENTRU ZONA AMENAJATĂ

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.7.1.Date generale

3.7.2.Spații verzi

 • 3.7.3. Protejarea bunurilor de patrimoniu

 • 3.7.4. Ambientare, mobilier urban

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI IN CONTINUARE

  • 4.1. Încadrarea în prevederile PUG

  • 4.2. Categorii și priorități de intervenție

  • 4.3. Lucrări în continuare

PIESE DESENATE

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.


Plan de încadrare Situația existenta


Reglementări propuse Mobilare propusa


sc. 1/5000

sc. 1: 500

sc. 1: 500 sc.1: 500


1A

2A

3A

4A


Întocmit,

Arh. Ramona PASCU

ARHITECTURA - REZISTENTA STRUCTURI - URBANISM - AMENAJARI INTERIOARE pr.nr. 315/2010

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   DENUMIREA LUCRĂRII:

   ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, PARC AUTO

   BENEFICIAR:

   DUMITRIU IOAN BARBU DUMITRU DUMITRIU VOICHITA

   PROIECTANT GENERAL:

   S.C. NEO DRAFT S.R.L.

   AMPLASAMENT:

   LOC. TIMISOARA, STR. ZONA FREIDORF, CF. 424307, NR. TOP. 647/2/2, CF 424308, NR. TOP. 647/2/1, CF. 424335, NR. TOP. 649/A/1/3/2

   NUMĂR PROIECT:

   315/2010

   FAZA DE PROIECTARE:

   PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.

   DATA ELABORĂRII:

   MAI 2011

  • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație la nivel de P.U.Z. își propune să constituie suportul juridic, instituțional și tehnic pentru construirea unei hale de depozitare si servicii in regim de

inaltime Parter si doua etaje parțiale, cu parc auto intr-o zona cu funcțiuni de depozitare, prestari servicii si locuinte, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ. Aceste prevederi sunt conforme cu Planul Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF. Zona propusa spre dezvoltare este libera de constructii, in vecinatatea nord-estica a sitului se gasesc locuinte unifamiliale iar in sud-vest zona este ocupata de functiuni industriale, depozitare si servicii.

Terenul care constituie obiectul prezentului plan urbanistic zonal, este situat în Timișoara, zona Freidorf in suprafata totala de 9 000 mp, formate din CF. 424307 parcela cu Nr. Top. 647/2/2 in suprafata de 500 mp, CF. 424308 , parcela cu nr. Top 647/2/1 in suprafata de 7850mp si CF. 424335, parcela cu nr. Top 649/a/1/3/2 in suprafata de 650 mp.

Beneficiarii, proprietari privati, doresc construirea unei hale de depozitare si servicii in regim Parter si partial 2E, cu parc auto, dotate cu toate facilitatile necesare unor hale de depozitare si servicii moderne.

Cladirea propusa are forma dreptunghiulara, iar dimensiunile de gabarit se inscriu in valorile 108 m x 31 m, suprafata construita este de 3 404 mp. Cladirea halei de depozitare are regimul de inaltime propus parter inalt, iar pentru zona de servicii ce contine zona administrativa si de birouri regimul de inaltime propus este de parter +2 Etaje. Inaltimea maxima la cornisa este prevazuta a fi de 12 m maximum.

Numarul total al locurilor de parcare prevazut este de 46 locuri de parcare pentru autoturisme de mica capacitate si 18 locuri de parcare pentru autocamioane, conform Anexei nr.2 la Regulametul Local de Urbansim.

Documentația PUZ stabilește condițiile tehnice pentru:

 • •  Trasarea și profilarea viitoarelor drumuri publice;

 • •  Trasarea și profilarea viitoarelor drumuri interioare ce deservesc amplasamentul, în strânsă legătură cu circulațiile funcționale specifice fluxurilor de funcționare a centrului comercial;

 • •  Modul de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • •  Utilizarea funcțională a terenului în relație cu determinanții existenți în zonă și cu necesitățile specifice funcțiunii ulterioare;

 • •  Soluții de principiu pentru utilități corelate cu posibilitățile zonei.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

o Plan Urbanistic General Timisoara și Regulamentul Local aferent;

o Hotararea C.J. Timiș nr: 87/2004 privind unii indicatori teritoriali;

o Regulamentul General de Urbansim aprobat cu HG 525/1996;

o Legea 350/2001 (r) privind amenajarea teritoriului și urbanismul completată și modificată cu Ordonanța Guvernului României nr. 27/2008;

o Ordinul Ministrului Sănătății nr.: 536/1997.

