Hotărârea nr. 382/2011

382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara
Hotararea Consiliului Local 382/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-021806/08.11.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţîmânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010 şi Avizul favorabil nr. 13/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L. BUCURESTI, întocmit conform Proiectului nr. 87/2010, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+12E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2011-000926/07.04.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max = 20%, coeficientul de utilizare al terenului CUT= 3, spaţii verzi de min 25,90 % din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889/01.07.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevazute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat in suprafata totala de 61825 mp, este înscris în:`
- C.F. nr. 404572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 201998), având nr. topo/cadastral 50839, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 406355 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 131317), având nr. topo/cadastral 406355, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L. Bucuresti;
- C.F. nr. 421655 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/2/1/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421649 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3491/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421648 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/1/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421661 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2234/5/2/2/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421660 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2234/5/2/2/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421659 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2236/2/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2236/2/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421656 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 2239/3/4/2/1/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421654 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3507/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421650 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3495/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421652 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3508/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
- C.F. nr. 421653 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), având nr. topo/cadastral 3505/2/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;
AVAS a luat act de renuntarea petentei Branzei Elisabeta la revendicarea parcelelor de teren inscrise in CF nr. 118574 Timisoara, evidentiate in patrimoniul SC Euroconstruct SA Timisoara, si la cele inscrise in CF 131317 Timisoara evidentiate in patrimoniul SC Europrefabricate SA Timisoara si SC Euroconstruct SA Timisoara, astfel ca obiectul notificarii in prezent se refera doar la restituirea in natura a celorlalte parcele de teren la care petenta nu a renuntat.
Documentatia de urbanism PUZ "Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, se refera doar la parcelele inscrise in CF nr. 118574 Timisoara si in CF 131317 Timisoara.
Prin aceeasi adresa, AVAS ne comunica dosarul spre competenta solutionare cu privire la restul parcelelor de teren ce fac obiectul notificarii.
Autorizaţia de construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R

Nr. UR2011-021806/08.11.2011


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-021806/04.11.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010 și de Avizul Favorabil nr. 13/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4974/15.11.2010, prelungit pana la data de 15.11.2012, Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889 din 01.07.2011, precum si Avizul Consiliului judetean Timis nr. 131/02.11.2011;

Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010, care face parte integranta din documentația PUZ ,, Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, a fost afisat pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna octombrie 2010;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratiapublica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara.

Documentatia Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, este elaborata de proiectantul S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 87/2010, la cererea beneficiarului S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L. BUCURESTI.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord-est a municipiului Timisoara, la sud de Padurea Verde, in U.T.R. 24, prevazut prin PUG Timisoara aprobat cu H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona de unitati industriale existente, fiind cuprins intre: strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor si continuarea acesteia asa cum este prevazut in PUZ „I.I. de la Brad” aprobat cu HCL nr. 186/2003, strada Ion Ionescu de la Brad la sud si la vest pana la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate, stabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare.

B d . Constantin Diaconovici L o g a ,


e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm


300030, tel/fax + 4 0 256


ro, internet:www. primariatm.ro


Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidențial TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor


F.N., Timișoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr.


195/2005 privind protectia mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 61.825 mp, este inscris in C.F., astfel:

 • - C.F. nr. 404572 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 201998), 50839, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 406355 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 131317), 406355, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L. Bucuresti;

 • - C.F. nr. 421655 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2239/3/4/2/1/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421649 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 3491/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421648 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2239/3/4/1/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421661 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2234/5/2/2/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421660 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2234/5/2/2/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421659 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2236/2/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421658 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2236/2/1/1/1/1, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421656 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 2239/3/4/2/1/1/1/1/3, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421654 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 3507/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421650 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 3495/2/2/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421652 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 3508/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

 • - C.F. nr. 421653 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 118574), 3505/2/3/2, fiind proprietatea S.C. Nova Market Grup S.R.L.;

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral

  având nr. topo/cadastral


AVAS a luat act de renunțarea petentei Branzei Elisabeta la revendicarea parcelelor de teren inscrise in CF nr. 118574 Timisoara, evidentiate in patrimoniul SC Euroconstruct SA Timisoara, si la cele inscrise in CF 131317 Timisoara evidentiate in patrimoniul SC Europrefabricate SA Timisoara si SC Euroconstruct SA Timisoara, astfel ca obiectul notificarii in prezent se refera doar la restituirea in natura a celorlalte parcele de teren la care petenta nu a renuntat.

Documentatia de urbanism PUZ "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, se refera doar la parcelele inscrise in CF nr. 118574 Timisoara si in CF 131317 Timisoara.

Prin aceeasi adresa, AVAS ne comunica dosarul spre competenta solutionare cu privire la restul parcelelor de teren ce fac obiectul notificarii.

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Terenul studiat este in prezent liber, fara construcții.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara se propune realizarea unui complex de cladiri de apartamente cu un regim maxim de inaltime P+12E. Intre cladiri se formeaza zone semiprivate, amenajate cu spatii verzi, drumuri de incinta, locuri de joaca pentru copii, locuri de odihna de folosinta generala, platforme pentru colectarea deseurilor menajere. Parcarile se vor amenaja la nivelul solului, si vor avea suprafata inierbata.

In prezent, accesul pe sit se face din strada Constructorilor si Albinelor. Pentru deservirea rutiera din incinta viitorului complex rezidential, se propune amenajarea unei strazi, care va lega strada Albinelor de strada Constructorilor, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2011-000926/07.04.2011

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public, dupa rezolvarea situatiei juridice a terenurilor aflate in litigiu, si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico edilitara si a cailor de circulatie, conform Avizului C.J.T. nr. 131/02.11.2011.

Indicii propuși prin documentație sunt:

POT max = 20 %

CUT max = 3

Regim de inaltime max.: S+P+12E

Spatii verzi min 25,90% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4889/01.07.2011.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Autorizatia de construire se va elibera sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădiriilor cu lift (2 asccensoare la cladiri mai mari de P+5E) conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal "Complex rezidential TAGOR”, Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Sorina POPA


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - S.P. - 2ex

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

PLAN URBANISTIC ZONAL

P.U.Z. - Complex rezidenț ial TAGOR

STR. CONSTRUCTORILOR-ALBINELOR TIMIȘ OARA

B e n e f i c i a r               SC NOVA MARKET GRUP SRL

A m p l a s a m e n t Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara

P r o i e c t               n r 87 / 2 0 1 1

FOAIE DE CAP ĂT

01.

DENUMIREA PROIECTULUI :

P.U.Z. - Complex rezident ial TAGOR

NUMĂR PROIECT :

87/2011

FAZA :

PLAN URBANISTIC ZONAL

BENEFICIAR :

S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.

BUCURES TI

J

AMPLASAMENT :

Str. CONSTRUCTORILOR - ALBINELOR TIMISOARA, Jud. TIMIȘ

PROIECTANT ARHITECTURĂ:

S.C. AC TECTURA S.R.L.

RO-300092, Str. Dr. Gheroghe Marinescu,

Nr.1, Ap. 9

J35/54/2004, RO16039449


02. COLECTIV DE ELABORARE

 • ■   ARHITECTURĂ

ȘEF PROIECT :

PROIECTANT :

DESENAT:

 • ■   STUDIU GEOTEHNIC

ÎNTOCMIT :

 • ■   MĂSURĂTORI TOPO

ÎNTOCMIT :


ARHITECT MIRCEA CRĂCULEAC

ARHITECT NENAD LUCHIN

ARHITECT NENAD LUCHIN

S.C. B&P PROJECT S.R.L.

INGINER C. CRASOVEANU

03. BORDEROU

PIESE SCRISE

 • A. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. Introducere

  • 1.1.  Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2.  Stadiul actual al dezvoltării

  • 1.3.  Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1.  Evoluția zonei

  • 2.2.  încadrare in localitate

  • 2.3.  Vecinătăti, limite

  • 2.4.  Situatia juridică a trenului

  • 2.5.  Elemente ale cadrului natural

  • 2.6.  Circulația

  • 2.7.  Ocuparea terenurilor

  • 2.8.  Echiparea edilitară

  • 2.9. Probleme de mediu

  • 2.10. Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale PUG

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulației

  • 3.5. Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.7. Protecția mediului

  • 3.8. Obiective de utilitate publică

 • 4. Concluzii

 • 5. Anexe

Extras C.F. nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660;

421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650.

Certificat de Urbanism nr. 4974 / 15.11.2010

 • B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

PIESE DESENATE

 • 1. Încadrare în localitate

 • 2.  Situația existentă

 • 3. Reglementări urbanistice - zonificare - situația propusă

 • 4. Reglementări urbanistice - zonificare - propunere mobilare

 • 5. Reglementări - echipare edilitară

 • 6. Proprietatea asupra terenurilor

04. MEMORIU DE PREZENTARE

1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării :

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru Complex rezidential Tagor

Beneficiar :

S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.

Amplasament:

Timisoara, str. Constructorilor - Albinelor

Număr proiect:

87 / 2011

Faza de proiectare:

Plan Urbanistic Zonal - P.U.Z.

Data elaborării:

Februarie 2011

 • 1.2. Obiectul lucrării

Obiectivul pentru care se întocmește PLANUL URBANISTIC ZONAL reprezintă realizarea unui complex rezidential pe o suprafața de 61.825,00 mp amplasat pe strada Constructorilor, Albinelor, in Timisoara, județul Timiș.

Obiectul lucrării constă în rezolvarea complexă a problemelor funcționale, tehnice și estetice din zonă, pentru realizarea unui complex de cladiri de apartamente S+P+12E, față de propunerile și recomandările din Planul Urbanistic General al Timișoarei.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

 • •  utilizare functionala a terenului, în relatie cu planurile de urbanism aprobate in zonă

 • •  reglementarea functiunii terenului

 • •  modului de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor

 • 1.3. Surse documentare

Baza topografica folosită este formată din planuri scara 1:2000 și 1:1000.

Planul de Urbanism General și Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.Timișoara.

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, modificată.

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

-Studiu geotehnic întocmit la comanda beneficiarului

-suport topografic actualizat, realizat pe terenul studiat

În timpul elaborării documentatiei s-au solicitat:

-avize de la toti detinătorii de retele care pot afecta amplasamentul (aviz unic)

-aviz prealabil de oportunitate aprobat cu aviz nr.06/21.10.2010

B e n e f i c i a r               SC NOVA MARKET GRUP SRL

A m p l a s a m e n t Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara P r o i e c t               n r 87 / 2 0 1 1

 • 2.1. Evoluția zonei

Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de nord-est a Municipiului Timișoara, la sud de padurea verde, in mijlocul unei zone industriale partial functionale.

Zona studiată în cadrul P.U.Z., în prezent zonă industrială dezafectată, este cuprinsă între: strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor si continuarea acesteia asa cum este prevăzut în PUZ I.I. de la Brad, aprobat cu HCL 186/2003, strada I.I. de la Brad la sud si la vest până la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.

Zona învecinată terenului luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă industrială.

Terenul reglementat face parte dintr-o zonă încă nedefinită urbanistic. În vecinătate nu sunt prezente clădiri cu functiunea de locuinte colective dar pozitionarea sitului studiat, la liziera Pădurii Verzi îi conferă calităti speciale.

 • 2.2. Încadrarea în localitate( Pl. 0.0)

Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de nord-est a Municipiului Timișoara, la sud de padurea verde, in mijlocul unei zone industriale partial functionale. Situl studiat are ca limite strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor, strada I.I. de la Brad la sud si la vest pana la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.

 • 2.3. Vecinătăți si limite

Zona studiată, Conform Studiului de Oportunitate aprobat prin aviz nr.06/21.10.2010, este delimitată astfel:

Nord - situl se invecinează cu Padurea verde

Vest - zonă industrială

Sud - zonă industrială nefunctională si rezidentială cu regim mic de înăltime

Est - zona industrială partial functională

Terenul studiat si reglementat prin prezenta documentatie este situat pe str. Constructorilor, în mijlocul zonei sus mentionate

Nord - situl se invecineaza cu Padurea verde si strada Constructorilor (inelul IV)

Vest - zona industriala si strada Constructorilor

Sud - zona industriala si strada I.I. de la Brad

Est - zona industriala partial functionala si strada Albinelor

2.4.Situatia juridică a terenului

Date de identificare C.F.

-terenul studiat are suprafata de 61.825,00 mp

-Carte Funciara Nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660;

421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650.

-Certificat de Urbanism nr. 4974 / 15.11.2010

 • 2.5. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul din care face parte terenul studiat în P.U.Z. este situat în partea de nord-est a Municipiului Timișoara, la sud de Pădurea verde. Amplasamentul studiat în cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente ale cadrului natural. Nu există vegetatie ce necesită a fi păstrate sau protejate.

