Hotărârea nr. 362/2011

362/25.10.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 362/25.10.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal , "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-018225/20.09.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/12.11.2010 şi Avizul Favorabil nr. 19/19.05.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara, având ca beneficiari pe S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.- conform Antecontract de vanzare - cumparare bun imobil nr. 1224/ 02.09.2010, proprietar fiind S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., întocmit conform Proiectului nr. 06/2010, realizat de S.C. ARTKRAFT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- pentru terenul destinat supermarketului (UF1): Regim de inaltime max. P, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011
- 000005/ 27.01.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,4, Hmax cornisa de 8 m, spaţii verzi de min 5% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 1843/ 30.03.2011;
- pentru terenul destinat realizarii unei zone cu functiuni mixte, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D: Regim de inaltime maxim = P+3E, POT max = 60%, CUT max = 3.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 8.637 mp, este inscris in C.F. 403974 - Timisoara (CF vechi nr. 102550), nr. top 16415/1/2/1/1, teren intravilan, curti constructii, proprietar fiind S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., urmand a se dezmembra in doua parcele - o parcela in suprafata de 6.414 mp, promisa spre vanzare catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. - conform Antecontract de vanzare - cumparare bun imobil nr. 1224/02.09.2010, destinata construirii unui supermarket, iar restul suprafetei de teren va fi destinata unei investitii ulterioare.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Supermarket produse alimentare si nealimentare", Piata Prahova nr. 16, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarilor S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.;
-Proiectantului S.C. ARTKRAFT S.R.L.;
-Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

__

3 205

167


j

165

C 165

10


170PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16

Tel: +40 (0)726 410151

Fax: +40 (0)356 818231

ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT      RO 22496097 * J35/3595/2007

DENUMIRE PROIECT:

SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE

TIMISOARA, STR. PRAHOVA, NR. 16

BENEFICIARI:

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

TIMISOARA,

B-dul C. DIACONOVICI LOGA, NR. 48, S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Com. CHIAJNA, 077040 Sat CHIAJNA, Sos. de centura, 13 A

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

06

DENUMIRE PLANSA:

SCARA:

1:500

PROIECTANT INSTALATII

ING.FLORIN STANICHIEVICI

FAZA:

P.U.Z.

REGLEMENTARI EDILITARE

NR. PLANSA:

3

DESENAT RETELE INSTALATII

ING.FLORIN STANICHIEVICI

DATA:

FEB. 2011INTERSECȚIE PROPUSA SPRE SEMAFORIZARE


1005


AMPLASAMENT STUDIAT PRIN P.U.Z.


1009

319


BLOC E42

P+4E


maxim pr


4 /

79

i

1         t

' i82

6 i

6.54 l


Sz


T maxim propus 60%


CUT maxim propus 3


regim maxim de inaltime


LEGENDA RIDICARE TOPO


CONDUCTA GAZE


CAMIN VIZITARE


RIGOLA SCURGERE APE


ROBINET APA


CAMIN VIZITARE TELEFON


HIDRANT


CAPAC FONTA GAZE


ROBINET GAZE


STALP ELECTRIC DE BETON


COPAC


420


355


421


422


P+4E


374

1024

C 391

0 z

(C           <s

*373 \


P+4E


SUPRAFETE - SITUATIA EXISTENTA

SUPRAFETE - PROPUSE PRIN P.U.Z.

TEREN PROPRIETATE

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

mp

%

UF1 - TEREN PENTRU SUPERMARKET

mp

%

Suprafata totala de teren:

8.637,0 mp

100%

Suprafata de teren pentru supermarket:

6.414,0 mp

100%

Suprafata construita la sol:

2.365,0 mp

27,38%

Suprafata maxima construita la sol:

2.565,6 mp

40%

Suprafata construita desfasurata:

2.891,9 mp

Suprafata maxima construita desfasurata:

2.565,6 mp

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare:

6.272,0 mp

72,62%

Suprafata minima drum acces, parcaje, trotuare:

3.527,7 mp

55%

Spatii verzi amenajate:

0 mp

0%

Spatii verzi amenajate, minim:

320,7 mp

5%

POT / CUT

27.38% / 0.33

POT maxim / CUT maxim

40 %/ 0,4


PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16

Tel: +40 (0)726 410151 Fax: +40 (0)356 818231

ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT      RO 22496097 * J35/3595/2007

DENUMIRE PROIECT:

SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE

TIMISOARA, STR. PRAHOVA, NR. 16

BENEFICIARI:

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

TIMISOARA,

B-dul C. DIACONOVICI LOGA, NR. 48, S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Com. CHIAJNA, 077040 Sat CHIAJNA, Sos. de centura, 13 A

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

06

DENUMIRE PLANSA:

REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA:

1:500

PROIECTAT

ARH.BIANCA LUCA

FAZA:

P.U.Z.

NR. PLANSA:

2

DESENAT

ARH.BIANCA LUCA

DATA:

FEB. 2011SUPRAFEȚE - SITUATIA EXISTENTA

mp

%

Suprafața totala de teren:

8.637,0 mp

100%

Suprafata construita la sol:

2.365,0 mp

27,38%

Suprafata construita desfasurata:

2.891,9 mp

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare:

6.272,0 mp

72,62%

Spatii verzi amenajate:

0 mp

0%

POT / CUT

27.38% / 0.33


440

-'-'"'''''295


447

448

^'"''449


\<X o 1004

V

p15

2 /

14PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

RO - 300151 Timișoara * str. I. Barac nr.16

Tel: +40 (0)726 410151 Fax: +40 (0)356 818231

ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT      RO 22496097 * J35/3595/2007

DENUMIRE PROIECT:

SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE

TIMISOARA, STR. PRAHOVA, NR. 16

BENEFICIAR:

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

TIMISOARA,

B-dul C. DIACONOVICI LOGA, NR. 48, S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Com. CHIAJNA, 077040 Sat CHIAJNA, Sos. de centura, 13 A

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

06

DENUMIRE PLANSA:

SCARA:

1:500

PROIECTAT

ARH.BIANCA LUCA

FAZA:

P.U.Z.

SITUATIA EXISTENTA

NR. PLANSA:

1

DESENAT

ARH.BIANCA LUCA

DATA:

DEC. 2010


p.u.z . supermarket, timișoara, str. prahova
UTR 51

EXTRAS DIN PUG-UL MUN. TIMIȘOARA
proiectant general si de ARHITECTURA:RO - 300151 Timișoara * str. I. Barac nr.16

Tel: +40 (0)726 410151

Fax: +40 (0)356 818231

RO 22496097 * J35/3595/2007

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

06

DENUMIRE PLANȘA:

SCARA:

pRoiEcTAT

ARH.BiANcA LucA

FAzA:

P.U.Z.

iNcADRARE iN TERiToRiu

NR. pLANsA:

0

DEsENAT

ARH.BiANcA LucA

DATA:

DEC. 2010


Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Date de recunoastere a documentatiei

   Denumire proiect:

   Supermarket produse alimentare si nealimentare

   Beneficiari:

   S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., Timisoara, B-dul C. Diaconovici Loga, nr. 48 S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Com. CHIAJNA, 077040 Sat CHIAJNA, Sos. de centura 13A

   Proiectant:

   S.C. ARTKRAFT S.R.L. , Timisoara, Str. Ion Barac, nr.16

   Amplasament:

   Timisoara, Str. Prahova, nr.16

   Nr. proiect:

   06/2010

   Faza:

   Plan Urbanistic Zonal

   Data elaborarii:

   Oct. 2010

1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie la nivel de P.U.Z. isi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru reconversia unei incinte industriale situata in intravilanul municipiului Timisoara, cartierul Iosefin.