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Suprafața de teren luată în studiu este delimitată conform planșelor anexate de limita cadastrala a parcelei, care are o forma trapezoidala si o suprafata de 9 000 mp. Limitele imediat adiacente parcelei sunt la sud - strada Polona/str. Ovidiu Cotrus, (aflata la limita intravilanului orasului Timisoara) cu un prospect stradal existent de 6m si propus de 26 m, la est se afla o parcela de locuit proprietate privata, la nord este limitata de str. Anton Bacalbasa iar la vest o tipografie.

Situata la strada Ovidiu Cotrus, parcela reprezinta o enclava inca nefunctionala in vechea zona marginala a orasului astazi refunctionalizata partial in zona industriala si de servicii.

Tesutul urban major existent prezinta o insiruire de parcele cu latimi relativ inguste cu locuinte unifamiliale de pe strada Anton Bacalbasa ce se intind pana in strada Ovidiu Cotrus, cu adancimi medii de aproximativ 270m. Aceste parcele foarte lungi in ultima perioada au suferit modificari, ele fiind dezmembrate si cumparate in scop industrial avand un front pe strada Ovidiu Cotrus, viitorul inel IV de circulatie al orasului.

In apropierea intersectiei strazii Ovidiu Cotrus cu strada Anton Bacalbasa, exista 3 parcele mai scurte si cu fronturi generoase potrivite pentru dezvoltari de servicii si depozitare.

Suprafata totala a lotului este de 9000 mp, iar terenul este liber de constructii avand functiunea de curti constructii.

În situatia actuala, parcela are doua fronturi stradale si doua accese auto si pietonale dinspre strada Anton Bacalbasa si str. Ovidiu Cotrus.

Încadrarea în prevederile P.U.G.

In prevederile prezentului PUG destinatia terenului luat in studiu este: zona cu functiuni de locuinte, depozitare, prestari servicii cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Amplasamentul care a determinat elaborarea prezentei documentații, Elaborare PUZ construire hala depozitare si servicii cu parc auto se află situata în partea sud -vestica a orașului Timișoara, in conformitate cu PUG Timisoara, zona studiată este cuprinsă în UTR Nr. 58 fiind o zona prevazuta cu functiuni mixte locuire/ depozitare si servicii.

In subzona in care se incadreaza parcela studiata exista cladiri cu regim de inaltime cuprins intre P si P+2E .

Suprafața de teren luată în studiu include parcelele:

C.F. nr. 424335 - nr. top. 649/a/1/3/2, S= 650 mp

C.F. nr. 424308 - nr. top. 647/2/1, S= 7 850 mp

C.F. nr. 424307 - nr. top. 647/2/2, S= 500 mp

Terenul propus spre organizare are o suprafață de 9 000 mp.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul prospectat aparține Campiei Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Terenul care se parcelează este plat, liber de construcții și neamenajat. In partea dinspre Ovidiu Cotrus parcela este traversata intr-un colt de un canal ce traverseaza bulevardul.

Scurgerea apelor pluviale se face în regim natural sau prin șanțuri și rigole de-a lungul stăzilor.

Zona are o orientare bună față de punctele cardinale, permițând noilor funcțiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este relativ plan și orizontal și din punct de vedere seismic se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Tc=1,0s și Ks=0,16, echivalentul gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică față de care se va aplica sporul corespunător clasei de importanță a construcției.

Adancimea de inghet este de 0.6 - 0.7 m (conform STAS 6054-85).

