Hotărârea nr. 370/2011

370/29.11.2011 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011
Hotararea Consiliului Local 370/29.11.2011
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 25233 / 11.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 333/2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art.49, alin.12 şi 13 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Septembrie 2011"- Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Septembrie 2011" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30 Septembrie 2011"- Anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern ;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

30092011

Pag. 1        - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7—5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

23.507.510

23.507.510

5.014.023

5.014.023

5.014.023

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

01

Alimentare cu apa

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

8107

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

22.035.050

22.035.050

4.313.230

4.313.230

4.313.230

06

Energie termica

22.035.050

22.035.050

4.313.230

4.313.230

4.313.230

8407

TRANSPORTURI

771.650

771.650

03

Transport rutier

771.650

771.650

03

Străzi

771.650

771.650

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- împrumuturi interne -30092011

Pag. 2        - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Arti

col

Alb

ne-

3t

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

23.507.510

23.507.510

5.014.023

5.014.023

5.014.023

01

CHELTUIELI CURENTE

22.805.700

22.805.700

4.312.610

4.312.610

4.312.610

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

4.312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

18.493.090

18.493.090

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

771.650

771.650

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

771.650

771.650

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

17.721.440

17.721.440

56

03

01

Finanțarea naționala*)

2.195.030

2.195.030

56

03

03

Cheltuieli neeligibile*)

15.526.410

15.526.410

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

701.810

701.810

701.413

701.413

701.413

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

701.810

701.810

701.413

701.413

701.413

71

01

Active fixe

701.810

701.810

701.413

701.413

701.413

71

01

01

Construcții

701.810

701.810

701.413

701.413

701.413

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

71

01

Active fixe

700.810

700.810

700.793

700.793

700.793

71

01

01

Construcții

700.810

700.S10

700.793

700.793

700.793

8107

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

22.035.050

22.035.050

4.313.230

4.313.230

4.313.230

01

CHELTUIELI CURENTE

22.034.050

22.034.050

4.312.610

4.312.610

4.312.610

40

TITLUL IV SUBVENȚII

4.312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

Pag. 3

- !ci-

'itpi-

t ol

Sub* capitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credile de angaja meni

Credite bugetare

A n gaj amente

bugetare

Angaj amente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

*

3

B

1

?

3

4

5

6

7=5-6

8

40

03

Subvenții peni™ acoperirea diferentelor

de preț si tarif

4.3 5 2.6 i 0

4,312.610

4.312.610

4.312.610

4.312.610

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (REN)

POSTADERARE

17.721.440

17.721.440

56

03

Programe din fondul de Coeziune (FC)

17.721.440

17.72i.440

56

03

01

Finanțarea naționala*)

2.195.030

2.195.030

56

03

03

Cheltuieli neeligibile*)

15.526.41!}

15.526.41!)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000

1.000

620

620

620

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.000

1.000

620

620

620

71

01

Active fixe (inclusiv reparații

capitale)

1.000

1.000

620

620

020

71

01

01

Construcții

l .000

1.000

620

620

620

8407

TRANSPORT!. JRI

771.650

77 1.650

01

CHELTUIELI CURENTE

771.650

77 1.650

56

TITLUI.. VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNEI NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

771.650

771.650

56

01

Programe <lm Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR |

771.650

771 .(>50

56

Oi

02

Finanlama cMcipa-iicmmbur.șabila

77 1 .(>50

771.650Director Economic

Ec.Smaranda I^KRACICU


Șef Serviciu Buget Ec. Stelian ANCIU
TOTAL JUDEȚ
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 3C092011

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

' Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât îticasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul

curent

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

0001

02

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

654.217.690

553.363.770

518.800.422

130.253.613

388.546.809

455.252.731

63.547.691

0002

I. VENITURI CURENTE

551.810.440

472.439.080

450.467.911

124.833.689

325.634.222

392.241.852

58.226.059

0003

A. VENITURI FISCALE

509.802.080

436.098.000

387.282.235

94.907.474

292.374.761

366.222.019

21.060.216

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

271.790.880

241.881.400

187.478.137

187.478.137

187.478.137

0005

Ai.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.876.280

1.876.280

684.153

684.153

684.153

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.876.280

1.876.280

684.153

684.153

684.153

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

1.876.280

1.876.280

684.153

684.153

684.153

0300

02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

269.025.520

239.338.310

186.166.697

186.166.697

186.166.697

0302

IMPOZIT PE VENIT

6.550.320

5.187.740

6.107.176

6.107.176

6.107.176

18

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

6.550.320

5.187.740

6.107.176

6.107.176

6.107.176

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

262.475.200

234.150.570

180.059.521

180.059.521

180.059.521

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

261.579,200

233.478.570

179.380.371

179.380.371

179.380.371

04

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

896.000

672.000

679.150

679.150

679.150

0500

02

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

889.080

666.810

627.287

627.287

627.287

0502

.ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

a

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0502

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

889.080

666.810

627.287

627.287

627.287

50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

889.080

666.810

627.287

627.287

627.287

0600

02

A2. IMPOZIT PE SALARII

27.476

27.476

27.476

0602

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

27.476

27.476

27.476

02

Cote defalcate din impozitul pe salarii

27.476

27.476

27.476

0700

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

85.647.250

75.780.150

74.929.684

65.827.277

9.102.407

72.373.888

2.555.796

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

85.647.250

75.780.150

74.929.684

65.827.277

9.102.407

72.373.888

2.555.796

01

Impozit si taxa pc clădiri

71.646.080

62.536.640

60.621.502

56.721.429

3.900.073

60.621.502

01

Impozit pe clădiri de la persoane

01

fizice

17.867.520

16.650.640

16.272.345

15.S23.650

448.695

16.272.345

02

Impozit si taxa pe clădiri de Ia

02

persoane juridice

53.778.560

45.886.000

44.349.157

40.897.779

3.451.378

44.349.157

02

Impozit si taxa pe teren

8.049.530

7.779.780

9.675.130

9.091.165

583.965

7.119.334

2.555.796

01

Impozit pe terenuri de ia persoane

01

fizice

3.524.490

3.346.000

5.692.710

5.677.778

14.932

3.136.914

2.555.796

02

Impozit si taxa pc teren de la persoane

02

juridice

4.287.280

4.215.460

3.761.500

3.293.292

468.208

3.761.500

03

Impozitul pe terenul extravilan

237.760

218.320

220.920

120.095

100.825

220.920

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

5.802.840

5.352.130

4.5S3.957

4.583.957

4.583.957

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

148.800

111.600

49.095

14.6S3

34.412

49.095

1000

02

A4 IMPOZITE SI T.AXE PE BUNURI SI SERVICE

151.718.580

117.951.080

] 24.249.417

28.797.502

95.451.915

105.772.473

18.476.944

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

118.774.000

89.645.990

83.689.445

83.689.445

83.689.445

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care;

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

06

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor sî Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

! 17.625.000

88.558.990

83.476.445

83.476.445

83.476.445

locale

1.149.000

1.087.000

213.000

213.000

213.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

1.033.050

777.000

801.039

409.076

391.963

391.963

409.076

07

Taxe hoteliere

1.033.050

777.000

801.039

409.076

391.963

391.963

409.076

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

528.720

396.720

730.940

574.383

156.557

156.557

574.383

01

Impozit pe spectacole

188.050

141.050

730.914

574.383

156.531

156.531

574.3S3

50

Alte taxe pe servicii specifice

340.670

255.670

26

26

26

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

31.382.810

27.131.370

39.027.993

27.814.043

11.213.950

21.534.508

17.493.485

02

Impozit pe mijloacele de transport

24.714.330

2 i.962.890

35.635.951

27.808.724

7.827.227

18.147.785

17.488.166

01

Impozit pe mijloacele dc transport

01

deținute dc persoane fizice*)

1 1.853.340

11.140.840

27.874.558

27.808.724

65.834

10.386.392

17.488.166

02

Impozit pe mijloace de transport

02

deținute persoane de juridice*)

12.860.990

10.822.050

7.761.393

7.761.393

7.761.393

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

111.970

111.970

107

107

107

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

6.556.510

5.056.510

3.391.935

5.319

3.3 S6.6 i 6

3.386.616

5.319

Capi»

toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Ineasari realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

645.370

485.370

597.521

255.219

342.302

597.521

1802

ALTE IMPOZITE SI T.AXE FISCALE

645.370

485.370

597.521

255.219

342.302

597.521

50

Alte impozite si taxe

645.370

485.370

597.521

255.219

342.302

597.521

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

42.008.360

36.341.080

63.185.676

29.926.215

33.259.46]

26.019.833

37.165.843

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

19.718.250

17.426.290

50.319.019

29.880.159

20.438.860

13.199.232

37.119.787

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

19.685.410

17.401.660

50.302.847

29.880.159

20.422.688

13.183.060

37.119.787

05

Venituri din concesiuni si închirieri

19.685.410

17.401.660

50.302.847

29.880.159

20.422.688

13.183.060

37.119.787

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

32.840

24.630

16.172

16.172

16.172

03

Alte venituri din dobânzi

32.840

24.630

16.172

16.172

16.172

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

22.290.110

18.914.790

12.866.657

46.056

12.820.601

12.820.601

46.056

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTTVITATI

435.400

376.700

190.688

190.688

190.688

08

Venituri dîn prestări de servicii

200

200

200

200

200

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

435.050

376.350

184.635

184.635

1S4.635

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

150

150

5.853

5.853

5.853

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

4.039.820

3.630.000

1.670.169

1.670.169

1.670.169

02

Taxe extrajudiciare de timbru

4.039.820

3.630.000

1.670.169

1.670.169

1.670.169

3502

AMENZI, PENALITATT SI CONFISCĂRI

12.523.440

10.816.640

8.187.947

46.056

8.141.891

8.141.891

46.056

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

12.502.200

10.795.400

8.175.044

34.291

8.140.753

8.140.753

34.291

02

Penalitati pentru nedepunere sau

depunere cu întârziere declarației

de impozite si taxe

200

200

12.769

11.765

1.004

1.004

11.765

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia linele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedeuti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

21.040

21.040

134

134

134

3602

DIVERSE VENITURI

5.000.450

3.800.450

2.526.923

2.526.923

2.526.923

06

Taxe speciale

1.695.075

1.695.075

1.695.075

50

Alte venituri

5.000.450

3.800.450

831.848

831.848

831.848

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

291.000

291.000

290.930

290.930

290.930

01

Donații si sponsorizări

291.000

291.000

290.930

290.930

290.930

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-63.0I9.2S0

-57.501.850

-31.790.S98

-31.790.S98

-31.790.898

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

63.019.280

57.501.850

31.790.898

31.790.898

31.790.898

3900

02

IL VENITURI DIN CAPITAL

3.144.700

3.144.700

8.508.407

5.419.924

3.088.483

3.186.775

5.321.632

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3.144.700

3.144.700

8.508.407

5.419.924

3.088.483

3.186.775

5.321.632

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

1.000

1.000

920

920

920

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

641.000

641.000

647.457

647.457

647.457

07

Venituri din vanzarca unor bunuri

apartinind domeniului privat ai statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

2.301.000

2.301.000

7.646.173

5.419.924

2.226.249

2.324.541

5.321.632

10

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

201.700

201.700

213.857

213.857

213.857

4000

02

111 OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.474.075

4.474.075

4.474.075

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4.474.075

4.474.075

4.474.075

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

-

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4002

11

Sume din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golurilor temporare

de casa ale secțiunii de funcționare

160.000

160.000

160.000

13

Sume din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golurilor temporare

de casa ale secțiunii de dezvoltare

1.894.815

1.894.815

1.894.815

14

Sume din excedentul bugetului local

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor

secțiunii de dezvoltare

2.419.260

2.419.260

2.419.260

4100

02

IV. SUBVENȚII

19.022.400

15.811.580

16.108.022

16.108.022

16.108.022

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.022.400

15.811.580

16.108.022

16.108.022

16.108.022

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

19.022.400

15.811.580

16.108.022

16.108.022

16.108.022

01

Retehuologizarea centralelor termice

si electrice de tennoficare

800.000

12

Subvenții pentru reabilitarea termica

a clădirilor de locuit

1.181.800

427.000

427436

427.136

427.136

16

Subvenții de la bugetul dc stat catrc

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatate

641.000

01

Subvenții de la bugetul de stat către

01

bugetele locale pentru finanțarea

01

aparaturii medicale si echipamentelor

01

de comunicații in urgenta in sanatate

641.000

20

Subvenții de la bugetul de stal către

bugetele locale necesare susținerii

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe nerainbursabile(FEN)

post aderare

1.092.600

1.092.600

1.585.583

1.585.583

1.585.583

32

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

ÎL 123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni,combustibili petrolieri

124.000

124.000

123.303

123.303

123.303

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

4.060.000

3.044.980

2.849.000

2.849.000

2.849.000

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREF1NANTARI

80.240.150

61.968.410

39.242.007

39.242.007

39.242.007

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

30.720.820

27.903.740

2.736.684

2.736.684

2.736.684

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

30.720.820

27.903.740

1.046.833

1.046.833

1.046.833

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

22.977

22.977

22.977

03

Prefiri an tare

1.666.874

1.666.874

1.666.874

02

Fondul Social European

2.S41.700

2.265.700

700.016

700.016

700.016

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

2.841.700

2.265.700

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

345.779

345.779

345.779

03

Prefinantare

354.237

354.237

354.237

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

G ru

pă /

Titlu

Ar

ti

col

Aline-nt

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la linele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasa!

