Hotărârea nr. 376/2011

376/29.11.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la preţul de 203.150 lei
Hotararea Consiliului Local 376/29.11.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la preţul de 203.150 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-25619/16.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.DP2011-6319/10.10.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către doamna Uţă Camelia, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, la preţul de 203.150 lei, înscris în C.F. nr.400012-C1-U9 (conversie a C.F. nr.131679-Timişoara), nr. topo.315/I, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9;
Având în vedere Adresa nr.1893/ 29.09.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr.SC2011-6528/20.10.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.DP2011-6665 /15.11.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, înscris în C.F. 400012-C1-U9 (conversie a C.F. nr.131679-Timişoara), nr. topo.315/I, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la preţul de 203.150 lei.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Doamnei Uţă Camelia;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-25619 din 16.11.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la prețul de 203.150 lei.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-6319 din 10.10.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către doamna Uță Camelia, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, la prețul de 203.150 lei, înscris în C.F. nr.400012-C1-U9 (conversie a C.F. nr.131679-Timișoara), nr. topo.315/I, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9;

Având în vedere adresa nr.1893 din 29.09.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, inclus în Situl urban ”Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 20.10.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.2;

Având în vedere adresa nr.DP2011-6665 din 15.11.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne informează că, nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, înscris în C.F. 400012-C1-U9 (conversie a C.F. nr.131679-Timișoara), nr. topo.315/I, situat în imobilul din str. F. Mercy nr.9, la prețul de 203.150 lei.

DIRECTOR, Ec. Martin Staia

P. ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,