Hotărârea nr. 380/2011

380/29.11.2011 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta
Hotararea Consiliului Local 380/29.11.2011
privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 006473/24.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 18.10.2011 a Comisiei de analiză a spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 351/29.07.2008;
În baza art. 5 lit.g din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, in sensul radierii atribuirii parcelei cu nr. top. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1/17 catre d-na Opre Roxana.

Art. 2: Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, in sensul includerii beneficiarilor Legii nr. 341/2004, prevazuti in Anexa nr.1, ce face parte integranta din hotarare.
Art. 3: Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, in sensul schimbarii parcelelor atribuite catre beneficiarii Legii nr. 341/2004, prevazuti in Anexa nr. 2 ,ce face parte integranta din hotarare.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarilor Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, prevazuti in Anexa;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

ANEXA nr 2.

La HCL nr. ____________

din data de _____________


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

NR. _____________________________

Nr. CF

Timisoara

Nr. cadastral

ATRIBUITA prin HCLMT nr. 165/2011

Nr. cadastral

ATRIBUIT dupa schimbare

Supraf.

(m.p.)

Inscrieri privitoare la proprietate

Inscrieri privitoare la sarcini

Observatii

Nume si

prenume

beneficiar

L. 341/2004

Cod numeric personal

Conform CF

409641

8107/1/1/1/1/1/1/1/1

115972

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Dupa

dezmembrare

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/3

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/17

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Seiche Stanciu Camelia

2701118354737

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/4

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/41

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Nistor Lauriana Simona

2740810354724

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/5

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/23

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Apro

Cristian

Zoltan

1841022350054

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/6

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/30

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Apro Mihai

1820321350047

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/7

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/38

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Zabulica Claudia Ramona

2830814350101

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/8

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/47

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Girjoaba

Dumitru

Dan

1870313350056

DIRECTOR


SEF BIROU LICITATII CONTRACTE SAD


REFERENT SPEC.


PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

ANEXA nr. 1 La HCL nr. ____________

din data de _____________


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

NR. _____________________________

Nr. CF

Timisoara

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Supraf.

(m.p.)

Inscrieri privitoare la proprietate

Inscrieri privitoare la sarcini

Observatii

Nume si

prenume

beneficiar

L. 341/2004

Cod numeric personal

Conform CF

409641

8107/1/1/1/1/1/1/1/1

Teren intravilan

115972

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Dupa

dezmembrare

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/17

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Ciobanu

Brindusa

Alina

2750403354771

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/22

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Otelita Irina

2670925354856

nou

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/44

Teren intravilan

500

371/16.02.1949

Primaria

Municipiului

Timisoara

Nu sunt

Provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1

Isfan Emilia

2360704354751

8107/1/1/1/1/1/1/1/1/39

Teren

500

371/16.02.1949

Nu sunt

Provenita

Otelita

2900305350110

nou

intravilan

Primaria

Municipiului

Timisoara

din conversia de pe hartie a CF nr.1

Emanuela

DIRECTOR


SEF BIROU LICITATII CONTRACTE SAD


REFERENT SPEC.


PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

APROBAT

PRIMAR


NR. SC2010 - 006473/24.10.2011                         dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 s-a aprobat atribuirea catre un numar de 35 de beneficiari ai Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p., rezultate ca urmare a dezmembrarii parcelei cu nr. topo. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

La art. 4 alin. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 se prevede faptul ca : “ Pentru ceilalti beneficiari ai Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989 urmeaza a le fi atribuit teren printr-o hotarare ulterioara, dupa completarea de catre acestia a solicitarii cu declaratia prevazuta la art. 5 lit.g din Legea nr. 341/2004 a recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 “

In evidentele noastre avem solicitari de la beneficiari ai Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989 care au completat solicitarile cu declaratii prevazute de art. 5 lit.g din Legea nr. 341/2004 si care nu au fost cuprinsi in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011.

De asemenea d-na Opre Roxana Elena care figureaza in Anexa la HCLMT nr. 165/10.05.2011 cu atribuirea parcelei cu nr. top. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1/17 a renuntat la atribuirea acestei parcele prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 002974/12.05.2011.

Un numar de 6 beneficiari ai Legii nr. 341/2004 au solicitat schimbarea parcelei atribuite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 cu alte parcele de 500 m.p., disponibile, din parcela cu nr. topo. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1.

In sedinta din data de 18.10.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 351/29.07.2008 s-au avizat favorabil solicitarile beneficiarilor Legii nr. 341/2004 privind atribuirea unor parcele de teren, respectiv schimbarea parcelelor atribuite prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011.

Avand in vedere cele prezentate

PROPUNEM

Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin care sa se aprobe :

  • 1.      Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, in sensul radierii atribuirii parcelei cu nr. top. 8107/1/1/1/1/1/1/1/1/17 catre d-na Opre Roxana.

  • 2.      Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, in sensul includerii beneficiarilor Legii nr. 341/2004 prevazuti in Anexa nr.1 ce va face parte din hotarare

  • 3. Modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta, in sensul schimbarii parcelelor atribuite catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 prevazuti in Anexa nr. 2 ce va face parte din hotarare.

    DIRECTOR

    ec. Martin Staia


VICEPRIMAR ing. Adrian Orza

INSTITUTIA ARHITECT SEF arh. Ciprian Silviu Cadariu

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SI CADASTRU

Ing. Dan Robescu


BIROU LICITATII CONTRACTE SAD ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC