Hotărârea nr. 372/2011

372/29.11.2011 privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 , completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006
Hotararea Consiliului Local 372/29.11.2011
privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 , completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul privind funcţionarea sistemului parcărilor publice în Municipiul Timişoara nr. 3648/A/08.11.2011 întocmit de SC Administrarea Domeniului Public SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 241/11.11.2003 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 215/30.05.2006 privind completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in sistem TELPARK pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara;
Având în vedere proiectul "PIMMS TRANSFER - TRansfering Actions iN Sustainable mobility For European Regions (Transferul de acţiuni în cadrul mobilităţii durabile pentru regiunile europen";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) şi lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr. 1.

Indicator “ZONA de STATIONARE LIMITATA” cu text aditional

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timișoara nr. 215/30.05.2006

Prin H.C.L. Timișoara nr. 241/11.11.2003 s-a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, iar prin H.C.L. Timișoara nr. 215/30.05.2006 s-au adus completări acestui Regulament.

După anul 1990, numărul vehiculelor a crescut foarte mult, iar parcarea a devenit o problemă mare pentru fiecare posesor de vehicul, în particular în centrul orasului.

Studiile de trafic evidențiază creșterea semnificativă a valorilor de trafic, nu numai pe trama majoră, ci și pe drumurile de legătură, cele de importanță locală, care până acum nu au contat semnificativ în desfășurarea traficului, ca elemente componente ale grafului asociat rețelei.

O analiză succintă a evoluției matricelor de trafic și fluxuri de circulație făcută prin comparația rezultatelor a două studii de circulație realizate la distanța a 10 ani, măsurători de trafic pe scețuini de drumuri, etc, relevă faptul că valorile de trafic sau dublat raportate la anul 2000.

Din studii rezultă că un autoturism este în mișcare aproximativ 45 min/zi (valoare medie) în restul timpului acesta este staționar. Astfel staționările și parcările în zonele centrale și în cartierele de locuit au devenit tot mai dificile. Drept urmare traficul rutier dinamic și cel staționar (parcările și staționările) sunt într-o strânsă corelație cu interesele de deplasare și cu rețeaua rutieră a orașului (structură, stare, etc.).

Staționările pe locuri permise sau în cele nepermise au ca și consecințe:

 • -  reducerea la cel puțin jumătate a capacității de circulație a drumului;

 • -  scăderea vitezei medii de deplasare pe graful asociat rețelei de drumuri;

 • -  creșterea parcursului mediu de deplasare;

 • -  reducerea vitezei medii de deplasare a mijloacelor de transport în comun.

Alterarea acestor indicatori duce și la creșterea poluării fonice și a noxelor din aer. De altfel, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș ne-a adus la cunoștință, prin mai multe adrese, notificarea din partea Comisiei Europene prin care România a fost atenționată asupra neîndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul art. 5 alin. (1) din Directiva 1999/30/CE privind valorile limită de dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule și plumb în aerul ambiant. Municipiul Timișoara a depășit valorile limită pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) și este obligat să ia măsuri în vederea îmbunătățirii calității mediului prin reducerea poluarii.

Municipiul Timișoara participă, în calitate de partener, la proiectul „PIMMS TRANSFER -TRansfering Actions iN Sustainable mobility For European Regions (Transferul de acțiuni în cadrul mobilității durabile pentru regiunile europene)”, proiect ce își propune stimularea și utilizarea unor măsuri în ceea ce privește planificarea și organizarea traficului. PIMMS TRANSFER este finanțat în cadrul programului de cooperare interregională INTERREG IV C, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), unul din principalele fonduri structurale europene de post-aderare.

Creșterea urbanizării, a densității populației și a mobilității acesteia conduce la apariția unor noi probleme de ordin economic, ecologic și de sănătate pentru orașe și locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări și poluare. Oportunitatea oferită cetățenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale, precum și accelerarea acestei tendințe în urma investițiilor străine în aceste țări trebuie să fie compensate prin oferirea unor măsuri alternative cum este managementul mobilității.

Cod FP 53-01, ver. 1

Platforma Europeană pentru Managementul Mobilității (The European Platform On Mobility Management - EPOMM) prevede că partea fundamentală a managementului mobilității este reprezentată de utilizarea măsurilor precum informarea sau coordonarea serviciilor actuale (“soft measures”) în vederea creșterii efectivității măsurilor (“hard measures”) care privesc planificarea și organizarea traficului. Realizarea efectivă a managementului mobilității în vederea reducerii aglomerărilor, precum și creșterea calității vieții cetățenilor din aceste orașe prin reducerea emisiilor poluante sunt politici publice stabilite în puține regiuni europene.

În acest sens, proiectul „PIMMS Transfer” va susține creșterea mobilității prin promovarea și transferul tehnicilor efective de management către factorii de decizie locali și regionali.