Terenul de 8.637 mp este in prezent proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

Prin avizul de oportunitate nr. 11/12.11.2010 s-a impus ca zona de studiu al prezentului P.U.Z. sa nu se limiteze doar la terenul aflat in proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., ci sa cuprinda intreg cvartalul pe care se afla acest teren, respectiv delimitat la nord, sud si vest de str. Prahova si la est de str. Transilvania.

Astfel proiectul propune realizarea a 3 zone functionale:

 • 1. pe o suprafata de teren de 6.414 mp, pentru care s-a inscris in C.F. promisiunea de vanzare pentru S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. se propune realizarea unei zone pentru institutii publice si servicii de interes general prin reconversia functionala din zona industriala existenta. Pe acest teren urmeaza a se construi un centru comercial tip supermarket cu platforma de parcare si dotarile aferente.

 • 2. pe restul terenului, de 2.223 mp, care va ramane in propietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. se propune realizarea unei zone cu functiuni mixte, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D.

 • 3. pe terenul, proprietate privata, pe care in momentul de fata functioneaza un service auto se propune realizarea unei zone pentru depozite si prestari servicii, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D.

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

 • •  Utilizarea funcționala a terenului in relație cu planurile de urbanism aprobate in zona;

 • •  Modul de ocupare al terenului si condițiile de realizare a construcțiilor;

 • •  Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate;

 • •  Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestui PUZ s-au studiat urmatoarele documentatii:

 • •  Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara si Regulamentul de Urbanism aferent UTR51 , subzona functionala I, din cadrul careia face parte si amplasamentul studiat si subzonele Isc, M si Idb in care se propune incadrarea lui.

 • •  “Studiul geotehnic” intocmit de S.C. Baba & Paunescu Pro. Geo. S.R.L.

 • •  Ridicare topografica pentru zona studiata.

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

 • •  Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. Aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 • •  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

 • •  H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • OMS 536/1997.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Pe terenul studiat, aflat in proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., in suprafata de 8.637 mp, conform C.F. 403974, sunt amplasate constructii cu caracter industrial: garaje, hala cu ateliere de intretinere auto si alte constructii tehnologice ale societatii sus amintite. Pentru demolarea acestora Primaria Municipiului Timisoara a eliberat Autorizatia de Desfiintare nr. 3265 / 26.11.2008

Din acest teren se va dezmembra o suprafata de 6.414 mp, promisa spre vanzare catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S pentru realizarea unui supermarket, restul suprafetei de teren fiind de asemenea propus spre reconversie in zona cu functiuni mixte.

2.2 Incadrarea in localitate

Amplasamentul se afla situat in intravilanul orasului, in cartierul Iosefin, pe str. Prahova, nr.16, avand insa o latura cu acces auto si pe str. Transilvania. Astfel, cu acces la doua dintre strazile care delimiteaza cvartalul in care este situat amplasamentul, si aflandu-se intr-o zona cu locuinte individuale si colective, situl prezinta toate calitatile sub aspectul pozitiei si

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

accesibilitatii pentru functiunea propusa.

Terenul este delimitat astfel:

- la N de str. Prahova (prelungire a str. Banatul) si de o proprietate privata cu caracter de locuire (bloc de locuinte);

- la E de str. Transilvania;

- la S de str. Prahova

- la V de str. Prahova, de o proprietate privata cu caracter industrial - service reparații autovehicule si birourile aferente si de o proprietate privata cu caracter de locuire (bloc de locuinte)

2. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul orasului Timisoara este situat in zona de climat continental de tranzitie specific Depresiunii Panonice, cu anumite influente ale proceselor atmosferice. Temperatura medie anuala este +10,9°C, cea mai calda luna a anului fiind iulie (21,6°C) iar cea mai rece, ianuarie (-1,2°C). Presiunea atmosferica medie este 759 mm.

In ceea ce priveste regimul eolian, cei mai frecventi curenti sunt cei de nord-est, inregistrandu-se furtuni cu caracter ciclonic din V-S-V. Oras aflat sub influenta maselor de aer maritim, Timisoara primeste o cantitate mai mare de precipitatii decat Campia Romana, media anuala (631 mm) fiind aproape de media pe intreaga tara. Insa ploile sunt destul de neregulate, variind mult in decursul unui an.

Pe terenul studiat sunt in momentul de fata constructii industriale (hala, garaje si cladire de birouri) si dotarile aferente, acestea urmand a fi demolate conform Autorizatiei de Desfiintare nr. 3265 / 26.11.2008 eliberata de Primariei Municipiului Timisoara.

Amplasamentul se situeaza in zona seismica caracterizata de acceleratia terenului ag=0.16g si perioada de colt Tc=0.70 sec.

Caracteristicile geotehnice ale amplasamentului sunt descrise in Studiul Geotehnic anexat, intocmit de S.C. Baba & Paunescu Pro. Geo. S.R.L.

2.4 Circulatia

Str. Prahova (in prelungirea strazii Banatul) este o importanta artera de circulatie intre zona cartierului Freidorf si zona centrala. Pe tronsonul amplasamentului studiat str. Prahova are doua benzi de circulatie pe sens, latimea totala a strazii fiind de cca. 20,5 m.

Str. Transilvania este o strada cu sens unic, accesul dinspre str. Prahova fiind interzis.

Terenul este accesibil de pe aceste doua strazi, respectiv:

 • -  la N de pe str. Prahova;

 • -  la E de pe str. Transilvania.

Prin prezentul proiect se propune realizarea urmatoarelor accese auto:

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

 • -  pentru terenul destinat supermarket-ului - realizarea unui acces auto pentru clienti din str. Prahova si a unui al doilea acces auto din str. Transilvania - pentru clienti si pentru masinile de marfa.

 • -  pentru terenul destinat zonei cu functiuni mixte - realizarea unui acces auto din str. Prahova

Transportul public este prezent in zona, pe str. Prahova, in prelungirea strazii Banatul fiind distribuita de catre RATT linia de autobuz 42.

2.5 Ocuparea terenurilor

Dupa cum am mentionat si in capitolul “Elemente ale cadrului natural”, pe terenul studiat sunt in momentul de fata constructii industriale (hala cu ateliere de intretinere auto, garaje si cladire de birouri) si dotarile aferente, acestea urmand a fi demolate conform documentatiei pe baza careia Primaria Municipiului Timisoara a eliberat Autorizatia de Desfiintare nr. 3265 / 26.11.2008.

2.6 Echipare edilitara

Zona studiata este echipata din punct de vedere edilitar, pe amplasament, respectiv in imediata vecinatate a acestuia fiind prezente retele de alimentare cu apa si canalizare, retele de gaz si de electricitate. Parte din aceste trasee existente momentan pe terenul initiatorului prezentei documentatii sunt propuse a fi deviate si repozitionate pe domeniul public.

Pe amplasamentul studiat este ingropata intreaga gospodarire subterana a cladirilor existente, alcatuita din retele de: apa, canalizare, cabluri electrice, conducte de gaz metan, diverse camine de vizitare. Gospodaria subterana urmeaza a fi dezafectata.

Prin PUZ se initiaza de fapt o analiza preliminara pentru stabilirea capacitatii retelelor existente in zona si posibilitatea de a asigura necesarul de utilitati ce va deservi obiectivul de investitie preconizat.

