Hotărârea nr. 368/2011

368/25.10.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Rozalia nr.1, la preţul de 1.350.000 lei
Hotararea Consiliului Local 368/25.10.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Rozalia nr.1, la preţul de 1.350.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 23669/24.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-2866/09.05.2011 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timişoara;
În baza art. 17 alin 1 din Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (6) lit. a) pct.1, şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timişoara str. Rozalia nr.1, înscris în C.F. nr.402192 (conversie a C.F. nr.5735-Timişoara), nr. topo.11809, la preţul de 1.350.000 lei.

Art. 2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.225/28.06.2011 - privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii achiziţionării imobilului din str. Rozalia nr.1, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă-Timişoara .

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timişoara;
- d-nei Mihai Monica;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011- din 24.10.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, str. Rozalia nr.1, la prețul de 1.350.000 lei.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.3172 din 09.05.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu, cu nr.DP2011-2866 din 09.05.2011, prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgență-Timișoara, ne înștiințează că dorește să se achiziționeze imobilul situat în str. Rozalia nr.1, în virtutea dreptului de preemțiune al locatarului, conform prevederilor art.17, pct.1, din Legea 10/2001-republicată, în vederea continuării activității, menționând că, funcționează în imobil respectiv, sub calitatea de chiriași, în baza Contractului de Închiriere nr.5/02.02.2009;

Având în vedere adresele nr.3150 și 3151 din 06.05.2011, înregistrate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență-Timișoara, de către Mihai Monica, în calitate de proprietar și de către Stroia Mihai, în calitate de mandatar al fostului proprietar, Schultz Agnes, din care rezultă că, sunt de acord să negocieze și să încheie o tranzacție, prin care să transmită dreptul de proprietate, asupra imobilului situat în str. Rozalia nr.1, către Spitalul Clinic Municipal de Urgență-Timișoara ;

Având în vedere adresa nr.1963 din 06.05.2011, prin care ni se comunică că, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență-Timișoara, a hotărât ca, fiind necesară achiziționarea imobilului respectiv, în vederea continuării activității ;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timișoara str. Rozalia nr.1, înscris în C.F. nr.402192(conversie a C.F. nr.5735-Timișoara), nr. topo.11809, la prețul de 1.350.000 lei.

Revocarea Hotărârii nr.225/28.06.2011, prin care Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a împuternicit Comisia de Negociere cu Terți, să negocieze prețul de achiziție a imobilului.

DIRECTOR,          ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE,

Ec. Martin Staia                     Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,