Obiectivul general al proiectului este stimularea și îmbunătățirea unor modalități durabile de transport, prin creșterea nivelului de implementare a unor strategii și politici în ceea ce privește managementul mobilității, precum și extinderea și promovarea bunelor practici din managementul mobilității.

Ținând cont de aceste aspecte se propune modificarea Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara care să asigure eficient îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le propune un sistem de parcare și de asemenea, să aibe efect direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului prin reducerea poluarii.

Propunerile de modificare și completare vizează, în principal, măsuri imediate care sunt necesare pentru a stopa evoluția unor fenomene. Aceste măsuri privesc modul în care se administrează locurile de staționare prin mijloace curente și au ca scop îmbunătățirea situației:

 • - reconfigurarea sistemului de tarife care să asigure descurajarea prin preț a accesului în zonele suprasolicitate prin majorarea semnificativă a prețului la abonamente și înghețarea pentru o perioadă a tarifului la mijloacele de taxare orară sau la minut (tichete, telefonie mobilă);

 • - îmbunătățirea ofertei de taxare prin mijloace moderne: parcometre, telefonie mobilă;

 • - adoptarea unor măsuri de limitare a timpului de staționare în anumite locuri din oraș (până la 2 ore);

 • - înăsprirea legislației locale privind parcările ilegale și angrenarea în aplicarea acestora a Poliției Locale;

 • - construirea unor zone de parcare în care controlul accesului se face cu bariera.

Principalul scop al modificărilor propuse este reducerea noxelor din zona centrală a Municipiului Timișoara, precum și cresterea folosirii transportului public, în paralel cu dezvoltarea facilitatilor de parcare, pentru a avea rezultatele dorite. Mai mult, în urma vizitelor de studiu ale unor experți străini ni s-a atras atenția asupra faptului că trebuie descurajat accesul autovehiculelor private în zonele centrale.

Parcarea este un element important pentru desfasurarea cu succes a activitatilor in zona centrala a orasului. Desi sunt asigurate servicii de transport public la un nivel destul de ridicat, numarul de vehicule care viziteaza aceasta zona este foarte mare si in continua crestere.

Din studiile de trafic realizate la nivelul Municipiului Timișoara rezultă că acoperirea dorințelor de deplasare privind anumite interese: deplasarea la locul de muncă, școală, afaceri, cumpărături, etc., se realizează într-o proporție însemnată cu autoturismul și că această tendință este într-o creștere spectaculoasă în detrimetrul altor mijloace de deplasare: transportul în comun, bicicleta, motocicleta, taxi, pietonal.

De altfel, tarifele pentru parcare influenteaza modul în care oamenii calatoresc catre locurile de munca, divertisment sau magazine, si modul in care folosesc autovehiculele private. De asemenea, metoda de stabilire a tarifului poate avea impact și asupra poluării. Se stie că centrul, orasului este o zonă foarte poluată. Dar prin stabilirea unor tarife mai ridicate în zona centrală a orasului posesorii de vehicule vor fi determinați să folosească facilitatile de parcare aflate la marginea sau în afara acestei zone. Astfel, reducerea numarului de vehicule care circulă în zona centrală va avea un impact benefic asupra mediului.

Stabilirea de restrictii de limitare a timpului de staționare în anumite locuri din oraș este necesară pentru a controla cererea de locuri de parcare pentru nerezidenti.

În noile zone de limitare a parcarii, monitorizarea punerii în aplicare a reglementărilor privind restricțiile existente reprezintă un element important pentru eficientizarea managementului parcărilor în special în zonele în care este o mare competiție pentru parcare.

Pentru a menține nivelul de confort dorit pentru zonele centrale este necesară implementarea unui regim strict care să asigure în același timp un grad cât mai mare de rotație a utlizatorilor. Cod FP 53-01, ver. 1

Pe străzile din centrul orașului, parcarea va trebui să fie administrată cu atenție pentru a asigura un echilibru între cererea de parcare, vizibilitate și confort. De asemenea, trebuie acordată prioritate parcării pe termen scurt.

Facilitățile de parcare, indiferent de tip, trebuie să includă și locuri de parcare rezervate persoanelor cu handicap.

Urmând tendințele generale din toate țările dezvoltate, soluția pentru o strategie eficientă de parcare o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă exploatarea terenurilor, transportul și traficul rutier, calitatea vieții și protejarea mediului. Scopul final este același: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport (în special transport public).

Potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului printre principiile și elementele strategice care conduc la dezvoltarea durabilă, se numără:

 • - principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

 • - principiul "poluatorul plătește".

