Hotărârea nr. 381/2011

381/29.11.2011 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009
Hotararea Consiliului Local 381/29.11.2011
privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (b), (c) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009, prin introducerea după articolul 28 a unui nou articol, articolul 281 cu următorul cuprins:
"(1) Staţionarea autovehiculelor în zona pieţelor agro-alimentare, târgurilor şi oboarelor, precum şi a altor zone aprobate de Comisia de Circulaţie se face fără depăşirea intervalului de timp permis în zonele de staţionare cu durata limitată la 2 (două) ore şi în baza unor tichete speciale de staţionare care pot fi procurate atât de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cât şi de la centrele de distribuţie a presei sau alte puncte de distribuţie a tichetelor, ori prin sistemul de taxare prin intermediul telefoniei mobile care funcţionează pe raza municipiului Timisoara.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională, cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor şi plata contravalorii prestaţiei efectuate, următoarele fapte:
a) Staţionarea în zona pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor a autovehiculelor cu depăşirea intervalului de timp permis în zonele de staţionare cu durata limitată la 2 (două) ore marcate şi semnalizate corespunzător.
b) Ocuparea locurilor de parcare din zona pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor cu depăşirea timpului de staţionare limitată, de către autovehiculele încărcate cu produse destinate comercializării în aceste locuri sau prin folosirea lor ca depozite de marfă.
c) Staţionarea autovehiculelor pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată, cu depăşirea intervalului de timp permis în zonele de staţionare cu durată limitată la 2 (doua) ore, marcate şi semnalizate corespunzător.
d) Neafişarea tichetului de parcare la loc vizibil în interiorul autovehiculului - astfel încât să permită controlul validităţii - în zona pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor, respectiv în zonele unde staţionarea este limitată în timp.
(3) Amenda contravenţională pentru nerespectarea prevederilor art. 281 alin.2 lit. a), b)şi c), este cuprinsă între: 200 - 300 de lei pentru persoanele fizice şi juridice.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute, se face de către agenţii de Poliţie Locală din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Timişoara sau alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.
(5) În cazul în care contravenientul este de faţă, acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi pe loc procesul -verbal de constatare a contravenţiei, si se va dispune eliberarea domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara de vehiculul respectiv.
(6) În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau deşi prezent, refuză să se legitimize, agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului respectiv, în spaţii special amenajate, se efectuează de către unităţile specializate şi autorizate în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2001.
(7) În momentul în care deţinătorul se prezintă pentru ridicarea vehiculului, acesta va fi legitimat de către agentul constatator, care va întocmi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi va dispune eliberarea sau deblocarea acestuia.
(8) Restituirea vehiculelor se efectuează de către unităţile specializate şi autorizate, după ce se face dovada achitării amenzii contravenţionale şi a cheltuielilor reprezentând contravaloarea operaţiunilor efectuate, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2001.
(9) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(10) Constatarea şi sancţionarea contravenţiei, se va efectua în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţia Locală , Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind completarea Anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 - privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, modificata si completata prin Hotarârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009

Având în vedere sesizările cetățenilor precum și constatările efectuate în teren de către agenții de Poliție Locală, rezultă că pe raza municipiului Timișoara în apropierea piețelor agro-alimentare și zonele limitrofe, sunt staționate pe domeniul public sau privat al Municipiului Timișoara, autovehicule care ocupă în permanență locurile de parcare, trotuarele, aleile pietonale peluzele dintre carosabil și trotuare, prin folosirea acestora ca depozite de marfuri (legume,fructe,etc.)

Datorită faptului că locurile de parcare în spațiile special amenajate sunt insuficiente, nemarcate corespunzător, iar în unele cazuri, ocupate vremelnic sau permanent de către autovehicule (chiar în stare de nefuncționare) pe care vânzătorii din piețe le folosesc drept depozit pentru marfă sau ambalaje, aceasta a devenit cu adevărat o problema a cetățenilor care se deplasează la piețe pentru aprovizionarea cu produse agro-alimentare.

Astfel, staționarea autovehiculelor în perimetrul piețelor agro-alimentare și în zonele adiacente de către persoanele fizice și juridice a devenit un adevărat fenomen, care împiedică desfășurarea în condiții optime atât a traficului rutier cât și pietonal.

Față de această situație, nu există posibilitatea de a lua masurile necesare care se impun deși există numeroase sesizări din partea cetațenilor cu privire la acest aspect, deoarece reglementarea legală în acest sens - Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timișoara nr. 215/30.05.2006 - este depasită de realitatea aspectelor mai sus mentionate si va trebui adaptata noilor conditii existente in jurul pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor, respectiv pe străzile cu limitare la 2 (două) ore marcate si semnalizate corespunzator aprobate de catre Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

In zona pietelor agroalimentare,targurilor si oboarelor, stationarea autovehiculelor se va face fara depasirea intervalului de timp permis in zonele de stationare cu durata limitata la 2 (două) ore si in baza unor tichete speciale de stationare care pot fi procurate atat de la sediul S.C. A.D.P. S.A. cat si de la centrele de distributie a presei de pe raza municipiului Timisoara, precum și alte mijloace.

Pentru decongestionarea perimetrelor piețelor agro-alimentare respectiv asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier și pietonal, propunem completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 371/2007 modificată cu Hotărârea Consiliului Local 206/2009 prin introducerea după articolul 28 a unui nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

"(1) Stationarea autovehiculelor în zona pietelor agro-alimentare, târgurilor si oboarelor, precum si a altor zone aprobate de Comisia de Circulatie se face fara depasirea intervalului de timp permis în zonele de stationare cu durata limitata la 2 (doua) ore si în baza unor tichete speciale de stationare care pot fi procurate atât de la sediul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. cât si de la centrele de distributie a presei sau alte puncte de distributie a tichetelor, ori prin sistemul de taxare prin intermediul telefoniei mobile care functioneaza pe raza municipiului Timisoara.

 • (2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, cu ridicarea sau blocarea autovehiculelor si plata contravalorii prestatiei efectuate, urmatoarele fapte:

 • a) Stationarea în zona pietelor agroalimentare, târgurilor si oboarelor a autovehiculelor cu depasirea intervalului de timp permis în zonele de stationare cu durata limitata la 2 (doua) ore marcate si semnalizate corespunzator.

 • b) Ocuparea locurilor de parcare din zona pietelor agroalimentare, târgurilor si oboarelor cu depasirea timpului de stationare limitata, de catre autovehiculele încarcate cu produse destinate comercializarii în aceste locuri sau prin folosirea lor ca depozite de marfa.

 • c) Stationarea autovehiculelor pe strazile cu stationare pe perioada limitata, cu depasirea intervalului de timp permis în zonele de stationare cu durata limitata la 2 (doua) ore, marcate si semnalizate corespunzator.

 • d) Neafisarea tichetului de parcare la loc vizibil în interiorul autovehiculului - astfel încât sa permita controlul validitatii - în zona pietelor agroalimentare, târgurilor si oboarelor, respectiv în zonele unde stationarea este limitata în timp.

 • (3) Amenda contravenționala pentru nerespectarea prevederilor art. 281 alin.2 lit. a), b)si c), este cuprinsa între: 500 - 1000 lei pentru persoanele fizice si juridice.

 • (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute, se face de catre agentii de Politie Locala din cadrul Directiei Politia Locala Timisoara sau alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Timisoara.

 • (5) În cazul în care contravenientul este de fata, acesta va fi legitimat de catre agentul constatator care va întocmi pe loc procesul -verbal de constatare a contraventiei, si se va dispune eliberarea domeniului public sau privat al Municipiului Timisoara de vehiculul respectiv.

 • (6) În cazul în care contravenientul nu este de fata sau desi prezent, refuza sa se legitimize, agentul constatator poate dispune ridicarea vehiculului. Ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului respectiv, în spatii special amenajate, se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate în conditiile legii, în conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 149/2001.

 • (7) În momentul în care detinatorul se prezinta pentru ridicarea vehiculului, acesta va fi legitimat de catre agentul constatator, care va întocmi procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si va dispune eliberarea sau deblocarea acestuia.

 • (8) Restituirea vehiculelor se efectueaza de catre unitatile specializate si autorizate, dupa ce se face dovada achitarii amenzii contraventionale si a cheltuielilor reprezentând contravaloarea operatiunilor efectuate, în conformitate cu Hotarârea Consiliului Local nr. 149/2001.

 • (9) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

 • (10) Constatarea si sanctionarea contraventiei, se va efectua în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

ING. CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,