Hotărârea nr. 38/2011

38/15.02.2011 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mătăsarilor nr.2
Hotararea Consiliului Local 38/15.02.2011
privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Mătăsarilor nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-1985 /01.02.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.DP2010-9563 / 22.11.2010 a doamnei Gilinger Maria, prin care s-a solicitat apartamentarea construcţiilor situate în str. Mătăsarilor nr.2.
Având în vedere Documentaţia de apartamentare întocmită de către S.C. Multilines S.R.L.-Timişoara;
Ţinând seama de Adresa Serviciului Juridic nr.DP2010-9563 din 11.01.2011, Adresa Serviciului Administrare Patrimoniu şi Baze Sportive nr.DP2010-9563 din 28.01.2011 şi Adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2010-9563 din 10.01.2011;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Mătăsarilor nr.2, înscris în C.F. nr. 408059-Timişoara, provenită din conversia C.F. nr.1786-Timişoara, nr. topo.4426, 4427, conform Documentaţiei de apartamentare întocmită de S.C. Multilines S.R.L.- Timişoara, proiect nr.64/2010, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin proprietarilor.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat, PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU birouL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.________________________

REFERAT

privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Mătăsarilor nr.2

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, privind Documentația de apartamentare a imobilului situat în Timișoara str. Mătăsarilor nr.2, înscris în C.F. nr. 408059-Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.1786-Timișoara, nr. topo.4426, 4427.

Prin adresa cu nr.DP2010-9563 din 22.11.2010, s-a solicitat apartamentarea construcțiilor situate în str. Mătăsarilor nr.2.

Imobilul - construcție situat în Timișoara, str. Mătăsarilor nr.2, este compus din 11 apartamente cu destinația de locuință și terenul aferent proprietate a Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Locatarii din acest imobil, pe cheltuială proprie, au întocmit prin S.C. Multilines S.R.L.- Timișoara, Documentația de apartamentare, conform Contractului nr.85/187 din 19.07.2010, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate.

Conform adreselor cu nr.DP2010-9563/2011, ale Serviciului Juridic și Serviciului Administrare Fond Funciar, imobilul nu a fost revendicat pe cale administrativă, înclusiv Legea nr.10/2001 și nici nu sunt litigii.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să aprobe apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Mătăsarilor nr.2, înscris în C.F. nr. 408059-

Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.1786-Timișoara, nr. topo.4426, 4427, conform Documentației de apartamentare întocmită de S.C. Multilines S.R.L.-Timișoara.

DIRECȚIA PATRIMONIU


ADMINISTRARE IMOBILE


Ec. Nicușor C-tin Miuț


Ing. Călin-Nicușor Pîrva


INST. ARHITECTULUI ȘEF  SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

Arh. Ciprian Silviu Cădariu

Ing. Dan Robescu


AVIZAT,

SERVICIUL JURIDIC

Jr. Mirela Lasuschevici

Cod.FP53-01,ver1