Hotărârea nr. 365/2011

365/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala, gard", str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 365/25.10.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala, gard", str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011- 019843/13.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 23/08.09.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,"Construire locuinta unifamiliala, gard", str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara, având ca beneficiar pe SABADAC BARTA IULIANA, întocmit conform Proiectului nr. 55/2010, realizat de S.C. ROTH & ROSU S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P (regimul de înălţime de max. admis conform P.U.G. - P+2E), acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-000814/31.03.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max propus de 24,2%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max propus de 0,24, spaţii verzi de min 5% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4722/27.06.2011

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala, gard", str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie. Terenul studiat în suprafaţă totală de 922 mp, este inscris in CF nr. 425261, Timisoara (CF vechi nr. 1838), avand nr. top 1307/633/a, 1306/633/2, teren cu casa, fiind proprietatea beneficiarului SABADAC BARTA IULIANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinta unifamiliala, gard", str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Compartimentul Control Intern;
- Beneficiarului SABADAC BARTA IULIANA;
- Proiectantului S.C. ROTH & ROSU S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Denumire proiect : P.U.D. Construire

proiect numar : 55 / 2010


Casa unifamiliala P , gard

Beneficiar : SABADAC BARTA IULIANA

MEMORIUL JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de recunoastere a documentatiei :

 • - denumire proiect : P.U.D. construire locuinta unifamiliala P ;

 • - amplasament : Timisoara , str. Martir Ioan Ciordas , nr. 13 ( fosta str. Avantul ) ;

 • - beneficiar : Sabadac Barta Iuliana

Adresa : Timisoara , str . Martir Ioan Ciordas , nr. 13 ;

 • -  proiectant general : s.c. RORH & ROSU s.r.l. ,

Timisoara , str. Florimund Mercy , nr. 2 , et. 4 , ap. 15

Tel: 0256 434728

Aut : J 35 / 3224 / 93 ;

 • -  numar proiect : 55

 • -   data elaborarii : 2010 - 2011 .

 • 1.2. Obiectul lucrarii :

La solicitarea beneficiarului Sabadac Barta Iuliana se intocmeste Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul situate in Timisoara , str. Martir Ioan Ciordas , nr. 13 , teren identificat cu C.F. nr.: 1838 CHISODA , si nr. Top.: 1307 / 633/a , 1306/633/2 .

Pe terenul sus-mentionat se doreste construirea unei locuinte unifamiliale in regim P ( parter ) Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile din legislatie :

 • -  Codul Civil

 • -  L 350 / 2001 = Amenajarea teritoriului si Urbanismul , complectata prin L 242 /2009;

 • -  L 50 /1991 , modificata cu L 453 / 2001 ;

 • -  HGR 525 / 1996 , republicata 2002 = Regulamentul General de Urbanism ;

 • -  O 536 / 1997 = Ordin al ministrului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de Igiena si recomandarilor privind modul de viata al populatiei ;

 • -  L 114 / 1996 = Legea locuintei ;

 • -  GHID privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu _ Indicativ GM - 009 - 2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 37/N/08.06.2000

 • -  P.U.G. Timisoara = Documentatia de Urbanism nr. 157 / 2002 , faza PUG , aprobata prin HCLT nr. 157 / 2002 , prelungit prin HCLT 139 / 2007 .

Continutul P.U.D. a fost adaptat la particularitatile obiectivului - locuinta - prin urmatoarele :

 • -   distante fata de limita de proprietate

 • -   asigurare acces auto si pietonal la locuinta

 • -   asigurarea echiparii tehnico - edilitare

 • -   rezolvarea problemelor de ordin functional , ethnic si estetic

 • -   reabilitarea , conservarea si protectia mediului .

 • 2. INCADRAREA IN ZONA

  • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate :

Parcela studiata se afla la Sudul orașului Timișoara , in zona de locuințe si funcțiuni complementare . Caracteristic zonei in care se afla parcela studiata sunt locuintele individuale , in regim de inaltime P ( parter ) , P.O.T. = 10 % - 30 % , C.U.T. mai mic de 0,50 .

 • 2.2. Concluzii ale studiilor de fundamentare :

Studiile care au avut ca obiect zona de locuinte , care include obiectivul studiat , se refera la regimul de inaltime al constructiilor propuse , de P , ... , P+2 etaje ; ocuparea terenului cu P.O.T. maxim admis de 30 % .

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

  • 3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatie :

Parcela studiata este situata la aliniamentul stradal , strada Martir loan Ciordas .