Pentru îmbunătățirea serviciului de parcare în municipiul Timișoara în sistem TELPARK, propunem modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timisoara aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timișoara nr. 215/30.05.2006 conform Anexei.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU,

ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,


3

Cod FP 53-01, ver. 1


Anexa la HCL________/_____________

(cu amendamente)

Modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin H.C.L. Timișoara nr.

241/11.11.2003 completat prin H.C.L. Timișoara nr. 215/30.05.2006

 • 1. Se modifică art. 2 care va avea următorul conținut:

“Sistemul de taxare se aplică în Municipiul Timișoara, prin operatorul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, în zone delimitate prin indicatoare de circulație “ZONĂ DE STAȚIONARE LIMITATĂ” cu text adițional; indicatorul este prezentat în Anexa nr. 1”.

 • 2. Se modifică art. 3 care va avea următorul conținut:

”(1) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de taxare, staționarea si parcarea este permisă numai în locurile de staționare și parcare semnalizate cu unul din indicatoarele de circulație de tipul celui prezentat în Anexa nr. 2, după următorul program:

 • - luni - vineri între orele 08,00 - 17,00;

 • - sâmbăta între orele 08,00 - 13,00 in parcarile din jurul pietelor agroalimentare, targurilor si oboarelor.

 • (2) Excepție fac parcările al căror acces este controlat prin bariere, parcările subterane și supraterane al căror regim de funcționare, respectiv ale căror programe de funcționare vor fi stabilite de operatorul sistemului. În imediata vecinătate a acestora, operatorul cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, poate limita în timp staționarea și parcarea, prin montarea unor indicatoare de circulație de tipul “stationare pe o perioada de timp limitata”.

 • 3. Se modifică art. 4, alin. (1) care va avea următorul conținut:

“ (1) Staționarea și parcarea autovehiculelor în locurile specificate la art.2 și art.3, alin.(1) este permisă numai cu tichete sau abonamente cumpărate anticipat și expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului, conform instrucțiunilor de folosire a tichetelor și abonamentelor, tipărite pe acestea, precum și prin celelalte modalități de plata alternative, conform cap. 3 din prezentul Regulament. În parcările adiacente Piețelor agroalimentare, cu avizul Comisiei de Circulație și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara staționarea nu poate depăși 2 ore, sub sanctiunea prevazuta la art. 5 (2)”

 • 4. Se modifică art. 4, alin. (3) care va avea următorul conținut:

“ (3) În cadrul parcărilor special amenajate prevăzute cu bariere de control, accesul se va face pe bază de cartele magnetice eliberate la sediul operatorului, respectiv pe baza de tichete de intrare eliberate de automatele aflate la intrarea în parcare. În aceasta categorie de parcări, abonamentele își încetează valabilitatea.

În cadrul acestor parcări se vor amenaja locuri pentru persoanele cu handicap, semnalizate corespunzător, conform Legii 448/2006”.

 • 5. Se modifică art. 4, alin. (4) care va avea următorul conținut:

“Parcările în care se aplică acest sistem se stabilesc de către Consiliul de Administrație al operatorului, cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara urmând a fi înaintate spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara. ”

 • 6. Se modifică art. 4, alin. (5) care va avea următorul conținut:

“Prevederile de mai sus se aplică tuturor autovehiculelor, mai puțin în cadrul parcărilor cu acces controlat, cu următoarele excepții:

 • a) vehiculele corpului diplomatic;

 • b) vehiculele de intervenție (salvare, pompieri, poliție, jandarmerie, Ministerul Justitiei, M.Ap.N., Ministerul Public, Politie Locala) aflate în misiune;

 • c) motorete, motociclete;

 • d) vehicule cu propulsie electrică;

 • e) vehiculele ale căror permise de staționare se aproba anual prin hotărâri ale Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara”.

 • 7. Se modifica si se completeaza art. 5, care va avea urmatorul continut:

“ (1) Staționarea vehiculelor in interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare in alte locuri decât cele prevazute cu indicatoare de tipul celui din Anexa nr. 2, se sancționaza conform HCL Timișoara nr. 371/2007, respectiv conform HCL Timișoara nr. 149/2001.

(2) Se sancționează de asemenea, conform hotărârilor menționate la alin. (1) si situatiile in care utilizatorii depășesc perioada de staționare limitata”.

 • 8. Se completează art. 8 cu aliniatul (3) și (4)care va avea următorul conținut:

“(3) În perimetrul sistemului de parcare, operatorul cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, poate stabili ca pe anumite străzi perioada de staționare să nu poată depăși 2 ore taxabile. De asemenea - în același perimetru - pe anumite locuri marcate corespunzator se poate stabili ca primele 30 minute ale staționarii să fie gratuite, cu condiția afișării la loc vizibil în interiorul autovehiculului a unui imprimat având forma unui ceas, validat corespunzător, ce se va achiziționa de la punctele de desfacere a tichetelor. În acest perimetru abonamentele își încetează valabilitatea. În situația staționării gratuite pe durata de 30 de minute, utilizatorii vor fi nevoiți să achiziționeze imprimatul mai sus-menționat, ce va fi setat pe ora si minutul pornirii începutului staționarii.