 • 2.4. CIRCULAȚIA

În situatia actuala, parcela are doua fronturi stradale si doua accese auto si pietonale dinspre strada Anton Bacalbasa si str. Ovidiu Cotrus.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. Funcțiunile care ocupă zona studiată

Suprafata totala a lotului este de 9000 mp, iar terenul este liber de constructii.

 • 2.5.2. Relaționări între funcțiuni

Vechiul Cartier al Orasului Timisoara, Freidorf avea preponderent functiunea de locuire, dar parcelele limitrofe teritoriului intravilan, needificate si de dimensiuni mai mari erau pretabile pentru dezvoltarea unor Functiuni de Depozitare care urmau sa faca trecerea intre zona existenta de locuinte si vechea zona industriala situata la marignea orasului (zona Fabrica de Zahar- Comtim - Parcul Indiustrial Freidorf).

Ultimele Investitii Avizate din Zona au caracterul de depozitare si Industrie, Investitia propusa prin prezentul proiect nefacand altceva decat sa se incadreze in directia de dezvoltare a zonei din ultimii ani.

 • 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Terenul studiat este liber de construcții. Zona studiata este parțial edificata cu clădiri de locuit ( in principal strada Bacalbasa) si cu cladiri pentru depozitare si servicii pentru str. Ovidiu Cotrus - str. Polona.

 • 2.5.4. Asigurarea cu spații verzi

Terenul ce face obiectul prezentului PUZ este in prezent needificat fiind acoperit in totalitate de iarba. Suprafata de spatii verzi propusa este de 1 802 mp pentru functiunea de depozitare si servicii, reprezentand 20.02 % din suprafata terenului luat in studiu.

 • 2.5.5. Riscuri naturale

Riscuri naturale nu sunt prezente pe sit.

 • 2.5.6. Principalele disfuncționalități

Principalele disfuncționalități ale zonei studiate pot fi rezumate în următoarele:

 • - Disfuncționalități privind circulația auto și pietonală (inexistența circulațiilor interioare și perimetrale amenajate);

 • - Zone rarefiate deficitare în instituții și servicii publice;

 • - Lipsa unei functiuni clare, avand in vedere interdictia de construire pana la elaborarea unui PUZ ;

 • - Echiparea edilitară incompletă;

 • - Lipsa zonelor verzi amenajate.

 • 2.6.  ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona din care face parte parcela analizată în PUZ nu este echipată edilitar.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată va fi stabilit în urma realizării Proiectului in faza PUZ și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați.

Alimentare cu apă și canalizare menajeră

În prezent parcela studiată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială. În apropiere, de-a lungul străzii Anton Bacalbașa, există o rețea de apă potabilă, având diametrul de 600 mm.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială pe acest teren. În apropiere, de-a lungul străzii Anton Bacalbașa, există o rețea de canalizare ape uzate menajere care conduce aceste ape la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timișoara.

Instalații termice

Nu exista in proximitatea amplasamentului retea centralizata de alimentare cu energie termica.

Gaze naturale

În zona există o retea de gaze naturale de medie presiune paralelă cu strada O. Cotrus, care nu afectează amplasamentul studiat.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Zona studiata este racordata la telefonie automată cu cablu de fibră optică.

Terenul studiat este liber de instalații ale S.C. ROMTELECOM S.A.

Din punct de vedere al energiei electrice, amplasamentul aparține de Filiala de Distribuție și Transport Energie Timișoara.

Zona studiată nu este afectată de rețele de alimentare cu energie electrică.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având o vreme îndelungată folosintă în principal agricolă. În acest moment si în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare in acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este în continuă crestere.

Tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

 • 2.8.  OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investitii, în principal destinate serviciilor, comertului sau depozitării.

Primăria Municipului Timisoara ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind sustinută de către Consiliul Judetean Timis ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judetean.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și implementate.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara și a documentațiilor de urbanism realizate anterior, zona este propusa pentru locuinte, depozitare, prestari servicii.

În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune organizarea terenului în vederea deservirii funcțiunii propuse, și anume aceea de depozitare si servicii in scopul construirii unei hale si a structurilor anexe (drumuri interioare, parcari, zone verzi).