Totul, din care:

din anii preced en ti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

03

Fondul de Coeziune

43.920.760

29.714.290

35.805.307

35.805.307

35.805.307

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

43.920.760

29.714.290

205.342

205.342

205.342

03

Pre finanțare

35.599.965

35.599.965

35.599.965

07

Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare

5 07.300

107.300

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

107.300

107.300

15

Programe Comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

2.649.570

1.977..380

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

2.649.570

f.977.380


Director Economic


Șef Serviciu BugetEc. Steliana STÂNCI IJTOTAL JUDEȚ
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30092011

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

S

5002

TOTAL CHELTUIELI

658.930.560

558.076.640

434.852.995

434.851.835

409.205.687

25.646.148

380.136.670

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

69.643.630

56.929.150

37.252.398

37.252.398

36.257.242

995.156

36.173.372

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

40.106.280

30.880.870

25.491.191

25.491.191

24.496.521

994.670

26.980.065

01

Autoritati executive si legislative

40.106.280

30.SS0.870

25.491.191

25.491.191

24.496.521

994.670

26.980.065

03

Autoritati executive

40.106.280

30.880.870

25.491.191

25.491.191

24.496.521

994.670

26.980.065

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.706.600

5.106.360

3.738,616

3.738.616

3.738.564

52

1.304.638

07

Fond pentru garantarea împrumuturilor

externe, contracte/garantate de

administrațiile publice locale

40.500

40.500

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

5.348.850

4.896.850

3.727.460

3.727.460

3.727.408

52

1.293.331

50

Alte servicii publice generale

317.250

169.010

11.156

1 1.156

11.156

11.307

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.830.750

20.941.920

8.022.591

8.022.591

S.022.157

434

7.888.669

6000

02

Partea n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

14.146.810

11.227.290

8,426.019

8.424.859

7.405.035

1.019.824

7.925.978

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

14.146.810

11.227.290

8,426.019

8.424.859

7.405.035

1.019.824

7.925.978

03

Ordine publica

12.428.120

9.508.600

8.387.230

8.387.230

7.367.406

1.019.824

7.825.444

04

Politie comunitara

12.428.120

9.508.600

8.387.230

8.387.230

7.367.406

1.019.824

7.825.444

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nori militară)

1.7:8.690

1.718.690

3S.789

37.629

37.629

100.534

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

271.653.200

226.438.520

198.517.349

198.517.349

185.728.452

12.788.897

175.818.157

6502

INVATAMANT

149.899.1 10

118.S43.110

112.815.115

H2.SI5.H5

106.731.754

6.083.361

105.750.746

03

Invatamant preșcolar si primar

60.511.690

51.317.540

50.690.833

50.690.S33

49.338.430

1.352.403

48.142.691

01

Invatamant preșcolar

24.435.200

21.641.940

21.225.379

21.225.379

20.283.290

942.089

19.094.555

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa !

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7—5-6

8

6502

02

In va taman t primar

36.076.490

29.675,600

29,465,454

29.465.454

29.055.140

410.314

29.048.136

04

Invalamant secundar

88.855.970

67.093.930

61.803.126

61.803.126

57,072.168

4.730.958

57.297.922

01

Invatamant secundar inferior

7.786.SS0

6,533.170

4,354.994

4.354.994

4.180.018

174.976

4.589.460

02

Invalamant secundar superior

74.979.070

56.115.380

53.726.583

53.726.583

49.324.045

4.402.538

49.234.805

03

Invalamant profesional

6.090.020

4.445.3S0

3.721.549

3.721.549

3.568.105

153.444

3,473.657

05

Invatamant postliceal

531.450

431.640

321.156

321.156

321.156

310.133

6602

SANATATE

19.296.550

17.226.0S0

10.479.931

10.479.931

10.479,931

5.770.837

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

14.405.450

13350.000

6.995.040

6.995.040

6,995.040

2.324.859

01

Spitale generale

14.405,450

13.350.000

6.995.040

6.995,040

6.995.040

2,324.859

08

Servicii de sanatate publica

4.891.100

3.876.080

3.484,891

3.484.891

3.484,891

3.445.978

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

61.280.070

55,715.210

44.185.086

44.185.086

40.S78.843

3.306.243

36.823.153

03

Servicii culturale

1S.215.480

14.990.620

12.918.401

12.918.401

12.682.376

236.025

12.592.903

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

14.725.500

11.685.840

9.699.275

9.699.275

9.463.250

236.025

9.496.394

06

Case de cultura

3.489.980

3.304.7S0

3.219.126

3.219,126

3.219.126

3.096.509

05

Servicii recreative si sportive

42.604.690

40.264.690

31.005.143

31,005.143

27.934.925

3.070.218

23.968.764

01

Sport

5.379.410

5,279.410

4.906.378

4.906.378

4.906.378

4.906.330

03

Întreținere grădini publice, parcuri

03

zone verzi, baze sportive si de agrement

37.225.280

34.985.280

26.098.765

'   26.098.765

23.028.547

3.070.218

19.062.434

50

Alte servicii în domeniile culturii,

rccrccrii si religiei

459.900

459.900

261,542

261.542

261.542

261.486

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

41.177.470

34.654,120

31.037.217

31.037,217

27,637,924

3.399.293

27.473.421

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

6.734.290

6.770.200

6.770.186

6.770.186

6.055.178

715.008

6.246.069

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

6.734.290

6,770.200

6.770.186

6.770.186

6.055.178

715.008

6.246.069

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa 7

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6802 06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

3.450.820

2.576.710

2.290.224

2.290.224

2.139.775

150.449

2.229.158

11

Crese

1.320.980

1.009.630

928.162

928.162

928.162

876.302

15

Prevenirea excluderii sociale

22.828.750

20.245.200

18.127.333

18.127.333

15.593.497

2.533.836

15.233.259

01

Ajutor social

20.455.070

18.2S3.820

16.472.705

16.472.705

14.079.554

2.393.151

13.751.722

02

Cantine de ajutor sociai

2.373.680

1.961.380

1.654.628

1.654.628

1.513.943

140.685

1.481.537

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

6.842.630

4.052.380

2.921.312

2.921.312

2.921.312

2.888.633

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

1 14.553.070

102.188.760

71.756.293

71.756.293

67.626.595

4.129.698

47.568.390

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

94.830.430

S5.031.690

54.599.240

54.599.240

51.357.226

3.242.014

33.230.624

03

Locuințe

3.040.210

2.285.550

2.132.466

2.132.466

1.701.587

430.879

11.773.013

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

2.789.520

2.034.860

1.942.932

1.942.932

1.512.053

430.879

11.773.013

30

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

250.690

250.690

189.534

189.534

189.534

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

20.116.730

19.857.220

16.441.698

16.441.698

15.931.651

510.047

7.608.227

01

Alimentare cu apa

20.116.730

19.857.220

16.441.698

16.441.698

15.931.651

510.047

7.608.227

06

Iluminat public si electrificări rurale

15.062.680

13.138.930

13.113.465

13.113.465

1I.434.9IS

1.678.547

5.237.680

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

56.610.810

49.749.990

22.91 1.611

22.911.611

22.289.070

622.541

8.611.704

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.337.766

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.337.766

01

Salubritate

11.729.890

10.182.960

10.182.952

10.182.952

10.182.952

8.433.298

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

02

deșeurilor

7.992.750

6.974.110

6.974.101

6.974.101

6.086.417

887.684

5.904.468

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

188.933.850

161.292.920

118.900.936

liS.900.936

112.188.363

6.712.573

1 12.650.773

§102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

88.530.200

69.375.730

39.707.296

39.707.296

39.207.296

500.000

42.891.998

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

8102

06

Energie termica

88.530.200

69.375.730

39.707.296

39.707.296

39.207.296

500.000

42.891.998

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

229.100

IS2.500

168.767

168.767

168.767

170.332

03

Agricultura

229.100

182.500

168.767

168.767

168.767

170.332

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

229.100

1S2.500

168.767

168.767

168.767

170.332

8402

TRANSPORTURI

100.174.550

91.734.690

79.024.873

79.024.873

72.812.300

6.212.573

69.588.443

03

Transport rutier

93.174.550

86.604.690

74.032.904

74.032.904

67.820.331

6.212.573

69.588.443

01

Drumuri si poduri

2.296.220

2.116.220

1.628.819

1.628.819

1.628.819

02

Transport in comun

30.654.470

30.128.920

29.503.320

29.503.320

25.262^212

1.241.WS

42.290.840

03

Străzi

60.223.860

54.359.550

42_.900.765

42.900.765

37.929.300

4.971.465

27.297.603

50

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

7.000.000

5.130.000

4.991.969

4.991.969

4.991.969

9802

EXCEDENT

46.047.044

-46.047.044

46.047.045

9902

DEFICIT

-4.712.870

-4.712.S70

TOTAL JUDEȚ
DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -30092011

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

658.930.560

558.076.640

434.852.995

434.851.835

409.205.687

25.646.148

380.136.670

01

CHELTUIELI CURENTE

569.6S8.190

482.635.890

383.005.216

383.004.056

360.597.527

22.406.529

354.565.976

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

167.715.500

126.684.890

116.182.822

116.182.822

113.752.953

2.429.869

116.270.317

10

01

Cheltuieli salariaie in bani

131.136.830

98.572.010

91.474.799

91.474.799

89.548.098

1.926.701

91.561.945

10

01

01

Salarii de baza

100.02S.480

70.571.610

65.931.874

65.931.874

64.666.498

1.265.376

67.355.397

10

01

02

Salarii de merit

80.805

10

01

03

Indemnizație de conducere

65.219

10

01

04

Spor de vechime

374.710

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.012.620

1.747.420

1.493.678

1.493.678

1.482.085

1 1.593

1.477.293

10

01

06

Alte sporuri

4.243.840

3.429.170

2.329.778

2.329.778

2.310.789

18.989

2.226.783

10

01

08

Fond de premii

119.790

89.080

86.935

86.935

86.935

10

01

09

Prima de vacanta

65.000

65.000

58.647

58.647

58.647

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.720.110

1.264.290

943.534

943.534

940.875

2.659

874.312

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

2.017.020

1.896.330

1.740.005

1.740.005

1.740.005

1.613.931

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

7.S98.250

6.807.250

6.615.141

6.615.141

6.096.897

51S.244

6.0S8.823

10

01

13

Indemnizații de delegare

103.300

111.670

32.672

32.672

30.501

2.171

33.692

10

01

16

Alocații pentru locuințe

246.000

187.500

162.687

162.687

162.687

162.687

10

01

30

Alte drepturi salariaie in bani

12.682.420

12.402.690

12.079.848

12.079.848

12.059.114

20.734

11.208.293

10

03

Contribuții

36.578.670

28.112.880

24.708.023

24.708.023

24.204.855

503.168

24.708.372

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

27.104.000

20.853.110

18.593.514

18.593.514

18.237.433

356.081

1S.65S.528

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

736.760

549.110

431.865

431.865

423.255

8.610

443.450

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

7.022.830

5.354.400

4.660.042

4.660.042

4.542.443

117.599

4.660.203

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alb ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

accidente de munca si boli profesionale

249,170

215.670

187.112

187.112

183.333

3.779

219.420

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

27.900

21.450

21.411

21.411

19.135

2.276

17.165

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.438.010

1.119.140

814.079

814.079

799.256

14.823

709.606

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

196.001.200

177.324.310

166.976.377

166.975.217

150.746.869

16.228.348

136.776.815

20

01

Bunuri si servicii

79.0S9.370

70.864.180

67.114.300

67.113.142

61.903.073

5.210.069

55.417.558

20

Oi

01

Furnituri de birou

468.540

443.330

417.157

417.157

362.875

54.282

418.809

20

Oi

02

Materiale pentru curățenie

376.100

351.310

311.913

311.913

257.775

54.138

274.916

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

19.154.710

17.306.549

17.042.240

17.042.240

14.439.311

2.602.929

14.659.610

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.563.400

3.335.890

3.250.356

3.250.356

2.694.734

555.622

2.541.349

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

338.230

309.030

272.903

272.616

272.616

215.858

20

01

06

Piese de schimb

193.900

147.780

109.889

109.889

109.889

87.969

20

01

07

Transport

136.300

97.300

83.130

83.130

83.130

79.077

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

2.002.300

1.705.150

1.591.549

1.590.939

1.395.291

195.648

1.352.260

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.002.440

1.618.390

1.421.734

1.421.734

1.324.995

96.739

1.018.487

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

50.853.450

45.549.451

42.613.429

42.613.168

40.962.457

1.650.711

34.769.223

20

02

Reparații curente

49.892.200

45.467.680

43.430.394

43.430.394

38.970.789

4.459.605

35.445.540

20

03

Hrana

2,114.390

1.662.580

1.361.268

1.361.268

1.249.194

112.074

1.260.409

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.939.390

1.487.580

1.20S.292

1.208.292

1.096.218

112.074

1.084.739

20

03

02

Hrana pentru animale

175.000

175.000

152.976

152,976

152.976

175.670

20

04

Medicamente si materiale sanitare

728.130

608.710

529.958

529.958

529.145

813

530.223

20

04

01

Medicamente

721.140

602.850

527.572

527.572

526.759

813

526.345

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

no

Denumire indicator

tal

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament

A                               B                               1

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

04

Dezinfectant!