2.7 Probleme de mediu

In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul avand folosinta in trecut, in principal industrie nepoluanta.

In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru o dezvoltare coerenta de zone de comert, servicii adiacente celei de locuire, este in continua crestere. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

In prezent, zona este dotata cu retea de canalizare centralizata, respectiv retea de distributie a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalul menajer municipal.

Factorii de poluare relativa a mediului natural sunt cei generati de traficul auto de pe caile rutiere invecinate. Nu sunt evidentiate valori cu potential balnear necesare a fi protejate in zona.

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Obiectivul de investitie propus asigura o imbunatatire din punct de vedere a protectiei mediului, fata de activitatea derulata anterior in incinta.

2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata. Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Municipal, ca autoritati locale au rol de decizie si mediere a intereselor individuale si a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltari controlate in teritoriu. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism, propunerile acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate in aceste documentatii. Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele faze de elaborare si / sau dezbatere publica. Prezentul proiect va fi postat spre informarea opiniei publice pe website-ul Primariei Municipiului Timisoara, si se vor publica anunturi in presa locala.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Obiectivul de investitie ce face subiectul prezentului P.U.Z. presupune transformarea unei zone cu unitati industriale intr-o zona pentru institutii publice si servicii de interes general, o zona cu functiuni mixte si o zona pentru depozite si prestari servicii. Aceasta reconversie se inscrie in strategia locala de a raspunde unei necesitati urbane a ultimilor ani. Ca dovada sunt numeroasele documentatii de urbanism de acest tip aprobate de catre Consiliul Local Timisoara.

3.2 Prevederi ale PUG

Conform PUG al Municipiului Timisoara amplasamentul face parte din UTR 51, zona unitati industriale. Prezenta documentatie propune o reconversie a zonei, partial in functiune destinata comertului, deci schimbarea in subzona functionala ISc (subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functionala a zonelor industriale existente) , partial in zona functionala M (zona cu functiuni mixte) si partial in zona functionala Idb (zona pentru depozite si prestari servicii) cu toate reglementarile ce decurg din aceasta. Proiectul va fi corelat cu studiile si documentatiile existente , atat cele de urbanism cat si cele geotehnice si de topometrie. De asemenea se vor asigura toate elementele necesare protectiei mediului inconjurator.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Zona studiata nu prezinta elemente speciale sau potential in masura a fi valorificate in vreun fel. Pe teren nu exista spatii verzi amenajate. Fondul plantatiilor existente nu este

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

semnificativ sau care sa atraga o atentie sporita din punct de vedere al protejarii anumitor specii. In acest sens se propune o asanare completa a sitului si o restructurare a spatiilor verzi intr-o maniera prin care acestea sa fie intercalate armonios in functiunea propusa, sporind astfel atractivitatea sitului.

3.4 Modernizarea circulatiei

Pentru accesibilitatea pe parcele sunt propuse urmatoarele racorduri la drumurile publice:

 • 1.Pentru parcela destinata realizarii supermarket-ului:

- un acces auto pentru clienti din str. Prahova

 • -  un al doilea acces auto din str. Transilvania - pentru clienti si pentru mașinile de marfa. Pentru acest al doilea acces se propune ridicarea interdictiei de sens unic pe str. Transilvania, dinspre str. Prahova pana la accesul pe terenul destinat supermarketului si laergirea str. Transilvania pe acest tronson astfel incat sa fie posibila circulatia pe doua sensuri (cate o banda pe fiecare sens)

 • - daca va fi necesar, se va semaforiza intersectia str. Prahova cu str. Transilvania, costurile pentru aceste lucrari fiind suportate de catre beneficiar

 • 2.Pentru parcela destinata zonei cu functiuni mixte

 • - realizarea unui acces auto din str. Prahova

Parcajele in incinta vor fi dimensionate corespunzator normativelor si regulamentelor in vigoare si vor fi amenajate in exteriorul cladirii la nivelul solului. De asemenea se vor dimensiona optim circulatiile pietonale si conditiile speciale pentru persoanele cu handicap. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute de normativele in vigoare.

3.5. Zonificare funcționala - indici urbanistici, bilant teritorial, reglementari

Se propun trei unitati functionale:

 • 1. Unitatea functionala 1 - UF1 - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, subzona ISc (subzona de institutii publice si servicii de interes general propusa prin reconversia functionala a zonelor industriale sau de depozitare existente)

 • 2. Unitatea functionala 2 - UF2 - zona mixta M

 • 3. Unitatea functionala 3 - UF3 - zona pentru depozite si prestari servicii Idb

Indici urbanistici:

Bilantul teritorial conform reglementarilor propuse este urmatorul:

SUPRAFEȚE - SITUATIA EXISTENTA

TEREN PROPRIETATE S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

Mp

%

Suprafata totala de teren:

8.637,0 mp

100,00%

Suprafata construita la sol:

2.365,0 mp

27,38%

Suprafata construita desfasurata:

2.891,9 mp

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare:

6.272,0 mp

72,62%

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Spatii verzi amenajate:

0 mp

0 %

POT/CUT

27,38 % / 0,33

SUPRAFEȚE - PROPUSE PRIN P.U.Z.

UF1 - TEREN PENTRU SUPERMARKET

Mp

%

Suprafata totala de teren:

6.414,0 mp

100,00%

Suprafata maxima construita la sol:

2.565,6 mp

40,00%

Suprafata maxima construita desfasurata:

2.565,6 mp

Suprafata minima drum acces, parcaje, trotuare:

3.527,7 mp

55,00%

Spatii verzi:

320,7 mp

5,00%

POT/CUT

40,00 % / 0,4

UF2: POT maxim = 60%, CUT maxim = 3

UF3: POT maxim = 60%, CUT maxim = 3

Reglementari:

Configurare spatiala

Terenul aflat in prorietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A va fi dezmembrat in 2 parcele

- una de 6.414 mp destinata construirii supermarketului, iar restul suprafeței de teren destinat unei investitii ulterioare.

Pe terenul destinat supermarket-ului se vor rezerva zone speciale pentru spatii verzi si dotari tehnico-edilitare. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajati si vizitatori, o zona pentru aprovizionare si o platforma special amenajata pentru depozitarea deseurilor.

Amplasarea constructiilor pe parcela

In momentul de fata cladirile existente sunt amplasate dupa cum urmeaza:

 • -  in zona centrala a amplasamentului sunt pozitionate garajele si hala cu atelierele de intretinere auto

 • -  spre str. Prahova, in aliniament cu cele 2 blocuri de locuinte invecinate, este amplasat corpul de cladire cu birouri

Prin aceasta documentatie se propun urmatoarele:

 • 1. pe terenul destinat supermarket-ului (UF1):

 • - frontul spre str. Prahova va ramane deschis, astfel incat cladirii supermarket-ului sa i se asigure o vizibilitate corespunzatoare

 • - spre str.Prahova se propune limita construibila pana la aliniamentul actual, dictat de cele 2 blocuri de locuinte existente

 • - fata de limita sudica a parcelei se propune o retragere a zonei de implantare a constructiilor de 4,00 m

 • - fata de proprietatea invecinata, cu functiune industriala, situata in partea vestica, zona construibila se prevede pana la limita de proprietate, insa pe o distanta de 4,00 m de la aceasta limita de proprietate se propune o inaltime maxima a constructiilor de 5,00 m. Pe restul zonei de implantare a constructiilor se propune o inaltime maxima de

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

8,00 m

- fata de str. Transilvania limita construibila se propune pe aliniamentul dictat de blocul de locuinte P+4 existent pe acea parte a strazii

 • 2. in celelate doua unitati functionale (UF2 si UF3) se vor stabili limitele construibile printr-un P.U.D. care se va elabora ulterior. Indicii urbanistici propusi in ambele unitati functionale sunt: POT maxim = 60%, CUT maxim = 3.

