Hotărârea nr. 360/2011

360/25.10.2011 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - ALZIAR
Hotararea Consiliului Local 360/25.10.2011
privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - ALZIAR


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22816/12.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Adresa "Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România"- A.L.Z.I.A.R, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2011-22814/ 12.10.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) şi lit.e) , alin.(4) lit. a) şi alin.(7) lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă aderarea Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la "Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România" - A.L.Z.I.A.R, în condiţiile prevăzute de Actul de constituire din Anexa nr. 1, de Statutul din Anexa nr. 2 şi de Actele de modificare şi completare a acestora din Anexa nr. 3.A şi Anexa nr. 3.B, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă cuprinderea în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timişoara, a cheltuielilor necesare aderării şi plăţii cotizaţiei anuale conform Statutului A.L.Z.I.A.R cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3: Se aprobă desemnarea Primarului Municipiului Timişoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în cadrul Adunării Generale şi Comitetului Director ale A.L.Z.I.A.R. şi, totodată, se împuterniceşte să semneze documentele necesare aderării la A.L.Z.I.A.R.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE


SE APROBĂ

PRIMAR

BIROUL COOPERARE INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ GHEORGHE CIUHANDU SC2011- 22816/12.10.2011

REFERAT privind aprobarea aderării Municipiului Timișoara la „Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România” - ALZIAR

„Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România” - ALZIAR este o organizație neguvernamentală având ca obiectiv principal conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural.

ALZIAR a luat ființă la data de 15 iunie 2004 la inițiativa Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din România, municipiilor Alba Iulia și Târgoviște și Asociației franceze a orașelor și regiunilor de artă și istorie și orașelor cu zone protejate. Sediul asociației este în municipiul Târgoviște, Bd. Calea Domnească nr. 208. Asociația are în prezent 23 de membri - 14 consilii județene și 9 primării de orașe.

În cadrul acestei asociații, autoritățile locale din România cu patrimoniu cultural pot acționa într-un cadru organizat pentru crearea unui cadru legislativ coerent care să identifice, să protejeze și să introducă în circuitele turistice zonele istorice, culturale și artistice, dezvoltarea unei strategii naționale unitare, conformă cu reglementările europene în domeniu, și promovarea acestui patrimoniu cultural la nivel local, regional, național, european și internațional. De asemenea, asociația oferă consultanță membrilor pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanțări externe și asistență în stabilirea de microparteneriate cu persoane și organizații din străinătate.

Cotizația anuală pentru orașe și municipii este de 0,02 lei/locuitor. Conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică Timiș, populația stabilă a municipiului Timișoara la data de 1 ianuarie 2010 era de 311.440 locuitori. În conformitate cu aceste date, taxa corespunzătoare anului 2011 este de 6.228,80 lei. Această taxă va fi actualizată anual în funcție de datele statistice oficiale.

La propunerea asociației și având în vedere patrimoniul cultural al municipiului Timișoara, considerăm că aderarea la această asociație reprezintă o oportunitate excelentă de promovare a patrimoniului cultural al orașului nostru.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem:

  • - aprobarea aderării Municipiului Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, la „Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România” - A.L.Z.I.A.R, în condițiile prevăzute de Actul de constituire din Anexa nr. 1, de Statutul din Anexa nr. 2 și de Actele de modificare și completare a acestora din Anexa nr. 3.A. și Anexa nr. 3.B. la prezentul referat;

  • - aprobarea cuprinderii în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Timișoara, a cheltuielilor necesare aderării și plății cotizației anuale conform Statutului A.L.Z.I.A.R cu modificările și completările ulterioare;

  • - se desemnează Primarul Municipiului Timișoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în cadrul Adunării Generale și Comitetului Director ale A.L.Z.I.A.R. și, totodată, se împuternicește să semneze documentele necesare aderării la A.L.Z.I.A.R.

    Director executiv Direcția Dezvoltare


    Șef Birou


    Arh. Aurelia Junie


    Diana Donawell


    Director executiv Direcția Economică


    Consilier


    Ec. Smaranda Haracicu


    Maria Telbis


Avizat juridic

Cons. Jr. Sorin Chira

fl/yțkA                         A^OA Mf>. / LA H£L w£.

ACT DE CONSTITUIRE

In baza procesului verbal nr. 1/30.06.2005 statutul si actul constitutiv al Asociației Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania se modifica si se completează astfel:

• Consiliul de inițiativa format din membrii fondatori:

Consiliul Județean Alba - prin HCJ nr. 174/11.11.2003 si Împuternicirea nr. 1916/17,03.2004

Consiliul Județean Argeș — prin HCJ nr.24/26.02.2004 si Împuternicirea nr.2099/26.03.2004

Consiliul Județean Brașov - prin HCJ nr.89/05.03.2004 si Împuternicirea nr.2327/25.03.2004

Consiliul Județean Bistrita-Nasaud - prin HCJ nr.7/13.01.2004 si împuternicirea nr. 1254/18.03.2004

Consiliul Județean Braila — prin HCJ nr. 15/26.02.2004 si Împuternicirea nr. 1457/26.03.2004

Consiliul Județean Dambovita — prin HCJ nr.95/15.12.2003 si împuternicirea nr.1364/16.03.2004

Consiliul Județean Gorj — prin HCJ nr.7/26.02.2004 si Împuternicirea nr. 163 0/25.03.2004

Consiliul Județean Mehedinți — prin HCJ nr.29/16.03.2004 si Împuternicirea nr.2055/29.03.2004

Consiliul Județean Mureș — prin HCJ nr.20/17.02.2005 si împuternicirea nr.-/25.11.2005

Consiliul Județean Olt - prin HCJ nr.24/19.02.2004 si Împuternicirea nr.2048/25.03.2004

Consiliul Județean Prahova — prin HCJ nr.3 0/05.03.2004 si Împuternicirea nr. 1972/25.03.2004

Consiliul Județean Tulcea —prin HCJ nr. 105/12.12.2003 si împuternicirea nr.1659/15.03.2004

Consiliul Județean Vaslui - prin HCJ nr.8/17.02.2004 si Împuternicirea nr.1099/29.03.2004

Primăria municipiului Alba lulia - prin HCL nr,371/30.09.2003 si Împuternicirea

JudAlba                nr.5214/16.03.2004

Primăria municipiului Câmpulung — prin HCL nr. 15/29.01.2004 si împuternicirea Jud.Arges                nr.5316/12.03.2004

Primăria municipiului Hunedoara —prin HCL nr.20/29.01.2004 si împuternicirea Jud.Hunedoara           nr. 1043 2/29.03.2004

Primăria orașului Nasaud - prin HCL nr.l08/15.12.2003 si Împuternicirea

Jud.Bistrita Nasaud " nr. 5 620/10.03.2004


rimaria municipiului Orastie - prin HCL nr. 167/29.12.2004 si împuternicirea

Jud. Hunedoara          nr. 11765/02.11.2005

Primăria orașului Pucioasa - prin HCL nr.39/25.03.2004 si împuternicirea

Jud.Dambovita           nr.6129/30.03.2004

Primăria orașului Râșnov - prin HCL nr.3 8/16.03.2004 si împuternicirea

Jud.Brasov               nr.3211/23.03.2004

Primăria municipiului Targoviste — prin HCL nr.322/23.12.2003 si împuternicirea

Jud.Dambovita           nr.5714a/29.03.2004

Asociații constituiti in Adunarea Generala au hotarat de comun acord constituirea Asociației Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, asociație neguvemamentala, non-profit si fara caracter politic.

Asociația se înființează si urmeaza sa funcționeze in baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații si cu prevederile statului.