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasați in străinătate

20

09

Materiale de laborator

20

11

Carii, publicații si materiale documentare

20

12

Consultanta sî expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

04

Chirii


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

3.960

3.330

389

389

389

1.915

3.030

2.530

1.997

1.997

1.997

1.963

1,492,990

1.408.580

1.114.630

1.114.630

917.134

197.496

181.526

IS9.500

50.500

49.953

49.953

49.953

115.436

145.630

145.630

145.127

145.127

145.127

2

1.157.S60

1.212.450

919.550

919.550

722.054

197.496

66.088

1.179.760

1.168.760

919.739

919.739

S62.1S0

57.559

778.819

1.074.760

1.065.760

879.571

879.571

822.012

57.559

738.132

105.000

103.000

40.168

40.168

40.168

40.687

60

60

52

52

52

10

39.700

37.150

16.079

16.079

16.079

15.17!

13.000

13.000

6.662

6.662

6.662

6.662

214.760

180.760

145.586

145.5S6

102.386

43.200

102.006

253.730

251.170

242.344

242.344

191.469

50.875

189.175

7.936

1.232.430

1.232.430

1.023.030

1.023.030

964.637

58.393

962.642

59.750.680

54.429.250

51.072.335

51.072.333

45.034.069

6.038.264

41.879.138

2S.300

26.300

17.596

17.596

17.596

17.578

116.500

116.500

7.018

7.018

7.018

14.019

102.190

89.310

57.425

57.425

57.425

73.765

4.726.780

3.883.760

3.830.215

3.830.215

1.493.278

2.336.937

2.081.954


-lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa i

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

54.776.910

50.313.380

47.160.081

47.160.079

43.458.752

3.701.327

39.691.822

30

TITLUL ffl DOBÂNZI

23.830.750

20.941.920

8.022.591

8.022.591

8.022.157

434

7.888.669

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.502.920

17.166.920

6.292.142

6.292.142

6.291.708

434

6.158.220

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

14.S16.550

12.480.550

6.292.142

6.292.142

6.291.708

434

6.158.220

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

4.686.370

4.686.370

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

3.080.910

2.675.000

J.003.542

1.003.542

1.003.542

1.003.542

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate dc ordonatorii dc credite

675.000

675.000

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate si/sau directe

subimprumutate

2.405.910

2.000.000

1.003.542

1.003.542

1.003.542

1.003.542

30

03

Alte dobânzi

1.246.920

i joo.ooo

726.907

726.907

726.907

726.907

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

1.246.920

1.100.000

726.907

726.907

726.907

726.907

40

TITLUL IV SUBVENȚII

69.521.000

66.573.000

66.573.000

66.573.000

64.831.892

1.741.108

76.985.450

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

58.398.000

55.450.000

55.450.000

55.450.000

53.708.892

1.741.108

65.862.450

40

20

Subvenții pentru compensarea

creșterilor nepre vizi ouate ale

preturilor la combustibili

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

li. 123.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

6.506.280

4.997.000

1.335.260

1.335.260

1.335.260

1.293.331

51

01

Transferuri curente

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

01

Transferuri către instituiri publice

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

02

Transferuri de capital

3.635.280

2.578.000

41.929

41.929

41.929

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

3.635.280

2.578.000

41.929

41.929

41.929

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

1.181.800

427,140

427.136

427.136

427.136

427.136

55

01

A. Transferuri interne

1.181.800

427.140

427.136

427.136

427.136

427.136

55

01

13

Programe de dezvoltare

1.181.800

427.140

427.136

427,136

427.136

427.136

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

83.032.710

67.582.290

7.902.235

7.902.235

7.902.235

1.802.652

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

35.356.730

34.688.780

4.624.027

4.624.027

4.624.027

65.794

56

01

01

Finanțarea naționala*)

6.532.560

6.532.560

697.381

697.381

697.381

296

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

25.570.6S0

24.902.730

3.926.622

3.926.622

3.926.622

65.476

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

3.253.490

3,253.490

24

24

24

22

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.841.700

2.265.700

1.992.627

1.992.627

1.992.627

1.652.035

56

02

01

Finanțarea naționala*)

125.000

125.000

122.794

122.794

122.794

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

2.385.070

1.829.730

1.806,495

1.806.495

1.806.495

1.388.397

56

02

03

Chletuieli neeligibile*)

331.630

310.970

63.338

63.338

63.338

263.638

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

43.920.760

29.714.290

1.184.296

1.184.296

1.184.296

84.823

56

03

01

Finanțarea naționala*)

IS.642.080

11.164.990

56

03

02

Finanțarea externa nerambursabila

16.777.880

10.048.500

955.077

955.077

955.077

56

03

03

Cheltuieli neeligibile*)

S.5OO.SO0

8.5OO.8OO

229.219

229.219

229.219

S4.S23

56

07

Programe Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderare (IPA)

107.300

107.300

96.941

96.941

96.941

56

07

01

Finanțarea naționala*)

12.730

12.730

7.756

7.756

7.756

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

07

02

Finanțarea externa nerambursabila

90.670

90.670

85.308

85.308

85.308

56

07

03

Cheltuieli nceligibile

3.900

3.900

3.877

3.877

3.877

56

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

806.220

806.220

4.344

4.344

4.344

56

15

01

Finanțare naționala

284.220

284.220

56

15

02

Finanțarea externa nerarnbursabila

522.000

522.000

4.344

4.344

4.344

57

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

18.534.950

15.256.340

14.517.727

14.517.727

12.510.957

2.006.770

12.233.454

57

02

Ajutoare sociale

18.534.950

15.256.340

14.517.727

14.517.727

12.510.957

2.006.770

12.233.454

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

18.019.980

14.882.340

14.144.652

14.144.652

12.137.882

2.006.770

11.824.14!

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

514.970

374.000

373.075

373.075

373.075

409.313

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.364.000

2.849.000

1.068.068

I.068.06S

1.068.068

888.152

59

01

Burse

1.050.000

700.000

558.942

558.942

558.942

379.026

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati naturale

1.204.000

1.204.000

59

17

Despăgubiri civile

1.110.000

945.000

509.126

509.126

509.126

509.126

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.982.610

58.260.000

41.100.722

41.i00.722

37.861.103

3.239.619

22.930.310

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

66.982.610

58.260.000

41.100.722

41.100.722

37.861.103

3.239.619

22.930.310

71

01

Active fixe

66.982.610

58.260.000

41.100.722

41.100.722

37.861.103

3.239.619

22.930.310

71

01

01

Construcții

48.777.080

43.649.970

31.683.328

31.683.32S

28.745.598

2.937.730

13.814.548

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

7.830.650

5.435.100

5.063,051

5.063.051

5.063.051

835.422

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

729.350

729.350

152.066

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

9.645.530

8.445.580

4.354.343

4.354.343

4.052.454

301.889

8.128.274

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.259.760

17.180.750

10.940.384

10.940.384

10.940.384

2.640.3S4

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator

81


81

01

81

01

02

81

01

05

81

02

81

02

01

81

02

05


84


85


85


01


TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE


Rambursări de credite externe


Rambursări de credite externe din


fondul de garantare


Rambursări de credite aferente datoriei


publice externe locale


Rambursări de credite interne


Rambursări de credite interne garantate


Rambursări de credite aferente datoriei


publice interne locale


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent


85


01

01

Piati efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SF)


85


01


02


Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent (SD)


5100 02

5102


01


10


10

01

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE


AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariale in bani


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

5

22.259.760

17.1SO.75O

10.940.384

10.940.384

6.019.510

3.040.500

2.640.384

2.640.384

40.500

40.500

5.979.010

3.000.000

2.640.384

2.640.384

16.240.250

14.140.250

8.300.000

8.300.000

5.840.250

5.840.250

10.400.000

8.300.000

8,300.000

8.300.000

-193.327

-193.327

-193.327

-193.327

-193.327

-193.327

-12.4.621

-124.621

-68.706

-68.706

69.643.630

56.929.150

37.252.398

37.252.398

40.W6.2S0

30.SS0.S70

25.491.191

25.491.191

39.130.640

29.905.230

24.985.360

24.985.360

22.134.960

15.385.550

12.718.772

12.718.772

17.295.700

12.001.800

9.9S0.677

9.980.677


Plăti
efectuate

10.940.3S4

2.640.384


2.640.384

8,300.000

8.300.000

-193.327

-193.327

-193.327

-124.621

-68.706

36.257.242

24.496.521

24.003.690

12.345.363

9.705.633


Angajamente legale de plătit

7=5-6

995.156

  • 994.670

  • 981.670

373.409

275.044


Cheltuieli
efective

8

2.640.384

2.640.384


2.640.384


36.173.372

26.980.065

25.909.993

13.969.220

11.02S.710


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

01

Salarii de baza

15.217.610

i 0.-125.840

9.309.272

9.309.272

9.123.334

185.938

10.522.336

10

01

05

Sporuri pentru condiții dc munca

25.000

25.000

24.144

24.144

24.144

10

01

06

Aitc sporuri

1.449.000

l.086.750

245.27 î

245.271

245.271

245.869

10

01

08

Fond de premii

ii 6.990

S6.940

S6.935

86.935

86.935

10

01

09

Prima de vacanta

65.000

65.000

58.647

58.6-17

58.647

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

374.800

266.100

248.580

248.580

248.580

254.S97

10

01

13

Indemnizații de delegare

47.300

46.170

7.828

7.828

5.657

2.171

5.608

10

03

Contribuții

4.839.260

3.383.750

2.738.095

2.738.095

2.639.730

98.365

2.940.510

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

3.541. i 70

2.477.920

2.024.377

2.024.377

1.968.676

55.701

2.203.001

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

95.020

60.850

48.367

48.367

46.922

1.445

61.753

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

979.930

663.510

535.091

535.091

496.553

3S.53S

576.871

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

28.530

18.310

14.622

14.622

14.217

405

16.177

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

25.800

19.350

19.350

19.350

17.074

2.276

17.165

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

168.810

143.810

96.288

96.288

96.288

65.543

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.050.680

i 3.574.680

11.757.462

1 1.757.462

11.149.20!