Acolo unde cladirile propuse se vor construi pe limita de proprietate se va respecta Codul Civil si nu se vor realiza goluri in fatada, balcoane sau logii.

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare

Amplasamentul este echipat din punct de vedere edilitar, asa cum a fost prezentat la capitolul “Situatie existenta”. Trebuie mentionat faptul ca prezenta documentatie are rolul de a initia consultarile cu furnizorii de utilitati si de a obtine un acord de principiu cu privire la investitiile propuse la nivel de Plan Urbanistic Zonal.

Se vor realiza devierile sau eliberarile de amplasament pentru retelele ce afecteaza parcela aflata in studiu si se propune amplasarea acestora pe domeniul public. In faza urmatoare se vor obtine Certificate de Urbanism in baza carora sa poata fi elaborate documentatiile tehnice necesare obtinerii Autorizatiilor de Construire pentru fiecare domeniu in parte.

Un necesar estimativ de consumuri este prezentat in cele ce urmeaza:

1. Electricitate: Pi=188,70 KW; Pa=133,77 KW (ks=0,71)

2. Gaz: 40 Nmc/h;

 • 3. Canalizare menajera: Qm = 3,15 l/s

 • 4. Canalizare pluviala: Ql = 12,36 l/s

 • 5. Alimentare cu apa potabila: Qa = 0,57 l/s

Apa - canal - pluviale

Sunt propuse bransamente si racorduri pentru asigurarea necesarului de apa potabila. Apele uzate menajere vor fi descarcate diferentiat, in functie de provenienta acestora si trecute corespunzator prin separatoare pentru asigurarea calitatii cerute prin normativ NTPA 002. Nu vor exista ape uzate tehnologice. Apele pluviale de pe constructii, considerate conventional curate se vor descarca in canalul pluvial municipal, cu acceptul regiei de profil. Apele pluviale de pe platforme vor fi trecute prin separatoare de uleiuri si produse petroliere inainte de preluarea acestora in sistemul de canalizare.

Alimentare cu energie electrica si telefonie

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Sunt propuse bransamente si racorduri pentru asigurarea necesarului de energie electrica ce va deservi centrul comercial propus. Lucrarile necesare presupun intr-o prima faza intocmirea unui studiu de solutie de catre Electrica Timisoara dupa care intocmirea proiectului tehnic si executia lucrarilor de extinderi, bransamente, etc. Obiectivul se va putea racorda la reteaua de telefonie in baza unei comenzi lansate furnizorului acestui tip de servicii si a proiectelor tehnice intocmite ulterior.

Gaze naturale

Sunt propuse bransamente si racorduri pentru asigurarea necesarului de gaze naturale. Principalii consumatori vor fi arzatoarele cazanelor de la centralele termice ce vor deservi functiunea propusa.

Retele de termoficare

Obiectivele de investiție propuse nu vor fi racordate la rețelele de termoficare ale orașului.

3.7 Protectia mediului

Prezenta documentatie de PUZ raspunde si din punct de vedere al protectiei mediului prin reconversia unei zone industriale intr-o zona adaptata mediului urban. Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a tuturor activitatilor ce vor fi desfasurate in zona. Sursele de poluare vor fi diminuate pana la eliminare prin utilizarea celor mai performante instalatii si tehnologii.

Modelarea zonala propusa creaza toate premisele pentru protectia mediului, in contextul urban dat, cu conditia respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI (conform anexei 1 din HG 1076/2004)

 • 1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Initatorii prezentului P.U.Z. au avut intentia de a elabora un proiect pentru reconversia unei incinte industriale intr-un amplasament destinat unei functiuni comerciale.

Prin avizul de oportunitate nr. 11/12.11.2010 s-a impus insa ca zona de studiu a prezentului P.U.Z. sa nu se limiteze doar la terenul aflat in proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., ci sa cuprinda intreg cvartalul pe care se afla acest teren, respectiv delimitat la nord, sud si vest de str. Prahova si la est de str. Transilvania.

Astfel, dupa cum am descris si mai sus, proiectul propune realizarea a 3 unitati functionale:

 • 1. UF1 - pe o suprafata de teren de 6.414 mp, pentru care s-a inscris in C.F.

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

promisiunea de vanzare pentru S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. se propune realizarea unei zone pentru institutii publice si servicii de interes general prin reconversia functionala din zona industriala existenta. Pe acest teren urmeaza a se construi un centru comercial tip supermarket cu platforma de parcare si dotarile aferente.

 • 2. UF2 - pe restul terenului, de 2.223 mp, care va ramane in propietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. se propune realizarea unei zone cu functiuni mixte, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D.

 • 3. UF3 - pe terenul, proprietate privata, pe care in momentul de fata functioneaza un service auto se propune realizarea unei zone pentru depozite si prestari servicii, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D.

b) gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Datorita faptului ca prin aceasta documentatie de P.U.Z. se studiaza intregul cvartal in care este amplasat terenul aflat in proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., se propun solutii de reglementare urbanistica pentru toata aceasta zona.

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G.-ul localitatii, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii durabile;

In viitorul supermarket se vor comercializa produse alimentare si nealimentare pentru uz personal. Nu se vor face vanzari tip en-gros.

Aprovizionarea cu marfa se va realiza o data pe zi, dimineata inaintea programului sau seara dupa inchiderea magazinului pentru public.

Cea mai mare parte a marfii se va depozita pe rafturile din sala de vanzare, iar restul in spatiul de depozitare special amenajat.

Avand in vedere activitatile enumerate mai sus, descriem in cele ce urmeaza sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu, specifice acestui proiect.

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a tuturor activitatilor ce vor fi desfasurate in zona. Sursele de poluare vor fi diminuate pana la eliminare prin utilizarea celor mai performante instalatii si tehnologii.

Modelarea zonala propusa creaza toate premisele pentru protectia mediului, in contextul urban dat, cu conditia respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

PROTECTIA CALITATII APELOR:

Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul incadrarii in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, adica canalizare subterana din tuburi PVC - KG se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol,

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele pluviale de pe suprafata parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si trecute printr-un separator de hidrocarburi inainte de a fi deversate in reteaua de canalizare a orasului.

Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara urmatoarele categorii de ape uzate:

 • 1. Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare, inclusiv a WC-urilor.

 • 2. Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare.

Nu exista ape uzate de tip tehnologic. Apele uzate menajere contin cantitati de poluanti specifice acestor tipuri de ape. Dintre acestia mentionam substantele organice, compusi cu azot, materii in suspensie si alti compusi specifici.

Pe perioada implementarii proiectului se vor respecta conditiile tehnice de executie, conform cerintelor avizatorilor. Dupa perioada de executie se vor lua masurile de gestionare eficienta a apei, se vor monta apometre pentru inregistrarea consumului, se vor efectua lucrarile de intretinere necesare evitării risipei de apa, iar apa uzata se va incadra in cerințele de calitate ale NTPA 002, date fiind masurile constructive si tehnice aratate mai sus. Vor fi luate toate masurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente. Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusa prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

PROTECTIA AERULUI:

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, in principal, cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionarii obiectivelor (cladiri cu destinatie comerciala si de servicii) sunt:

 • - Surse stationare nedirijate - nu exista.