Prin întocmirea, în cadrul studiilor de fundamentare, a lucrării „Date topografice și cadastrale” întocmită de S.C. Top AS S.R.L. și vizată de OCPI Timiș, au fost evidențiate datele principale privind situația cadastrală a proprietăților, precum și limitele acesteia.

Studiul a fost limitat la suprafața de teren ce se află în proprietatea beneficiarilor, fapt confirmat prin confruntarea cu mențiunile din C.F.

 • 3.2.  PREVEDERI ALE PUG - ORAȘUL TIMIȘOARA

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timisoara, intr-o zona cu functiuni de locuinte, depozitare, prestari servicii cu interdictie temporara de construire pana la elaborare si aprobare PUZ conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007 si anume zona FREIDORF.

Ritmul crescând de dezvoltare și interesele financiare susținute de această prevedere a PUG-ului Timisoara au dus la întocmirea prezentei documentații de tip PUZ (Plan Urbanistic Zonal - Construire Hala Depozitare si servicii cu parc auto).

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal propus, sunt stabilite pentru toată zona studiată în mod global, suprafețele de teren rezervate pentru obiectivele de interes public: circulații, dotări tehnico-edilitare, zone verzi, etc.

 • 3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Cadrul natural este caracterizat de un peisaj specific oraselor de câmpie din Banat. Suprafata întinsa a terenului a dus la accentuarea unui peisaj preponderent orizontal fără o valoare intrinsecă a cadrului natural.

Apropierea terenului studiat de zona industriala Freidorf a orașului Timisoara, face ca utilizarea lui în scop diferit decât acela de teren neamenajat să constituie un impact nesemnificativ asupra cadrului natural.

Pentru întreaga parcelă este alocată o suprafață verde de 20.02% (minimul de spații verzi în corelare cu funcțiunea propusă, conform Hotărârii Consiliului Local Timiș privind aprobarea avizului PUZ) din totalul terenului organizat. Zona verde este locată perimetral în jurul clădirii propuse, având rol decorativ și de agrement.

În scopul valorificării cadrului natural și construit, se propune un procent de ocupare a terenului prin construcții de 70%, stabilit în urma studierii funcțiunii, a necesităților de depozitare și alte activități conexe.

 • 3.4.  MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Drumurile majore, de acces în zona studiată, au prospecte modernizate și respectă principiile de organizare ale zonei existente și a funcțiunii nou propuse. Acestea vor deveni drumuri publice prin cedarea către autoritățile locale a suprafețelor de teren necesare extinderii și modernizării lor.

Prezenta documentație preia în totalitate traseele de circulație și străzile existente, completându-le cu drumurile interne, ca urmare a studiului efectuat.

În interiorul parcelei, drumurile și parcajele rămân proprietate privată și au scop de deservire a funcțiunii propuse. Prospectele drumurilor sunt de 12,00 m, fiind dictate de necesitățile de deservire a halei.

Parcarea mijloacelor auto este asigurată în totalitate pe propria parcelă.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P 118/1998. Totodată se vor prevedea rețele de hidranți exteriori montați pe o rețea separată de apă.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  • 3.5.1. Zonificare funcțională

Funcțiunea dominantă propusă a parcelei studiate prin prezentul PUZ este aceea de funcțiune de depozitare si servicii.

Având în vedere cele enunțate se propun următoarele:

 • - funcțiunea dominantă va fi funcțiunea de depozitare si servicii.

 • - funcțiunile complementare zonei cu funcțiuni de depozitare sunt: spații verzi, zona căii de acces, de staționare a autovehiculelor și de parcări.