Caracteristici ale reliefului zonei

Din punct de vedere morfologic, zona studiată, se încadrează în cîmpia joasă a râurilor Timiș-Bega, în intravilanul Municipiului Timișoara.

Caracteristici climatice ale zonei

Clima este temperată, moderat continentală cu influențe mediteraneene și oceanice.

-temperatura medie anuală este între 10° și 11°C.

-media temperaturii lunii ianuarie este între 0° și -1°C

-media temperatrii lunii iulie între 20° și 21°C

-data medie a primului înghet 11 octombrie

-nr. Mediu al zilelor tropicale (t. max > 30 gr. C) 8 zile/an

-durata medie de strălucire a soarelui : 1924,1 ore/an

Vânt, directii predominante:

-Nord-Sud: 16%

-Est-Vest: 13%

Precipitațiile:

-media anuală a precipitațiilor are valori între 600 și 700 mm

-media lunară maximă 70-80 mm (iunie)

-numărul zilelor cu precipitații 120 zile/an

-numărul mediu al zilelor cu ninsoare 28 zile/an

-numărul zilelor cu brumă 25 zile/an

Solul și subsolul

Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la monentul prezent liber, fără constructii. Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), având stabilitata generală asigurată, adică nu prezintă potential de alunecare.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta în partea superioară a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200m adîncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400 - 1700 m adâncime si este străbatut de o retea densă de microfolii (fracturi).

Conform codului de proiectare seismică P100-1/2006, conditiile locale de teren studiat în localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7 sec; a factorului de amplificare dinamică maximă a acceleratiei orizontale a terenului po = 3,00; a spectrului normalizat de raspuns elastic pentru zona BANAT si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,16g.

Adâncimea maximă de înghet este stabilită conform STAS 6054 - 77 de 0,70m.

Pe baza datelor informative si a investigatiilor geotehnice, terenul de fundare este apreciat pentru zona de fundare între cotele 3,50 - 9,00m, ca fiind un teren mediu format din argilă prăfoasă spre bază argilă prăfoasă, argilă.

Cu ocazia realizării sondajelor de adâncime s-a constatat că nivelul apelor subterane apare la cota de -2,80m fată de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu circa (0,5 - 1,00m) în functie de anotimpuri si de cantitarea de precipitatii. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii higrogeologice complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subterane, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp (în functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii).

B e n e f i c i a r               SC NOVA MARKET GRUP SRL

A m p l a s a m e n t Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara P r o i e c t               n r 87 / 2 0 1 1

 • 2.6. Circulația

În prezent accesul pe sit (în incintă) se face din strada Construcțiilor si Albinelor.

 • 2.7. Ocuparea terenurilor

În momentul actual, terenul este în proprietatea S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L, conform

 • C.F. nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660;

421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650;

Suprafața de 61.825,00 mp a teritoriului analizat în P.U.Z., este alcătuită din teren viran neconstruit.

Nu sunt riscuri naturale în zonă studiată și nici în vecinătăți. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.

 • 2.8. Echiparea edilitară

 • •  Alimentarea cu apă si canalizare menajeră

În prezent pe terenul analizat nu există instalații de alimentare cu apă. Conform avizului S.C. Aquatim S.A. nr.24168 / 07.12.2010, există retele de apă si canalizare pe strada Constructorilor.

 • •  Alimentarea cu energie termica

Conform avizului de amplasament favorabil din 03.12.2010. emis de S.C. COLTERM S.A. în zona nu există retea de distributie a energiei termice.

 • •  Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, regia nu detine retele de alimentare cu gaze naturale în zona afectată.

 • •  Alimentarea cu energie electrică si telefonie

Conform avizului de amplasament favorabil (cu conditii), emis de S.C. Enel Distributie Banat S.A., în zona de aparitie a noului complex rezidentil există retea electrică de distributie.

Se vo respecta distantele fată de LEA 20KV existentă, respectiv 12m de o parte si de cealaltă fată de axul LEA 20kV si 6m fată de P.T. existente în care este interzisă executarea oricărei constructii sau amenajări.

Conform avizului de amplasament favorabil, emis de S.C. Romtelecom S.A. în zona analizată regia nu are amplasate cabluri telefonice instalate.

 • •  Transportul în comun

Conform avizului de amplasament favorabil, pe amplasament regia nu detine gospodărie subterană de cabluri electrice.

Necesarul de utilităti pentru functiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic si se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si în cazul necesitătii devierii sau extinderii retelelor de utilităti existente.

 • 2.9. Probleme de mediu

Relatia cadru natural-cadru construit:

Terenul studiat a avut o vreme îndelungată folosintă industrială. S-au înregistrat cazuri de poluare a aerului datorită activitătii desfăsurate în incintă.

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul P.U.Z. nu sunt factori de poluare. Factori de poluare în zona limitrofă sunt provocați de circulația rutieră si de zona industrială din vecinatatea estică.

În acest moment si în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare în acord cu functiunile urbane si implicit industriale, este în continuă crestere.

Tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

B e n e f i c i a r               SC NOVA MARKET GRUP SRL

A m p l a s a m e n t Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara P r o i e c t               n r 87 / 2 0 1 1

Dezvoltarea obiectivului, creează premize pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere și pluviale, precum și colectarea și transportarea deșeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timișoara.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice:

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăti.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul căilor de comunicatii si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă:

Nu este cazul.

Evidentierea valorilor de partimoniu ce necesită protectie:

Nu este cazul.

Evidentierea potentialului balnear si turistic:

Nu este cazul.

 • 2.10. Opțiuni ale populației

Terenul studiat este proprietate privată, zona studiată are functiune preponderent industrială, partial dezafectată, cu functiuni complementare de servicii si comert.

Primăria Municipiului Timisoara, ca autoritate locală are rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu.

Legea nr.52/2003 privind transpartenta decizională în administratia publică facilitează accesul populatiei la luarea deciziilor în administratia publică la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzător în aceste documentatii.

Consultarea populatiei se realizează prin anunturi publice, consultarea în diferite faze de elaborare si dezbatere publică.

Aspectul si functionarea întregii zone se vor îmbunătăti odata cu realizarea obiectivului propus (crearea de noi spatii locative, spatii cu functiuni publice care vor deservi si vecinătătile, organizarea circulatiilor auto si pietonale, parcări, spatii verzi, etc.)

Se propune realizarea unui traseu cu circulatii publice pietonale si piste de biciclete la liziera pădurii.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea si actualizarea datelor operate în ultimii ani în zonă.