608.261

11.431.647

20

01

Bunuri si servicii

4.558.060

3.750.250

3.275.967

3.275.967

2.876.976

398.991

2.76S.413

20

01

01

Furnituri de birou

132.140

112.140

111.202

111.202

96.966

14.236

114.368

20

01

02

Materiale pentru curățenie

76.500

68.500

44.762

44.762

44.156

606

24.368

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

678.000

608.000

522.314

522.314

430.025

92.289

411.466

20

01

04

Apa, canal si salubritate

95.000

82.500

68.498

68.49S

54.568

13.930

50.073

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angaja meni

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

49,470

39.470

31.265

31.265

31.265

24.1 i 3

20

01

06

Piese de schimb

98.000

61.000

43.885

43.885

43.885

48.111

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

953.100

758.100

739.008

739.008

624.949

114.059

579.746

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.475.850

2.020.540

1.715.033

1.715.033

1.551.162

163.871

1.516.168

20

02

Reparații curente

1.350.000

1.350.000

606.369

606.369

606.369

530.255

20

04

Medicamente si materiale sanitare

659.040

545.140

506.949

506.949

506.949

503.179

20

04

01

Medicamente

659.040

545.140

506.949

506.949

506.949

503.179

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

133.850

133.850

48.521

48.521

44.763

3.758

17,122

20

05

30

Alte obiecte de inventar

133.850

133.850

48.521

48.521

44.763

3.758

17.122

20

06

Deplasări, dctasari, transferări

672.890

582.890

499.804

499.804

499.804

503.475

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

612.890

522.890

483.416

483.416

483.416

486.568

20

06

02

Deplasări in străinătate

60.000

60.000

16.388

16.388

16.388

16.907

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

17.000

15.000

9.649

9.649

9.649

10.808

20

13

Pregătire profesionala

93.950

73.950

66.468

66.468

23.268

43.200

23.265

20

25

Cheituieii judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.220.600

1.220.600

1.017.591

1.017.591

959.198

5S.393

957.203

20

30

Alte cheltuieli

7.345.290

5.903.000

5.726.144

5.726.144

5.622.225

103.919

6.1 17.927

20

30

01

Reclama si publicitate

14.000

12.000

S.738

8.738

8.738

8.720

20

30

02

Protocol si reprezentare

110.000

110.000

4.990

4.990

4.990

11.991

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

34.000

27.000

22.646

22.646

22.646

22.647

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.187.290

5.754.000

5.689.770

5.689.770

5.5S5.S51

103.919

6.074.569

Pag.14

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

9*15.000

945.000

509.126

509.126

509.126

509.126

59

17

Despăgubiri civile

945.000

945.000

509.126

509.126

509.126

509.126

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

975.640

975.640

532.405

532.405

519.405

13.000

1.070.072

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

975.640

975.640

532.405

532.405

519.405

13.000

1.070.072

71

01

Active fixe

975.640

975.640

532.405

532.405

519.405

13.000

1.070.072

71

01

01

Construcții

106.920

106.920

106.919

106.919

106.919

3.514

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

30.000

30.000

27.534

27.534

27.534

283.852

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.255

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

838.720

838.720

397.952

397.952

384.952

13.000

779.451

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-26.574

-26.574

-26.574

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-26.574

-26.574

-26.574

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-26.574

-26.574

-26.574

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-26.574

-26.574

-26.574

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.706.600

5.106.360

3.738.616

3.738.616

3.738.564

52

s.304.638

01

CHELTUIELI CURENTE

3.188.250

2.588.010

1.304.487

1.304.487

1.304.4S7

1.303.006

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

317.250

169.010

11.156

11.156

11.156

9.675

20

01

Bunuri si servicii

312.450

165.400

8.044

8.044

8.044

7.681

20

01

01

Furnituri de birou

2.000

1.500

1.498

1.498

1.498

1.498

- Iei-


Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1,600

1.200

1.077

1.077

1.077

1.077

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.000

500

425

425

425

425

20

01

04

Apa, canal si salubritate

600

450

372

372

372

372

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.800

1.500

1.273

1.273

1.273

1.273

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300

250

243

243

243

243

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si ftmctionare

305.150

160.000

3.156

3.156

3.156

2.793

20

02

Reparații curente

2.000

1.500

1.444

1.444

1.444

1.444

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.400

1.050

1.039

1.039

1.039

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

1.400

1.050

1.039

1.039

1.039

20

II

Cârti, publicații si materiale

documentare

200

150

79

79

79

20

30

Alte cheltuieli

1.200

910

550

550

550

550

20

30

04

Chirii

700

530

518

518

518

518

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

500

380

32

32

32

32

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

Transferuri curente

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.477.S50

2.477.850

2.434.129

2.434.129

2.434.077

52

1.632

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.477.850

2.477.850

2.434.129

2.434.129

2.434.077

52

1.632

71

01

Active fixe

2.477.850

2.477.850

2.434.129

2.434.129

2.434.077

52

1.632

71

01

01

Construcții

2.477.850

2.477.850

2.434.129

2.434.129

2.434.077

52

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

1.632

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.500

40.500

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

40.500

40.500

81

01

Rambursări de credite externe

40.500

40.500

81

01

02

Rambursări de credite externe din

fondul de garantare

40.500

40.500

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.830.750

20.941.920

8.022.591

8.022.59]

8.022.157

434

7.888.669

01

CHELTUIELI CURENTE

23.830.750

20.941.920

8.022.591

8.022.591

8.022.157

434

7.888.669

30

TITLUL III DOBÂNZI

23.830.750

20.941.920

8.022.591

8.022.591

8.022.157

434

7.888.669

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.502.920

17.166.920

6.292.142

6.292.142

6.291.708

434

6.158.220

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

iatente directe

14.816.550

12.480.550

6.292.142

6.292.142

6.291.708

434

6.158.220

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

4.686.370

4.686.370

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

3.080.910

2.675.000

1.003.542

1.003.542

1.003.542

1.003.542

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

675.000

675.000

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor externe

garantate si/sau directe

subimprumutatc

2.405.910

2.000.000

1.003.542

1.003.542

1.003.542

1.003.542

30

03

Alte dobânzi

1.246.920

1.100.000

726.907

726.907

726.907

726.907

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

1.246.920

1.100.000

726.907

726.907

726.907

726.907

6000 02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

14.146.810

1 1.227.290

8.426.019

8.424.859

7.405.035

1.019.824

7.925.978

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

14.146,810

11.227.290

8.426.019

8.424.859

7.405.035

1.019.824

7.925.978

01

CHELTUIELI CURENTE

13.960.810

11,041.290

8.420.041

8,418.881

7.399.057

1.019.824

7.806,161

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

S.î 52.000

6.373.800

5.486.988

5.486.988

4.685.983

801.005

5.07S.078

10

01

Cheltuieli salariale în bani

5.957,720

4.671.320

4.355,556

4.355.556

3.708.390

647.166

3.983.313

10

01

01

Salarii de baza

5.926.720

4,640.320

4.324.556

4.324.556

3.677.390

647.166

3.952.313

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

10

01

13

Indemnizații de delegare

5,000

5.000

5.000

5,000

5.000

5.000

10

03

Contribuții

2.194.280

1.702,480

1.131.432

1.131.432

977.593

153.839

1,094.765

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.652.290

1.282.140

876,934

876.934

760.982

115.952

825.950

10

03

02

Contribuții do asigurări de șomaj

39.600

30,700

19.600

19.600

16.670

2.930

18.124

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale de

sanatate

412.170

319.620

222.523

222.523

189.407

33.116

205.643

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

22.820

17,720

12,375

12.375

10.534

L841

11.433

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

67.400

52.300

33.615

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4,604.810

3,463.490

2.933.053

2.931.893

2.713.074

218.819

2.728.083

20

01

Bunuri si servicii

860.190

553.690

424,369

423.211

422.319

892

409.289

20

01

01

Furnituri de birou

3.500

3.500

37.165

20

01

02

Materiale pentru curățenie

9.500

8.500

6,978

6.978

6.978

5.859

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

143.000

119.500

55.476

55.476

55.476

55.475

20

01

04

Apa, canal si salubritate

22.000

18.000

7.113

7.113

6.501

612

7.138

20

01

05

Carburanți sî lubrifiant!

27.800

27.S00

24,077

23,790

23.790

19.728

20

01

06

Piese de schimb

15.000

15,000

12.501

12.501

12.501

8.092

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ab

il e-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

internet

132.000

102.000

74.107

73.497

73.497

72.572

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

413.000

208.000

205.460

205.460

205.180

280

172.956

20

01

30

Alte bunuri sî servicii pentru

întreținere si funcționare

94.390

51.390

38.657

38.396

38.396

30.304

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

214.000

75.000

73.440

73.440

73.440

124.980

20

05

01

Uniforme si echipament

189.000

50.000

49.953

49.953

49.953

115.436

20

05

30

Alte obiecte de inventar

25.000

25.000

23.487

23.487

23.487

9.544

20

06

Deplasări, detasari, transferări

167.000

255.000

224.662

224.662

168.159

56.503

92.800

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferări

167.000

255.000

224.662

224.662

168.159

56.503

92.800

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

5.000

5.000

4.724

4.724

4.724

785

20

13

Pregătire profesionala

84.000

70.000

59.266

59.266

59.266

5S.S89

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

7.936

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000

10.000

3.614

3.614

3.614

3.6 i 4

20

30

Alte cheltuieli

3.264.620

2.494.800

2.142.978

2.142.976

1.9S 1.552

161.424

2.029.790

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

12.300

12.300

4.726

4.726

4.726

4.726

20

30

04

Chirii

542.320

450.000

401.652

401.652

352.027

49.625

401.652

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri sî servicii

2.710.000

2.032.500

1.736.600

1.736.598

1.624.799

111.799

1.623.412

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.204.000

1.204.000

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati naturale

1.204.000

1.204.000

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de piatit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1 S6.000

186.000

5.978

5.978

5.978

j 19.817

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1S6.000

186.000

5.978

5.978

5.978

119.817

71

01

Active fixe

186.000

186.000

5.978

5.978

5.978

119.817

71

01

01

Construcții

1,591

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

20.000

20.000

532

532

532

89.433

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

166.000

166.000

5.446

5.446

5.446

28.793

6500 02

Partea ffl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

271.653.200

226.438.520

198.517.349

198.517.349

185.728.452

12.788.897

175.818.157

6502

INVATAMANT

149.899.110

118.843.110

H2.815,115

112.815.115

106.731.754

6.083.361

105.750.746

01

CHELTUIELI CURENTE

148.180.260

117.641.760

111.958.482

111.958.482

105.875.121

6.083.361

105.648.262

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

106.604.000

80.261.500

75.091.581

75.091.581

75.091.581

75.549.484

10

01

Cheltuieli salariaie in bani

83.323.220

62.234.000

58,792.808

58.792.808

58.792.808

59.160.843

10

01

01

Salarii de baza

64.023.SSO

44.124.280

41.695.552

41.695.552

41.695.552

42.660.536

10

01

02

Salarii de merit

SO.8O5

10

01

03

Indemnizație de conducere

65.219

10

01

04

Spor de vechime

374.710

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

1.309.430

1.124.870

979.819

979.819

979.819

1.007.651

10

01

06

Alte sporuri

2.250.330

1.999.360

i.849.531

1.849.531

1.849.531

1.754.021

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.634. HO

1.185.840

880.861

880.861

880.861

816.150

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

2.017.020

1.896.330

1.740.005

1.740.005

1.740.005

1.613.931

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

75.900

75.900

70.754

70.754

70.754

46.196

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.072

10

01

30

Alte drepturi salariaie in bani

12.012.550

11.827.420

11.576.286

11.576.286

11.576.286

10.737.552

10

03

Contribuții

23.280.780

18.027.500

16.298.773

16.298.773

16.298.773

16.388.641

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

17.246.910

13.381.770

12.261.614

12.261.614

12.261.614

12.386.551

10

03

02

Contribuții de asigurări dc șomaj

482.070

362.480

290.450

290.450

290.450

292.594

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.459.100

3.437.860

3.057.266

3.057.266

3.057.266

3.076.371

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

138.560

132.200

127.606

127.606

127.606

125.993

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

2.100

2.100

2.061

2.06 i

2.061

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

952.040

711.090

559.776

559.776

559.776

507.132

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

36.857.260

34.002.260

34.001.498

34.001.498

27.918.137

6.083.361

27.818.353

20

01

Bunuri si servicii

25.125.330

22.923.S50

22.923.590

22.923.590

19.369.074

3.554.516

19.349.737

20

01

01

Furnituri de birou

219.240

219.240

219.203

219.203

179.157

40.046

179.793

20

01

02

Materiale pentru curățenie

226.240

226.240

226.209

226.209

172.677

53.532

212.926

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

17.595.610

15.893.999

15.893.972

15.893.972

13.383.741

2.510.231

13.664.629

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.240.950

3.040.950

3.040.920

3.040.920

2.500.525

540.395

2.353.226

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

105.160

105.160

105.153

105.153

105.153

62.274

20

01

06

Piese de schimb

23.940

23.940

23.916

23.916

23.916

10.522

20

01

07

Transport

16.130

16.130

16.1 14

16.114

16.114

16.235

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

550.650

550.650

550.622

550.622

469.033

81.589

475.587

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

682.640

682.640

682.615

682.615

5S6.980

95.635

410.934

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.464.770

2.164.901

2.164.866

2.164.866

1.931.77S

233.088

1.963.611

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

02

Reparații curente

6.318.260

6.318.260

6.318.229

6,318.229

6.318.229

6.157.427

20

03

Hrana

80

80

73

73

73

20

03

01

Hrana pentru oameni

80

80

73

73

73

20

04

Medicamente si materiale sanitare

1.290

1.290

1.274

1,274

1.274

1.436

20

04

01

Medicamente

1.110

1.110

1.102

1.102

1.102

1.264

20

04

02

Materiale sanitare

180

180

172

172

172

172

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

593.050

593.050

593.029

593,029

402.371

190.658

25.389

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

145.130

145.130

145.127

145.127

145.127

2

20

05

30

Alte obiecte de inventar

447.920

447,920

447.902

447.902

257.244

190.658

25.387

20

06

Deplasări, detasari, transferări

1.480

1.480

i .465

1.465

1.465

l .465

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.480

1.480

1.465

1.465

1.465

1.465

20

09

Materiale de laborator

60

60

52

52

52

10

20

13

Pregătire profesionala

4.480

4.480

4.463

4.463

4.463

4.463

20

14

Protecția muncii

218.890

218.890

218.873

218.873

167.998

50.875

166.507

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1.830

1.830

1.825

1.825

LS25

1.825

20

30

Alte cheltuieli

4.592.510

3.938.990

3.938.625

3.938.625

1.651.313

2.287.312

2.1 10.094

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

5.510

5.510

5.493

5.493

5.493

5.493

20

30

04

Chirii

4.010.760

3.357.230

3.357.218

3,357.213

1.069.906

2.287.312

1.60S.957

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

576.240

576.250

575.914

575.914

575.914

495.644

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

2.754.000

2.178.000

1.931.868

1.931.868

1.931.868

1.490.441

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.646.700

2.070.700

1.834.927

1.834.927

1.834.927

1.490.441

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra-graf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

56

02

01

Finanțarea naționala*)

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

56

02

03

Chletuieii neeligibile*)

56

07

Programe Instrumentul de Asistenta pentru

Pre aderare (IPA)

56

07

01

Finanțarea naționala*)

56

07

02

Finanțarea externa nerambursabila

56

07

03

Cheltuieli neeligibile

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

17

Despăgubiri civile

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

125.000

125.000

122.794

122.794

122.794

2.228.070

1.672.730

1.663.854

1.663.854

1.663.854

1.241.861

293.630

272.970

48.279

48.279

48.279

248.580

107.300

107.300

96.94]

96.941

96.941

12.730

12.730

7.756

7.756

7.756

90.670

90.670

85.308

85.308

85.308

3.900

3.900

3.877

3.877

3.877

750.000

500.000

374.593

374.593

374.593

410.958

750.000

500.000

374.593

374.593

374.593

410.958

235.030

126.000

1.518

1.518

1.518

1.645

514.970

374.000

373.075

373.075

373.075

409.313

1.215.000

700.000

558.942

558.942

558.942

379.026

1.050.000

700.000

558.942

558.942

5 5 S. 942

379.026

165.000

1.718.850

1.201.350

889.612

889.612

889.612

102.484

1.718.850

1.201.350

889.612

889.612

889.612

102.484

1.718.850

1.201.350

889.612

889.612

S89.612

102.484

1.508.250

1.158.250

846.596

846.596

846.596

2.655

43.100

43.î 00

43.016

43.016

43.016

54.921

36.882

167.500

8.026

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-32.979

-32.979

-32.979

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-32.979

-32.979

-32.979

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-32.979

-32.979

-32.979

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SE)

-31.125

-31.125

-31.125

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SD)

-1.854

-1.854

-1.854

6602

SANATATE

19.296.550

17.226.080

10.479.931

10.479.931

10.479.931

5.770.837

01

CHELTUIELI CURENTE

18.414.650

15.297.400

9.252.710

9.252.710

9.252.710

4.698.411

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

4.060.000

3.044.980

2.837.622

2.837.622

2.837.622

2.798.709

10

01

Cheltuieli salariate in bani

3.182.110

2.3S6.500

2.1S6.990

2.186.990

2.186.990

2.191.096

10

01

01

Salarii de baza

3.140.110

2.35O.OOO

2.161.310

2.161.310

2.161.310

2.165.416

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

40.000

35.000

25.680

25.680

25.680

25.680

10

01

13

indemnizații de delegare

2.000

1.500

10

03

Contribuții

877.890

658.480

650.632

650.632

650.632

607.613

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

627.040

458.780

458.776

458.776

458.776

458.776

10

03

02

Contribuții dc asigurări de șomaj

16.000

12.000

10.780

10.780

10.780

10.780

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sauatate

166.000

120.500

114.628

114.628

114.628

1 14.628

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6.850

5.200

4.717

4.717

4.717

4.717

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Pao.24

X     —'-T


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

indemnizații

62.000

62.000

61.731

61.731

61.731

18.712

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

3.849.510

3.472.510

1.887.800

1.887.800

1.887.S00

1.899.702

20

01

Bunuri si servicii

149.490

149.490

6.385

6385

6.385

L593

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

149.490

149.490

6.385

6.385

6385

1.593

20

02

Reparații curente

2.779.920

2.479.920

1.222.724

L222.724

1.222.724

1.247.702

20

04

Medicamente si materiale sanitare

23.000

23.000

20

04

01

Medicamente

23.000

23.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

66.190

66.190

11.422

1 1.422

11.422

3.138

20

05

30

Alte obiecte de inventar

66.190

66.190

11.422

11.422

11.422

3.138

20

06

Deplasări, detasari, transferări

103.390

103.390

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

103.390

103.390

20

30

Alte cheltuieli

727.520

650.520

647.269

647.269

647.269

647.269

20

30

04

Chirii

77.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650.520

650.520

647.269

647.269

647.269

647.269

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

3.635.280

2.578.000

41.929

41.929

41.929

51

02

Transferuri de capital

3.635.280

2.578.000

41.929

41.929

41.929

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

3.635.280

2.578.000

41.929

41.929

41.929

56

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.869.860

6.201.910

4.485.359

4.485359

4.485.359

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.869.860

6.201.910

4.485.359

4.485.359

4.485.359


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

01

01

Finanțarea naționala*)

855.320

855.320

678.477

678.477

678.477

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

4.793.570

4.125.620

3.806.880

3.806.880

3.806.880

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

1.220.970

1.220.970

2

2

2

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

881.900

i.928.680

1.227.221

1.227.221

1.227.221

1.072.426

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

881.900

1.928.680

1.227.221

1.227.221

1,227,22J

1.072.426

71

01

Active fixe

8SL900

1.928.680

1.227.221

1.227.221

1.227.221

1.072.426

71

01

01

Construcții

168.380

1.450.160

1.116.072

1.116.072

1.116.072

1.072.426

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

200.000

200.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

513.520

278.520

111.149

111.149

111.149

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

61.280.070

55.715.210

44.185.086

44.185.086

40.878.843

3.306.243

36.823.153

01

CHELTUIELI CURENTE

51.248.340

45.949.620

39.556.674

39.556.674

36.250.431

3.306.243

36.263.542

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

II.2S6.550

8.771.340

8.054.206

8.054.206

7.S27.518

226.688

7.990.455

10

01

Cheltuieli salariale in bani

9.136.080

7.147.320

6.668.523

6.668.523

6.472.521

196.002

6.590.243

10

01

01

Salarii de baza

6.254.040

4.551.440

4.322.228

4.322.228

4.227.580

94.648

4.266.328

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

432.960

402.960

338.270

338.270

332.279

5.991

329.808

10

01

06

Alte sporuri

396.930

299.330

215.097

215.097

209.677

5.420

210.354

10

01

08

Fond de premii

2.800

2.140

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

77.000

71.000

55.272

55.272

53.613

1.659

51.562

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

1.267.550

1.247.250

1.247.246

1.247.246

1.158.962

88.284

1.239.688

10

01

13

Indemnizații de delegare

42.000

54.000

19.785

19.785

19.785

18.953

10

01

16

Alocații pentru locuințe

246.000

187.500

162.687

162.6S7

î 62.687

162.687

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

416.800

331.700

307.938

307.938

307.938

310.863

10

03

Contribuții

2.150.470

1.624.020

1.385.683

1.385.683

1.354.997

30.686

1.400.212

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente i egale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.628.650

1.227.150

1.074.979

1.074.979

1.052.156

22.823

1.063.757

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

39.400

29.470

23.486

23.486

22.961

525

23.221

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

390.170

299.720

261.320

261.320

255.719

5.601

258.038

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

22.790

17.080

13.964

13.964

13.652

312

13.815

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

69.460

50.600

11.934

11.934

10.509

1.425

41.381

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

36.925.290

34.141.7S0

31.482.681

31.482.681

28.403.126

3.079.555

28.234.506

20

01

Bunuri si servicii

2.687.000

2.026.620

1.511.946

1.5! 1.946

1.504.155

7.791

1.457.909

20

01

01

Furnituri de birou

40.180

39.590

33.387

33.387

33.387

32.575

20

01

02

Materiale pentru curățenie

30.700

18.350

11.171

11.171

11.171

9.348

20

01

03

Încălzit, iluminat si forta motrica

390.200

361.000

353.692

353.692

353.692

322.073

20

01

04

Apa, canal si salubritate

46.150

43.150

24.049

24.049

24.049

23.777

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

58.000

48.000

38.545

38.545

38.545

43.828

20

01

06

Piese de schimb

9.960

4.340

4.303

4.303

4.303

4.767

20

01

07

Transport

20.000

5.000

1.400

1.400

1.400

1.400

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

142.320

102.000

97.001

97.001

97.001

95.471

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

870.000

693.000

519.599

519.599

518.775

824

417.778

20

01

30

Alte bunuri sî servicii pentru

întreținere si funcționare

1.079.490

714.190

428.799

42S.799

421.832

6.967

506.892

20

02

Reparații curente

235.000

190.000

185.342

185.342

1S5.342

Î8S.252

20

03

Hrana

175.000

175.000

152.976

152.976

152.976

175.670

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

i 2L

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

03

02

Hrana pentru animale

175.000

175.000

152.976

152.976

152.976

175.670

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

406.380

464.380

350.386

350.386

349.896

490

20

05

30

Alte obiecte de inventar

406.380

464.380

350.386

350.386

349.896

490

20

06

Deplasări, detasari, transferări

216.000

207.000

191.709

191.709

190.653

1.056

178.980

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferări

179.000

172.000

167.929

167.929

166.873

1.056

155.200

20

06

02

Deplasări in străinătate

37.000

35.000

23.780

23.780

23.780

23.780

20

11

Cartî. publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

61

61

61

52

20

13

Pregătire profesionala

9.000

9.000

4.010

4.010

4.010

4.010

20

14

Proiecția muncii

18.500

16.500

13.893

13.893

13.893

13.893

20

30

Alte cheltuieli

33.16S.410

31.043.280

29.072.35S

29.072.358

26.002.140

3.070.218

26.215.740

20

30

01

Reclama si publicitate

12.000

12.000

8.858

8.858

8.858

S.858

20

30

02

Protocol si reprezentare

2.000

2.000

20

30

04

Chirii

96.000

76.000

70.827

70.827

70.827

70.827

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

33.058.410

30,953.280

28.992.673

28.992.673

25.922.455

3.070.218

26.136.055

56

TITLUL Vni PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

3.036,500

3.036.500

19.787

19.787

19.787

38.581

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.996.500

2.996.500

1'5.443

15.443

15.443

38.581

56

01

01

Finanțarea naționala*)

366.950

366.950

770

770

770

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

2.0S5.030

2.085.030

14.651

14.651

14.651

38.559

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

544.520

544.520

22

22

22

22

56

15

Alte programe comunitare finalitate in

perioada 2007-2013

40.000

40.000

4.344

4.344

4.344

56

15

01

Finanțare naționala

10.000

10.000

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

15

02

Finanțarea externa nerambursabila

30.000

30.000

4.344

4.344

4.344

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.031.730

9.765.590

4.700.926

4.700.926

4.700.926

559.611

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

10.03i.730

9.765.590

4.700.926

4.700.926

4.700.926

559.611

71

01

Active fixe

10.031.730

9.765.590

4.700.926

4.700.926

4.700.926

559.611

71

01

01

Construcții

8,096.250

8.096.250

4.244.200

4.244.200

4.244.200

12.685

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

315.835

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

701.000

701.000

53.016

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.234.480

968.340

456.726

456.726

456.726

178.075

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-72.514

-72.514

-72.514

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT] SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-72.514

-72.514

-72.514

85

01

Plăti efectuate in anîi precedenti si

recuperate in anul curent

-72.514

-72.514

-72.514

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SE)

-5.662

-5.662

-5.662

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-66.852

-66.852

-66.S52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

41.177.470

34.654.120

31.037.217

31.037.217

27.637.924

3.399.293

27.473.421

01

CHELTUIELI CURENTE

41.013.450

34.507.100

31.006.804

3!.006.804

27.629.540

3.377.264

27.228.300

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

15.327.990

12.735.220

11.888.749

11.S88.749

10.359.982

1.028.767

10.777.803

10

01

Cheltuieli salariale in bani

12.118.400

10.041.430

9.408.179

9.408.179

8.599.690

808.489

8.524.389

Pag.29

Capi

ii)!