Suprafața de teren studiată va fi zonificată astfel:

 • - zona de servicii si depozitare, cu un regim de înălțime de P+2E, se întinde, ca suprafață construită, pe mai mult de o treime din suprafața parcelei, cuprinzând toate funcțiunile necesare desfășurării în bune condiții a domeniului de activitate;

 • - zona de spații verzi perimetrala, din jurul clădirii si cea din interiorul parcărilor, cu rol decorativ, de agrement și de protecție, ocupă cca. 20.02 %, din suprafața totală a terenului;

 • - zona de circulații auto și pietonale - drumuri de acces în zonă, parcări și străzi interioare este de cca. 34.96 %;

 • - zona de circulații cedata autoritatilor locale este de cca. 7.20%

În toată zonă studiată, fiind proprietate privată, s-a impus valorificarea eficientă a terenului, prin organizarea sa judicioasă, ținând cont de cerințele temei/funcțiunii, dar și de posibilitatea de dezvoltare ulterioară.

 • 3.5.2. Bilanț teritorial

Pentru parcelele: C.F. nr. 424335 - nr. top. 649/a/1/3/2, S= 650 mp

C.F. nr. 424308 - nr. top. 647/2/1, S= 7 850 mp

C.F. nr. 424307 - nr. top. 647/2/2, S= 500 mp

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

%

PROPUS

%

ZONĂ DE FUNCȚIUNI SERVICII SI DEPOZITARE

0.00%

3 404 mp

37,82 %

PARCARI SI DRUMURI DE INCINTA

0 %

3 146 mp

34.96%

ZONA PROPUSA PT. LOCUINTE, DEPOZITARE,       PRESTARI

SERVICII

9 000 mp

100 %

0%

CIRCULATII (TEREN CEDAT)

0 %

648 mp

7,20%

ZONE VERZI

0%

1 802 mp

20.02%

TOTAL ZONĂ STUDIATĂ

9 000 mp

100%

9 000 mp

100%

 • 3.5.3. Indici urbanistici

Pentru zona urbană aflată în sfera de creștere a localităților urbane - rezidențiale cu funcțiuni complementare compatibile, dotări și servicii publice, zonă în care se înscrie și amplasamentul studiat, procentul de ocupare al terenului a fost stabilit (conform cu R.L.U. Timisoara și R.G.U.) ca având următoarele valori:

POT max = 70%

CUT max = 2

Regimul maxim de înălțime propus pentru întreaga zonă cu funcțiune de servicii si depozitari este P +2E.

Procentul de spații verzi din zona studiată, conform R.G.U., R.L.U, se va asigura prin creearea unei zonei verzi, cu rol decorativ, de agrement și de protecție, amenajate pe parcelă în conformitate cu funcțiunea prevăzută (20.02%).

 • 3.5.4. Reglementări - configurare spațială

Configurarea spațială a zonei prevede:

 • ■  Dezvoltarea pe sit a unei zone cu funcțiuni de servicii si depozitare, cu regim de înălțime P+2, pentru depozitarea de produse alimentare și nonalimentare.

 • ■  În cazul zonei propuse, se vor asigura pe parcelă suprafețele de teren organizate pentru parcaje, în corelare cu funcțiunile de exploatare propuse.

 • ■  Accesele auto pe parcelă se vor realiza de pe strazile str. Anton Bacalbasa si strada Ovidiu Cotrus , redimensionată și modernizată, conform planșelor anexate. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute în Normativul P 118/1998. Totodată, se vor prevedea rețele de hidranți exteriori montați pe rețeaua de apă cu circuit special pentru incendiu, cu alimentare din bazinul de retenție.

În cazul zonei studiate se vor asigura pe parcelă suprafețele de teren organizate pentru parcaje, în corelare cu funcțiunile comerciale propuse.

 • 3.5.5. Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcției față de limitele frontale și laterale ale parcelei se vor face conform aliniamentelor stabilite în prezentul PUZ și indicate în planșele anexate.

Următoarele reguli generale se vor respecta la amplasarea clădiri pe parcela;

 • •  distanțele între clădirile de pe parcelele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare;

 • •  din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform Normativului P 118/1998;

 • •  amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății;

 • •  soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locală și a necesarului de parcaje.

Reglementările de mai sus se referă strict la aria propusă spre organizare, în suprafață de 9 000 mp.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • A. Alimentarea cu apă și canalizarea menajeră si pluvială

ALIMENTARE CU APĂ.

Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branșament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara existentă pe strada Anton Bacalbașa. Branșamentul se va realiza cu conducte de polietilenă PE - ID, având diamentrul de 40 x 3,7 mm (PN 10).

Branșamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât și refacerea rezervei de apă de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale municipiului.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 1. Necesarul de apă.

- servicii și depozitare.

 • - nr. angajați = max. 60 persoane.

 • - normă de consum = 60 l /om /zi.

 • - nr. angajați = 10 persoane.

 • - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1, 1 x [(60 x 60) + (10 x 20)] /1000 = 1,4 m3 /zi = 0,016 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 1,61 m3 /zi = 0,018 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0,19 m3 /h.

Qigienizare


= 2 m3 /zi.


Qincendiu


= 20 l/s.


CANALIZARE.

Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timișoara existent pe str. Anton Bacalbașa, până la parcela studiată, conform planșelor anexate. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va prelua doar apele uzate menajere. Extinderea rețelei de canalizare va fi realizată din conducte de PVC - KG, având diametrul de 500 mm. Din această rețea se va realiza un racord de canalizare pentru obiectivul propus, racord realizat din PVC - KG având diametrul de 200 mm. Pe traseul rețelelei de canalizare vor fi amplasate cămine de vizitare și intersecție cu un diametru de minim 1 m.

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute obligatoriu cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m și H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 0,8 X Qzimed = 1,12 m3 /zi = 0,012 l /S. Quz zimax = 0,8 X Qzimax = 1,29 m3 /zi = 0,015 l /S. Quz orarmax = 0,8 X Qorarmax = 0,15 m /h.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri și zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor -separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 40 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în HCn 1315, din apropiere prin intermediul unei guri de vărsare, conform planșelor anexate.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 36,10 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = 5.670,00 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qm = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 110 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

S = S carosabil (se va lua in calcul doar carosabilul, aleile pietonale și zonele verzi, deoarece apele pluviale colectate de pe parcele vor fi reținute la nivelul acestora și se vor reintegra în sol).

S drum = 0,3794 ha;

S clădiri = 0,3404 ha;

S zonă verde = 0,1802 ha.

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85 - pentru drumuri;

0 = 0,95 - pentru clădiri;

0 = 0,1 - pentru zone verzi.

În concluzie;

Qm = 0,8 x 110 x [(0,3794 x 0,85) + (0,3404 x 0,95) + (0,1802 x 0,1)] = 58,42 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min.

Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie:

Vcolectat = 58,42 x 10,3 x 60 /1.000 = 36,10 m3.

Volumul de apă pluvială colectat anual este:

Vanual = (630 mmtoO /an x 9.000,00 m2) /1.000 = 5.670,00 m3 /an.

 • B. Gaze naturale

Există rețea de alimentare cu gaze naturale în vecinătatea amplasamentului. Detalierea datelor de consum se va realiza în etapa de Autorizatie de Construire a halei propuse.

 • C. Instalații termice

Energia termică necesară va fi asigurată local, prin centrala termica individuala, cu combustibil lichid sau solid sau gaze naturale, in functie de optiunea clientului si de capacitatile retelelor existente în zonă.

 • D. Alimentarea cu energie electrică

Pe amplasament vor apărea noi consumatori de energie electrică, amplasați în corpul de depozitare și comerț, dar și pentru iluminatul stradal.

Pe amplasament se propune montarea unor posturi trafo de tip prefabricat, alimentat din retelele existente in proximitatea amplasamentului. Racordul la rețeaua existentă se va realiza în urma studiului de soluție comandat la SC ELECTRICA SA, de către beneficiar.

De la postul trafo se va realiza branșamentul la rețeaua internă destinată alimentării diverselor corpuri de clădire din interiorul centrului comercial. Pe terenul studiat se vor realiza dotari de iluminat local realizat pe stâlpi.

Toate lucrările se vor realiza de către firme atestate de SC ELECTRICA SA pentru acest gen de lucrări, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Lucrări necesare:

 • - studiu de soluție pentru alimentarea cu energie electrică a zonei;

 • - racordul de 20kV al postului trafo;

 • - realizarea postului trafo;

 • - realizarea rețea de joasă tensiune;

 • - realizarea branșamentelor trifazice la clădirea propusa, cu montarea blocurilor de protecție și măsură BPM.

 • E. Telefonie

Zona studiată este dotată cu rețele de telefonie subterane, realizat de către SC ROMTELECOM SA.

Lucrări necesare:

- realizarea rețelelor telefonice și branșarea imobilului.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislației în vigoare.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.7.1. Date generale

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare și nu se vor amplasa obiective care să determine poluarea zonei (aer, apă, sol, etc.).

Obiective de utilitate publică:

In situatia in care este necesar toate terenurile aferente drumurilor de acces pe parcele, propuse spre modernizare și redimensionare, vor trece din proprietatea privată a beneficiarului în proprietatea Primăriei Municipiului Timisoara (domeniul public al statului).

Drumurile interioare vor rămâne în proprietatea privată a beneficiarului.

Vor fi rezervate zonele de protecție ale drumurilor publice, care vor avea destinația de spații verzi si parcari.

După cum s-a precizat, documentația de față propune transformarea unei zone fara functiune definita , într-o zonă cu funcțiune de servicii si depozitare, cu o dotare minimă necesară.

Din punct de vedere al mediului, zona nu se află în exploatare, neavând fond construit care să deservească această activitate.

Terenul este relativ plan și are stabilitatea asigurată, neexistând oportunitatea vreunui risc natural.

Există o caracteristică a terenului liber inierbat și anume absorbția apei în sol, pe care existența unei zone construite o reduce cu până la 50%, cantitate de apă ce necesită a fi preluată și evacuată corespunzător, prin soluția de rezolvare a apelor pluviale.

O altă caracteristică a acestei transformări o constitue ridicarea temperaturii microclimatului cu 1-2 grade. Celsius, datorită suprafețelor betonate, asfaltate, sau a acoperișurilor. Acest aspect poate fi contracarat prin impunerea unor plantații de aliniament pe arterele de circulație, precum și prin obiligativitatea ca min 20% din suprafața parcelei să fie destinată plantării cu arbori de talie medie. Aceste prevederi sunt cuprinse în regulamentul de urbanism, anexă la prezenta documentație.

Totuși, aceste aspecte au un caracter minor din punct de vedere al impactului asupra mediului, dar au rol de adaptare a mediului natural la o atmosferă normală, civilizată zonei.

În zonă nu există obiective de protecție a mediului stabilite la nivel național, comunitar sau internațional.

Potențialele efecte (secundare, cumulative, sinergetice) semnificative asupra mediului, pe termen scurt, mediu și lung pot fi sintetizate astfel:

 • - pe termen scurt și mediu, factorii: biodiversitatea, populația, sănătatea umană, flora și valorile materiale vor crește, iar fauna și solul vor suferi mici diminuări calitative și cantitative (datorate acțiunii de construire);

 • - pe termen lung, factorii: biodiversitatea, populația, sănătatea umană, flora, aerul, valorile materiale, patrimoniul cultural arhitectonic, peisajul, vor avea un progres simțitor, iar factorul apă freatică se va diminua într-un ritm nesemnificativ și factorii climatici nu vor avea modificări semnificative datorate implementării Planului Urbanistic Zonal.

Efectele produse asupra mediului prin implementarea P.U.Z.-ului pot fi concluzionate sub următoarele aspecte: rămânerea la suprafața solului pentru un timp relativ mai îndelungat a apelor pluviale, încălzirea microclimatului cu 1-2 grade Celsius, datorată suprafețelor reflectante betonate, asfaltate sau a acoperișurilor (înclinate sau plane), reducerea florei datorate acțiunii de construire, și implicit a umidificării aerului, epuizarea într-un ritm foarte lent a resurselor de apă freatică, apariția unei cantități de deșeuri menajere în cea mai mare parte.