În urma soliciării proprietarului terenului studiat, se propune realizarea unei zone pentru locuinte colective si functiuni complementare (comert si servicii), în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată parcela.

Realizarea imobilului ce face subiectul prezentului P.U.Z, va fi un pas important de revitalizare, în viitor putându-se dezvolta si refunctionaliza întreaga zonă.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timișoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara si Regulamentul Local de Urbanism.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantatii înalte, masive, care să pună problema mentinerii acestora.

Planul Urbanistic Zonal pentru amplasarea obiectivului s-a elaborat pe acest teren având în vedere urmatoarele avantaje:

 • •  Terenul în discutie are un potential evident fiind amplasat la limita unei artere importante de circulatie care urmează a fi construite - INEV IV si la sud de Pădurea Verde.

 • •  Zona este relativ plană și orizontală, panta maximă între extremele nord-vest și sud-est este de 1,5%.

 • •  Fundarea obiectivelor propuse se va putea face direct, începând de la adâncimea minimă de 3,50m fată de nivelul actual al terenului.

 • •  Apa subterană are NHmax = -2,80m; nu prezintă agresivitate față de betoane și nu trebuiesc măsuri speciale de hidroizolare.

În aceste conditii, propunerile de urbanism pot asigura o organizare optima a teritoriului, cu prevederea unui procent minim de 25% spatii verzi.

 • 3.4. Modernizarea circulației

Terenul ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal, în suprafață de 61.825,00 mp este situat în intravilanul Municipiului Timișoara și este delimitat de strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor, strada I.I. de la Brad la sud si la vest pana la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.

Pentru deservirea rutieră din incinta viitorului complex rezidential, se propune amenajarea unei străzi prin zona mediană a pateului studiat, care va lega strada Albinelor cu strada Constructorilor.

Prospectul stradal proiectat este în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord. M.T. nr. 50/1998), fiind alcătuit din:

 • -  străzi cu caracter de deservire locală (2 benzi de circulație), având un prospect stradal de 12 m, din care 7,0m parte carosabilă, mărginite de borduri din beton, cu 1,0m zona verde de o parte și alta si trotuar de 1,5m latime.

 • -  strazi secundare de acces la parcari (2 benzi de circulație), având un prospect stradal de 5,0 m respectiv 6,0 m.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin guri de scurgere racordate la rețeaua de canalizare viitoare si bazine de retentie.

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă ușoară.

 • 3.5. Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Indici urbanistici teren studiat conform Aviz Prealabil de Oportunitate nr.06/21.10.2010:

ZONĂ MIXTĂ - locuinte si functiuni complementare

-POT max. 20%

-CUT max. 3

-spatiu verde min. 25%

B e n e f i c i a r               SC NOVA MARKET GRUP SRL

A m p l a s a m e n t       Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara

P r o i e c t               n r 87 / 2 0 1 1

Elemente de temă:

Tema de proiectare, stabilită de comun acord cu proprietarul terenului ce compune situl analizat, prevede zonificarea teritoriului analizat în vederea realizării unui complex rezidential cu functiuni complementare - comert, servicii. Functiunile publice vor fi amplasate la parterul imobilelor, cu acces pietonal direct din spatiile publice dintre clădiri.

Ansamblul va fi format din mai multe corpuri de clădire cu regim maxim de înăltime S+P+12E. Între clădiri se formează zone semiprivate, amenajate cu spatii verzi, drumuri de incintă locuri de joacă pentru copii, locuri de odihnă de folosintă generală, platforme pentru colectarea deseurilor menajere. Parcările se vor amenaja la nivelul solului, si vor avea suprafata înierbată.

Criteriile de organizare urbanistică a zonei au fost următoarele :

Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare obiectivelor prevăzute prin temă.

Organizarea circulației în interiorul pateului studiat s-a realizat ținând seama de zonificare, de implantarea propusă și amenajarea acceselor pentru circulația propusă.

Funcțiunea propusă: zonă mixtă, locuire si functiuni complementare (comert si servicii) Suprafata de teren studiată va fi zonificată astfel:

-zona de implantare a constructiei - clădire de locuinte cu functiuni complementare la parter

-zona de acces auto, pietonal si de parcaj auto

-zona de spatii verzi

-platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare a deseurilor menajere.

Bilanț teritorial la nivel de parcelă propus:

Suprafață parcelă

61.825,00mp - 100,00%

Suprafață clădiri propusă

9.547,25mp -  15,44%

Suprafață zonă verde

25.552,27mp - 41,33%

Suprafață alei și pietonale

1.793,23mp -   2,90%

Suprafață drumuri de incintă

9.245,02mp -  14,95%

Suprafață parcări înierbate

8.968,70mp - 14,51%

Suprafață teren care trece din domeniul privat in domeniul public

6.718,53mp -  10,87%

Se va asigura procentul minim de spatii verzi în corelare cu functiunea propusă, respectiv min 2mp/locuitor.

Indici urbanistici propuși:

Indicii urbanistici de utilizare a terenului propusi sunt:

-procent de ocupare a terenului POT 20%

-coeficient de utilizare a terenului CUT 3

Regimul de înălțime al construcțiilor:

Zona studiată în cadrul P.U.Z. prezintă în momentul de față construcții în regim maxim de P+4E (P+8E din documentatiile de urbanism de pe loturile invecinate). Regimul de înălțime maxim propus s-a stabilit funcție de :

B e n e f i c i a r

A m p l a s a m e n t

P r o i e c t

SC NOVA MARKET GRUP SRL

Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara n r 87 / 2 0 1 1

-necesități funcționale: rezultate din datele de temă

-necesități compoziționale: prin marcarea unor puncte de interes

Construcțiile vor avea înalțimea maximă la cornișă coordonată cu retragerea față de limitele laterale astfel încît sa existe raportul de H/2 la retragerile laterale.

Regimul de aliniere al construcțiilor

În sensul Regulamentului General de Urbanism, aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. O clădire este construită ,,la aliniament” dacă este amplasată la limita dintre domeniul public și cel privat. Când construcția este retrasă de la aliniament, acesta poate fi materializat de împrejmuirea terenului. Alinierea fațadelor coincide după caz, cu aliniamentul stradal sau poate constitui o linie paralelă sau neparalelă cu aceasta.

Regimul de aliniere al construcțiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planșa 2.1-2.2 și a fost determinat în funcție de - profilul transversal caracteristic al străzii interioare propuse

Astfel, aliniamentul propus pentru construcții este la 5.00m de la limita domeniului privat.

