Hotărârea nr. 369/2011

369/25.10.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita a cladirii Palatul Culturii din Timisoara în favoarea Teatrului National "Mihai Eminescu", Operei Nationale Române Timisoara, Teatrului German de Stat Timisoara si Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timisoara
Hotararea Consiliului Local 369/25.10.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita a cladirii Palatul Culturii din Timisoara în favoarea Teatrului National "Mihai Eminescu", Operei Nationale Române Timisoara, Teatrului German de Stat Timisoara si Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-20757/25.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisie pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea inregistrata cu nr.SC2011-20757/20.09.2011 de catre Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara, Opera Nationala Romana Timisoara, Teatrul German De Stat şi Teatrul Maghiar De Stat "Csiky Gergely" ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosinta gratuita a cladirii Palatul Culturii din Timisoara în favoarea Teatrului National "Mihai Eminescu" Timisoara, Operei Nationale Române Timisoara, Teatrului German de Stat Timisoara si Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely";
În baza art.36 alin. (2) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În baza art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.189/31.05.2011, in sensul ca prelungirea dreptului de folosinta gratuita se incheie printr-un contract de comodat pe 29 de ani, ce constituie Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, protocolul incheiat in baza Hotărârii Consiliului Local nr.24/1999 precum si orice alt inscris privitor la administrarea imobilului, inchirierea sau concesiunea acestuia, vor inceta si nu vor mai produce efecte intre parti.

Art.3: Contractul de comodat va fi incheiat doar dupa ce comodatarii (locatarii) imobilului, vor prezenta o cerere de renuntare la spatiul folosit in baza protocolului incheiat in temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.24/1999.

Art.4: Se aproba Contractul cadru de comodat, avand ca obiect "cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a cladirii Palatului Culturii din Timişoara, inscrisa in C.F. nr.1 Timisoara, cu nr.top 249, proprietatea Municipiului Timisoara, atribuita prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/23.02.1999, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.97/03.05.2001si Hotărârea Consiliului Local nr.189/31.05.2011", ce constituie Anexa nr.1 si care face parte integranta din prezenta hotarare.
Contractul va fi incheiat dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, pe o perioada de 29 de ani, intre Municipiul Timisoara in calitate de comodant si Teatrul Naţional Mihai Eminescu Timişoara, Opera Nationala Romana Timisoara, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" in calitate de comodatari.

Art.5: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.189/31.05.2011, raman nemodificate.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Fiscale;
- Teatrului National "Mihai Eminescu" Timisoara;
- Operei Nationale Române Timisoara;
- Teatrului German de Stat Timisoara;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timisoara;
- Mass -media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD

Nr. SC2011-20757/25.10.2011

APROBAT PRIMAR,

DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind modificarea HCL nr.189/31.05.2011 privind prelungirea dreptului de folosința gratuita a cladirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului National "Mihai Eminescu", Operei Nationale Române Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara si Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timișoara

Prin HCL nr.189/2011 s-a aprobat prelungirea dreptului de folosința gratuita a cladirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului National "Mihai Eminescu" Timișoara, Operei Nationale Române Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara si Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timisoara pe o perioada de 29 de ani, începând cu data expirarii perioadei stabilite prin Hotarârea Consiliului Local nr. 24/23.02.1999.

Prin adresa cu nr.SC2011-20757/20.09.2011cei patru titulari cer incheierea unui contract de comodat in vederea primirii unor fonduri de la Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in vederea reparatiilor interioare exterioare si a acoperisului cladirii in cauza, fonduri ce vor fi primite numai cu conditia sa existe acest contract de comodat.

Mentionam ca pana in prezent nu s-a mai incheiat un alt contract de comodat, care sa aiba acelasi obiect.

Fata de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Modificarea art 1 din HCL nr.189/31.05.2011, in sensul ca prelungirea dreptului de folosinta gratuita se incheie printr-un contract de comodat pe 29 de ani, ce constituie anexa 1, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

La data intrarii in vigoare a hotararii, protocolul incheiat in baza HCL nr.24/1999 precum si orice alt inscris privitor la administrarea imobilului, inchirierea sau concesiunea acestuia, vor inceta si nu vor mai produce efecte intre parti.

Contractul de comodat va fi incheiat doar dupa ce comodatarii (locatarii) imobilului, vor prezenta o cerere de renuntare la spatiul folosit in baza protocolului incheiat in temeiul HCL nr.24/1999.

Aprobarea contractului cadru de comodat, avand ca obiect ,, cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință a cladirii Palatului Culturii din Timișoara, inscrisa in C.F. nr.1 Timisoara, cu nr.top 249, proprietatea Municipiului Timisoara, atribuita prin H.C.L. nr.24/23.02.1999, modificata prin H.C.L. nr.97/03.05.2001si H.C.L. nr.189/31.05.2011’’, ce va constitui anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local.

Contractul va fi incheiat dupa intrarea in vigoare a hotararii, pe o perioada de 29 de ani, intre Municipiul Timisoara in calitate de comodant si Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara, Opera Nationala Romana Timisoara, Teatrul German De Stat, Teatrul Maghiar De Stat ,,Csiky Gergely in calitate de comodatari.

