Hotărârea nr. 361/2011

361/25.10.2011 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"
Hotararea Consiliului Local 361/25.10.2011
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Pod Uzina de Apa"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr 21185/26.09.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 181/20.09.2011, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi c) şi alin.(4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Pod Uzina de Apa", întocmit de S.C. APECC S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr. 40/13.05.2009, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.396/27.10.2009.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

România

SE APROBĂ PRIMAR, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri și Poduri

Nr. SC 2011 -

REFERAT privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Consolidare Pod Uzina de Apă”

Direcția Tehnică are în programul de investiții pe anul 2011 obiectivul de investiții ,,Consolidare Pod Uzina de Apă”.

Podul, amplasat în partea de est a municipiului Timișoara, asigură traversarea Canalului Behela, realizând legătura între strada Uzinei și strada Rozelor, este într-o avansată stare de degradare.

Asupra structurii de rezistență a podului nu au fost executate recent lucrări de întreținere sau reparații, astfel că podul a ajuns într-o stare care nu mai conferă siguranță desfășurării traficului auto.

Datorită stării total necorespunzătoare a structurii existente din punct de vedere a capacității portante și a gabaritului se impune proiectarea unui pod nou, dimensionat hidraulic și la clasa E de încărcare pentru două benzi de circulație.

Prin HCL nr. 396 / 27.10.2009 a fost aprobată documentația tehnico-economică aferentă acestui obiectiv, cu o valoare totală (inclusiv TVA) a investiției estimată la 1.332,885 mii lei, reprezentând 316,954 mii euro, conform devizului general.

În vederea lansării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, anexa.4, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate.

Datorită procesului de inflație mai 2009 - mai 2011 = 1,1705 (raport INS) precum și a adoptării unor măsuri suplimentare împotriva fenomenelor hidrometeorologice apărute tot mai des în ultima perioadă, valoarea investiției a crescut la 2.056,938 mii lei (inclusiv TVA), reprezentând 486,009 mii euro.

Creșterea valorii investiției ,,Consolidare Pod Uzina de Apă” în anul 2011 față de faza Studiu de Fezabilitate din 2009 se datorează următorilor factori (conform expunerii de motive din partea proiectantului):

 • -   îmbunătățirea soluției de fundare prin prisma fenomenelor hidrometeorologice din anul 2010, pentru a preîntâmpina producerea de afuieri și implicit periclitarea stabilității structurii; s-au prevăzut incinte din palplanșe pierdute, care protejează fundația și permit concomitent ridicarea cotei de fundare;

 • -   protejarea albiei cu saltele de gabioane pentru a se preîntămpina producerea de afuieri la debite mari;

 • -   sporirea lățimii structurii (infrastructură și suprastructură) pentru a se include în gabarit o pistă pentru cicliști, cu lățimea de 2m;

 • -   realizarea elevațiilor culeelor în soluție cu ziduri întoarse și plăci de racordare, față de soluția inițială “culee înecată”;

 • -   protejarea anticorozivă a betonului la infrastructură și suprastructură;

 • -   amplificarea sistemului de canalizare, care nu este cuprins pe acest tronson în programul de investiții al Primăriei Timișoara.

La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.396 din 27/10/2009.

VICEPRIMAR,                      DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

SORIN GRINDEANU                         CHIȘ CULIȚĂ

DIRECTOR ECONOMIC, ec. SMARANDA HARACICU


AVIZAT JURIDIC,


ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI, IOAN GANCIOV

CONSILIER

VIOLA DUMITRU

Anexa HCL nr


din


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ,,Pod Uzina de Apă”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului de investiții ,,Pod Uzina de Apă”, conform contractului de proiectare nr. 40 din data de 13.05.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției:

12 luni


Varianta cu investiție medie:

Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M

Capacități:

 • •  Lungime pod proiectat

 • •  Lățime pod proiectat

 • •  Lungime parapet pietonal

 • •  Lungime parapet rutier

 • •  Lungime parapet separator

 • •  Lungime străzi

 • •  Suprafață albie protejată

 • •  Borduri 20x25x50cm(străzi)

  2.056.938 lei (inclusiv TVA)

  486.009 euro (inclusiv TVA)

  1.723.891 lei (inclusiv TVA)

  407.318 euro (inclusiv TVA)

  16,84m

  11,50m

  1x16,80m

  1x16,80m

  1x10,20m

  93,39m

  172 mp

  197m


Borduri 10x15x50cm(trotuare) 161m

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, ing. CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI, ing. IOAN GANCIOV

CONSILIER, ing. VIOLA DUMITRU