Hotărârea nr. 366/2011

366/25.10.2011 privind aprobarea suplimentării numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" prin înfiinţarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumaţi în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 366/25.10.2011
privind aprobarea suplimentării numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" prin înfiinţarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumaţi în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-23580/24.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii, modificată;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 23/26.01.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost - beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 305/29.07.2010 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1. - "Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În conformitate cu adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala - Regiunea de Vest nr. DD2002/13.10.2011 privind realizarea indicatorilor prevăzuţi în cererea de finanţare depusă spre evaluare către OI ADR Vest la data de 08.05.2009 privind proiectul Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului "Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara";
Având în vedere adresa nr. 6180/19.10.2011 din partea conducerii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara pentru înfiinţarea unui număr de 15 posturi în cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara în vederea realizării indicatorilor tehnico-economici asumaţi prin cererea de finanţare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit.a), pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă suplimentarea numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeş", Timişoara" prin înfiinţarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumaţi în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" după cum urmează: 1 medic specialist, 4 medici primari, 7 asistenţi medicali, 3 personal auxiliar.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, Direcţia Dezvoltare şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ÎN PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

ROMÂNIA                                                        Se aprobă,

JUDEȚUL TIMIȘ                                            PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE                          Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. SC2011-23580/24.10.2011

REFERAT

privind aprobarea suplimentării numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeș", Timișoara" prin înființarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumați în cadrul proiectului

"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. VictorBabeș", Timișoara"

Programul Operațional Regional 2007-2013, prin Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1, sprijină implementarea strategiei naționale în domeniul sănătății, pentru eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea și dotarea infrastructurii spitalicești, precum și prin reabilitarea și echiparea ambulatoriilor.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 11/27.01.2009 s-a aprobat proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara" și cheltuielile aferente acestuia, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiții, modificată ulterior prin HCL nr. 23/26.01.2010 și prin HCL nr. 305/29.07.2010.

Spitalul „Dr.Victor Babeș” Timișoara este un Spital Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, cu profil unic în Regiunea de Vest. Prin specificul activității sale, spitalul are adresabilitate regională, deservind populația județului Timiș și a județelor limitrofe din vestul țării. Ambulatoriul actual al spitalului este prea mic, dotat nesatisfăcător, motiv pentru care prin implementarea proiectului, acesta s-a reabilitat și modernizat, iar actul medical se va putea desfășura în condiții de calitate.

Prin cererea de finanțare, Municipiul Timișoara în calitate de beneficiar și-a asumat obligativitatea îndeplinirii tuturor indicatorilor tehnico-economici prevăzuți acolo, astfel încât până la finalizarea proiectului toți aceștia trebuind să fie îndepliniți corespunzător. Astfel, unul dintre indicatori este acela de a înființa 15 noi locuri de muncă în cadrul ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara, după cum urmează: 1 medic specialist, 4 medici primari, 7 asistenți medicali, 3 personal auxiliar.

Pe suprafața ambulatoriului de specialitate, au fost dezvoltate 5 cabinete medicale nou înființate din care 4 la pneumologie și un cabinet la boli infecțioase, restul încăperilor existente fiind doar reabilitate și modernizate, medicii existenți în spital neputând prelua și activitatea curentă din cadrul ambulatoriului în condiții optime.

Anterior reabilitării ambulatoriului, în aceste cabinete, activitatea medicală s-a desfășurat de către medicii din cadrul secțiilor clinice din spital. In ambulatoriul de boli infecțioase activitatea medicala s-a desfășurat de către personalul mediu sanitar angajat al spitalului pe cabinete (3 asistente) iar la pneumologie era dirijat personal mediu sanitar din cadrul secțiilor clinice ale spitalului, această suprapunere de personal având evident repercusiuni asupra calității actului medical. Întrucât prin proiect s-a extins ambulatoriul atât ca suprafață cât și ca activitate și s-au achiziționat echipamente medicale performante, s-a estimat o creștere semnificativă a numărului pacienților acestui ambulatoriu, fiind imperios necesară înființarea unui număr de 15 noi posturi, pentru desfășurarea corespunzătoare a actului medical din ambulatoriu. În vederea satisfacerii nevoilor acestora, dar și pentru creșterea calității actului medical, în proiect s-au prevăzut angajarea de personal medical și auxiliar suplimentar, nerespectarea indicatorilor putând duce la penalități.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:


1. aprobarea suplimentării numărului de personal din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie " Dr. Victor Babeș", Timișoara" prin înființarea a 15 noi locuri de muncă, în vederea îndeplinirii indicatorilor tehnico-economici asumați în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș", Timișoara", după cum urmează: 1 medic specialist, 4 medici primari, 7 asistenți medicali, 3 personal auxiliar.

Director executiv Direcția Dezvoltare

Șef Serviciul Resurse Umane

Rodica Aurelian


Arh. Aurelia Junie

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Cons. Andreea Bălan

Avizat juridic

Cons. Jur. Sorin Chira