VICEPRIMAR,                                        DIRECTOR,

ING. ADRIAN ORZA                                  Ec. MARTIN STAIA

SEF BIROU,

IN G. MARIUS VOICU

CONSILIER,

EC. LAURA KOSZEGI

AVIZAT JURIDIC,

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ - COMODAT nr.........data....................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.C.D.Loga nr.1, reprezentată prin Primar dr.ing.Gheorghe Ciuhandu, si Director Economic Ec. Smaranda Haracicu, în calitate de COMODANT, pe de o parte și

 • 1.2. TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str.Mărășești nr.2, CIF 248530, reprezentată prin Dl. Ion Rizea-Director Adjunct,

OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str.Marasesti nr.2, CIF 4250751 reprezentata prin Dl.Nova Bataniat-Director Adjunct, TEATRUL GERMAN DE STAT, cu sediul in Timisoara, str.Marasesti nr.2, CIF 5016490 reprezentata prin Dl.Varsandan Lucian-Director, TEATRUL MAGHIAR DE STAT ,,CSIKY GERGELY’’, Timisoara, str.Alba Iulia nr.2, CIF 2491141 reprezentata prin Dl.Balazs Attila-Director, în calitate de COMODATARI, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat):

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie: cedarea de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință a cladirii Palatului Culturii din Timișoara, inscrisa in C.F. nr.1 Timisoara, cu nr.top 249, proprietatea Municipiului Timisoara, atribuita prin H.C.L. nr.24/23.02.1999, modificata prin H.C.L. nr.97/03.05.2001, H.C.L. nr.189/31.05.2011 si HCL.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Termenul prezentului contract este de la data de pana la data de, dată

la care bunul va fi predat comodantului.

 • 3.2. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului

 • a) . să rezilieze contractul, în cazul în care comodatarul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

 • b) . comodantul are dreptul să denunțe în mod unilateral contractul de comodat, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • c) . comodantul are dreptul să inspecteze bunul precum și modul în care comodatarul își respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a comodatarului în termen de 15 zile, de către reprezentanții comodantului;

 • d) . comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de comodat, cu notificarea prealabilă a comodatarului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 4.2. Drepturile comodatarului

 • a) . să i se asigure de către comodant folosința bunului pe toată durata contractului;

 • b) . să ceară restituirea sumelor plătite de acesta pentru conservarea bunului;

 • c) . să rețină bunul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului;

 • 4.3. Obligațiile comodantului

 • a) . restituirea cheltuielilor făcute de comodatar, în vederea conservării lucrului, dacă cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării lucrului au caracter extraordinar, necesar și foarte urgent;

 • b) .  despăgubirea comodatarului pentru daunele provocate de viciile lucrului, dacă el avea

cunoștință de ele și nu le-a adus la cunoștință comodatarului, fiind deci în culpă.

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) . să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

 • b) . să folosească lucrul potrivit destinației sale;

 • c) . să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;

 • d) . să nu transmită folosința bunului asupra altei persoane - indiferent cu titlu oneros (locațiune) sau cu titlu gratuit (comodat), sau să se asocieze cu alte persoane fizice sau juridice;

 • e) . să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract ;

 • f) . să solicite acordul scris al comodantului pentru efectuarea oricăror modificări aduse ;

 • g) . la încetarea contractului, să pună la dispoziția comodantului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi ridicate, iar contravaloarea lor neputând fi solicitată;

 • h) . dacă bunul împrumutat a fost deteriorat din culpa comodatarului, el este obligat să-l restituie în natură sau să achite contravaloarea lui;

 • i) . la încetarea contractului de comodat prin ajungere la termen comodatarul este obligat să restituie comodantului, în deplina proprietate in mod gratuit și libere de orice sarcini, bunul împrumutat precum și toate investițiile, îmbunătățirile, construcțiile efectuate.

 • j) . comodatarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunului ( materiale cu regim special, conditii de siguranta în exploatare, protecția mediului, etc)

 • k) . la incetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, comodatarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului, în conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de către comodant.

 • l) . comodatarul este obligat să continue exploatarea bunului, în noile conditii stabilite de comodant, în mod unilateral, potrivit art. 4.1. lit. (d) din prezentul contract de comodat, fara a putea solicita încetarea acestuia.

 • V. RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

 • - întrebuințarea acestuia contrar destinației sale;

 • - folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • - dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii acestuia.

 • 5.2. În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar, contractul se desființează de plin drept fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă;

 • c) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • d) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre comodant; In aceasta situatie de incetare a contractului nu se percep daune;

 • e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului sau in cazul imposibilitatii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despagubiri;

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 7.1.   Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • 7.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • VIII. LITIGII

 • 8.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1. Prezentul contract a fost încheiat în cinci exemplare, din care unul pentru comodant.

  SERVICIUL JURIDIC


  COMODANT

  COMODATAR,

  MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

  TEATRUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ’ TIMISOARA

  DIRECTOR ADJUNCT

  ION RIZEA

  VICEPRIMAR

  Ing. ADRIAN ORZA

  OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA DIRECTOR ADJUNCT NOVA BATANIAT

  DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR

  EC. SMARANDA HARACICU

  TEATRUL GERMAN DE STAT TIMISOARA DIRECTOR VARSANDAN LUCIAN

TEATRUL MAGHIAR DE STAT ,,CSIKY GERGELY’’ DIRECTOR BALAZS ATTILA

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR EC. MARTIN STAIA

ȘEF BIROU LICITATII CONTRACTE SAD ING. MARIUS VOICU

CONSILIER, EC. LAURA KOSZEGI