 • - Surse stationare dirijate - emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx).

 • - Surse mobile - autoturismele si autoutilitarele. Aceste autovehicule genereaza poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusiv in parcari.

Din datele prezentate se evidentiaza ca emisiile atmosferice inregistrate pentru zona studiata sunt in principal gaze de ardere de la instalatii de mica sau medie putere (asimilabile instalatiilor rezidentiale) care utilizeaza pentru ardere gaz metan. Ordinul 462/1993, abrogat partial de HG 128/2002 si modificat de Ordinul 592/2002, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipuleaza ca “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere - operatiune ce se efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie indigena sau importate, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara”. Avand in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezinta traficul din zona amplasamentului studiat, in vederea diminuarii presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect a fost prevazuta realizarea de zone verzi.

Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

Intregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot, de impact redusi in limitele admisibile. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatoare. Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, avand in vedere ca nu se vor desfasura activitati generatoare de zgomot.

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiatiilor.

PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI:

Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: surse specifice perioadei de executie si surse specifice perioadei de exploatare. In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer. In vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri:

 • a) Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier,

 • b) Realizarea unei platforme betonate pentru zonele de incarcare/descarcare marfa,

 • c) Realizarea unei spatiu si unei platforme adecvate pentru colectarea selectiva a deseurilor,

 • d) Lucrari de ameliorare si intretinere a solului in zonele verzi

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa de poluare.

PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE: Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemul terestru si acvatic.

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

Obiectivul propus nu constituie surse de poluare pentru asezari umane sau alte obiective de utilitate publica.

GOSPODARIREA DESEURILOR:

Deseurile rezultate ca urmare a activitatii desfasurate sunt:

- Deseuri menajere si asimilabile celor menajere;

- Deseuri de ambalaje;

Deseurile menajere (constituite din resturile care provin din consumurile vizitatorilor, personalului) si cele rezultate din ambalaje sunt colectate in recipienti separati si sunt preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, in conformitate cu Legea nr.27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deseuri. Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum si ale HG 621/2005.

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE:

Deoarece lucrarile ce se vor executa sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop. Nu este aplicabila legislatia nationala sau comunitara in domeniu.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor);

Conform celor descrise la punctul anterior, gospodarirea deseurilor sau a apelor uzate menajer / pluviale se va realiza in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea , durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Nu sunt evidentiate zone posibil a fi afectate de activitatile propuse. Activitatile ce urmeaza a se desfasura in functiunile propuse nu vor avea efecte din punct de vedere al protectie mediului.

b) natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul.

c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

La toate activitatiile viitoare se vor respecta legislatia de mediu, normele sanitare, normele de protectie a muncii, normele PSI etc, deci riscul este unul obisnuit, fara probleme speciale.

e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(I) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Amplasamentul studiat nu prezinta caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural.

Instalatii prevazute in proiect vor fi de ultima generatie, cu valori ale emisiilor in atmosfera aflate in limitele prevazute de lege si vor fi omologate.

Avand in vedere ca bilantul suprafetelor stabilit prin prezenta documentatie are la baza regulamentele si legislatia de urbanism in vigoare, nu se pune problema folosirii terenului in mod intensiv.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publica

Caile principale interioare de circulatie, precum si accesele, se vor amenaja pe terenul beneficiarului. Obiectivele de utilitate publica, in speta traseele retelelor edilitare majore, se vor realiza de regula pe domeniul public sau privat al Primariei Municipiului Timisoara.

3.9. Protectia Civila

Din punct de vedere al protectiei civile se va respecta HG 37 / 2006.

Potrivit legii, se vor realiza adaposturi de protectie civila la cladiri care au o suprafata construita, la sol, mai mare de 150 m2 si sunt prevazute cu subsol, din urmatoarele categorii de folosinta:

 • a) cladiri pentru birouri si activitati administrative;

 • b) cladiri pentru activitati financiar-bancare;

 • c) cladiri pentru afaceri si comert;

 • d) cladiri pentru invatamant, stiinta, cultura si arta;

 • e) cladiri pentru activitati de ocrotire a sanatatii si de asistenta sociala;

 • f) cladiri pentru activitati industriale si de productie;

 • g) cladiri pentru activitati turistice, destinate cazarii;

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

 • h) cladiri si constructii speciale pentru transporturi;

 • i) cladiri si constructii speciale pentru telecomunicatii;

 • j) cladiri de locuit, multietajate, cu regim de inaltime mai mare de S+P+4 etaje.

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

- incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoata;

- asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

In urma aprobarii PUZ de catre Consiliul Local Timisoara, se va trece la etapele urmatoare ale proiectului:

- intocmire D.T.A.C. - D.Th si obtinere AC pentru construirea centrului comercial, a amenajarilor si dotarilor aferente;

- proiectarea si autorizarea lucrarilor pe domeniul public: racorduri si bransamente edilitare, racorduri la drumurile publice

Intocmit

arh. Bianca Luca

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

 • I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul R.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) detaliaza reglementarile P.U.Z., si se constituie in actul de autoritate al administratiei publice locale, pentru intreg teritoriul studiat.

2. Baza legala a elaborarii R.L.U.

La baza elaborarii R.L.U. aferent P.U.Z. stau:

- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HG 525 / 1996;

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara, Regulamentul de Urbanism aferent UTR51, subzona functionala I din cadrul careia face parte si amplasamentul studiat si Regulamentul de Urbanism aferent subzonelor Isc, M si Idb in care se propune incadrarea lui.

3. Domeniul de aplicare

Prezentul R.L.U. se va aplica de catre:

- Investitori / Dezvoltatori / Manageri de proiect la elaborarea studiilor de fezabilitate, bugetarii si finantarii proiectului, contractarea proiectantilor, firmelor de executie si negocierile cu autoritatile publice;

- Proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C., P.Th si de executie;

- Autoritatile publice la emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru construirea si functionarea obiectivului de investitie preconizat;

- Furnizorii de utilitati in vederea asigurarii infrastructurii edilitare necesare.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit

Autorizarea executarii lucrarilor de construire este permisa cu respectarea conditiilor legii si ale prezentului regulament. Se vor avea in vedere masuri de protectie a mediului atat pe timpul executiei lucrarilor cat si in functionarea propriu-zisa.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cuenergie electrica, gaze naturale, apa, ale retelelor de canalizare, de comunicatie si a altor asemenea retele de infrastructura este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriu-zisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate.

Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii lucrarilor toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de specialitate (detinatori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploatarii.

Executantul va incepe lucrarile de terasamente numai pe baza unui acord scris, incheiat cu toate unitatile care au instalatii subterane pe teritoriul unde urmeaza sa se execute asemenea lucrari, si va respecta conditiile impuse de aceste unitati detinatoare de retele.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face in cadrul proiectului de executie al organizarii lucrarilor.

Autoritatile locale abilitate vor urmari executarea lucrarilor de construire, participand la fazele determinante conform programului de control a calitatii lucrarilor si vor controla functionarea obiectivului autorizat.

