Hotărârea nr. 379/2011

379/29.11.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006
Hotararea Consiliului Local 379/29.11.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 25936/22.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, astfel:
a) Art. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timişoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi pe arterele de circulaţie pe care sunt instituite restricţii de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricţionată".

b) Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Restricţionarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2000 ÷ 0700 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
b. în intervalul orar 0700 ÷ 2000 accesul si circulatia acestora sunt interzise;
c. fără restricţii orare în cazul legitimaţiilor şi abonamentelor, cu excepţia intervalului orar 07,30-08,30".

c) Art. 10 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: "Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimaţie sau abonament ori cu autorizatie nevalabila pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectiva, precum şi cu legitimaţia sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori.


Art. 2: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008, astfel:
a) Art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Restricţiile menţionate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricţia de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu exceptiile prevazute la art.5, a abonamentelor, a legitimaţiilor si a riveranilor, pentru care accesul se va face pe baza de autorizaţie de circulaţie, legitimaţii, precum şi abonamente, cu plata corespunzătoare şi fără restricţii orare."

b) Art. 1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se completează după cum urmează:
Tariful perceput pentru obţinerea legitimaţiei este de 600 lei. Legitimaţia conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta, este nenominală şi se eliberează la cerere.

Tarifele percepute pentru obţinerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
Modelul abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

c) Art. 1 lit. d) va avea următorul conţinut: " Legitimaţiile, abonamentele, precum şi autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timişoara prin Serviciul Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Tehnice. Abonamentele şi autorizaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul şi autorizaţia nu sunt transmisibile. Legitimaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere şi sunt transmisibile."
Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 3


Nr.____.

Beneficiar________________

Nr. înmatriculare:


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Bv. C.D. Loga. Nr.1, - 300030 Timișoara

Tel: 0040 - 256408300 Fax: 0040 - 256 201427

Masa totală maximă autorizată:

Nr. _______


Perioada de valabilitate:

Achitat cu__________________

Din data __________________

Am primit abonamentul :

Nume ____________________

Prenume __________________

Semnătura

Data eliberării


ABONAMENT

Pentru acces autovehicule în zone cu restricție de tonaj în Municipiul Timișoara

Beneficiar __________________________________________________________________

Nr. de înmatriculare .______________________________Masa totală maximă autorizată______________

Z Z L L A A A A Z Z L L A A A A

Perioada de valabilitate □ □□□□□□□ - □ □□□□□□□

Achitat cu______________________________ din data _________________.

Abonamentul este valabil numai în original și se prezintă la solicitarea organului de control de către conducătorul auto;

Prezentul abonament este valabil NUMAI cu privire la restricțiile de tonaj;

Abonamentul NU este valabil pentru zonele: PIAȚA VICTORIEI, PIAȚA UNIRII, STR. ALBA IULIA, PIAȚA TRAIAN, PIAȚA LIBERTĂȚII;

În intervalul orar 07,30 - 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricționată este interzis;

Falsificarea prezentului abonament se pedepsește conform legii.

Data eliberării


Anexa 2


Nr.____.

Beneficiar________________

Valabilă la data de :


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Bv. C.D. Loga. Nr.1, - 300030 Timișoara

Tel: 0040 - 256408300 Fax: 0040 - 256 201427


Interval orar       000 v 2400

Achitat cu___________________


Nr. _______

LEGITIMAȚIE

f

pentru acces autovehicule în zone cu restricție de tonaj în Municipiul Timișoara


Din data ____________________

Am primit legitimația

Nume ____________________

Prenume __________________

Semnătura


Beneficiar ______________________________________________________________________________________.


Z Z L L A A A A

Valabilă la data de : □ □□□□□□□ Interval orar 000 v 2400

Achitat cu ______________________________ din data _________________.


Data eliberării


Legitimația este valabilă numai în original și se prezintă la solicitarea organului de control de către conducătorul auto;

Prezenta legitimație este valabilă NUMAI cu privire la restricțiile de tonaj;

Legitimația NU este valabilă pentru zonele: PIAȚA VICTORIEI, PIAȚA UNIRII, STR. ALBA IULIA, PIAȚA TRAIAN, PIAȚA LIBERTĂȚII;

În intervalul orar 07,30 - 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricționată este interzis;

Falsificarea prezentei legitimații se pedepsește conform legii.


Data eliberării


Semnătura și ștampilaROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.yrimariatm.ro

REFERAT pentru modificarea H.C.L. 485/2006 și H.C.L. 21/2008

De la intrarea în vigoare a H.C.L. 485/2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara, modificată și completată prin HCLMT nr. 21/2008, Serviciul Reglementări Transporturi Urbane a fost sesizat cu privire la unele disfuncționalități în ceea ce privește respectarea și respectiv aplicarea acesteia, disfuncționalități care este necesar a fi eliminate.

Datorită numeroaselor solicitări legate de accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pe celelalte sectoare de drum prevăzute cu indicatoare de restricție tonaj de 3,5 t și 5 t, se propune permiterea accesului autovehiculelor și pe aceste sectoare cu plata taxelor aferente.

De asemenea au fost solicitări și în ceea ce privește introducerea unor tarife de tip abonament, precum și reducerea birocrației. Ținând cont de acestea se propune introducerea abonamentului lunar care să fie eliberat la cerere și în baza certificatului de înmatriculare a vehiculului, precum și legitimația de o zi care să fie eliberată în baza unei cereri.

Tariful abonamentului lunar s-a stabilit prin însumarea tarifelor actuale percepute pentru obținerea autorizațiilor de circulație pentru sectoarele de drum cu restricție de tonaj de 3,5 tone cu numărul de zile lucrătoare. Spre exemplu, în prezent taxa percepută pentru autorizația de circulație de o zi pentru sectoarele de drum cu restricție de tonaj de 3,5 tone cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone (exclusiv) - 7,5 tone (inclusiv) este de 60 lei, pretul abonamentului va fi de 1200 lei.

Art. 41 alin. (1) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stipulează faptul că pentru transporturile efectuate cu vehicule a căror masa totală maxima admisă depășește limitele se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor care constituie surse financiare în contul emitentului autorizației speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina și se propun de administratorii drumurilor publice și se aproba prin hotărâre a consiliilor locale.

Articolul 40 alin. (1) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stipulează următoarele:

,,(1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate și menținute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranța.

(5) Transportatorilor străini și romani li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanțare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreținere, reparații și modernizare a drumurilor publice.”

Art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat Hotărârea nr. 1.391/2006 administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia. Conform art.2 pct. 1 din același act normativ, viabilitatea drumului este definită ca fiind starea tehnica corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluența și siguranța circulației.

Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002, stipulează faptul că autoritățile administrației publice locale iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum și pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației pentru localitățile urbane și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului, precum și a reducerii nivelurilor de emisii poluante, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Articolul 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, stipulează următoarele:

,,(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice.

(2) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

  • a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

  • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

i) stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

l) protecția și conservarea mediului natural și construit”.

De asemenea potrivit art. 9 alin. (2), lit. c) și d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de utilizatorii serviciilor de utilități publice:

[....]

  • c) să promoveze dezvoltarea și/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante;

  • d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor.

Față de cele prezentate anterior se propune modificarea H.C.L. 485/2006 și H.C.L. 21/2008.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

ING. CRISTINA GAVRA


CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,