Hotărârea nr. 363/2011

363/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială P+1E şi garaj", C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 363/25.10.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială P+1E şi garaj", C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-019505/04.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 02/27.01.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casă unifamilială P+1E şi garaj", C.F.402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara, având ca beneficiar pe Covaciu Dumitru şi Covaciu Lenuţa, întocmit conform Proiectului nr. 81/2010, realizat de S.C. CADMOS SYSTEM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E, acces auto pe drumul de servitute propus (parcela înscrisă în C.F. 420646 Timişoara nr. cad. 420646), realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 0,8, spaţii verzi de minim 5,5 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 402721, având nr. cadastral A 1529/1/1/15, fiind proprietatea lui Covaciu Dumitru şi Covaciu Lenuţa.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Compartiment Control Intern;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARIșef proiect

arh. APOSTOL OZANA MARIA

scara

proiectat

arh. SZEKELY GABRIEL

1:500

desenat

ing. APOSTOL CODRUT MIRCEA

data

10/ 2010
FUNCTIUNI

EXISTENT

PROPUS

Suprafata

%

Suprafata

%

Suprafata teren in studiu

2000,00mp

100,00

2000,00mp

100,00

Suprafata construita

0,00mp

0,00

200,00mp

10,00

Suprafata construita desfasurata

0,00mp

0,00

400,00mp

-

Gradina

0,00mp

0,00

1260,00mp

63,00

Spatii verzi

0,00mp

0,00

540,00mp

27,00


șef proiect

arh. APOSTOL OZANA MARIA

scara

proiectat

arh. SZEKELY GABRIEL

1:500

desenat

ing. APOSTOL CODRUT MIRCEA

data

10/ 2010ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011-019505/04.10.2011

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-019505/30.09.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara ;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr.02/27.01.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr.7/06.01.2010 prelungit până la data de 05.01.2012,

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara . Planul Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. CADMOS SYSTEM S.R.L., proiect nr.81/2010, la cererea beneficiarului COVACIU DUMITRU și COVACIU ELENA.

Documentația Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara, beneficiar COVACIU DUMITRU și COVACIU ELENA, proiectant S.C. CADMOS SYSTEM S.R..L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna ianuarie 2011. Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație.

Conform procedurii prevazută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentația de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara , se încadreaza în etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art.73 din HCL nr. 140/2011), implicarea și consultarea publicului în aceasta etapă, se va face în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona Ciarda Roșie, în UTR 72, prevăzut prin PUZ aprobat prin H.C.L.50/1999, ca “zonă de locuințe și _funcțiuni complementare ,cu regim maxim de înâlțime D+P+2E ”


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Prin prezentul Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara , nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul propus pentru construire în suprafață totală de 2000 mp , este înscris în CF nr. 402721 Timișoara, nr.CF vechi: Nr.147760, având nr.cadastral A1529/1/1/15, fiind proprietatea beneficiarilor COVACIU DUMITRU și soția COVACIU LENUTA .

Prin documentația prezentată se propune realizarea unei locuințe unifamiliale cu înălțime P+1E.

Accesul auto din incinta parcelei se va face , conform avizului Comisiei de Circulație nr.DT2010-000393 /09.06.2010 pe drumul de servitute propus .În acest scop s-a obținut acordul proprietarilor parcelei înscrisă în C.F.420646 Timișoara (nr.C.F. vechi 1672 Moșnița Nouă,nr.top vechi 290/1/4/1) cu privire la constituirea dreptului de servitute de trecere.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 și prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POTmaxim = 40 %

CUT maxim = 0,8

Regimul de înălțime propus P+1E

Spatii verzi min. 5,5 % conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 896/06.12.2010

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare care se vor dezvolta în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “ Construire casă unifamilială P+1E și garaj”, C.F.402721 nr.cad. A1529/1/1/15, Timișoara , se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU                                  CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU                             Ing. Gabriella POSTELNICU

AVIZAT JURIDIC,

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

Foaie de capat

TITLUL LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CASA UNIFAMILIALA P+1E SI GARAJ

AMPLASAMENT:

TIMISOARA, str. Cheveresului nr.4

C.F. 402721

Nr.cad. A1529/1/1/15

BENEFICIAR:

Covaciu Dumitru si Covaciu Elena

PROIECTANT GENERAL:

CADMOS SYSTEM S.R.L.

NR. PROIECT:

80_2010

DATA:

octombrie 2010

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

FISA DE RESPONSABILITATI

INSUSIREA DOCUMENTATIEI:

Proiectant general:

Sef proiect:

ELABORAREA DOCUMENTATIEI:

Arhitectura si urbanism:

Coordonator urbanism:

Edilitare:

Drumuri:

Ridicare topo:

CADMOS SYSTEM s.r.l.