Urmarirea curenta a comportarii in timp este o actiune sistematica de observare, examinare si investigare a modului in care se comporta si reactioneaza constructia sub influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator. Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenta a starii tehnice a constructiei in vederea stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare pentru aducerea structurii de rezistenta a cladirii la conditiile tehnice corespunzatoare cerintelor de exploatare. Urmarirea curenta, sau supravegherea tehnica se aplica permanent, pe toata perioada de existenta fizica a constructiei. Urmarirea curenta, in cazul constructiilor, este completata cu urmarirea speciala periodica , si in mod obligatoriu dupa fiecare eveniment deosebit

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

(incendiu, calamitati naturale, etc.) care are drept scop stabilirea starii tehnice si utilizarea datelor pentru administrarea optimizata a cladirii. Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

In momentul de fata cladirile existente pe terenul S.C. Inter Center Service S.A. sunt amplasate dupa cum urmeaza:

 • -  in zona centrala a terenului sunt amplasate garajele si hala cu atelierele de intretinere auto

 • -  spre str. Prahova, in alienament cu cele 2 blocuri de locuinte invecinate, este amplasat corpul de cladire cu birouri

Prin aceasta documentatie se propun urmatoarele:

 • 1. pe terenul destinat supermarket-ului (UF1):

 • - frontul spre str. Prahova va ramane deschis, astfel incat cladirii supermarket-ului sa i se asigure o vizibilitate corespunzatoare

 • - spre str.Prahova se propune limita construibila pana la aliniamentul actual, dictat de cele 2 blocuri de locuinte existente

 • - fata de limita sudica a parcelei se propune o retragere a zonei de implantare a constructiilor de 4,00 m

 • - fata de proprietatea invecinata, cu functiune industriala, situata in partea vestica, zona construibila se prevede pana la limita de proprietate, insa pe o distanta de 4,00 m de la aceasta limita de proprietate se propune o inaltime maxima a constructiilor de 5,00 m. Pe restul zonei de implantare a constructiilor se propune o inaltime maxima de 8,00 m

 • - fata de str. Transilvania limita construibila se propune pe aliniamentul dictat de blocul de locuinte P+4 existent pe acea parte a strazii

 • 2. in celelalte doua unitati functionale (UF2 si UF3) se vor stabili limitele construibile printr-un P.U.D. care se va elabora ulterior. Indicii urbanistici propusi in ambele unitati functionale sunt: POT maxim 60%, CUT maxim = 3, regim de inaltime maxim P+3E.

Acolo unde cladirile propuse se vor construi pe limita de proprietate se va respecta Codul Civil si nu se vor realiza goluri in fatada, balcoane sau logii.

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sanatatii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Terenul este accesibil de pe doua strazi, respectiv:

- la N de pe str. Prahova;

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

- la E de pe str. Transilvania.

Prin prezentul proiect se propune realizarea urmatoarelor accese auto:

 • -  pentru terenul destinat supermarket-ului - realizarea unui acces auto pentru clienti din str. Prahova si a unui al doilea acces auto din str. Transilvania - pentru clienti si pentru masinile de marfa.

 • -  pentru terenul destinat zonei cu functiuni mixte - realizarea unui acces auto din str. Prahova

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere ale incendiilor, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

Se vor asigura prin proiect accese pietonale pentru vizitatori, locuitori si personal angajat, precum si cai de evacuare si interventie in cazul unor situatii de urgenta. Traficul pietonal va respecta normativele in vigoare si va avea prioritate in fata celui auto.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

In imediata apropiere a amplasamentului, pe suprafetele drumurilor publice se gasesc retele publice de utilitati. De asemenea amplasamentul este strabatut de unumite trasee edilitare. Etapele ce trebuiesc urmate cu privire la utilitatile urbane sunt:

 • -  Comandarea studiilor si proiectelor pentru eliberarea amplasamentului si autorizarea devierilor pe domeniul public / dezafectarii traseelor existente in incinta. Studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza cu participarea detinatorilor acestora.

 • -  Comandarea studiilor si proiectelor pentru extinderea sau suplimentarea retelelor edilitare, pana la amplasament, precum si autorizarea acestora, necesare pentru asigurarea functionarii obiectivelor de investitie preconizate. Acest demers va fi urmat doar daca capacitatile existente in zona nu sunt suficiente. Studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza, cu participarea furnizorilor de utilitati.

 • -  Comandarea studiilor si proiectelor pentru racordarea si bransarea obiectivelor de investitie preconizate la retele edilitare, precum si autorizarea acestora. Studiile si proiectele respective se vor comanda si realiza, cu participarea furnizorilor de utilitati.

 • -  Intocmirea si autorizarea proiectelor pentru instalatiile interioare, de la punctul de bransament / racord la consumator. Aceste lucrari se vor autoriza in cadrul D.T.A.C. pentru cladiri si lucrari in incinta.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Terenul aflat in proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. are o suprafata de 8.637 mp, conform C.F. 403974. Din aceasta suprafata se va dezmembra o parcela de 6.414 mp, promisa spre vanzare catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. Pentru realizarea unui supermarket, restul suprafetei de teren fiind de asemenea propus spre reconversie in zona cu functiuni mixte.

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Obiectivul de investitie va trebui prevazut cu dotari auxiliare, menite sa sporeasca atractivitatea acestora, respectiv sa asigure siguranta in exploatare.

Astfel se vor avea in vedere amenajarea unor spatii verzi, cu rol decorativ . Asa cum rezulta si din bilantul teritorial, se vor asigura minim 5% spatii verzi . La contabilizarea acestui procentaj se vor lua in calcul doar amenajarile peisagere din exterior, inclusiv acoperisuri inierbate daca este cazul.

Imprejmuirile propuse vor putea fi de 3 tipuri:

- provizorii pe durata executarii lucrarilor de construire;

- transparente si semitransparente pentru obiectivele finale, aflate in exploatare.

In situatia in care gardul va fi pozitionat la granita cu terenuri private invecinate si va depasi la nivelul infra- sau suprastructurii limita de proprietate, se va solicita in mod obligatoriu acordul vecinului direct afectat. In toate celelalte situatii, autorizarea imprejmuirilor se va face doar cu respectarea codului civil si a regulamentelor in vigoare.

 • III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

11. Unitati si subunitati functionale

Se propun trei unitati functionale:

 • 1.  Unitatea funcționala 1 - UF1 - zona pentru institutii publice si servicii de interes general, subzona ISc (subzona de institutii publice si servicii de interes general propusa prin reconversia functionala a zonelor industriale sau de depozitare existente)

 • 2. Unitatea functionala 2 - UF2 - zona mixta M

 • 3. Unitatea functionala 3 - UF3 - zona pentru depozite si prestari servicii Idb

Nu sunt propuse subunitati functionale.

IV. Prevederi la nivelul unitatii functionale

Unitate functionala

Amplasare

Functiuni admise

Regim maxim de inaltime admis

UF1

N- Str. Prahova

E- str. Transilvania S- str. Transilvania V- UF2 si Uf3

 • - institutii publice

 • - servicii;

 • - comert;

 • - alimentatie publica;

 • - cultura;

 • - cult;

 • - centre de afaceri;

 • - sedii firme;

 • - institutii financiar-bancare;

Parter

Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Punct de lucru: RO 300151 Timișoara * Str. Ion Barac nr. 16 * www.artkraft-tm.ro * CUI: RO 22496097 * J35 / 3595 / 2007

- reprezentante straine;

- ONG-uri;

- fundatii;

- sedii partide politice;

- targ expozitional;

- spatii polifunctionale;

- locuinte;

- spatii verzi amenajate;

- accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parcari;

- constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei;

- depozite sub 50 mp arie construita desfasurata.