 • (4) Prin grija operatorului, străzile pe care s-a stabilit staționarea pe perioadă limitată, vor fi semnalizate corespunzător.

 • (5) Tariful orar aplicat pe străzile cu staționare pe perioadă limitată, este un tarif special aprobat in conditiile prezentului Regulament.

 • (6) În perimetrul sistemului de parcare este interzisă parcarea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone. De asemenea SC Administrarea Domeniului Public SA nu va elibera tichete sau abonamente acestor autovehicule.”

 • 9. Se modifică art. 9 care va avea următorul conținut:

“Tichetele vor fi puse în vânzare prin grija operatorului, astfel: prin puncte de difuzare a presei, magazine, puncte de vânzare a biletelor de transport în comun, librarii, benzinarii, etc.

De asemenea, tichetele vor putea fi puse în vânzare și prin intermediul unor vânzători ambulanți. Aceștia nu au atribuții de constatare si sancționare a abaterilor prevăzute în regulament“.

 • 10. Se modifică art. 10 care va avea următorul conținut:

“Tichetele vor fi puse în vânzare în doua variante și ele asigură drept de staționare după cum urmează:

 • a) Tichet “ÎNTREG” (fond albastru) în:

 • - zona tarifară I.              1 oră

 • - zona tarifară II.             2 ore

 • - zona tarifară III.             4 ore

 • b) Tichet “UNIVERSAL” (fond verde): valabil pe toata durata de funcționare a sistemului într-o zi. Valoarea acestui tichet nu poate fi mai mică decât 65% din valoarea totalului orelor taxabile pe zi lucrătoare, din zona tarifara I ”.

 • 11. Se completeaza capitolul 3 din Regulament cu înca un subcapitol care va avea urmatorul continut:

“3.3. Taxarea stationarii prin aparate de taxat de tip parcometere cu: monede, card, etc.”.

 • 12. Se modifică art. 14 care va avea următorul conținut:

“ Abonamentele eliberate asigura dreptul de staționare pe perioada înscrisă pe acestea - care este de minim 21 zile lucrătoare și maxim pana în data de 31 decembrie a anului în curs - și pe durata orarului de funcționare a sistemului prevăzută la art. 3 (1), mai puțin în parcările cu accesul controlat, în parcările adiacente Piețelor agroalimentare si pe străzile cu staționare pe perioadă limitată. Prețul abonamentelor se stabilește utilizând ca referință tariful orar de bază aplicat în sistemul de parcare, care este diferit de tariful special aplicat în zonele exceptate (parcările adiacente Piețelor agroalimentare si străzile cu staționare pe perioadă limitată)”.

 • 13. Se modifică art. 15. care va avea următorul conținut:

“Vor fi emise următoarele tipuri de abonamente:

 • a) Abonament “GENERAL”

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau persoanelor fizice și conferă drept de staționare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepția parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Piețelor agroalimentare si pe străzile cu staționare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripționează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate și este netransmisibil. Pretul abonamentului general anual nu poate fi mai mic decât 30% din valoarea orelor taxabile pe zi lucrătoare pentru un loc de parcare din zona tarifară I, calculate pe un an de zile lucrătoare.

 • b) Abonament pentru zona tarifara I, II, III (zone identificate conform Anexei 3 la prezentul) Se eliberează persoanelor juridice sau fizice și conferă drept de staționare pe timp nelimitat în orice loc de staționare semnalizat din zona I, II sau III, cu excepția parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Piețelor agroalimentare si pe străzile cu staționare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripționează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate și este netransmisibil.

Prețul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 70% din prețul abonamentului general pentru zona tarifara I, 30% din prețul abonamentului general pentru zona tarifara II, respectiv 20% din prețul abonamentului general pentru zona tarifara III.

 • c) Abonament “LA PURTĂTOR”

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau fizice și conferă drept de staționare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepția parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Piețelor agroalimentare si pe străzile cu staționare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripționează cu un cod ales de purtător, cu perioada de valabilitate și este transmisibil. Valoarea acestui abonament nu poate să fie mai mica decât dublul valorii abonamentului general anual.