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

01

01

Salarii de baza

5.342.520

4.390.090

4.036.890

4.036.S90

3.699.266

337.624

3.705.117

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

179.230

133.590

99.765

99.765

94.163

5.602

88.154

10

01

06

Alte sporuri

147.5S0

43.730

19.879

19.879

6.310

13.569

16.539

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

9.000

7.450

7.401

7.401

6.401

1.000

6.600

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

6.180,000

5.218.000

5.048.561

5.048.561

4.6IS.60I

429.960

4.548.042

10

01

13

Indemnizații de delegare

7.000

5.000

59

59

59

59

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

253.070

243.570

195.624

195.624

174.890

20.734

159.878

10

03

Contribuții

3.209.590

2.693.790

2.480.570

2.480.570

2.260.292

220.278

2.253.414

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

Stat

2.388.140

2.008.330

1.879.814

1.879.814

1.718.209

161.605

1.703.249

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

63.990

53.010

38.586

38.586

34.876

3.710

36.330

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sa n atate

610.660

508.930

464.960

464.960

424.616

40.344

424.0S7

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

29.300

24.880

13.553

13.553

12.332

1.221

46.990

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

117.500

98.640

83.657

83.657

70.259

13.398

42.758

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.I54.S10

6.269.840

4.817.221

4.817.221

4.475.494

341.727

4.466.407

20

Oi

Bunuri si servicii

1.515.070

1.347.280

906.559

906.559

902.045

4.514

' 869.971

20

01

01

Furnituri de birou

71.480

67.360

51.867

51.867

51.867

53.410

20

01

02

Materiale pentru curățenie

31.560

28.520

21.716

21.716

21.716

21.338

20

01

03

Încălzit, iluminat si foita metrica

346.900

323.550

216.361

216.361

215.952

409

205.542

20

01

04

Apa, canal si salubritate

158.700

152.840

109.404

109.404

108.719

6S5

106.763

20

01

05

Carburanți si îubrifianti

97.800

88.600

73.863

73.863

73.863

65.915

20

01

06

Piese de schimb

47.000

43.500

25.284

25.284

25.284

16.477

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

07

Transport

100.5 70

763 70

65.616

65.616

65.616

61.442

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

222.430

190.900

129.538

129.538

129.538

127.611

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

36.500

34.500

13.817

13.817

13.817

16.576

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

402.530

341.340

199.093

199.093

195.673

3.420

194.897

20

02

Reparații curente

130.350

128.000

96.286

96.286

96.286

96.427

20

03

I-lrana

1.939.310

1.487.500

1.208.219

I.20S.2I9

1.096.145

112.074

1.084.739

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.939.310

1.487.500

1.208.219

1.208.219

1.096.145

112.074

1.084.739

20

04

Medicamente si materiale sanitare

44.800

39.280

21.735

21.735

20.922

813

25.608

20

04

01

Medicamente

37.990

33.600

19.521

19.521

18.708

813

21.902

20

04

02

Materiale sanitare

3.780

3.150

217

217

217

1.743

20

04

04

Dezinfectant!

3.030

2.530

1.997

1.997

1.997

1.963

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

33.430

30.370

18.022

18.022

15.432

2.590

7.680

20

05

01

Uniforme si echipament

500

500

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

500

500

20

05

30

Alte obiecte de inventar

32.430

29.370

18.022

18.022

15.432

2.590

7.680

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

19.000

19.000

2.099

2.099

2.099

2.099

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

11.000

11.000

2.099

2.099

2.099

2.099

20

06

02

Deplasări in strainatatc

8.000

S.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

7.500

7.000

1.566

1.566

1.566

3.526

20

12

Consultanta si expertiza

13.000

13.000

6.662

6.662

6.662

6.662

20

13

Pregătire profesionala

23.330

23.330

11.379

11.379

11.379

11.379

20

14

Proiecția muncii

16.340

15.780

9.578

9.578

9.578

8.775

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la Unele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

\

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

Alte cheltuieli

3.412.680

3.159.300

2.535.116

2.535.116

2.313.380

221.736

2.349.541

20

30

01

Reclama si publicitate

2.300

2.300

20

30

02

Protocol si reprezentare

4.500

4.500

2.028

2.028

2.028

2.028

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

50.3S0

44.500

24.560

24.560

24.560

40.899

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.355.500

3.108.000

2.508.528

2.508.528

2.286.792

221.736

2.306.614

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

745.700

745.700

157.700

157.700

157.700

161.594

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1 95.000

195.000

157.700

157.700

157.700

161.594

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

157.000

157.000

142.641

142.641

142.641

146.536

56

02

03

Chletuîeli neeligibile*)

38.000

38.000

15.059

15.059

15.059

15.058

56

15

Alte programe comunitare finalitate in

perioada 2007-2013

550.700

550.700

56

15

01

Finanțare naționala

58.700

58.700

56

15

02

Finanțarea externa nerambursabila

492.000

492.000

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

17.784.950

14.756.340

14.143.134

14.143.134

12.136.364

2.006.770

11.822.496

57

02

Ajutoare sociale

17.784.950

14.756.340

14.143.134

14.143.134

12.136.364

2.006.770

11.822.496

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

17.784.950

14.756.340

14.143.134

14.143.134

12.136.364

2.006.770

11.822.496

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

164.020

147.020

68.667

68.667

46.638

22.029

245.121

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

164.020

147.020

68.667

6S.667

46.638

22.029

245.121

71

01

Active fixe

164.020

147.020

68.667

68.667

46.638

22.029

245.121

71

01

01

Construcții

55.195

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

91.381

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

28.350

28.350

57.281

Pag. 32

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

7

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

135.670

118.670

68.667

68.667

46.638

22.029

41.264

84

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-38.254

-38.254

-38.254

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-38.254

-38.254

-38.254

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-38.254

-38.254

-38.254

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-38.254

-38,254

-38.254

7000

02

Partea !V-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

1 14.553.070

102.188.760

71.756.293

71.756.293

67.626.595

4.129.698

47.568.390

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

94.830.430

85.031.690

54.599.240

54.599.240

51.357.226

3.242.0 !4

33.230.624

01

CHELTUIELI CURENTE

51.569.390

49.455.220

28.408.407

28.408.407

27.859.071

549,336

19.060.973

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

31.363.180

30.003.670

27.864.590

27.864.590

27.315.254

549.336

18.609.589

20

01

Bunuri si servicii

24.080.040

22.720.530

20.836.524

20.836.524

20.480.843

355.681

16.198.145

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

24.080.040

22.720.530

20.836.524

20.836.524

20.480.843

355.6S1

16.198.145

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44.690

44.690

18.771

18.771

18.771

3.217

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

44.690

44.690

18.771

1S.771

18.771

3.217

20

30

Alte cheltuieli

7.238.450

7.238.450

7.009.295

7.009.295

6.815.640

193.655

2.408.227

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.23S.450

7.238.450

7.009.295

7.009.295

6.815.640

193.655

2.408.227

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

LI SI,800

427.140

427.136

427.136

427.136

427.136

55

01

A. Transferuri interne

1.181.800

427.140

427.136

427.136

427.136

427.136

55

01

13

Programe de dezvoltare

1.181.800

427.140

427.136

427.136

427.136

427.136

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

19.024.410

19.024.410

116.681

116.681

116.6SI

24.248

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

I8.8OS.S9O

I8.S08.890

116.681

116.681

116.681

24.248

56

01

01

Finanțarea naționala*)

4.163.810

4.163.810

18.134

18.134

18.134

296

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

14.407.0S0

14.407.080

98.547

98.547

9S.547

23.952

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

238.000

238.000

56

15

Alte programe comunitare [mantale in

perioada 2007-2013

215.520

215.520

56

15

01

Finanțare naționala

215.520

215.520

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.041.780

18.436.220

15.273.455

15.273.455

12.580.777

2.692.678

11.529.267

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

21.041.780

18.436.220

15.273.455

15.273.455

12.580.777

2.692.67S

11.529.267

71

01

Active fixe

21.041,780

18.436.220

15.273.455

15.273.455

12.5S0.777

2.692.67S

11.529.267

71

01

01

Construcții

16.741.080

14.469.S30

13.038.595

13.038.595

10.612.777

2.425.81 S

11.345.877

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.300.700

3.966.390

2.234.860

2.234.860

1.968,000

266.860

183.390

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.219.260

17.140,250

10.940.384

10.940.384

10.940.384

2.640.384

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.219.260

17.140.250

10.940.384

10.940.384

10.940,384

2.640.384

81

01

Rambursări de credite externe

5.979.010

3.000.000

2.640.384

2.640.384

2.640.384

2.640.384

81

01

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice externe iocale

5.979.010

3.000.000

2.640.384

2.640.384

2.640.384

2.640.384

81

02

Rambursări de credite interne

16.240.250

14.140.250

8.300.000

8.300.000

8.300.000

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

5.840.250

5.840.250

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

10.400.000

8.300.000

8.300.000

S.300.000

8.300.000

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

*■ <!

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7—5-6

8

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-23.006

-23.006

-23.006

85

Titlu! XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-23.006

-23.006

-23.006

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-23.006

-23.006

-23.006

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-23.006

-23.006

-23.006

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.337.766

01

CHELTUIELI CURENTE

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.291.056

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.291.056

20

01

Bunuri si servicii

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.291.056

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

irttretinere si funcționare

19.722.640

17.157.070

17.157.053

17.157.053

16.269.369

887.684

14.291.056

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

46.710

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

46.710

71

01

Active fixe

46.710

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

46.710

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

188.933.850

161.292.920

118.900.936

HS.900.936

112.188.363

6.712.573

112.650.773

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

88.530.200

69.375.730

39.707.296

39.707.296

39.207.296

500.000

42.891.998

01

CHELTUIELI CURENTE

84.141.760

66.987.290

38.457.296

38.457.296

37.957.296

500.000

41.641.998

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40.221.000

37.273.000

37.273.000

37.273.000

36.773.000

500.000

41.557.175

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

29.098.000

26.150.000

26.150.000

26.150.000

25.650.000

500.000

30.434.175

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

40

20

Subvenții pentru compensarea creșterilor ncprcvi zi anale ale preturilor la combustibili

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

43.920.760

29.714.290

1.184.296

1.184.296

1.184.296

84.823

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

43.920.760

29.714.290

1.184.296

î .184.296

i.î 84.296

84.823

56

03

01

Finanțarea naționala*)

18.642.080

II.164.990

56

03

02

Finanțarea externa nerambursabila

16.777.880

10.048.500

955.077

955.077

955.077

56

03

03

Cheltuieli ne eligibile*)

8.500.800

8.500.800

229.219

229.219

229.219

84.823

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.388.440

2.388.440

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.38S.440

2.388.440

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

71

01

Active fixe

4.388.440

2.388.440

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

71

01

01

Construcții

4.388.440

2.3S8.440

1.250.000

L250.000

1.250.000

1.250.000

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

229.100

182.500

168.767

168.767

168.767

170.332

01

CHELTUIELI CURENTE

229.100

182.500

168.767

168.767

168.767

170.332

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

150.000

112.500

104.904

104.904

104.904

106.568

10

01

Cheltuieli salariaie in bani

123.600

89.640

82.066

82.066

S2.066

83.351

10

01

01

Salarii de baza

123.600

89.640

82.066

82.066

82.066

S3.351

10

03

Contribuții

26.400

22.860

22.838

22.838

22.838

23.217

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

19.800

17.020

17.020

17.020

17.020

17.244

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

680

600

596

596

596

648

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sau atare

4.800

4.260

4.254

4.254

4.254

4.565

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

320

280

275

275

275

295

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

800

700

693

693

693

465

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

79.100

70.000

63.863

63.863

63.S63

63.764

20

01

Bunuri si servicii

79.100

70.000

63.863

63.863

63.863

63.764

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

79.100

70.000

63.863

63.863

63.863

63.764

8402

TRANSPORTURI

100.174.550

91.734.690

79.024.873

79.024.873

72.812.300

6.212.573

69.588.443

01

CHELTUIELI CURENTE

75.058.150

70.981.480

64,306.544

64.306.544

58.605.831

5.700.713

62.655.273

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

39.076.670

35.000.000

35.000.000

35.000,000

30.540.395

4.459.605

27.224.033

20

02

Reparații curente

39.076.670

35.000.000

35.000.000

35.000.000

30.540.395

4.459.605

27.224.033

40

TITLUL IV SUBVENȚII

29.300.000

29.300.000

29.300.000

29.300.000

28.058.892

i.241.108

35.428.275

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

29.300.000

29.300.000

29.300.000

29.300.000

28.058.892

1.241.108

35.428.275

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.681.480

6.681.480

6.544

6.544

6.544

2.965

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.681.480

6.681.480

6.544

6.544

6.544

2.965

56

01

01

Finanțarea naționala*)

1.146.480

1.146.480

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

4.2S5.000

4.285.000

6.544

6.544

6.544

2.965

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

■  1.250.000

1.250.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.116.400

20.753.210

14.718.329

14.718.329

14.206.469

511.860

6.933.170

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

25.1 16.400

20.753.210

14.718.329

14.718.329

i 4.206.469

511.860

6.933.170

71

01

Active fixe

25.116.400

20.753.210

14.718.329

14.718.329

14.206.469

51I.S60

6.933.170

Tag-37

- leî-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angaja merit

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

.Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cu unt late

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

01

Construcții

15.289.910

13.502.270

8.646.817

8.646.8 1 7

8.134.957

51 1.860

70.605

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

7.537 550

5.142.000

4.991.969

4.991.969

4.99 l .969

7!

