Hotărârea nr. 373/2011

373/29.11.2011 privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timişoara, str. Leului nr.9, ap. 14+15
Hotararea Consiliului Local 373/29.11.2011
privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timişoara, str. Leului nr.9, ap. 14+15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-2160/13.09.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere Documentaţia de apartamentare (unificare) nr. 6084/2009 întocmită de SC EFICIENT SA Timişoara;
Ţinând seama de adresa Serviciului Juridic nr. DP2011-2160/17.06.2011, adresa Serviciului Administrare Patrimoniu şi Baze Sportive nr.DP2011-2160/01.07.2011 şi adresa Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2011-2160/20.06.2011.
În conformitate cu Ordinul nr. 633/13.10.2006 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, al Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, modificat;
Luând în considerare adresa cu nr. DP2011-2160/04.04.2011 a SC EFICIENT SA Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea (unificarea) apartamentului nr. 14+15, situat în Timişoara str. Leului nr.9, înscris în C.F. nr. 408148-C1-U2-Timişoara , provenită prin conversia C.F. nr. 24091-Timişoara a apartamentului nr.14 şi în C.F. nr. 408148-C1-U3-Timişoara , provenită prin conversia C.F. nr. 24091-Timişoara a apartamentului nr.15, conform documentaţiei nr.6084/2009, întocmită de către SC EFICIENT SA Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară revin proprietarului.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef-Serviciul Banca de Date Urbane, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC EFICIENT SA Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr. DP2011-2160/13.09.2011

REFERAT

privind apartamentarea (unificare) imobilului situat în Timișoara Str. Leului nr.

9, ap.14+15

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, privind Documentația de apartamentare (unificare) nr.6084/2009 a apartamentului 14+15, situat în Timișoara Str. Leului nr. 9.

Apartamentul nr.14+15 este proprietatea Statului Roman conform C.F. nr. 408148-C1-U2 Timișoara apartamentul nr.14 și în C.F. nr. 408148-C1-U3-Timișoara apartamentul nr.15.

S.C. EFICIENT S.A. Timișoara a întocmit Documentația de apartamentare (unificare) nr.6084/2009 a apartamentului nr.14+15 situat în Timișoara str. Leului nr. 9.

Conform adreselor Serviciul Juridic nr. DP2011-2160 din 17.06.2011 a Serviciului Administrare Patrimoniu și Baze Sportive nr.DP2011-2160 din 01.07.2011 și a Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2011-2160 din 20.06.2011, imobilul nu a fost revendicat pe cale administrativa și nici pe cale judecătorească.

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa cu nr. DP2011-2160 din 04.04.2011 S.C. EFICIENT S.A. Timișoara, în calitate de executant a solicitat promovarea unei hotărâri de consiliul local privind apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timișoara str. Leului nr. 9, ap.14+15. Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local care să aprobe:

Apartamentarea (unificarea) apartamentului nr.14+15 situat în Timișoara str. Leului nr. 9, înscris în C.F. nr. 408148-C1-U2 Timișoara, provenită prin conversia C.F. nr. 24091-Timișoara a apartamentului nr.14 și în C.F. nr. 408148-C1-U3-Timișoara

, provenită prin conversia C.F. nr. 24091-Timișoara a apartamentului nr.15, conform Documentației nr.6084/2009 întocmită de S.C. EFICIENT S.A. Timișoara.

DIRECTOR

Ec. Staia Martin

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Arh. Ciprian Silviu Cădariu


ȘEF BIROU

Ing. Călin N. Pîrva

ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANE

Ing. Dan Robescu

CONSILIER

Ing. Zaharie Ciev


AVIZAT

ȘEF SERVICIU JURIDIC

C.J. Mirela Lasuschevici

Cod.FP53-01,ver1