Terenul liber de construcții rezultat prin retragerea aliniamentului, va fi amenajat cu spații verzi, si parcari dupa caz.

Regimul de aliniere al construcțiilor din prezentul P.U.Z. este indicat în planșa 2.1-2.2 Amplasarea constructiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr.536/1997 al ministerului Sănătătii.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de sigurantă între clădiri conform Normativului P118/1998.

Solutia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a căilor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locală si a necesarului de parcare.

Reglementări - configurare spațială

Prezenta documentatie studiază terenul cuprinsă între: strada Constructorilor (inelul IV) la nord, strada Albinelor si continuarea acesteia asa cum este prevăzut în PUZ I.I. de la Brad, aprobat cu HCL 186/2003, strada I.I. de la Brad la sud si la vest până la primele terenuri reglementate prin documentatii de urbanism aprobate.stabilind unele principii de urbanizare cu caracter de recomandare.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Alimentarea cu apă

Situatia existentă:

În prezent pe terenul analizat nu există instalații de alimentare cu apă.

Situatia propusă:

Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile la obiectivele propuse, va fi reteaua de apă extinsă a Municipiului Timisoara.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă a imobilului de apartamente se impune realizarea unei retele de apă atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât si pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor.

Necesarul de apă potabilă necesar pentru nevoile gospodărești și publice ale locuitorilor sa determinat conform SR 1343-1/2006 considerând o normă de consum de 120 l/om.zi pentru nevoi gospodărești și nevoi publice și 20 l/om. zi pentru funcțiuni complementare .

Cerința de apă:

Q.zi.med. = 212,956 mc/zi = 2,491 l/sec.

B e n e f i c i a r               SC NOVA MARKET GRUP SRL

A m p l a s a m e n t       Str Constructorilor - Albinelor, Timisoara

P r o i e c t               n r 87 / 2 0 1 1

Q.zi.max. = 276,843 mc/zi = 3,238 l/sec.

Q.h.max. = 23,308 mc/h = 6,474 l/sec.

Alimentarea cu apă se va asigura din sistemul centralizat de alimentare cu apă a municipiului Timișoara , din conducta de alimentare cu apă existentă De 275 mm - pe Calea Sever Bocu, prin extindere de rețea de apă pe strada Constructorilor ( din Calea Sever Bocu și până la amplasament ) din țeavă PE-HD PE 100 PN10 cu Dext 200 mm, în lungime de cca. L= 1200 m .

Debitul de dimensionare a extinderii de rețea de apă potabilă este: Q = Qhmax + Qinc = 16,474 l/sec.

De la rețeaua de apă stradală extinsă cu Dext 200 mm, se va realiza alimentarea cu apă a zonei rezidențiale, prin căminul de apometru principal CA. Rețelele de apă din incinta Zonei rezidențiale se propun din țeavă PeHd PE 100 Pn 10 cu Dext 160mm, Dext 125 mm, Dext 110 mm și Dext 90 mm - conform Planului de propuneri edilitare . Rețeaua din incintă se va echipa cu hidranți de incendiu subterani și cămine de vane de sectorizare.

Canalizarea

Debitul de ape uzate menajere evacuat s-a determinat conform SR 1846/1-2006:

Debite de ape uzate totale :

Q.zi.med. = 204,438 mc/zi = 2,391 l/sec.

Q.zi.max. = 265,769 mc/zi = 3,108 l/sec.

Q.h.max. = 22,376 mc/h = 6,215 l/sec.

Suprafața totală de teren aferent PUZ-ului este 6,1825 ha.

Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor SR 1846/2 - 2006 pentru suprafața de teren aferent construcției Sc = 9572,50 mp, străzi - drumuri de incintă și alei pietonale Sd = 21.518 mp, parcări înierbate Sp = 15.250,50 mp diferența fiind zonă verde Szv= 15.484,00 mp.

Qpl = m x 0 x i x S

unde :

m = coef. de reducere pentru t > 40 minute,egal cu 0,80

0 = coeficient de scurgere , se ia media ponderată la construcții, drumuri, parcări înierbate și zonă verde 0 mediu = 0,472, din care rezultă :

Qpl = 280,15 l/ sec = 0,280 m3/s

Canalizarea apelor uzate menajere și pluviale

Din incintă se va face în sistem unitar, urmând ca în bazinul de retenție să intre numai apele pluviale din preaplinul căminelor de canalizare, care apoi să fie pompate prin intermediul stației de pompare în rețeaua de canalizare propusă în sistem gravitațional . Canalizarea stradală propusă cu De 500 mm și lungime L = 1300 m , pornește de la zona studiată și are traseul pe str. Albinelor - Lotusului și până în colectorul existent Dn 1200 mm pe str. Holdelor.

Rețeaua de canalizare din incintă este propusa în sistem unitar, apele pluviale se colectează prin guri de scurgere. Apele pluviale se stochează într-un bazin de retenție cu V = 220 mc, cuplat cu o stație de pompare - calculat la timp de retenție de 60 de minute. Rețele de canalizare din incintă se prevăd din țeavă PVC cu Dext 315, 250 și 200 mm.

După stația de pompare se prevede un cămin de liniștire. Pe racordul de canalizare se prevede un cămin de racord, care se amplasează pe domeniul public.

Debitul de ape pluviale evacuat prin pompare va fi 5 l/s , astfel bazinul de retenție se golește în 12 ore . Debitul de ape uzate se evacuează gravitațional și va fi Qhmax = 6, 215 l/s . Debitele cumulate ce se evcuează la canalizare sunt : 11,215 l/s.

Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistentă mare fată de agresivitatea solului si o durată mare de existentă (50ani).

Reteaua de canalizare va fi pozitionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15cm iar lateral de 20cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (£=0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare sigurantă la transport si o etansare absolută a retelei realizate.

Pentru realizarea unei exploatări corespunzătoare, retelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare, conform STAS 3051-91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a directiei, de intersectie cu alte canale si în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii si întretinerii acestora, pentru curătirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5m si H=2,0m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile, în teren cu apă subterană si vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar la interior prin tencuire.

Alimentarea cu căldură

Se prevede pentru complexul rezidential nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrală termică proprie, având combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de la reteaua de distributie a orasului.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, retelele de gaze naturale se vor executa de preferintă prin zonele cu spatii verzi. Solutia de amplasare a retelei de gaze naturale nou proiectată se va stabili împreună cu Sucursala Timisoara, Sectorul de Distributie a gazelor naturale S.C. E.ON Gaz Distributie S.A, care va stabili toate conditiile proiectării, executiei si exploatării conductelor de gaze naturale existente si propuse.