 • d) Abonament “LOCATAR”;

Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, doar persoanelor fizice care au domiciliul în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare pentru cel mult 2 vehicule și asigură drept de staționare numai în imediata vecinătate a domiciliului proprietarului (pe o rază de până la 50 m), excepție făcând parcările adiacente Piețelor agroalimentare. Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate și certificat de înmatriculare al autovehiculului, fiind obligatoriu ca ambele să aibă trecuta adresa unde se solicită abonamentul, precum și o adeverință eliberata de Primăria Municipiului Timișoara, din care să rezulte că solicitantul nu deține în proprietate, concesiune sau închiriere, garaj. Abonamentul se inscripționează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu domiciliul proprietarului și este netransmisibil. De acest abonament pot beneficia și persoanele fizice care fac dovada că locuiesc, în baza unui contract de închiriere înregistrat la Administrația Financiară, în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare. Prețul acestui abonament reprezintă 5% din valoarea abonamentului general anual. Beneficiarii acestui tip de abonament, care au domiciliul pe o raza de maxim 50 m din imediata apropiere a parcărilor al căror acces este controlat prin bariere, beneficiază de tarife orare speciale, în aceste parcări.

 • e) Abonament “PERSOANA CU HANDICAP LOCOMOTOR”

Se eliberează pentru un an persoanelor care fac dovada unui handicap, ca poseda carnet de conducere și dețin în proprietate un autovehicul. Abonamentul este gratuit și conferă drept de staționare pe timp nelimitat în orice zona tarifara, inclusiv în parcările cu acces controlat, în parcările adiacente Piețelor agroalimentare si pe străzile cu staționare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripționează cu un cod de gratuitate stabilit de operator și nu este transmisibil.

 • f) Abonament ,,beneficiarii OG nr. 105/1999”

Se eliberează pentru un an persoanelor care fac dovada că dețin în proprietate un autovehicul si se află în una din următoarele situații:

 • - a fost deportata în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;

 • - a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;

 • - a fost refugiata, expulzata sau strămutată în alta localitate;

 • - a făcut parte din detașamentele de munca forțată;

 • - a fost supraviețuitoare a trenului morții;

 • - este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • -  a fost evacuată din locuința pe care o deținea.

Abonamentul este gratuit și conferă drept de staționare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepția parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces, a parcărilor adiacente Piețelor agroalimentare si pe străzile cu staționare pe perioadă limitată. Abonamentul se inscripționează cu un cod de gratuitate stabilit de operator și nu este transmisibil.

Forma grafică a abonamentelor și tichetelor este stabilită de operator și aprobată de Consiliul de Administrație al acestuia.

Eliberarea tuturor tipurilor de abonamente se face condiționat de prezentarea inspecției tehnice periodice la zi a autovehiculului si numai după achitarea la zi a tuturor obligațiilor către operator.”

 • 14. Se modifică art. 16 care va avea urmatorul continut:

“ Tariful orar de baza si tariful special pentru toate formele de taxare, inclusiv abonamente, se stabilesc de catre operator cu avizul Comisiilor 1 si 3 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Tariful lunar pe unitatea de timp pentru toate tipurile de abonamente va fi mai mare cu 15% decat tariful abonamentelor anuale, iar tariful trimestrial pe unitatea de timp pentru toate tipurile de abonamente va fi mai mare cu 10% decat tariful abonamentelor anuale.

 • 15. Se completează prezentul Regulament cu art. 16.11 care va avea următorul conținut:

“Plata staționarii prin aparate de taxat de tip parcometre amplasate în apropierea locurilor de staționare se va face cu moneda sau card. Automatele de parcare vor elibera un tichet de parcare în funcție de suma plătită care va conține următoarele informații: data și ora începerii staționarii, data și ora sfârșitului staționării și prețul achitat. Locul amplasării acestor aparate de taxat va fi hotărât de operator cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și va fi adus la cunoștința opiniei publice prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media și prin internet. Cardurile de mai sus se vor putea achiziționa, respectiv reîncărca la sediul operatorului. Utilizatorii acestei modalități de plată vor fi obligați sa afișeze la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, tichetul de parcare”.

 • 16. Se completează art. 18, cu lit.e, f și g, care vor avea următorul conținut:

“e) lipsa autocolantului care indica faptul că se folosește modalitatea de plata a staționarii, prin telefonia mobila sau celelalte forme alternative de taxare a staționării prevăzute la cap. 3 din prezentul Regulament”.

 • f) staționarea necorespunzătoare, respectiv într-un mod prin care se ocupa 2 locuri de parcare, acolo unde locurile de parcare sunt marcate;

 • g) lipsa cardului-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap, emis în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările și completările ulterioare”.

 • 17. Se completează art. 19 cu litera c, care va avea următorul conținut:

“10 ori valoarea unui tichet “întreg” în cazul achitării în primele 48 de ore de la data abaterii”.