Pentru reducerea, prevenirea și compensarea efectelor asupra mediului se va realiza un sistem gravitațional de preluare și evacuare a apelor pluviale, adecvat noii situații propuse, și anume, apele pluviale de pe traseele de circulație vor fi preluate gravitațional prin panta carosabilului spre rigole, prevăzute de-a lungul tuturor traseelor de circulație, și direcționate gravitațional, prin sistematizarea verticală a rigolelor existente spre bazinele de retenție prevăzute în cadrul proiectului de echipare edilitară la nivel de incintă.

Această apă stocată poate fi utilizată pentru udarea spațiilor verzi, sau ca apă nepotabilă (la toalete, circuit de apă pentru stingerea incendiilor, udarea plantațiilor de aliniament, etc.).

Se impune o suprafață de minim 20% din suprafața terenului destinată zonelor verzi și arborilor de talie medie (minim un arbore de talie medie la 150 mp) prin regulamentul de urbanism.

Această masură va reduce cantitatea de apă ce ajunge simultan pe sol, va scădea temperatura microclimatului și va umidifica aerul. S-au propus și zone verzi compacte.

Pentru epuizarea cât mai îndepartată a resurselor apei freatice se recomandă folosirea apei de ploaie pentru actvități ce nu necesită apă potabilă (toalete, udatul zonelor verzi, etc.)

Deșeurile menajere vor fi selectate de producător în recipiente separate și vor fi preluate în această formă de către Instituția de Salubritate Locală.

Programul de față nu produce efecte semnificative asupra mediului și, deci, nu este nevoie de monitorizare a efectelor implementării P.U.Z.-ului.

Realizarea lucrărilor prevăzute în P.U.Z. nu produce un impact negativ asupra condițiilor de mediu existente, în sensul că nu amplifică sursele de poluare existente, ci încearcă să prevină, să reducă și să contracareze influențele negative asupra mediului, rezultând dintr-un mod de exploatare agricolă neorganizat. Nu sunt de presupus riscuri naturale majorate ca urmare a execuției lucrărilor prevăzute de P.U.Z.

 • 3.7.2. Spații verzi

Pentru întreaga parcelă este alocată o suprafață verde de peste 20% (minimul de spații verzi în corelare cu funcțiunea propusă) din totalul terenului organizat.

Zona verde este locată perimetral, în interiorul parcărilor și în jurul clădirilor propuse, având rol decorativ.

 • 3.7.3. Protejarea bunurilor de patrimoniu

Nu este cazul.

 • 3.7.4. Ambientare, mobilier urban

Aceste lucrări vor constitui obiectul unor proiecte de detaliu la faza de proiect tehnic.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Terenurile aferente drumurilor propuse spre modernizare și extindere vor trece din proprietatea privată a beneficiarului, în domeniul public al statului.

Sunt rezervate zone care vor avea destinația de spații verzi.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

  • 4.1. ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE PUG

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare. Se apreciază că propunerile prezentate se înscriu în Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, prin preluarea funcțiunilor estimate, eforturile proiectanților fiind concentrate asupra realizării în condiții cât mai normale a funcțiunilor principale.

 • 4.2. CATEGORII ȘI PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • - încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

 • - încadrarea în studiile aprobate până în prezent sau în derulare pentru zona studiată și zonele adiacente;

 • - asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

 • 4.3. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

Pentru dezvoltarea acțiunilor de realizare a incintei si halei de depozitare, se apreciază ca necesară întocmirea următoarelor lucrări care pot condiționa aplicarea prezentului P.U.Z.:

 • 1. Proiect de execuție pentru realizarea rețelelor locale;

 • 2. Proiect de investiții pentru obiectivul Construire Hala Depozitare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • - încadrarea în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara;

 • - asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul Plan Urbanistic Zonal explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara.

Conform legislației în vigoare, Planul Urbanistic Zonal are un caracter de reglementare în privința indicilor urbanistici, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate și se aprobă de Primaria Municipiului Timisoara, devenind, prin aprobarea sa, act al administrației publice locale.

Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabilește odată cu aprobarea sa.

Arh. Ramona PASCU