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.288.940

2.108.940

1.079.543

s.079..54 3

1.079.543

6.862.565

9802

EXCEDENT

46.047.044

-46.047.044

46.047.045

9902

DEFICIT

-4.712.870

-4.712.S70


Director Economic


Șef Serviciu Buget


Ec. Sm ar an d a H A R A CIC UEc. Steliana^gJANCIU


TOTAL JUDEȚ
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30092011

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

504.098.160

429.229.210

432.932.316

124.833.689

308.098.627

374.706.257

58.226.059

0002

I. VENITURI CURENTE

488.791.160

414.937.230

418.677.013

124.833.689

293.843.324

360.450.954

58.226.059

0003

A. VENITURI FISCALE

509.802.080

436.098.000

387.282.235

94.907.474

292.374.76!

366.222.019

21.060.216

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

271.790.880

241.881.400

187.478.137

187.478.137

187.478.137

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIG URI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.876.280

1.876.280

684.153

6S4.153

684.153

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.876.280

1.876.280

634.153

684.153

684.153

01

Impozit pc profit dc Ia agenții

economici

1.876.280

1.876.280

684.153

684.153

684.153

0300

02

AI ,2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

269.025.520

239.338.310

186.166.697

186.166.697

186.166.697

0302

IMPOZIT PE VENIT

6.550.320

5.187.740

6.107.176

6.107.176

6.107.176

18

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietarilor imobiliare din

patrimoniu! personal

6.550.320

5.1 S7.740

6.107.176

6.107.176

6.107.176

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

262.475.200

234.150.570

180.059.521

180.059.521

180.059.521

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

26L579.200

233.478.570

179.380.371

179.380.37!

179.380.371

04

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

896.000

672.000

679.150

679.150

679.150

0500

02

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN' CAPITAL

889.080

666.810

627.287

627.287

627.287

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

|

Pag. 2

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasarî realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0502

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

8S9.OSO

666.810

627.2S7

627.287

627.287

50

Alte impozite pe venit, profit si

cistiguri din capital

889.080

666.810

627.2S7

627.287

627.287

0600

02

A2. IMPOZIT PE SALARII

27.476

27.476

27.476

0602

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

27.476

27.476

27.476

02

Cote defalcate din impozitul pe salarii

27.476

27.476

27.476

0700

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

85.647.250

75.780.150

74.929.684

65.827.277

9.102.407

72.373.888

2.555.796

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

85.647.250

75.780.150

74.929.684

65.827.277

9.102.407

72.373.888

2.555.796

01

Impozit si taxa pe clădiri

71.646.080

62.536.640

60.621.502

56.721.429

3.900.073

60.621.502

01

Impozit pe clădiri de la persoane

01

fizice

17.S67.520

16.650.640

16.272.345

15.S23.650

448.695

16.272.345

02

Impozit si taxa pe clădiri de la

02

persoane juridice

53.778.560

45.886.000

44.349.157

40.897.779

3.451.378

44.349.157

02

Impozit si taxa pe teren

8.049.530

7.779.780

9.675.130

9.091.165

583.965

7.1 19.334

2.555.796

01

Impozit pe terenuri de la persoane

01

fizice

3.524.490

3.346.000

5.692.710

5.677.778

14.932

3.136.914

2.555.796

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

02

juridice

4.287.280

4.215.460

3.761.500

3.293.292

468.208

3.761.500

03

Impozitul pe terenul extravilan

237.760

218.320

220.920

120.095

100.825

220.920

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

5.802.840

5.352.130

4.5S3.957

4.5S3.957

4.583.957

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

148.800

111.600

49.095

14.683

34.412

49.095

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICE

151.718.580

117.95!.080

124.249.417

28.797.502

95.451.915

105.772.473

ÎS.476.944

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

118.774.000

89.645.990

83.689.445

83.689.445

83.689.445

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capi-

Sub-

Pa-

Gru- Ar-

toi

capn

ra-

pa / ti-

toi

graf

Titlu col


Ali-

ne-

at


06


Denumire indicator


adaugata pentru finanțarea cheltuie


lilor descentralizate la nivelul


comunelor,orașelor, municipiilor,


sectoarelor si Municipiului București


Sume defalcate din taxa pe valoarea


adaugata pentru echilibrarea bugetelor


locale


1202


ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE


SI SERVICII


07


Taxe hoteliere


1502


TAXE PE SERVICII SPECIFICE


01


50


Impozit pe spectacol;


Alte taxe pe servicii specifice


1602


TAXE PE UTILIZAREA


UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE


DE ACTIVITATI


02


01


01

02


02


Impozit pe mijloacele de transport


Impozit pe mijloacele de transport


deținute de persoane fizice*)


Impozit pe mijloace de transport


deținute persoane de juridice*)


03


50


Taxe si tarife pentru eliberarea de


licențe si autorizații de funcționare


.Alte taxe pe utilizarea bunurilor,


autorizarea utilizării bunurilor sau pe


desfășurare de activitali


ie-

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Ineasari realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedentă

din anul curent

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8-3-6-7

117.625.000

88.558.990

83.476.445

83.476.445

83.476.445

1.1-49.000

1.087.000

213.000

213.000

213.000

1.033.050

777.000

801.039

409.076

391.963

391.963

409.076

1.033.050

777.000

801.039

409.076

391.963

391.963

409.076

528.720

396.720

730.940

574.383

156.557

156.557

574.383

188.050

141.050

730.914

574.383

156.531

156.531

574.383

340.670

255.670

26

26

26

31.382.810

27.131.370

39.027.993

27.814.043

11.213.950

21.534.508

17.493.485

24.714.330

21.962.890

35.635.951

27.808.724

7.827.227

18.147.785

17.488.166

1 1.853.340

11.140.840

27.874.558

27.808.724

65.834

10.386.392

17.488.166

12.860.990

10.822.050

7.761.393

7.761.393

7.761.393

111.970

1 11.970

107

107

107

6.556.510

5.056.510

3.391.935

5.319

3.386.616

3.386.616

5.319


Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia linele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

645.370

485.370

597.52!

255.219

342.302

597.521

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

645.370

485.370

597.52!

255.219

342.302

597.521

50

Alte impozite si taxe

645.370

485.370

597.521

255.219

342.302

597.52!

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

-21.010.920

-21.160.770

31.394.778

29.926.215

1.468.563

-5.771.065

37.I65.S43

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

19.718.250

17.426.290

50.319.019

29.880.159

20.438.860

13.199.232

37.119.787

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

19.685.410

17.401.660

50.302.847

29.880.159

20.422.688

13.183.060

37.119.787

05

Venituri din concesiuni si închirieri

19.685.410

17.401.660

50.302.847

29.880.159

20.422.688

13.183.060

37.119.787

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

32.840

24.630

16.172

16.172

16.172

03

Alte venituri din dobânzi

32.840

24.630

16.172

16.172

16.172

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-40.729.170

-38.587.060

-18.924.241

46.056

-18.970.297

-18.970.297

46.056

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

435.400

376.700

190.688

190.688

190.688

08

Venituri din prestări de servicii

200

200

200

200

200

12

Contribuția persoanelor beneficiare

aie cantinelor de ajutor sociai

435.050

376.350

184.635

1S4.635

184.635

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

150

150

5.853

5.853

5.853

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

4.039.820

3.630.000

1.670.169

1.670.169

1.670.169

02

Taxe extrajudiciare de timbra

4.039.820

3.630.000

1.670.169

1.670.169

1.670.169

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

12.523.440

10.816.640

8.IS7.947

46.056

8.141.891

8.141.891

46.056

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

12.502.200

10.795.400

8.175.044

34.291

8.140.753

8.140.753

34.291

02

Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu întârziere declarației de impozite si taxe

200

200

12.769

1 1.765

1.004

1.004

11.765

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

21.040

21.040

134

134

134

3602

DIVERSE VENITURI

5.000.450

3.800.450

2.526.923

2.526.923

2.526.923

06

Taxe speciale

1.695.075

1.695.075

1.695.075

50

Alte venituri

5.000.450

'  3.800.450

831.S48

831.848

831.848

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-62.72S.280

-57.210.850

-31.499.968

-31.499.968

-31.499.968

01

Donații si sponsorizări

291.000

291.000

290.930

290.930

290.930

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului localfcu semnul minus)

-63.019.280

-57.501.850

-31.790.898

-31.790.898

-31.790.S98

4000

02

IR OPERAȚIUNI FINANCIARE

160.000

160.000

160.000

4002

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

160.000

160.000

160.000

11

Sume din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golurilor temporare

de casa ale secțiunii de funcționare

-sub 30 de zile

160.000

160.000

160.000

4100

02

IV. SUBVENȚII

15.307.000

14.291.980

14.095.303

14.095.303

14.095.303

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.307.000

14.291,980

14.095.303

14.095.303

14.095.303

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

15.307.000

14.291.9S0

14.095.303

14.095.303

14.095.303

32

Subvenții pentru compensarea creșterilor

neprevizionate ale preturilor la

combustibili

11.123.000

11.123.000

H.123.000

11.123.000

11.123.000

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestri ale cumulate

Drepturi constatate

Încasați

realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul cu reni

B

i

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

ca rbun t\combus11b i ii pctro 1 ieri

124.000

124.000

123.303

123.303

123.303

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea snnatalii

4.060.000

3.044.980

2.849.000

2.849.000

2.S49.000Dircctor Economic


Șef Serviciu Buget


Ec.Smaranda HA^tCICU

//^/

&


Ec. Steliana SȚANCIUTOTAL JUDEȚ
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 30092011

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

504.098.160

429.229.210

385.449.679

385.448.519

363.041.990

22.406.529

354.976.572

01

CHELTUIELI CURENTE

481.838.400

412.048.460

374.633.916

374.632.756

352.226,227

22.406.529

352.336.188

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167.715.500

126.684.890

116.182.822

116.182.822

113.752.953

2.429.869

116.270.317

10

01

Cheltuieli salariate in bani

131.136.830

98.572.010

91.474.799

91.474.799

89.548.098

1.926.701

91.561.945

10

0]