UF2

N- str. Prahova

E- UF1

S- UF3

V- proprietate privata (locuinte colective) si str. Prahova

- servicii;

- comert;

- alimentatie publica;

- cult;

- sedii firme;

- institutii financiar-bancare;

- locuinte;

- spatii verzi amenajate;

- accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parcari;

- constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare zonei;

- depozite sub 50 mp arie construita desfasurata.

P+3E

UF3

N- UF2

E- UF1

S- str. Transilvania

V- str. Prahova

- constructii industriale nepoluante, administrative, de depozitare, comert, servicii, precum si servicii si echipamente legate de funntionarea zonei;

- spatii verzi amenajate, peredele de protectie;

- constructii pentru gospodarire comunala;

- accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parcari;

P+3E

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Amplasamentul face parte din UTR 51, conform PUG aprobat al Mun. Timisoara, subzona functionala I . In cadrul P.U.Z. amplasamentul a fost incadrat in subzonele functionale Isc, M si Idb cu functiunile admise conform cap. III si IV din prezentul RLU.

Intocmit

arh. Bianca Luca


Bd. Constantin Diaconovici


mail:dezvoltareurbana@pr


Loga, nr


mariatm


1, 300030, tel: +40 256 408435

ro, internet:www.primariatm.ro


Nr. UR2011 - 011228 /26.07.2011

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - Supermarket produse alimentare si nealimentare

 • -  Amplasament: str. Prahova nr. 16, Timisoara

 • -  Beneficiari: S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

 • -  Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul,

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 17.06.2011-12.07.2011, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituției Arhitectului Șef și afișată pe site-ul www.primariatm.ro.

In data de 30.06.2011 a fost organizata o intalnire intre proiectantul documentatiei PUZ si cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificați :

 • -   str. Prahova nr. 1A, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7A;

 • -  str. Prahova: ASOCIATIA DE PROPRIETARI Bl. 15 si Bl. 15A;

 • -  str. Transilvania : ASOCIATIA DE PROPRIETARI Bl. E 21 si Bl. E 20;

Documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, a fost consultată de 3 persoane. S-au formulat obiecții in privinta accesului auto din str. Prahova, amplasarea locurilor de parcare fata de ferestrele imobilului situat pe str Prahova, bl. B15.

La intalnirea cu proiectantul din data de 30.06.2011, au participat 17 persoane, care au formulat obiectii, la care proiectantul documentatiei a raspuns atat verbal in cadrul intalnirii avute


Bd. Constantin Diaconovici


mail:dezvoltareurbana@pr


Loga, nr


mariatm


1, 300030, tel: +40 256 408435

ro, internet:www.primariatm.ro


cu cetatenii din zona, cat si in scris prin adresa formulata Institutiei Arhitectului Sef - Biroului Dezvoltare Urbana si Avizare PUZ/PUD si anume:

1. Referitor la regimul de inaltime maxim P + 3 E pentru unitatile functionale UF2 si UF3

Regimul de inaltime max P+3E propus pentru unitatile functionale UF2 si UF3 (prin care se doreste realizarea unor zone cu functiuni mixte, respectiv zone pentru depozitare si prestari servicii) se incadreaza in specificul zonei studiate, intrucat in imediata vecinatate sunt amplasate constructii P+2E, dar si P+4E, deci regimul de inaltime propus pentru acestea reprezinta o inaltime medie a constructiilor din zona. Totodata, investitiile propuse pentru unitatile functionale UF2 si UF3 (cu regimul de inaltime max P+3E propus) se vor realiza doar dupa intocmirea si aprobarea ulterioara a unui Plan Urbanistic de Detaliu, prin care se vor reglementa pozitia noilor cladiri pe amplasament in functie de fondul construit existent si doar ulterior se va putea obtine Autorizatia de Construire pentru acestea;

2. Referitor la respectarea O.M.S. nr. 536/1997 privind dispunerea locurilor de parcare fata de imobilul de locuinte colective din str. Prahova, bl. 15

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandărilor privind mediul de viața al populației (art. 3, lit. c), prevede ca menajarea locurilor de parcare sa se realizeze la minimum 10m fata de ferestrele camerelor de locuit.

Avand in vedere ca imobilul de locuinte colective din str Prahova, bl. 15, situat in vecinatatea parcarii propuse pentru supermarket, nu este prevazut cu ferestre pe latura unde se propun locurile de parcare pentru aceasta investie si totodata pentru aceasta sa obtinut Avizul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis nr. 780/A/17.12.2010, aceasta investitie nu incalca O.M.S. nr. 536/1997.

 • 3. Referitor la modul de insusire al terenului de catre proprietarul S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. si aflat in folosinta locatarilor, fara ca acestia sa fie consultati daca doresc sa achizitioneze acest teren.

Conform actelor de proprietate puse la dispozitie de catre beneficiarii Planului Urbanistic Zonal ,, Supermarket produse alimentare si nealimentare”, str. Prahova nr. 16, Timisoara (S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.), respectiv a extrasului CF si al planului topografic vizat O.C.P.I., proprietarul terenului este S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., modul de dobandire al terenului pe care se propune investitia, nu intra in atributiile Institutiei Arhitectului Sef, fiind un raport juridic intre persoane de drept privat, orice interventie din partea unei autoritati publice ar constitui un abuz de drept.

4. Referitor la accesul auto propus din str. Prahova

Solutia de trafic propusa in documentatia P.U.Z., s-a discutat in cadrul sedintei Comisiei de Circulatie din Primaria Municipiului Timisoara, in urma careia s-a obtinut Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2011-000005/27.01.2011


BI


ROUL


DEZVOL


I

TARE

J

UDEȚ

UL

TI

MI

MUNI

CIPI

UL TI

MI

SO

AR

NSTITUȚIA

ARH

ITECT

ULUI

șE

URBANĂ șI

AVI

ZARE

PUZ/

PU

. 1, 300030,

tel:

+40 2

56 40

843

.ro, interne

t:ww

w.prim

ar

iat

m.r

ș A F D

5 o


Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevă zute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația P.U.Z. ,, Supermarket produse alimentare si nealimentare”, str. Prahova nr. 16, Timisoara a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF

Arh.CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

CONSILIER

Ing. LILIANA IOVAN


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr e-mail:dezvoltareurbana@primariatm

1, 300030, tel: +40 256 408435

ro, internet:www.primariatm.ro


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1,


mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm


300030, tel/fax +40 256 408341


ro, internet:www.primariatm.ro


SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2011-018225/20.09.2011

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-018225/13.09.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timisoara;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 11/12.11.2010 și de Avizul Favorabil nr. 19/19.05.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5144/29.11.2010 precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 1843 din 30.03.2011;

Documentația PUZ „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timișoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timișoara incepand cu luna iunie 2011, cu ocazia demararii Etapei 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 26.07.2011, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2011-011228/26.07.2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, str. Prahova nr. 16, Timisoara se incadreaza in etapa aprobarii PUZsi RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011)in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratiapublica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic Zonal „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timisoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata. Prahova nr. 16, Timisoara, este elaborata de proiectantul S.C. ARTKRAFT S.R.L., proiect nr. 06/2010, la cererea beneficiarilor S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. si S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.- conform Antecontract de vanzare - cumparare bun imobil nr. 1224/02.09.2010, proprietar fiind S.C. INTER CENTER SERVICE S.A..

