Hotărârea nr. 378/2011

378/29.11.2011 privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. a S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 378/29.11.2011
privind aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. a S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2011 - 006978/22.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 006978/08.11.2011;
Având în vedere cap. V, art. 14 din Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA ;
Având în vedere Certificatul de Inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului seria B nr. 2286912 eliberat la data de 01.07.2011.
Având în vedere Adresa S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 007316/21.11.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Contractului de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009, incheiat intre Municipiul Timisoara si S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A., prin modificarea denumirii titularului din S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. in S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A.

Art.2: Se aproba aderarea la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009 a unei terte persoane juridice si anume S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L, pe o perioada de 2 ani.

Art.3: S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L pierde calitatea de persoana juridica aderata la Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009, in cazul in care pierde calitatea de furnizor exclusiv si oficial al echipei profesioniste masculine de fotbal pentru categoriile de imbracaminte, incaltaminte, accesorii si mingi.

Art. 4: In cazul in care pana la data de 31.01.2012, S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A. nu achita debitele restante la bugetul local si majorarile aferente, debite rezultate din derularea Contractului de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009, prezenta hotarare se revoca.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern; -
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


BIROU LICITAȚII CONTRACTE S.A.D.

NR. DP2011 - 006978/22.11.2011

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Rodnei nr.1, situat la parterul imobilului, avand intrarea din strada, cu suprafata utila totala de 145,10 m.p., inscris in CF nr. 38 Timisoara, nr. top. 332, SAD 6 cu 1,78 % pc si 38/2153 m.p., in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, face obiectul contractului de asociere incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 186/26.04.2005 privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 555/28.11.2006 s-a aprobat aderarea la contractul de asociere din 20.07.2006 incheiat intre Municipiul Timisoara si F.C.U. Politehnica Timisoara & Invest S.A. a unei terte persoane juridice si anume S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L., pe o perioada de 2 ani. La art. 2 se precizeaza faptul ca S.C. ELMEC ROMANIA S.R.L. pierde calitatea de persoana juridica aderata la contractul de asociere din 20.07.2006 incheiat intre Municipiul Timisoara si F.C.U. Politehnica Timisoara & Invest S.A. in cazul in care pierde calitatea de furnizor exclusiv si oficial al echipei profesioniste masculine de fotbal pentru categoriile de imbracaminte, incaltaminte, accesorii si mingi.

Prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 63/24.02.2009 s-au aprobat :

  • -        modificarea Contractului de asociere nr. 100/20.07.2006 incheiat intre Municipiul Timisoara si F.C.U. POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A., prin modificarea denumirii titularului din F.C.U. POLITEHNICA TIMISOARA & INVEST S.A. Timisoara in S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A.

  • -        modificarea art. 4 din Contractul de asociere nr. 100/20.07.2006, care va avea urmatorul cuprins : " Art. 4. S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. va achita bugetului local 1% pe luna din cifra de afaceri rezultata din activitatea desfasurata in spatiul prevazut la art.2, dar nu mai putin de 20.000 lei/an. Achitarea se va face pana in data de 15 ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata."

incheindu-se Actul Aditional nr. 1/06.04.2009 la contractul de asociere nr. 100/20.07.2009.

S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. nu a achitat bugetului local 1% pe luna din cifra de afaceri rezultata din activitatea desfasurata in spatiul, dar nu mai putin de 20.000 lei/an, motiv pentru care am actionat in instanta pentru recuperarea debitului, rezilierea contractului de asociere si evacuarea din spatiu. Din evidenta compuetrizata rezulta faptul ca litigiul este la prima instanta Judecatoria Timisoara, cu termen de judecata la data de 19.01.2012. ( Dosar Serviciul Juridic nr. 2399/2010 ).

S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. prin adresa nr. 6216/21.11.2011, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 007316/21.11.2011 comunica faptul ca este de acord ca pana la data de 31.01.2012 sa achite intregul debit si majorarile solicitate de Primaria Municipiului Timisoara.

La data de 01.07.2011 S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. si-a schimbat denumirea din S.C. FOTBAL CLUB TIMISOARA S.A. in S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A.

S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A. prin adresa nr. 6131/10.11.2011, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 006978/08.11.2011, solicita ca in spatiul comercial din Timisoara, str Rodnei nr. 1, ce face obectul contractului de asociere din 20.07.2006 sa desfasoare activitati de comert cu produse promotionale si echipament sportive cu insemnele “ POLI TIMISOARA “ si “ JOMA “ impreuna cu S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L.

In contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 incheiat intre Municipiul Timisoara si FCU Politehnica Timisoara & Invest S.A. la art. 14 cap. V Alte clauze se prevede faptul ca aderarea unor terte persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face cu acordul ambilor asociati.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliului Local al municipiului Timișoara a unei hotarari privind :

  • 1. modificarea Contractului de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009, incheiat intre Municipiul Timișoara si S.C. FOTBAL CLUB TIMIȘOARA S.A., prin modificarea denumirii titularului din S.C. FOTBAL CLUB TIMIȘOARA S.A. in S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A.

  • 2. aprobarea aderarii la contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009 a unei terte persoane juridice si anume S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L, pe o perioada de 2 ani.

  • 3. S.C. BUSINESS & LOGISTIC MANAGEMENT S.R.L pierde calitatea de persoana juridica aderata la contractul de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009, in cazul in care pierde calitatea de furnizor exclusiv si oficial al echipei profesioniste masculine de fotbal pentru categoriile de imbracaminte, incaltaminte, accesorii si mingi.

  • 4. In cazul in care pana la data de 31.01.2012 S.C. POLITEHNICA TIMISOARA S.A. nu achita debitele restante la bugetul local si majorarile aferente, debite rezultate din derularea contractului de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act Aditional nr. 1/06.04.2009, hotararea se revoca .

    VICEPRIMAR

    ing.Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Martin Staia

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC