Hotărârea nr. 367/2011

367/25.10.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, la preţul de 1.000.000 euro
Hotararea Consiliului Local 367/25.10.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, la preţul de 1.000.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011- 23668/24.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-5056/10.08.2011 a numiţilor Neamţiu Floare şi Neamţiu Stefana Ioana;
În baza art. 17 alin 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (6) lit. a) pct.1, şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, înscris în C.F. nr. 407600 (conversie a C.F. nr.5599-Timişoara), nr. topo.11808, la preţul de 1.000.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Neamţiu Floare şi Neamţiu Stefana Ioana;
- Spitalului Clinic Minicipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011 din 24.10.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, la prețul de 1.000.000 euro.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-5056 din 10.08.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către Neamțiu Florea și Ciortea-Neamțiu Ștefana-Oana, prin avocat Vanciu Vasile, solicitând ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, înscris în C.F. nr.407600 (conversie a C.F. nr.5599-Timișoara), nr. topo.11808;

Având în vedere adresa nr.6590 din 11.10.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență-Timișoara sub nr. CD2011-579 din 11.10.2011, prin care ne înștiințează că, este necesar și oportun achiziția imobilului din B-dul M. Viteazu nr.26, în care funcționează Clinica de Oncologie Medicală, o secție care deservește un număr important de pacienți, atât din județul nostru cât și din județele limitrofe;

Având în vedere adresa nr.1605 din 04.08.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, inclus în Ansamblul urban ”B-dul Mihai Viteazu”, cod TM-a-B-06110, poz.121, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 29.09.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat B-dul M. Viteazu nr.26;

Având în vedere adresa nr.DP2011-5056 din 03.10.2011, prin care ni se comunică că, solicitarea petenților a fost analizată în ședința comisiilor și prezentată în plenul Consiliului Local, care a solicitat întocmirea unui proiect de hotărâre, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Cod FP 53-01, ver.1

PROPUNE:

Emiterea unei hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr.26, înscris în C.F. nr. 407600 (conversie a C.F. nr.5599-Timișoara), nr. topo.11808, la prețul de 1.000.000 euro;

DIRECTOR, Ec. Martin Staia

p.ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Călin-Nicușor Pîrva

AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver.1