Alimentarea cu energie electrică

Retelele de alimentare cu energie electrică, cât si cele de distributie de joasă tensiune se vor executa în cabluri subterane în săpătură. Iluminatul exterior al drumurilor, aleilor si parcărilor se va asigura cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur-sodiu pe stâlpi metalici sau beton, alimentati prin cabluri subterane.

Beneficiarul va comanda la S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. studiu de prefezabilitate pentru alimentarea cu energie electrică a zonei.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de S.C. ENEL ELECTRICA BANAT S.A. sau alți proiectanți autorizați și se vor executa de către firme atestate A.N.R.E. pentru acest gen de lucrări.

Telecomunicații

Obiectivele se pot racorda la retele de telefonie a S.C. ROMTELECOM S.A, pe baza comenzii lansate si a proiectului elaborat de acesta sau la retelele altor furnizori de servicii similare.

La proiectare și execuție se vor respecta prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

 • 3.7. Protecția mediului

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire în special la:

Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte si alte activităti viitoare fie în ceea ce priveste amplasamentul, natura, mărimea si conditiile de functionare, fie în privinta alocării resurselor;

Documentatia se referă la delimitarea unui contur în care se va putea dezvolta un complex rezidential cu un regim maxim S+P+12E, respectiv regulamentul în care acesta se va putea amplasa. Pe amplasamentul studiat nu se întrevede dezvoltarea activităților cu caracter industrial, sau obiective care să desfășoare activități cu impact asupra mediului, ci se referă la construcția de locuințe colective, realizate sistematizat, cu o arhitectură modernă și unitară și care dispun de servicii centralizate în concordanță cu dezvoltarea durabilă, impactul fiind nesemificativ, corespunzător unei zone cu locuințe colective.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreținerea rețelelor, etc.)

Gradul în care planul sau P.U.Z.-ul influentează alte planuri si programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau derivă din ele;

În organizarea amplasamentului s-a tinut seama de specificatiile Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 06/21.10.2010, Regulamentului Local de Urbanism aferent, precum si ale Certificatului de Urbanism nr.4974 din 15.11.2010, eliberat în baza acestuia.

În concluzie, prezentul plan concordă functional si peisagistic cu celelalte studii, planuri si programe din zonă.

Relația cadru natural/cadru construit

Dezvoltarea durabilă a asezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural / mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă si contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (comert, servicii, căi de acces si comunicatii, retele tehnico edilitare-alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz, energie electrică, retele de telefonie) - zona se va transforma din mediu natural în mediu antropic, cu toate caracteristicile aferente.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție si conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afectează sănătatea si creează disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Aria studiată în cadrul documentatiei este situată în partea de nord-est a Municipiului Timișoara, la sud de padurea verde, in mijlocul unei zone industriale partial functionale.

În cadrul prezentului studiu se prevăd măsuri cu implicatii referitoare la impactul asupra mediului:

-recomandarea înserării de spatii verzi la nivelul solului

-conform reglementărilor urbanistice, se vor prevedea spatii verzi în proportie de minim 25% din suprafata terenului studiat

Măsuri de protecție a mediului pentru perioada de execuție

Pe parcursul execuției construcțiilor, impactul asupra mediului va fi generat de activitățile de construcție specifice (zgomot, praf) datorită lucrărilor de excavații și transport de materiale. Aceste efecte își încetează înfluența în momentul în care se finalizează construirea zonei.

Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată și cu impact redus asupra mediului chiar în situația cînd se construiesc concomitent mai multe locuințe învecinate.

Pentru lucrările de dezafectare si construire se vor folosi firme abilitate în acest sens. Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu:

Apa

-se vor verifica, si daca va fi cazul, se vor goli canalele si conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substante lichide si contaminarea pânzei freatice

-deseurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primăria Municipiului Timisoara, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop

Aerul

-se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în conditii meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torentiale

-se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster”

-deseurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora

-nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deseurilor

Solul

-se va evita contaminarea solului cu deseuri de constructii si demolări

-la decopertare se vor respecta prevederile din autorizatia de demolare

-containerele metalice pentru stocarea temporară a deseurilor din constructii si demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipientilor se va realiza pe o suprafată impermeabilizată si acoperită în vederea evitării levigării continutului în caz de precipitatii.

Managementul deșeurilor

Se va întocmi, pentru faza PAC, planul de eliminare de deseuri din constructii si demolări, conform cerintelor de protectie a mediului si se vor respecta conditiile din avizul PMT pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrărilor.

Celelalte măsuri au fost descrise mai sus.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Conform HG 856-2002 următoarele deseuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:

-17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, tigle sau contaminate cu substanțe periculoase

-17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase

-17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huilă

-17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase

-17 05 03* pamânt si pietre cu continut de substante periculoase

-17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase

-17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolări (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de santier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienti în timpul manipulării (stocării) si al transportului.

-este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deseurilor din containere în caz de precipitatii

-este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise si securizate

Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, precum si actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002.

Protecția calității aerului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite în timpul constructiei si operării ulterioare vor respecta hG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile rerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei.

Prorectia solului

Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fractiuni de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalitătile de investigare si evacuare a poluării solului si subsolului, detinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curătarea/remedierea si/sau reconstructia ecologică a zonei afectate.

3.8.Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică se vor realiza de regulă pe terenurile din domeniul public.

Obiectivele de utilitate publică sunt: retelele edilitare (alimentare cu apă, canalizare si energie electrică), care vor deveni publice după realizare.

Regimul juridic

În planșă sunt analizate terenurile situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul categoriilor de proprietate.

Beneficiar

C.F. Nr.

Suprafața mp

Descriere

S.C.NOVA MARKET GRUP S.R.L.

404572;

406355;

421655;

421649;

421648;

421661;

421660;

421659;

421658;

421656;

421654;

421653;

421652;

421650.

61.825,00

teren liber de constructii

Circulația terenurilor

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt necesare schimburi de teren: 6718,53 mp se cedează pentru inelul IV, respectiv realizarea de drumuri Cei 6718,53 mp destinați realizării drumului și rețelelor edilitare vor trebui să treacă din proprietatea privată a beneficiarului, în proprietatea publică a statului.

 • 4.Concluzii

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Complex rezidential TAGOR” s-a efectuat în concordantă cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si prevederile legale în viguare.