 • 3.2.  Suprafata ocupata , limite si vecinatati :

Suprafata parcelei este de 922 mp., suprafata din acte ; limitele laterale si de fund a parcelei sunt vecinatati a unor parcele pe care se gasesc construite locuinte si anexe ale acestora ; parcelele sunt delimitate de un gard existent construit din plasa de sarma montata pe stalpi metalici si are inaltimea de 2,00 metri - acest gard perimetral se va mentine ;

parcela studiata este parcela cu nr. Top.: 1307/633/a ,1306 / 633 / 2 , proprietar fiind beneficiarul P.U.D. , doamna Sabadac Barta luliana .

3.3 Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere :

Pe parcela studiata , unde se propune construirea locuintei P , se mai gaseste o locuinta in regim de inaltime P si o constructie anexa .

Procentul de Ocupare al Terenului existent este de : P.O.T. existent = 14,1 % ;

Coeficientul de Utilizare al Terenului existent este de : C.U.T. existent = 0,14 .

 • 3.4.  Caracterul zonei , aspectul architectural urbanistic :

Caracterul zonei este dat de cladiri de locuinte in regim de inaltime P ( parter ) , amplasate la aliniamentul stradal si anexe ale locuintelor amplasate in interiorul parcelelor . Constructiile sunt din caramida , cu fatadele tencuite , zugravite in culori deschise , acoperisul fiind sarpanta cu invelitoare din tigla .

 • 3.5.  Tipul de proprietate asupra terenului :

Terenul parcelei studiate este in proprietatea lui Sabadac Barta luliana , dreptul de proprietate fiind dobandit prin succesiune . Suprafata de teren din acte fiind de 922 mp .

 • 3.6.  Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare :

Adancimea minima de fundare recomandata este de :

Df min = 0,80 m fata de nivel teren actual .

Conform analizei chimice - agresivitate sol fata de beton la o proba prelevata de pe amplasament prin buletinul de analiza nr. 1029/2011 precum si cerintelor standard NE 012-1/2007 solul nu prezinta agresivitate fata de elementele din beton , iar pentru elemente structurale noi in fundatii se recomanda a se adopta beton C 16/20 .

 • 3.7. Adancimea apei subterane :

In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate pe teritoriul localitatii Timisoara , in zona se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice :

NH max = 0,50 fata de nivel teren actual ;

NH med = 1,00 fata de nivel teren actual .

 • 3.8. Parametrii seismici caracteristici zonei :

Seismic , in conformitate cu Normativ P 100/1 - 2006 , amplasamentul se incadreaza in zona:       - “ ag = 0,16 “

- Tc = 0,7 sec .

 • 3.9. Echipare existenta :

Parcela studiata se va racorda la retelele existente in zona , pe strada Martir loan Ciordas , retele evidentiate in plansele de “ Acord Unic “ si anume :

 • - apa potabila

 • - canalizare

 • - electricitate

 • - telefonizare

 • 4. REGLEMENTARI

  • 4.1. Obiective solicitate prin tema-program :

 • -   construirea unei cladiri de locuit unifamiliale , in regim de inaltime P ( parter ) ;

 • -   echiparea cu retele de apa , canal , electricitate , CATV , telefonie ;

 • -  edificare drum acces cu masina la parcela si loc de parcare auto ;

 • -   edificare gard la strada .

 • 4.2.  Functionalitatea , amplasarea si conformarea constructiei :

Construcția propusa pe parcela studiata va avea funcțiunea de locuința si va fii amplasata la 34,99 metri distanta fata de limita frontala a parcelei ( limita spre strada ) ; la 3,88 metri distanta fata de limita laterala din stanga a parcelei ; la 1,90 metri distanta fata de limita laterala din dreapta a parcelei ; la 12,50 metri distanta fata de limita din spate a parcelei .

Locuinta propusa se va conforma ca sistem constructiv si inaltime cu cladirile vecine : constructii durabile din caramida arsa , acoperis sarpanta si regim de inaltime P ( parter ) .

Gardul la strada propus se va construe din panouri metalice si plasa sudata pentru porti ( auto si pietonala ) , montate pe stalpi metalici cu diametrul de 10 cm . Inaltimea gardului propus va fi de 2,00 metri , conform R.L.U. aferent P.U.G. in vigoare .

 • 4.3.  Capacitate , suprafata desfasurata :

Cladirea propusa va avea trei camere de locuit , bucatarie , baie si w.c. , terasa descoperita . Suprafata desfasurata a cladirii va fii de 93,0 metri patrati .