01

Salarii de baza

100.028.480

70.571.610

65.931.874

65.931.874

64.666.498

1.265.376

67.355.397

10

01

02

Salarii de merit

80.805

10

01

03

Indemnizație de conducere

65.219

10

01

04

Spor de vechime

374.710

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.012.620

1.747.420

1.493.678

1.493.678

1.482.085

11.593

1.477.293

10

01

06

Alte sporuri

4.243.840

3.429.170

2.329.778

2.329.778

2.310.789

18.989

2.226.783

10

01

08

Fond dc premii

119.790

89.080

86.935

86.935

86.935

10

01

09

Prima dc vacanta

65.000

65.000

58.647

58.647

58.6-47

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

1.720.110

1.264.290

943.534

943.534

940.875

2.659

874.312

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

2.017.020

1.896.330

1.740.005

1.740.005

1.740.005

L613.931

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

7.898.250

6.807.250

6.615.141

6.615.141

6.096.897

518.244

6.088.823

10

01

13

Indemnizații de delegare

103.300

111.670

32.672

32.672

30.501

2.171

33.692

10

01

16

Alocații pentru locuințe

246.000

187.500

162.687

162.687

162.687

162.687

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

12.682.420

12.402.690

12.079.848

12.079.848

12.059.114

20.734

11.208.293

10

03

Contribuții

36.578.670

28.112.880

24.708.023

24.708.023

24.204.855

503.16S

24.708.372

10

03

01

Contribuții dc asigurări sociale de

Stat

27.104.000

20.853.110

18.593.514

18.593.514

18.237.433

356.081

18.658.528

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

736.760

549.110

431.865

431.865

423.255

8.610

443.450

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

7.022.830

5.354.400

4.660.042

4.660.042

4.542.443

117.599

4.660.203

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

accidente de munca si boli profesionale

249.170

215.670

187.112

187.1 12

183.333

3.779

219.420

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

27.900

21.450

21.411

21.411

19.135

2.276

17.165

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.438.010

1.119.140

S14.079

814.079

799.256

14.823

709.606

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

196.001.200

177.324.310

166.976.377

166.975.217

150.746.869

16.228.348

136.776.815

20

01

Bunuri si servicii

79.089.370

70.864.180

67.1 14.300

67.113.142

61.903.073

5.210.069

55.417.558

20

Oi

01

Furnituri de birou

468.540

443.330

417.157

417.157

362.875

54.282

4 ÎS.809

20

01

02

Materiale pentru curățenie

376.100

351.310

311.913

311.913

257.775

54.13S

274.916

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

19.154.710

17.306.549

17.042.240

17.042.240

14.439.311

2.602.929

14.659.610

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.563.400

3.335.890

3.250.356

3.250.356

2.694.734

555.622

2.541.349

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

338.230

309.030

272.903

272.616

272.616

215.858

20

01

06

Piese de schimb

193.900

147.780

109.889

109.889

109.889

87.969

20

01

07

Transport

136.300

97.300

83.130

83.130

83.130

79.077

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

2.002.300

1.705.150

1.591.549

1.590.939

1.395.291

195.648

1.352.260

20

Oi

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.002.440

1.618.390

1.421.734

1.421.734

1.324.995

96.739

1.018.487

20

01

30

Aite bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

50.853.450

45.549.451

42.613.429

42.613.168

40.962.457

1.650.711

34.769.223

20

02

Reparații curente

49.892.200

45.467.680

43.430.394

43.430.394

38.970.789

4.459.605

35.445.540

20

03

Hrana

2.114.390

I.662.5S0

1.361.268

1.361.268

1.249.194

112.074

1.260.409

20

03

01

Hrana pentru oameni

1.939.390

L4S7.580

1.208.292

1.208.292

1.096.218

112.074

I.0S4.739

20

03

02

Hrana pentru animale

175.000

175.000

152.976

152.976

152.976

175.670

20

04

Medicamente si materiale sanitare

728.130

608.710

529.958

529.958

529.145

813

530.223

20

04

01

Medicamente

721.140

602.850

527.572

527.572

526.759

813

526.345

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

04

02

Materiale sanitare

3.960

3.330

389

389

389

1.915

20

04

04

Dez în fee tanti

3.030

2.530

1.997

1.997

1.997

1.963

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.492.990

1.408.580

1.114.630

i. 114.630

917.134

197.496

181.526

20

05

01

Uniforme si echipament

189.500

50.500

49.953

49.953

49.953

• 115.436

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

145.630

145.630

145.127

145.127

145.127

2

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.157.860

1.212.450

919.550

919.550

722.054

197.496

66.088

20

06

Deplasări, detașare transferări

1.179.760

1.168.760

919.739

919.739

862.180

57.559

778.819

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

1.074.760

1.065.760

879.571

879.571

822.012

57.559

738.132

20

06

02

Deplasări in străinătate

105.000

103.000

40.168

40.168

40.168

40.687

20

09

Materiale de laborator

60

60

52

52

52

10

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

39.700

37.150

16.079

16.079

16.079

15.171

20

12

Consultanta si expertiza

13.000

13.000

6.662

6.662

6.662

6.662

20

13

Pregătire profesionala

214.760

180.760

145.586

145.586

102.386

43.200

102.006

20

14

Protecția muncii

253.730

251.170

242.344

242344

191.469

50.875

189.175

20

15

Muniție, iumituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

7.936

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.232.430

1.232.430

1.023.030

1.023.030

964.637

58.393

962.642

20

30

Alte cheltuieli

59.750.680

54.429.250

51.072.335

51.072.333

45.034.069

6.03S.264

41.879.13S

20

30

01

Reclama si publicitate

28.300

26.300

17.596

17.596

17.596

17.578

20

30

02

Protocol si reprezentare

1 16.500

116.500

7.018

7.018

7.018

14.019

20

30

03

Prime de asigurare non-viala

102.190

S9.310

57.425

57.425

57.425

73.765

20

30

04

Chirii

4.726.780

3.883.760

3.830.215

3.830.215

1.493.278

2.336.937

2.081.954

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

54.776.910

50.313.380

47.160.081

47.160.079

43.458.752

3.701.327

39.691.822

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

23.830.750

20.941.920

8.022.591

8.022.591

8.022.157

434

7.888.669

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

19.502.920

17.166.920

6.292.142

6.292.142

6.291.708

434

6.15S.220

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

14.S 16.550

12.4S0.550

6.292.142

6.292.142

6.291.708

434

6.158.220

30

01

02

Dobânzi aferente creditelor interne

garantate

4.686.370

4.686.370

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

3.080.910

2.675.000

1.003.542

1.003.542

1.003.542

1.003.542

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

675.000

675.000

30

02

03

Dobânzi aferente creditelor exteme

garantate si/sau directe

subimprumutate

2.405.910

2.000.000

1.003.542

1.003.542

1.003.542

1.003.542

30

03

Alte dobânzi

1.246.920

1.100.000

726.907

726.907

726.907

726.907

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

1.246.920

1.100.000

726.907

726.907

726.907

726.907

40

TITLUL IV SUBVENȚII

69.521.000

66.573.000

66.573.000

66.573.000

64.831.892

1.741.108

76.985.450

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

58.39S.000

55.450.000

55.450.000

55.450.000

53.708.892

1.741.108

65.862.450

40

20

Subvenții pentru compensarea

creșterilor nepre vizionate ale

preturilor la combustibili

11.123.000

11.123.000

11.123.000

11.123.000

î 1.123.000

11.123.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

.ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

Transferuri curente

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

01

Transferuri către instituții publice

2.87 i.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

i 8.534.950

15.256.340

14.517.727

14.517.727

12.510.957

2.006.770

12.233.454

57

02

Ajutoare sociale

18.534.950

15.256.340

14.517.727

14.517.727

12.510.957

2.006.770

12.233.454

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

18.019.980

f 4.882.340

14.144.652

14.144.652

12.137.882

2.006.770

11.824.141

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

514.970

374.000

373.075

373.075

373.075

409.313

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.364.000

2.S49.000

1.068.068

1.068.068

1.068.068

888.152

59

01

Burse

1.050.000

700.000

558.942

558.942

558.942

379.026

59

02

Ajutoare pentru daune provocate de

calamitati naturale

1.204.000

1.204.000

59

17

Despăgubiri civile

1.110.000

945.000

509.126

509.126

509.126

509.126

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.259.760

17.180.750

10.940.384

10.940.384

10.940.384

2.640.384

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.259.760

17.180.750

10.940.384

10.940.384

10.940.384

2.640.384

81

01

Rambursări de credite externe

6.019.510

3.040.500

2.640.384

2.640.384

2.640.384

2.640.384

81

01

02

Rambursări de credite externe din

fondul de garantare

40.500

40.500

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

5.979.010

3.000.000

2.640.384

2.640.384

2.640.384

2.640.384

81

02

Rambursări de credite înteme

16.240.250

14.140.250

8.300.000

8.300.000

8.300.000

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

5.840.250

5.840.250

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

10.400.000

8.300.000

8.300.000

8.300.000

8.300.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-124.621

-124.621

-124.62!

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-124.621

-124.62!

-124.621

85

01

Plăti efectuate în anii precedenti si

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

recuperate in anul curent

-124.621

-124.621

-124.621

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-124.621

-124.621

-124.621

5100 02 -

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

(56.190.140

53.475.660

34.285.864

34.285.864

33.303.760

982.104

35.101.668

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

39.130.640

29.905.230

24.958.786

24.958.786

23.977.116

981.670

25.909.993

01

CHELTUIELI CURENTE

39.130.640

29.905.230

24.985.360

24.985.360

24.003.690

981.670

25.909.993

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.134.960

15.385.550

12.718.772

12.718.772

12.345.363

373.409

13.969.220

10

01

Cheltuieli salariate in bani

17.295.700

12.001.800

9.980.677

9.980.677

9.705.633

275.044

11.028.710

10

01

01

Salarii de baza

15.217.610

10,425.840

9,309.272

9.309.272

9.123.334

185.938

10.522.336

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

25.000

25.000

24.144

24.144

24.144

10

01

06

Alte sporuri

1.449.000

1.086.750

245.271

245.271

245.271

245.869

10

01

08

Fond de premii

116.990

86.940

86.935

86.935

86.935

10

01

09

Prinsa de vacanta

65.000

65.000

58.647

58.647

58.647

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

374.800

266.100

248.580

248.580

248.580

254.897

10

01

13

Indemnizații de delegare

47.300

46.170

7.828

7.828

5.657

2.171

5.608

10

03

Contribuții

4.839.260

3.383.750

2.73S.095

2.738.095

2.639.730

98.365

2.940.510

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

3.5414 70

2.477.920

2.024.377

2.024.377

1.968.676

55.701

2.203.001

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

95.020

60.850

48.367

48.367

46.922

1.445

61.753

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale de

sanatatc

979.930

663.510

535.091

535.091

496.553

3S.53S

576.S7I

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2S.530

18.310

14.622

14.622

14.217

405

16.177

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

25.800

19.350

19.350

19.350

17.074

2.276

17.165

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

168.810

143.810

96.288

96.288

96.288

65.543

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

I6.050.6S0

13.574.680

11.757.462

11.757.462

11.149.201

608.261

11.431.647

20

01

Bunuri si servicii

4.558.060

3.750.250

3.275.967

3.275.967

2.876.976

398.991

2.768.413

20

01

01

Furnituri de birou

132.140

112.140

111.202

111.202

96.966

14.236

114.368

20

01

02

Materiale pentru curățenie

76.500

68.500

44.762

44.762

44.156

606

24.368

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

678.000

608.000

522.314

522.314

430.025

92.289

4] 1.466

20

01

04

Apa, canal si salubritate

95.000

82.500

68.498

68.498

54.568

13.930

50.073

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

49.470

39.470

31.265

31.265

31.265

24.113

20

01

06

Piese de schimb

98.000

61.000

43.8 85

43.885

43.885

48.11 1

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

953.100

758.100

739.008

739.008

624.949

114.059

579.746

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.475.850

2.020.540

1.715.033

1.715.033

1.551.162

163.871

j .516.168

20

02

Reparații curente

1.350.000

1.350.000

606.369

606.369

606.369

530.255

20

04

Medicamente si materiale sanitare

659.040

545.140

506.949

506.949

506.949

503.179

20

04

01

Medicamente

659.040

545.140

506.949

506.949

506.949

503.179

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

133.850

133.850

48.521

48.521

44.763

3.758

17.122

20

05

30

Alte obiecte de inventar

133.850

133.850

48.521

48.521

44.763

3.758

17.122

20

06

Deplasări, detasari, transferări

672.890

582.890

499.804

499.804

499.804

503.475

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

612.890

522.890

483.416

483.416

483.416

4S6.568

20

06

02

Deplasări in străinătate

60.000

60.000

16.388

16.388

16.388

16.907

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

17.000

15.000

9.649

9.649

9.649

10.808

20

13

Pregătire profesionala

93.950

73.950

66.468

66.468

23.268

43.200

23.265

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

7=5-6

8

derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

i .220.600

1.220.600

1.017.591

l .017.591

959.198

58.393

957.203

20

30

Alte cheltuieli

7.345.290

5.9O3.OOO

5.726.144

5.726.144

5.622.225

103.919

6.117.927

20

30

01

Reclama si publicitate

14.000

12.000

8.738

8.738

8.738

8.720

20

30

02

Protocol si reprezentare

î 10.000

1 10.000

4.990

4.990

4.990

11.991

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

34.000

27.000

22.646

22.646

22.646

22.647

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.1S7.290

5.754.000

5.689.770

5.689.770

5.585.851

103.919

6.074.569

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

945.000

945.000

509.126

509.126

509.126

509.126

59

17

Despăgubiri civile

945.000

945.000

509.126

509.126

509.126

509.126

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-26.574

-26.574

-26.574

85

Titlu! XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-26.574

-26.574

-26.574

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-26.574

-26.574

-26.574

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-26.574

-26.574

-26.574

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.228.750

2.628.510

1.304.487

1.304.487

1.304.487

1.303.006

01

CHELTUIELI CURENTE

3.188.250

2.588.010

L304.487

1.304.487

1.304.487

1.303.006

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

317.250

169.010

11.156

1 1.156

11.156

9.675

20

01

Bunuri si servicii

312.450

165.400

8.044

8.044

8.044

7.681

20

01

01

Furnituri de birou

2.000

1.500

1.498

1.498

1.498

l .498

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.600

1.200

1.077

1.077

1.077

1.077

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.000

500

425

425

425

425

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7—5-6

8

20

01

04

Apa, canal si salubritate

600

450

372

372

372

372

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.800

1.500

1.273

1.273

1.273

1.273

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300

250

243

243

243

243

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

305.150

160.000

3.156

3.156

3.156

2.793

20

02

Reparații curente

2.000

1.500

1.444

1.444

1.444

1.444

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.400

1.050

1.039

1.039

1.039

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.400

1.050

1.039

1.039

1.039

20

11

Carii, publicații sî materiale

documentare

200

150

79

79

79

20

30

Alte cheltuieli

i.200

910

550

550

550

550

20

30

04

Chirii

700

530

518

518

518

518

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

500

380

32

32

32

32

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

Transferuri curente

2.871.000

2.419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.871.000

2,419.000

1.293.331

1.293.331

1.293.331

1.293.331

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

40.500

40.500

SI

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

40.500

40.500

81

01

Rambursări de credite externe

40.500

40.500

81

01

02

Rambursări de credite externe din

fondul de garantare

40.500

40.500

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

23.830.750

20.941.920

8.022.59 3

8.022.591

8.022.157

434

7.88 S.669

Pag.10

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1