La baza criteriilor de interventie, reglementări si restrictii impuse au stat următoarele obiective principale:

-încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara

-asigurarea amplasamentului si amenajărilor pentru obiectivul solicitat prin temă -rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu

Certificatul de Urbanism care va fi eliberat va cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

Întocmit: arh. Nenad Luchin

Volumul II

R E G U L A M E N T L O C A L D E

U R B A N I S M

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării :

P.U.Z. - Complex rezidential TAGOR

Volumul II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Amplasament :

str. Constructorilor - Albinelor Timisoara, Jud. Timis

Beneficiari :

S.C. NOVA MARKET GRUP S.R.L.

Bucuresti

Proiect nr.:

87/2011

Proiectant de specialitate:

S.C. AC TECTURA S.R.L.

RO-300092, Str. Dr. Gheroghe Marinescu,

Nr.1, Ap. 9

J35/54/2004, RO16039449

Proiectant: URBANISM

arhitect Crăculeac Mircea arhitect Nenad Luchin

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

 • 1.   Dispoziții generale

 • 2.   Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor

 • 3.   Zonificarea funcțională

 • 4.   Prevederi la nivelul unităților teritoriale de referință - UTR

 • 5.   Concluzii


AC TECTURA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru COMPLEX REZIDENȚIAL TAGOR

I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale si de detaliu precum si a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajărilor aferente acestora.

Regulamentul local de urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru „Complex rezidențial TAGOR” în regim maxim S+P+12E, cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării constructiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de fată, la terenul cu o suprafată totală de 61.825,00 mp, având Cf. nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650, situat în intravilanul municipiului Timisoara, pe strada Constructorilor - Albinelor.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cu cea a legislatiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăteanului cu cele ale colectivitătii, respectiv protectia proprietătii private si apărarea interesului public.

 • 2. Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic

Zonal-complex rezidential Tagor stau în principal:

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

-Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată

-Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată

-Codul Civil

-Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă si a recomandărilor privind modul de viata al populatiei

-Regulaamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996

-Ghid privind metodologia de elaborare si continut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000

-Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD)

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajării teritoriului.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării constructiei, în limita parcelei reglementate: C.F.

nr. 404572; 406355; 421655; 421649; 421648; 421661; 421660; 421659; 421658; 421656; 421654; 421653; 421652; 421650.

Limita zonei studiate este figurată în planșele anexate Planului Urbanistic Zonal si a fost reglementată prin aviz prealabil de oportunitate nr.06/21.10.2010.

Zonifiarea functională a teritoriului s-a stabilit în functie de categoriile de activităti propuse si este evidentiată în plansa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

 • 3.Domeniul de aplicare

Prevederile Planului Urbanistic Zonal si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si va avea o valabilitate de 10 ani.

 • II.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • I.Reguli cu privire la păstrarea integritătii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului PUZ nu detine fond construit si nici patrimoniu natural.

 • 2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apărarea interesului public

Toate lucrările de construire pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 republicată, privnd calitatea în constructii.

 • 2.1. Protectia fată de poluare si alte riscuri

Pentru construirea obiectivului propus si a instalatiilor, în zonă se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfăsurată.

 • 2.2. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi conditionată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligatiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesati.

 • 2.3. Asigurarea compatibilitătii functiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării comparibilitării dintre destinatia constructiei si functiunea dominantă a zonei ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.4. Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia ca procentul de ocupare al terenului cu constructii să nu depăsească 20% si coeficientul de utilizare a terenului să nu depăsească 3.

 • 3.Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii

  • 3.1. Amplasarea fată de drumuri publice

Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinația stabilită, cu condiția respectării zonelor de protecție a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat.

 • 3.2. Amplasarea fată de aliniament

Amplasarea construcțiilor fata de aliniament se va face cu o retragere minimă obligatorie de 5,00m față de limita de proprietate.

 • 3.3. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele

Clădirile se vor amplasa la minim 5,00m față de strada nou propusa. Retragerile constructiilor fată de limitele laterale vor fi la o distanță mai mare sau cel puțin egală cu jumătatea înălțimii la cornișă .

 • 3.4. Amplasarea fată de punctele cardinale

Pentru locuințele colective, se va evita amplasarea pe direcția nord sud sau în caz contrar se vor prevedea apartamente cu dublă orientare.

 • 3.5. Amplasarea față de drumurile publice

Pentru zona studiată, este permisă autorizarea executării construcțiilor cu destinația stabilită, cu condiția respectării zonelor de protecție a drumurilor, delimitate conform profilului stradal transversal prezentat.

 • 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 4.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces la locurile de parcare de pe parcelă.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a astisface exigentele de securitate, apărarea contra incendiilor si protectiei civile.

Se prevde un acces auto pentru public si personal.

 • 4.2. Accese pietonale

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces pietonal la obiectivul propus.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire.

În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie să includă si gabaritele acestora.

 • 5. Reguli cu privire la echiparea edilitară

  • 5.1.Racordarea la retele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării constructiilor va fi permisă numai în cazul existentei posibilitătii de racord la retelele existente de apă, instalatiile de canalizare si de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

 • 5.2. Realizarea de retele edilitare

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul existenței posibilităților de racord la rețelele existente de apa, canalizare și energie electrică.

Extinderile de retele publice sau măririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, partial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare si bransare la reteaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar.

Se recomandă ca toate retelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicatii să se realizeze subteran.

 • 5.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații, drumuri publice sunt proprietatea publică a municipiului.

 • 5.4. Alimentarea cu apă, canal

Asigurarea alimentării cu apă si canalizare se va realiza prin bransarea la reteaua de serviciu, de pe strada Constructorilor.

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă (apă rece, apă caldă de consum si pentru incendiu) se va obtine de la detinătorul de utilităti avizul de principiu pentru racordul de apă, prevăzându-se de către acesta si punctele de racord necesare.

În vederea alimentării cu apă a obiectivelor propuse se va elabora un proiect de extinderi, bransament apă-canal, corelat cu proiecul de extindere si bransament furnizat de S.C. Aquatim

S.A.

 • 5.5. Alimentarea cu energie termică

Se propane pentru obiectivul nou propus independenta energetică privind furnizarea căldurii si a apei calde de consum prin centrală proprie. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan, furnizat prin racordul la reteaua urbană.

 • 5.6. Retea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statia de reglare măsurare existentă în zonă. De la aceste statii se alimentează consumatorii prin intermediul unei retele de gaze naturale de presiune redusă.