 • 4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivului :

Distanta fata de constructiile existente pe parcelele vecine este de minim 14,25 metri .

Se va asigura un acces auto si pietonal cu legatura la strada Martir loan Ciordas.

Se va asigura o cale de acces la parcela de 3,50 metri , din strada , pentru masina de pompieri .

 • 4.5. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente :

Parcela studiata este in present libera de constructii , locuinta propusa se va conforma si armoniza cu constructiile existente pe parcelele vecine in ce priveste materialele folosite in constructie si regimul de inaltime .

 • 4.6. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale :

Parcela studiata va avea asigurata o legatura carosabila cu strada Martir loan Ciordas printr-o alee carosabila de 23,45 metri lungime si o latime de 3,50 metri , aleea carosabila va fi dublata de o alee pietonala ( trotuar ) de 0,40 metri latime .

 • 4.7.  Solutii pentru dezvoltarea spatiilor verzi :

Gradina va fii amenajata pe toata suprafata parcelei studiate ( exceptand suprafata construita ) prin plantarea de arbori ornamentali si gazon . La realizarea aleei carosabile se vor folosi dale inierbate .

Zona verde propusa este de 46,1 metri patrati , adica 5,0 % din suprafata parcelei .

 • 4.8.  Lucrari necesare de sistematizare verticala :

Terenul parcelei studiate se prezinta plan si orizontal , cu diferenta de cota de nivel de maxim 10 centimetri .

Nu sunt necesare lucrari de sistematizare verticala .

 • 4.9. Regimul de construire :

 • -   locuința propusa se construiește retrasa fata de aliniamentul stradal cu 34,99 metri .

 • -  locuinta propusa va avea un singur nivel , parterul .

 • -  procentul de ocupare al terenului propus : P.O.T. propus = 24,2 % .

 • 4.10.  Coeficientul de utilizare al terenului :

Coeficientul de utilizare al terenului propus : C.U.T. propus = 0,24 .

 • 4.11.  Asigurarea utilitatilor :

Locuinta propusa se va racorda la retelele tehnico - edilitare existente in zona :

 • -  apa curenta

 • -  canalizare menajera

 • -   electricitate

 • -   telefon

 • -  cablu TV .

Retelele de apa si canalizare se vor poza subteran , celelalte utilitati fiind racordate suprateran ( aerian ) .

 • 4.12.  Bilant teritorial ( existent si propus ) in limita parcelei studiate :

BILANT TERITORIAL - EXISTENT SI PROPUS

Zona functionala

existent

existent

propus

propus

Supr. mp.

% din S

Supr. mp.

% din S

1. suprafata construita

130,8

14,1

223,8

24,2

2. carosabil

60,0

6,5

132,0

14,3

3. trotuare

20,0

2,1

44,0

4,7

4. gradina

711,2

77,3

476,1

51,8

5. zona verde

0,0

0,0

46,1

5,0

TOTAL SUPRAFATA

922

100,0

922

100,0

5. CONCLUZII

 • -   Elaborarea planului urbanistic de detaliu pentru parcela luata in studiu s-a efectuat in concordanta cu GHIDUL privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al planului urbanistic de detaliu : GM - 009 - 2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 37 / N / 08.06.2000.

 • -   La baza stabilirii criteriilor de interventie , reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale :

 • A. - respectarea si rezolvarea elementelor si problemelor expuse in tema de proiectare ;

 • B. - asigurarea amplasamentului si amenajarilor necesare pentru obiectivul solicitat prin tema-program.

- Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenului , de amplasare , realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata .

întocmit : arh. Handabura Dan....................

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2011-014726/26.08.2011

RAPORT

DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara

Având în vedere ORDINUL nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

Se întocmește Raportul informării și consultării publicului, Etapa 1 - Etapa pregatitoare PUD:

Plan Urbanistic de Detaliu - ” Construire locuinta unifamiliala, gard”

 • -     nr. de înregistrare UR2011-014726/22.07.2011

 • -     amplasament: str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timișoara

 • -     beneficiar: SABADAC BARTA IULIANA

 • -     proiectant: S.C. ROTH & ROSU S.R.L

Informarea și consultarea publicului s-a desfășurat astfel:

 • 1. Afișare pe site-ul oficial www.primariatm.ro al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu data de 27.07.2011 a Anunțului privind demararea Etapei 1;