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in U.T.R. 51, in cartier Iosefin, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, ca zona de unitati industriale, fiind delimitat: la nord de strada Prahova (prelungirea strazii Banatul) si de un imobil de locuinte colective in regim de P+2E, la est de strada Transilvania, la sud de strada

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n


mail:institutiaarhitectuluisef@primar


1, 300030,


atm.ro, inte


tel/fax +40 256 408341


net:www.primariatm.ro


Prahova, la vest de strada Prahova, un service reparatii autovehicule, birouri aferente si un imobil de locuinte colective in regim de P+2E.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul studiat în suprafață totală de 8.637 mp, este inscris in C.F. 403974 - Timisoara (CF vechi nr. 102550), nr. top 16415/1/2/1/1, teren intravilan, curti constructii, proprietar fiind S.C. INTER CENTER SERVICE S.A., urmand a se dezmembra in doua parcele - o parcela in suprafata de 6.414 mp, promisa spre vanzare catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. - conform Antecontract de vanzare - cumparare bun imobil nr. 1224/02.09.2010, destinata construirii unui supermarket, iar restul suprafetei de teren va fi destinata unei investitii ulterioare.

Terenul studiat este ocupat in prezent de constructii cu caracter industrial: garaje, hala cu ateliere de intretinere auto si alte constructii tehnologice regim de inaltime P, ce urmeaza a se demola in baza Autorizatiei de Desfiintare nr. 3265/26.11.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timisoara se propune realizarea a trei zone functionale:

 • 1. pe o suprafata de teren de 6.414 mp (UF1), pentru care s-a inscris in C.F. promisiunea de vanzare pentru S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. se propune realizarea unei zone pentru institutii publice si servicii de interes general prin reconversia functionala din zona industriala existenta. Pe acest teren urmeaza a se construi un centru comercial tip supermarket cu platforma de parcare si dotarile aferente.

 • 2. pe restul terenului, de 2.223 mp (UF2), care va ramane in proprietatea S.C. INTER CENTER SERVICE S.A. se propune realizarea unei zone cu functiuni mixte, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D.

 • 3. pe terenul, proprietate privata, pe care in momentul de fata functioneaza un service auto se propune realizarea unei zone pentru depozite si prestari servicii, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) pentru terenul destinat supermarketului (UF1), se va face din strada Prahova si din strada Transilvania, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2011-000005/27.01.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuși prin documentație sunt:

- pentru terenul destinat supermarketului (UF1)

POT max = 40 %

CUT max = 0,4

Regim de inaltime max. P

H max cornisa = 8 m

Spatii verzi min 5% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 1843/30.03.2011

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

- pentru terenul destinat realizarii unei zone cu functiuni mixte, care urmeaza a fi detaliata ulterior printr-un P.U.D

POT max = 60%

CUT max = 3

Regim de inaltime maxim = P+3E

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Supermarket produse alimentare si nealimentare”, Piata Prahova nr. 16, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU,

CONSILIER,

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact - L.I. - 2ex


SUPRAFETE - PROPUSE PRIN P.U.Z.

UF1 - TEREN PENTRU SUPERMARKET

mp

%

Suprafata de teren proprietate privata:

6.414,0 mp

100%

Suprafata de teren ce se intentioneaza a fi trecuta in domeniul public:

107,7 mp

1,68%

Suprafata de teren proprietate privata pentru supermarket:

6.306,3 mp

98,32%


461


^^262

435

327


SUPRAFATA DE TEREN CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTA DIN PROPRIETATE PRIVATA IN DOMENIUL PUBLIC


PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

RO - 300151 Timișoara * str. I. Barac nr.16

Tel: +40 (0)256 211303 Fax: +40 (0)256 218192

ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT      RO 22496097 * J35/3595/2007

DENUMIRE PROIECT:

SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE

TIMISOARA, STR. PRAHOVA, NR. 16

BENEFICIAR:

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

TIMISOARA,

B-dul C. DIACONOVICI LOGA, NR. 48, S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Com. CHIAJNA, 077040 Sat CHIAJNA, Sos. de centura, 13 A

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

06

DENUMIRE PLANSA:

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

SCARA:

1:500

PROIECTAT

ARH.BIANCA LUCA

FAZA:

P.U.Z.

NR. PLANSA:

4

DESENAT

ARH.BIANCA LUCA

DATA:

DEC. 2010INTERSECȚIE PROPUSA SPRE SEMAFORIZARE


P+MC


1005


-'*279


AMPLASAMENT STUDIAT PRIN P.U.Z.


_o'170

r-'\" \ \\

'\ A

or 4Q3JI4 C-?-


BLOC E|42

P+4E


LEGENDA RIDICARE TOPO


CONDUCTA GAZE


CAMIN VIZITARE


RIGOLA SCURGERE APE


ROBINET APA


CAMIN VIZITARE TELEFON


HIDRANT


CAPAC FONTA GAZE


ROBINET GAZE


STALP ELECTRIC DE BETON


COPAC


420


421


422


493

492

86.69

***491


T maxim propus 60% *


CUT maxim propus 3


regim max


P+4E


SUPRAFETE - SITUATIA EXISTENTA

SUPRAFETE - PROPUSE PRIN P.U.Z.

SUPRAFETE PROPUSE IN PLANSA CU POSIBILITATILE DE MOBILARE

TEREN PROPRIETATE

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

mp

%

UF1 - TEREN PENTRU SUPERMARKET

mp

%

UF1 - TEREN PENTRU SUPERMARKET

mp

%

Suprafata totala de teren:

8.637,0 mp

100%

Suprafata de teren pentru supermarket:

6.414,0 mp

100%

Suprafata de teren pentru supermarket:

6.414,0 mp

100%

Suprafata construita la sol:

2.365,0 mp

27,38%

Suprafata maxima construita la sol:

2.565,6 mp

40%

Suprafata construita la sol:

1.828,0 mp

28,50%

Suprafata construita desfasurata:

2.891,9 mp

Suprafata maxima construita desfasurata:

2.565,6 mp

Suprafata construita desfasurata:

1.828,0 mp

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare:

6.272,0 mp

72,62%

Suprafata minima drum acces, parcaje, trotuare:

3.527,7 mp

55%

Suprafata drum acces, parcaje, trotuare:

3.262,7 mp

50,88%

Spatii verzi amenajate:

0 mp

0%

Spatii verzi amenajate, minim:

320,7 mp

5%

Spatii verzi amenajate:

1.337,0 mp

20,84%

POT / CUT

27.38% / 0.33

POT maxim / CUT maxim

40 %/ 0,4

POT / CUT

28,50 %/ 0,28


P+4E
PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16

Tel: +40 (0)726 410151 Fax: +40 (0)356 818231

ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT      RO 22496097 * J35/3595/2007

DENUMIRE PROIECT:

SUPERMARKET PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE

TIMISOARA, STR. PRAHOVA, NR. 16

BENEFICIARI:

S.C. INTER CENTER SERVICE S.A.

TIMISOARA,

B-dul C. DIACONOVICI LOGA, NR. 48, S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.

Com. CHIAJNA, 077040 Sat CHIAJNA, Sos. de centura, 13 A

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

06

DENUMIRE PLANSA:

SCARA:

1:500

PROIECTAT

ARH.BIANCA LUCA

FAZA:

P.U.Z.

POSIBILITATI DE MOBILARE

NR. PLANSA:

5

DESENAT

ARH.BIANCA LUCA

DATA:

FEB. 2011