 • 5.7. Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin bransarea la reteaua publică existentă.

 • 5.8.Telecomunicatii

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu retele de telecomunicatii, internet si cablare, printr-un racord la retelele existente. Dotarea zonei se va realiza de S.C. ROMTELECOM S.A, în baza proiectului elaborat de acesta. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv.

La proiectare si executie se respectă prevederile tuturor normativelor si legislatia în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

 • 6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor si construcțiilor

  • 6.1. Parcelarea

Nu este permisă parcelarea ulterioară a terenului.

 • 6.2. Înăltimea construcțiilor

Regimul de înălțime maxim propus este de S+P+12E, respectiv 41m.

 • 6.3. Aspectul exterior al constructiilor

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

Sunt interzise imitatiile de materiale.

Constructiile, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii.

Culorile dominante pentru fațadele construcțiilor vor fi deschise, pastel, armonizate.

 • 6.4. Procentul de ocupare a terenului

Procentul de ocupare a terenului este de max. 20% din suprafata totală a terenului.

 • 7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje , spatii verzi si împrejmuiri

  • 7.1.Parcaje

Parcajele si garajele sunt spatii amenajate la sol sau în constructii pentru stationarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării lucrărilor de construire se emite în conformitate cu prevederile art.33 R.G.U.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare si conform proiectelor întocmite de proiectantii de specialitate.

Construcțiile pentru locuinte colective vor asigura în interiorul parcelei minim cîte un loc de parcare pentru fiecare apartament în parte, iar la suma totală se adaugă 15%.

Se recomandă comasarea parcajelor la nivelul solului, suprafața parcajelor de la nivelul solului va fi înierbată.

Este interzisă executarea, în cadrul terenului, a constructiilor destinate garajelor individuale.

7.2.Suprafata spatiilor verzi si plantate

Suprafata spatiilor verzi conform cu legislatia în vigoare, s-a stabilit prin Avizul Prealabil de Oportunitate nr,06/21.10.2010.

Este obligatorie amenajarea si plantarea zonei destinate spatiului verde si plantarea a cel puțin 3 arbori de talie înaltă și 5 de talie medie.

Este obligatorie amenajarea și plantarea cu arbori a spatiului verde aferent circulatiilor carosabile.

Parcajele înierbate pot fi cuantificate în procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 5%.

 • 7.3.Împrejmuiri

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate pînă la frontul clădirii în interior se vor realiza împrejmuiri de gard viu de înălțime max.1.20 m.

 • III.ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Caracteristici

Zona de locuințe colective și funcțiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z. va cuprinde construcții cu regim de înălțime maxim S+P+12E.

Trama stradală cuprinde un drum principal cu prospect stradal de 12m, si străzi secundare care deservesc parcările din incintă cu carosabil de 5,0m respectiv 6,0m.

Reglementări

Certificatele de Urbanism și Autorizația de Construire pentru obiectivul propus

pe acest teren nu se vor elibera decât după avizarea și aprobarea documentației P.U.Z.

Prezentul regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivului propus.

I.Obiective si modalități de operare

Solutia urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective:

-utilizarea functională a terenului în conformitate cu legislatia în vigoare

-reglementarea caracterului terenului studiat

-modul de ocupare a terenului si conditiile de realizare a constructiilor

-realizarea lucrărilor rutiere si tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate

-amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent

2.Utilizări functionale

 • 2.1. Funcțiunea dominantă

Funcțiunea propusă pentru zonă este - locuinte colective, servicii si comert.

 • 2.2. Utilizări permise

-construirea de locuinte colective cu functiuni complementare la parter

 • 2.3. Utilizări permise cu conditii

-realizarea de ateliere sau unități de prestări de servicii mici, cu maximum zece angajati, cu condiția netransformării lor într-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros care sa deranjeze zona de locuit

 • 2.3.Utilizări interzise

-este interzisă desfăsurarea activitătilor industriale sau altor tipuri de activităti care generează noxe, vibratii, zgomot, fum, miros neadecvat

-este interzisă amplasarea functiunii de depozitare deseuri

-este interzisă desfăsurarea altor functiuni incompatibile cu functiunea de locuire

2.4.Interdictii temporare

-necesitatea realizării în zonă a unor lucrari de utilitate publică, impune ca dezmembrările și parcelarile să nu se facă fără rezervarea suprafețelor de teren necesare.

 • IV.PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente:

axul străzilor, limitele parcelelor.

Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. 1

„Dispoziții generale”, cît și prescripțiile prevăzute în „Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință”.

P.O.T.(procentul de ocupare al terenului) reprezintă raportul procentual dintre

suprafața construită (Sc) și suprafața terenului (St) pe care se amplaseaza construcția supusă autorizării.

POT =Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T.(coeficientul de utilizare al terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor cladirilor existente și propuse pe un teren și suprafața terenului

CUT = Sd (mp) / St (mp)

I.Bilant teritorial zona studiată

Pentru teritoriul studiat conform Avizului Prealabil de Oportunitate nr.06/21.10.2010, se recomandă o functiune de zonă mixtă cu:

-POT maxim 20%

-CUT maxim 3

-regim maxim de înăltime S+P+12E

-spatiu verde minim 25%

REGLEMENTĂRI - COMPLEX REZIDENȚIAL TAGOR

Funcțiuni permise:

-funcțiune dominantă : locuinte colective

-servicii si comert pe parcela destinata dotarilor

Funcții interzise:

-construcții pentru activități de productie industrială sau agrozootehnică și de depozitare care prin activitățile lor stânjenesc locuirea prin poluare olfactivă, zgomot, substanțe toxice, etc.

-parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi.

Regim de înălțime

Se vor autoriza construcții cu un regim maxim de S+P+12E cu înalțimea maximă a cornișei 41m.

Regim de aliniere

Aliniamentul stradal propus pentru construcții este la 5.00 m fată de limita de proprietate.

Parcarea autovehicolelor

Nu se vor autoriza decât acele construcții care vor avea asigurate locurile de parcare necesare în interiorul parcelei, subteran sau suprateran. Parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi este interzisă.

Plantații

-plantații de aliniament spre stradă din tei

-plantații de protectie salcîm, conifere, forziția

Indicatori de utilizare a terenului

POT = 20% ; CUT = 3

 • V.CONCLUZII - măsuri în continuare

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentatie.

Certificatul de Urbanism ce se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării si mentinerii la zi a situatiei din zonă.

Întocmit: arhitect Nenad Luchin

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.