 • 2. Afișarea pe 4 panouri a anunțului cu privire la lucrarea propusă, dintre care unul pe parcela care a generat PUD;

 • 3. S-au expediat prin Poșta Română anunțuri cu privire la Plan Urbanistic de Detaliu - ,, Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timisoara proprietarilor parcelelor invecinate, un număr de 4 de adrese poștale;

 • 4. In perioada 27.07.2011 - 15.08.2011 s-a desfasurat consultarea si informarea publicului cu privire la aceasta documentatie;

 • 5. Documentația a putut fi consultată la sediul administrației publice, Biroul Dezvoltare Urbană și Avizare PUZ/PUD, după programul stabilit în Anunț;

 • 6. O persoană direct afectata, a solicitat consultarea documentației la sediul administrației, in data de 08.08.2011, care nu este de acord cu realizarea celei de a doua case pe parcela, deoarece produce umbrire in gradina acestuia;

 • 7.  La obiecțiile ridicate, inițiatorul proiectantul a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. RU2011-000546/25.08.2011 . Conform acestui răspuns :

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e - mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - referitor la umbrirea pomilor fructiferi, niciunde in legislația romaneasca (L50/1991 republicata, L350/2001 republicata, HG 525/1996 republicata, Codul Civil, OMS 536/1997 privind igiena si mediul de viata al populatiei, nu se face referire la acest lucru;

 • - referitor la destinatia constructiei propuse, aceea de locuinta, se incadreaza in prevederile PUG Timisoara, aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 139/2007, si anume : „zona de locuinte cu functiuni complementare”;

 • 8. Acest răspuns a fost comunicat d-lui Mouamen Bellah prin adresa nr. RU2011-000546/25.08.2011.

 • 9.  Rezultatele informării și consultării au fost afișate pe site-ul oficial www.primariatm.ro în data de 16.08.2011;

 • 10. Pana la aceasta data, nu s-au înregistrat alte sesizări sau solicitări de organizare a unei dezbateri publice;

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, corespunzător Etapei 1 -etapa pregătitoare PUD, această etapă a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare pentru documentația Plan Urbanistic de Detaliu - „Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir loan Ciordas nr. 13, Timisoara, beneficiar SABADAC BARTA IULIANA, proiectant S.C. ROTH & ROSU S.R.L.

Arhitect Șef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

Șef Birou

Consilier

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Red/dact. S.U. - 2 ex

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2011- 019843/13.10.2011

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir loan Ciordas nr. 13, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-019843/06.10.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr. 23/08.09.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1449/12.04.2011;

Documentația PUD „Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas, nr. 13, Timișoara, beneficiar SABADAC BARTA IULIANA, proiectant S.C. ROTH & ROSU S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna iulie 2011, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregatitoare PUD, conform H.C.L nr. 140/2011. Pe perioada consultarii documentatiei PUD, o persoana a avut obiectii, la care proiectantul a raspuns in scris prin adresa RU2011-000546/25.08.2011, asa cum rezulta si din Raportul de informare si consultare nr. UR2011-014726/26.08.2011.

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD „Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas, nr. 13, Timișoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC ROTH & ROSU SRL, proiect nr. 55/2010, la cererea beneficiarului SABADAC BARTA IULIANA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud -vest a orașului, în UTR 66, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona pentru locuinte si functiuni complementare, in regim de P+2E, fiind delimitat la est de strada Martir Ioan Ciordas, la nord, sud si vest de locuinte individuale in regim de P - P+2E si anexe.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuința unifamiliala, gard”, str. Martir loan Ciordas nr. 13, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 922 mp, este inscris in CF nr. 425261, Timisoara (CF vechi nr. 1838), avand nr. top 1307/633/a, 1306/633/2, teren cu casa, fiind proprietatea beneficiarului SABADAC BARTA IULIANA.

Terenul studiat este ocupat in prezent de o constructie avand functiunea de locuinta individuala in regim P si o anexa, ce urmeaza a se pastra.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timișoara, se propune amplasarea celei de-a doua case pe parcela, in regim de inaltime P.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din strada Martir Ioan Ciordas, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2011-000814/31.03.2011.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși prin prezenta documentație sunt:

POT max = 24,2 %

CUT max = 0,24

Regim max de înălțime propus P (regim max de înălțime admis conform P.U.G. - P+2E ) Spatii verzi min. 5% conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului Timișoara, nr.

4722/27.06.2011

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinta unifamiliala, gard”, str. Martir Ioan Ciordas nr. 13, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Arhitect Sef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/dact L.I.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.