 • 18. Se modifică art. 27, alin. (2) care va avea următorul conținut:

“Fac excepție de la prevederile art. 26 și art. 27 alin. (1), cu avizul Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara si cu instiintarea operatorului, autovehiculele aparținând următoarelor instituții de interes public:

 • a) Primaria Municipiului Timisoara;

 • b) Prefectura Județului Timiș;

 • c) Consiliul Județean Timiș;

 • d) Inspectoratul Județean al Poliției Timiș;

 • e) Poliția Locală Timișoara;

 • f) Comenduirea Garnizoanei Timișoara;

 • g) Instituțiile Ministerului Justiției si Ministerului Public;

 • h) Direcția Generală a Finanțelor Publice și Curtea de Conturi;

 • i) Garda Financiară;

 • j) Spitalele cu secții de urgență”.

 • 19. Se modifică art. 30, care va avea următorul conținut:

“(1) În situația în care posesorul unui autovehicul este identificat la a treia nerespectare a prevederilor art.18 și nu are pentru aceste abateri achitată contravaloarea penalizărilor, se trece la imobilizarea autovehiculului prin blocarea roților, urmată de ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului într-un loc special amenajat. Procedura și metodologia de aplicare a acestei prevederi se fac conform Dispoziției nr. 313/2002, emisă în conformitate cu H.G. nr.147/26.03.1992.

 • (2) Operatorul poate ridica, transporta și depozita într-un loc special amenajat, autovehiculele care au fost anterior imobilizate prin blocarea roților și ai căror proprietari sau deținători legali au procedat la furtul sau distrugerea acestor dispozitive, imediat după constatarea acestor fapte. În această situație, nu mai este necesară imobilizarea prealabila a autovehiculului prin blocarea roților, iar operațiunea de ridicare, transport și depozitare se face în prezenta organelor Politiei Locale.

 • (3) Tarifele de deblocare, ridicare, transport și depozitare vor fi stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/12.06.2001, corelate cu contractul de concesiune al acestor activități. Deblocarea sau eliberarea autovehiculelor se va face numai după achitarea taxelor de penalizare, percepute conform art.18 din prezentul Regulament, respectiv a taxelor de deblocare, ridicare, transport și depozitare. Toate aceste tarife se constituie în venituri ale operatorului.

 • (4) La toate tarifele mai sus menționate se va aplica și TVA aferentă”.

 • 20. Se completează capitolul 5 cu art. 35 care va avea următorul conținut:

“Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Anexa nr. 2

INDICATOR pentru marcarea SPATIILOR destinate STATIONARII in cele trei zone tarifare (culoarea conturului corespunde culorii zonei tarifare)LUNI-VINERI:

MONDAY - FRIDAY: 08-19 h PLĂTITI PARCAREA CU: -ABONAMENT SAU TICHETE

CUMPĂRATE ANTICIPAT -TELEFONUL MOBIL

INFORMAȚII LA 1210 SMS “TPARK”

0,15 EURO * TVA ORANGE + VODAFONE + COSMOTE www.telpark.ro

PLĂTITI PARCAREA CU: J

■ABONAMENT SAU TICHETE

CUMPĂRATE ANTICIPAT -TELEFONUL MOBIL

INFORMAȚII LA 1210 SMS “TPARK"

0,15 EURO * TVA ORANGE + VODAFONE + COSMOTE

www.telpark.ro

ANEXA 3

STRAZILE DIN SISTEMUL TELPARK

Zone tarifare

Nr. Crt.

DENUMIRE

TRADA

SPECIFICAȚIE

ZONA

TARIFARA

NOUA

VECHE

VERDE ( I )

GAL BEN ( II )

ALBASTRU ( III )

1

03 August 1919

12 Aprilie

II

2

1 Decembrie 1918

II

3

13 Călărași, Regimentul

lângă fac. de medicină

I

4

16 Decembrie 1989

6 Martie

I

5

20 Decembrie 1989

Săvinești

I

6

700 , P-ța

I

7

Abrud

lângă P-ța Petru Rareș

III

8

Alecsandri, Vasile

I

9

Andrasiu , Gheorghe

Privighetorilor

I

10

Aradului; c- lea

II

11

Argeș

II

12

Arieș

I

13

Babeș , Vincentiu

Piatra Craiului

I

14

Balcescu , Nicolae; P-ța

I

15

Banciu , Leontina; Martir

Narciselor

lângă Parcul Copiilor

II

16

Băran , Coriolan

Giurgiu

între Porumbescu si Romulus

III

17

Barbu , Filaret

Pescarilor

paralelă cu str. Remus

III

18

Bărnutiu , Simion

I

19

Bartok , Bela

Tușnad

paralelă cu str. Cluj si Putna

II

20

Beethoven, Ludwig van

lângă Hotel Internațional

I

21

Bejan, Silviu

str. intre Loga si Trandafirilor

I

22

Berthelot, Henri; G-ral

Caraiman

acces din P-ta Plevnei

I

23

Bisericii; P-ta

Eforie, P-ța

intre P-ța Crucii si Bălcesu

II

24

Blaga , Lucian

Marx, Karl

I

25

Bolyai , Janos

Pietrosu

intre L. Blaga si C. Telbizs -Bocsa

I

26

Borza , Alexandru; Acad.

