Hotărârea nr. 371/2011

371/29.11.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2012
Hotararea Consiliului Local 371/29.11.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr.IF2011 - 012057/24-10.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata;
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2012;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) si alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Art. 1 litera "c" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se stabileşte la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă cota de impozitare se stabileşte la 30%;"

Art. 2: La art. 1 se introduce litera "g" având următorul cuprins:
"g) cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire."
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Politiei Locale ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Compartimentului Arhivă;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA Județul Timiș Municipiul Timișoara

Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Timișoara, B=d«I M. Eminescu nr. 2B, C.I.F. 21666630, Tel. 0256-408103/Fax 0256-408191«www.dfmt.roprivind modificarea HCL nr, 171/31.05.2011 privind stabilirea ifnpozitelor și taxelor


locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2012


Prin HCL nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara, Consiliul local al Municipiului Timișoara a stabilit nivelurile stabilite în surne fixe, precum și cotele de impozitare aferente impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2012, în baza Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, în forma în care acest act normativ era în vigoare în luna mai 2011.

Ordonanța de Guvern nr. 30/2011 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fi nan ci ar fii scale. a adus unele modificări Titlului IX “Impozite și taxe locale” din codul fiscal, din necesitatea menținerii nivelului actual al veniturilor bugetelor locale și a echilibrului între nivelul veniturilor și cheltuielilor, precum șt pentru eliminarea unor dificultăți de natură tehnică apăruta în aplicarea actului normativ supus modificării și completării.

Astfel, pasivitatea contribuabililor persoane juridice care nu au procedat la reevaluarea clădirilor din proprietate a fost sancționată mai aspru, fiind majorate limitele cotelor de impozitare în cazul impozitului pe clădiri, acestea fiind stabilite astfel: între 10% 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, respectiv între 30% - 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință (pat. 78 din OG nr. 30/2011).

începând cu anul fiscal 2012, clădirile cu destinație turistică au un regim fiscal diferit, în cazul acestora cota de impozitare va fi de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, daca nu funcționează în cursul unui an calendaristic. Sunt exceptate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire (pct. 80 din OG nr. 30/2011).

De asemenea, s-a modificat cota taxei hoteliere, aceasta fiind fixată la 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate (pct. 86 din OG nr. 30/2011). Prin HCL nr. 171/2011, cota taxei hoteliere a fost stabilită de Consiliul local al Municipiului Timișoara la 1%, astfel încât apreciem că nu se mai impune modificarea acesteia.

Având în vedere cele de mai sus,

PROPUNEM:

1. Ari. 1 litera „c” se modifică și va avea următorul cuprins:

,,c) cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință se stabilește la 10%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință cota de impozitare se stabilește la 30%;"

2. La art 1 se introduce litera „g” având următorul cuprins:

,,g) cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii; sunt exceptate structurile care au autorizație de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările Oîn termen de cel mult 3                                ției de construire. "