Arh. Ozana Apostol

CADMOS SYSTEM s.r.l.

Arh. Ozana Apostol

Arh. Gabriel Szekley

Ing. Codrut Apostol

Arh. Ozana Apostol

P.F.A. Ing. Munteanu Ioan S.C.PATH'S ROUT s.r.l.

Ing. Dan Percec

P.F.A. Ana Careja


300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

BORDEROU

PIESE SCRISE:

FOAIE DE CAPAT

FISA DE RESPONSABILITATI

BORDEROU

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.Introducere 2.Incadrarea in zona 3.Situatia existenta

 • 4.Reglementari

 • 5.Concluzii

 • 6.Anexe

Certificat de Urbanism (copie) Plan de situatie anexa CU (copie) Extras C.F. (copie)

Avize si acorduri

PIESE DESENATE:

Plansa 1 -

Situatia existenta

Incadrarea in zona

Sc. 1:500

Sc. 1:5 000

Plansa 2 -

Reglementari urbanistice

Sc. 1:500

Plansa 3 -

Proprietatea asupra terenurilor

Sc. 1:500

Plansa 4 -

Propunere de mobilare urbanistica (plan parter)

Sc. 1:500

Plansa 5 -

Reglementari edilitare

Sc. 1:500

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

MEMORIU JUSTIFICATIV

1.INTRODUCERE

Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea proiectului:

Construire casa in regim P+1E si garaj

TIMISOARA, str. Cheveresului nr. 4

Beneficiar:

Covaciu Dumitru si Covaciu Elena

Elaborator (proiectant):

CADMOS SYSTEM s.r.l.

Colaboratori:

Edilitare:

P.F.A. ing. Muntean Ioan

Drumuri:

PATHSROUT s.r.l.

Ridicare topo:

Ana Careja p.f.a

Studiu geotehnic:

B&P PROJECT s.r.l.

Data elaborarii:

octombrie 2010

Obiectul lucrarii

Obiectul lucrarii il constituie elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei cladiri cu destinatia de locuinta unifamiliala. Lucrarea se elaboreaza pe baza comenzii beneficiarului. In momentul de fata, imobilul de la nr. 4 din str. Cheveresului, Timisoara, este proprietate privata si prezinta pe teren liber de constructii. Prezentul P.U.D. reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a cladirii propuse pe parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate.

La elaborarea lucrarii s-a tinut cont de Legea nr.50/91 cu completarile ulterioare, precum si de Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - GM 009.

2.INCADRAREA IN ZONA

Concluzii din documentatii deja elaborate:

Amplasamentul este situat in zona Ciarda Rosie din Timisoara.

Parcela pe care urmeaza a se realiza investitia este delimitata de parcele private la vest, nord si sud, iar la est este delimitata de un drum de exploatare si un canal cu vegetatie. Este incadrata in U.T.R. 72 din cadrul P.U.G. Timisoara.

Beneficiarul a solicitat si a primit de la Primaria Municipiului Timisoara Certificatul de Urbanism nr.7 din 06.01.2010.

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

3.SITUATIA EXISTENTA

Zona studiata cuprinde terenul de la nr.cad. A 1529/1/1/15 din proximitatea nr.4 de pe str.Cheveresului.

Accesibilitatea la caile de comunicatie:

Accesul auto si pietonal pe parcela se va face de pe strada Cheveresului prin obtinerea dreptului de servitute pe parcela de la nr.4.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati:

Parcela studiata ocupa o suprafata de 2000 mp. Limitele ei sunt: parcelele private de la nr. 2, 4 si 6A la Sud, Vest si Nord, cu un acces de pe strada Cheveresului prin obtinerea dreptului de servitute pe parcela de la nr.4.

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere:

In prezent pe teren nu se afla constructii

P.O.T. existent =0%

C.U.T. existent =0

Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic:

Din punct de vedere arhitectural urbanistic se poate vorbi despre un caracter unitar al zonei. Fondul caselor construite este preponderent vechi (inainte de 1989) existand si interventii cu data mai recenta in ceea ce privesc constructii noi, reabilitari termica a cladirilor si amenajarea de mansarde in podurile existente. Regimul de inaltime este majoritar Parter (P) si P+1.

Destinatia cladirilor:

Majoritatea cladirilor au destinatia de locuinta individuala

Tipul de proprietate asupra terenului, cu precizarea suprafetelor ocupate:

Terenul este proprietate privata, are o suprafata masurata conform C.F.de 2000 mp, o forma aproape dreptunghiulara. Limitele de proprietate au urmatoarele dimensiuni: 21.63 la V, 93.24m la N, 21.64m la E si 93.16m la S. Accesul se face de pe strada Cheveresului prin obtinerea dreptului de servitute. Imobilul este inscris in C.F. nr. 402721 ( nr. topo A1529/1/1/15).

Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare:

 • - adancimea de fundare minima este recomandata de studiul geotehnic intocmit la Dfmin=1,00 m fata de cota terenului nominal.

Adancimea apei subterane:

 • - apa subterana este interceptata, conform studiului geotehnic, la 3,00 m.

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

Parametrii seismici ai zonei:

- In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt Tc=0,7s. Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura p0=3. Spectrul normalizat de raspuns elastic Se(T)=ag p(T) se considera pt. Zona Banat iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag=0,16g

Analiza fondului construit existent:

Zona are un caracter predominant rezidential si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea constructiilor au destinatia de locuinta individuala, proprietatea terenurilor fiind privata. Regimul de inaltime este variat, cladirile principale fiind in mare parte P, dar exista si cladiri P+M, P+1. Structural, ele prezinta pereti portanti de zidarie, acoperis tip sarpanta si invelitoare din tigla ceramica. Fondul construit existent este in stare relativ buna insa sufera de lipsa de intretinere si innoire, de acordare la noile cerinte de trafic si de locuire.

Echiparea edilitara existenta:

S-au solicitat avize pentru retele existente prin care se va comunica situatia edilitara a amplasamentului.

Apa potabila, canalizarea, energia electrica, telecomunicatii si alimentarea cu gaz se asigura de pe strada nou propusa. Exista retea pentru distributia apei potabile si menajere, precum si canalizare pe str. Cheveresului.

4.REGLEMENTARI

Obiectivele noi solicitate prin tema program:

Investitia care urmeaza a fi relizata este o casa unifamiliala cu regim de inaltime de P+1E.

Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor:

 • •  Cladirea este amplasata in frontul strazii strazii nou propuse.

 • •  Ca functiuni se vor prevedea:

-la parter - spatii de acces la locuinta, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, parcaje;

-la etajul I - spatii de locuit.

 • Constructia se va alinia la strada nou propusa.

 • Planimetria se incadreaza intr-un dreptunghi cu dimensiunile maxime 11x15 m.

 • Imobilul propus va fi o cladire orientata catre strada, la aliniamentul stradal propus.

Capacitatea, suprafata desfasurata:

 • Structura locuirii este de 1 apartament.

Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi:

 • Distante fata de constructiile existente: cladirea se va retrage 5.00 m de la frontul limita de proprietate dinspre Vest, la minim 2.50m fata de limita de proprietate dinspre Nord si 7.83m fata de limita de proprietate dinspre Sud.

 • Cladirea se va face in curte, in lungul parcelei.

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173

cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

 • Accesul pentru utilajele de stingere a incendiilor se face de pe strada Cheveresului pe accesul obtinut prin servitute.

 • La nivelul aspectului exterior se va opera in modul urmator: texturile de tencuiala vor avea colorit care sa nu scoata cladirea din ansamblul unitar existent al constructiilor inconjuratoare.

Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute:

Noua constructie va fi realizata din materiale durabile, agrementate. Se va urmari integrarea in caracteristicile constructive ale zonei.

Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale:

 • Accesul auto pe proprietate se face de pe str. Cheveresului.

 • Parcarea si intoarcerea masinilor se vor face in interiorul parcelei.

 • Accesul pietonal la locuinte se face de asemenea de pe str. Cheveresului pana la realizarea strazii noi propuse.

Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei:

Se va avea in vedere mentinerea realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.

Relieful zonei este plat, fara denivelari.

Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii:

 • Apele uzate menajere si pluviale se vor racorda la canalizarea publica.

 • Deseurile solide se vor colecta in europubele, amplasate pe o platforma in interiorul parcelei, spre strada Cheveresului si vor fi preluate de regia locala de salubritate.

 • Instalatiile de incalzire vor fi omologate, cu emisii sub limitele permise.

 • Nu se vor desfasura activitati care vor polua fonic.

 • Nu se vor depozita sau utiliza substante toxice sau cu pericol de explozie.

Solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi:

 • Se vor prevedea spatii verzi in interiorul parcelei si copaci. Locurile de parcare neacoperite de pe teren se vor realiza astfel incat sa asigure o extensie a zonei verzi si in aceasta functiune, propunandu-se solutia parcarilor ecologice sau folosirea dalelor inierbate.

Lucrari necesare de sistematizare verticala:

In interiorul parcelei vor fi necesare lucrari pentru nivelarea terenului, in vederea realizarii curtii si a spatiilor verzi.

Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent).

Regimul de construire:

Alinierea si inaltimea constructiilor: constructia se va alinia la frontul stradal propus. Inaltimea maxima admisa in front va fi P+1E si nu va depasi o inaltime admisa la coama de +10.50 m fata de cota trotuar.

Se vor respecta prevederile Codului Civil privitoare la ferestre (vederi catre vecini). Procentul de ocupare a terenului va fi P.O.T. maxim = 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului:

Coeficientul de utilizare a terenului va fi C.U.T. maxim = 0,8

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

Asigurarea utilitatilor:

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va face printr-un singur bransament de apa. Traseul acestuia va fi perpendicular pe conducta publica de apa potabila 0100 mm si va avea o lungime de 15,90 m si se va realiza din teava PE ID 032x3.0 mm, Pn 10.

Delimitarea dintre bransamentul de apa si intalatiile interioare se face in caminul de apometru unde se monteaza caminul de apa. Apometrul face parte din bransamentul de apa.

Bransamentul se va realiza pe cheltuiala beneficiarului urmand ca dupa receptionarea lucrarilor sa treaca in evidenta S.C. Aquatim s.a. care va efectua toate operatiuniloe de intretinere si reparatiile ulterioare. Caminul de bransament se va executa pe terenul drum de servitute la 1.00 m de limita de proprietate cu respectarea dimensiunilor de gabarit interior 0.80 x 1.20 x1.80 m.

Executia caminului de apomentru intra in sarcina beneficiarului. In caminul de apometru este prevazuta montarea unui contor de apa reece Dn 15mm Wherle. Canalizarea:

Evacuarea apelor uzate se va face printr-un singur racord de canal, traseul acestuia va fi perpendicular pe canalul public DN 400 mm si va avea o lungime de 11.00 m si se va realiza din tuburi de P.V.C. KGEM (tip G) D 160 mm.

Racordul de canal se va realiza pe cheltuiala beneficiarului urmand ca dupa executia si receptionarea lucrarilor sa treaca in evidenta S.C. Aquatim s.a. care va efectua toate operatiunile de intretinere si reparatiile ulterioare. Caminul de racord se va executa pe teren la 1.0 m fata de limita de proprietate spre drumul de servitute, cu respectarea dimensiunilor de gabarit interor 0.80 x 1.0 x 1.40 m.

Executia caminului de racord cat si intretinerea lui ulterioara intra in obligatia beneficiarului.

La executia lucrarilor se va tine cont de existenta gospodariilor subterane din zona, fiind astfel necesar sondaj si sapatura manuala.

Dupa obtinerea avizului P.U.D., beneficiarul are obligatia sa comande proiectul de executie impreuna cu toate avizele si Autorizatia de Constructie, proiect care apoi va prezenta spre analiza si insusire, beneficiarului si constructorului.

In conformitate cu Hotararea nr. 766/21.11.1997 privind calitatea in constructii se propune categoria „C” de importanta, iar in conformitate cu P100/92, clasa de importanta a lucrarilor este III.

Bilantul teritorial, in limita de proprietate a parcelei:

FUNCȚIUNI

EXISTENT

PROPU

S

SUPRAFATA

%

SUPRAFATA

%

Suprafata teren in studiu

2000,00 mp

100,00

2000,00 mp

100,00

Suprafata construita

0,00 mp

0,00

200,00 mp

10,00

Suprafata construita desfas.

0,00 mp

0,00

400,00 mp

-

Gradina

0,00 mp

0,00

1260,00mp

63,00

Spatii verzi

0,00 mp

0,00

540,00 mp

27,00

P.O.T. existent =0%            C.U.T. existent = 0.00

P.O.T. propus = 40%          C.U.T. propus = 0.80

300002 TIMIȘOARA, str. Siret nr. 7, Reg.Com.J35/1053/1998, cod fiscal R11108173 cont ALPHA BANK ROMANIA, IBAN: RO32 BUCU 56 568907 2511 RO 01 tel./ fax.0356-446004

5.CONCLUZII

Consecintele realizarii obiectivelor propuse:

Realizarea noului imobil de locuinta familiala contribuie la cresterea aspectului arhitectural urbanistic iar prin regimul de inaltime, compozitia si paleta de culori si texturi ale fatadelor pastreaza caracterul rezidential ial al zonei.

Masuri ce decurg din realizarea P.U.D.:

Vor fi necesare:

-lucrari de sistematizare verticala a terenului

-lucrari de extindere a retelelor edilitare existente in zona

-lucrari de construire a obiectivelor propuse.

Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei:

Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Toate lucrarile ce se vor realiza vor aduce doar beneficii zonei.

Intocmit,                                                Coordonator urbanism,

Arh. Gabriel Syekely                                     Arh. Ozana Apostol

Sef de proiect,

Arh. Ozana Apostol