Trandafirilor

I

27

Brâncoveanu , C-tin

I

28

Brâncuși , C-tin

Cărvunarilor

perpendic. pe Popa Șapca

III

29

Braniște

intre Paciurea si Mocioni

II

30

Brasey , Rene

Tâmpa

intre Loga si Eminescu

II

31

Brătianu , Ion C.

Centrul Civic

I

32

Brătianu , Ionel I.C.

Russel, Dr.

I

33

Brediceanu, Coriolan

I

34

Cândea, Aurel

Triumfului

lângă P-ța Crucii

II

35

Cantemir , Dimitrie

I

36

Caragiale , Ioan Luca

III

37

Carol I ; Regele

Tinereții, B-dul

I

38

Cârtan, Badea; P-ta

I

39

Caruso , Enrico

I

40

Cetății ; B-dul

II

41

Chinezu, Paul

I

42

Cipariu , Timotei

I

43

Circumvalațiunii; Str.

I

44

Cluj

II

45

Coandă, Henri

Tulnicului

I

46

Consiliul Europei ; P-ța

I

47

Coposu, Corneliu ; B-dul

Pârvan, Vasile; B-dul

de la BRD pana la Baile Neptun

II

48

Corbului

I

49

Corvin , Matei

I

50

Coșbuc, George

I

51

Cosma , Aurel ; Dr.

Postăvarul

paralela cu str. Paris

I

52

Costin , Miron

I

53

Cristea , Miron Patriarh

Asănesti

intre Eminescu si C.D.Loga

I

54

Crucii ; P-ta

II

55

Curea , loan

Stadion

zona Parvan

II

56

Dacilor

intre P-ța Traian si Cârțan

I

57

Dâmbovița ; B-dul

II

58

Delamarina , Victor Vlad

I

59

Dima , Ghe.

I

60

Doda , Traian; G-ral

Țarcului

zona P-ța Unirii

I

61

Doja, Ghe.

III

62

Dragalina, Ion; G-ral

I

63

Drăghici, Melentie; Protop.

Industria Lânii, Zona

III

64

Eminescu , Mihai

I

65

Endre , Ady

III

66

Enescu George

Gherea, C-tin Dobrogeanu

I

67

Enescu; Col.

lângă IPROTIM

I

68

Ferdinand I ; Regele

Politehnicii

I

69

Filipescu, Nicu

Filipescu Leonte

II

70

Foch , Ferdinand; Maresal

parcare spatele magazinului Bega

I

71

Gabor, Liviu; dr.

7 Aprilie

ngă spitalul de copii Luis

Țurcanu

I

72

Gării

III

73

Ghica , Ion

I

74

Ghirlandei

II

75

Gojdu, Emilian

intre P-ța Mocioni si Spl. Vladimirescu

III

76

Goldis , Vasile

Buftea

I

77

Grigorescu , G-ral

intrare din P-ța Unirii

I

78

Griselini , Francesco

zona Tribunal

I

79

Grozăvescu, Traian

lângă Poșta Mare; Stația 15

I

80

Gusti , Dimitrie ; Acad.

Brăila

parcare Poliție intre Take Ionescu si blocul ILSA

I

81

Hector

lângă Poliția Municipiului

I

82

Heine , Henrich

lânga schela Inst. Petrol

I

83

Huniade ; P-ța

I

84

Ionescu , Take

I

85

Iordan , Sebastian Martir

Olimpiadei

intrare din Popa Șapcă

III

86

lorga, Nicolae

lângă Poliția Municipiului

II

87

losefin; P-ța

I

88

Izvorului

intrare zona Bălcescu

II

89

Kuttl ; P-ța

I

90

Lalescu, Traian

lânga Universitate , stadion

II

91

Laurean , Treboniu

in spatele Bisericii Ortodoxe Sinaia

III

92

Lazăr , Gheorghe

I

93

Lenau, Nikolaus

parcare hotel Central

I

94

Libertății ; P-ța

I

95

Linția, Dionisie; prof.

lângă Băile Neptun

III

96

Liszt , Franz

Onești

între Gh. Lazar si Parcul Botanic

II

97

Loga , C-tin Diaconovici

I

98

Luther , Martin

Popa Sapca nr. 2 si

4

I

99

Madgearu ,Virgil

între Gh.Doja si Odobescu

III

100

Maniu, Iuliu

Reșița

I

101

Mărășești ; Str.

I

102

Mărăști ; P-ța

I

103

Marinescu, Ghe.; Dr.

din 3 August

III

104

Martirilor , C-lea

II

105

Medicinei

I

106

Mercy , Florimund

I

107

Mețianu, Ioan ; Mitropolit

Brașov

intre Gh.Doja si splaiul     T.

Vladimirescu

II

108

Michelangelo, Buonarroti

I

109

Micloși , Corneliu ; Acad.

Mirce ș ti

dinspre Abrud spre Spl. Nistrului

III

110

Mihai Viteazul , B-dul

I

111

Mocioni, Alexandru; P-ța

Furtună, Ștefan; P-ța

statie troleibuse 31; 33 Sinaia

III

112

Mocioni, Alexandru ; Str.

lângă Poliția Municipiului

I

113

Modex

I

114

Moților

din P-ța Maria

I

115

Mureșan , Ioan ; Dr.

Stânca , Ștefan

I

116

Mureșanu, Andrei

intre Titulescu si Republicii

III

117

Murgu , Eftimie ; P-ța

lângă Prefectură

I

118

Mușat, C-tin ; Serg.

prelungire V. Alecsandri spre Oituz

I

119

Nemoianu , Iosif ; Dr.

16 Februarie

prin fața spitalului de copii Luis Țurcanu

II

120

Negru , Radu

zona Tribunal

I

121

Nischbach, Joseph; Episc.

Coloniei

zona Traian prin str. Caragiale

III

122

Nistrului ; Splaiul

Galați Splaiul

de la Băile Neptun spre B-dea Cârțan

III

123

Odobescu; Zona

III

124

Oituz

I

125

Onețiu , Virgil

Șoimoș

lânga Institutul de Sudura

III

126

Pacha , Augustin ; Episc.

Rodnei

între P-ța Unirii si mag. Bega

I

127

Palanca

lânga Tribunal

I

128

Paris

I

129

Pârvan , Vasile

II

130

Paulescu , Nicolae ; Dr.

Măcieșilor

II

131

Perlea , Ionel ; Aleea

Creației , Aleea

intrare din Circumv. După Kaufland

I

132

Pestalozzi,Johann-Heinrich

II

133

Petrescu , Camil

Oradea

nga clinica de fizioterapie

I

134

Plevnei, P-ta

1

135

Popovici , Aurel, C.

lânga Allianz Tiriac

III

136

Popovici, George; Protop.

zona Victor Babes

II

137

Porumbescu ,Ciprian

II

138

Praporgescu, David, G-ral

langa Bibleoteca Municipala

I

139

Proclamația de la T-șoara

Eminescu ,Mihai

I

140

Putna

Consulatul Italian

II

141

Rădulescu, Ion Heliade

între 16 Decembrie si

Odobescu

III

142

Râmneanțu, Petre

Oltul

între str. V. Babeș și str. 1

Decembrie

II

143

Rareș, Petru ; P-ța

inters. Dacilor cu Timocului

II

144

Rebreanu , Liviu

II

145

Regimentul 5 Vânători

Goldiș ,Vasile

intre P-ța Unirii si Str.Oituz

I

146

Remus

III

147

Republicii; B-dul

I

148

Revoluției 1989 ; B-dul

23 August 1944

I

149

Robespierre, Maximilien de

in fața Gr. Scolar Electromotor

I

150

Romanilor; P-ța

II

151

Romulus

I

152

Șagului ; C-lea

I

153

Șapca, Popa

I

154

Savoya , Eugeniu de

Ceahlau

I

155

Seiler, Anton

din splaiul T. Vladimirescu

III

156

Semenic

între Paciurea si Mocioni

II

157

Sfântul Gheorghe, P-ța

I

158

Sfânta Rozalia

Mugurilor

între M.Viteazu si Romulus

III

159

Sfântul Ioan

1 Mai

lânga hotel Timișoara

I

160

Spitalul Județean, Parcare

I

161

Stere , C-tin

Vidu,Ion

II

162

Ștefan, Cicio - Pop

lângă Poșta Mare

I

163

Telbisz, Carol

Bocșa

I

164

Țepeș, Vodă; P-ța

Doicești P-ța

I

165

Tineretului, Casa; Parcare

Ceaikovschi , P.I.

I

166

Titel , Sorin

Leningrad

paralelă cu M. Viteazul din V. Babes

II

167

Titulescu , Nicolae; Splai

III

168

Torontalului

I

169

Traian , P-ța.

II

170

Ungureanu E.

I

171

Unirii; P-ța

I

172

Văcărescu , Iancu

II

173

Varlaam , Mitropolitul

Fucsik

II

174

Vladimirescu ,Tudor; Splai

II

175

Vlaicu, Aurel

I

176

Zăvoi

din P-ța Traian

III

177

Zlatna

din P-ța Romanilor

III

178

Zugrav Nedelcu

I

179

Zurobara

III