Scopul si obiectul de activitate al asociației:

• Scopul - protej area valorilor de patrimoniu si de arta confirmate documentar

® Obiectivele de activitate sunt următoarele :

  • -  sensibilizarea locuitorilor la prevalarea, conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului prin punerea in practica a unor acțiuni si mijloace specifice;

  • -  crearea unui serviciu educativ pentru publicul tanar ;

  • -  dezvoltarea unei strategii pentru întâmpinarea si formarea publicului (expoziții permanente — temporare, pliante, broșuri, documente audio-vizuale);

  • -  preluarea si punerea in valoare a experienței si exemplelor de buna practica in materie de restaurare- a patrimoniului, de dezvoltare urbana si amenajare a teritoriului la nivel local, regional, național si internațional, in relație cu ministerele interesate;

  • -  utilizarea si realizarea obiectivelor si in organizarea si urmărirea activităților promovate a unui personal calificat' si certificat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin consultarea prealabila a Direcțiilor Județene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu si MLPTL;

  • -  garantarea convențiilor de parteneriat cu colectivitățile publice teritoriale, instituții publice, in domeniul cunoașterii si valorificării patrimoniului istoric si cultural;

  • -  realizarea prin contract a tuturor acțiunilor de cercetare si cunoaștere sau valorificare a patrimoniului istoric si cultural pentru persoanele fizice sau juridice;

  • -  organizarea unor activitati de formare si specializare pentru cercetarea, conservarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural, precum si in domeniul dezvoltării urbane si amenajării teritoriului, in cadrul convențiilor de parteneriat cu colectivitățile;

  • -  publice, mișcările de" tineret si de animație culturala, alte ONG-uri cu profil similar;


coordonarea efortului financiar la lucrările de interes zonal, regional sau național ce vor fi stabilite in programul propriu de priorități;

editarea documentației scrise si audiovizuale privind patrimoniul istoric si cultural al orașelor, municipiilor si județelor;

organizarea de întâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, calatorii de studii privind localitățile si zonele istorice si de arta;

folosirea unui personal calificat, atestat in condițiile legii pentru atingerea obiectivelor, organizarea si asigurarea urmăririi acțiunilor de promovare in domeniul patrimoniului, dezvoltării urbane si amenajării teritoriului;

sprijinirea realizării evidentelor bunurilor de patrimoniu istoric si de arta in cooperare cu instituțiile abilitate de actele normative in vigoare;

participarea la operațiuni referitoare la orașele, municipiile si regiunile istorice, pe scara europeana si internaționala;

consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragere de fmantari externe;

alte tipuri de consultanta;

asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice romane si persoane si organizații de peste hotare;

colaborarea in parteneriat cu alte organizații si instituții interne si externe in vederea scopurilor propuse;

organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experiența, calatorii de studii si documentare, stagii practice in alte instituții din tara si străinătate;

realizarea, tipărirea si comercializarea de cursuri, manuale, • pliante, ghiduri turistice si carte de informare științifica;

orice alte activitati de natura sa influențeze realizarea scopului propus, potrivit dispozițiilor legale.

Denumirea asociației este Asociația Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania

Sediul asociației este in Romania, județul Dambovita, strada Calea Domneasca, nr.208.

Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat

Patrimoniul inițial al asociației este alcătuit din aportul in bani al asociațiilor si are valoarea de 21.000.000 (douăzeci si unu milioane lei) cate 1.000.000 lei din partea fiecărui asociat

Membrii asociației vor cotiza anual funcție de numărul populației stabile din fiecare unitate administrativ-teritoriala, astfel:

  • -  200 lei/locuitor pentru localitățile rurale si urbane

  • -  100 lei/locuitor pentru consiliile județene

• Organele de conducere ale asociației sunt:

  • -  Adunarea Generala

  • -  Comitetul Director

  • -  Comisia de Cbnzori

■-•

J h'SS 11 Președintele asociației a fost ales domnul Mircea Hava- primarul $™cipiului Alba lulia.

//   < Comitetul Director format din 9 membrii a fost ales de Adunarea Generala

reprezentanți — președinți si primari ai : CJ Alba, CI Argeș, CJ Bistrița Nas aud, CJ Dambovita, CJ Mehedinți, CJ Olt, CJ Prahova, Primăriei municipiului Alba lulia, Primăriei municipiului Targoviste.

In Comisia de Cenzori au fost desemnați reprezentanți ai CJ Gorj ( președintele comisiei), C J Braila si primăriei orașului Pucioasa.

Asociații au hotarat sa-1 împuternicească pe domnul arh.Barbu Dumitru -viceprimar al municipiului Targoviste, domiciliat in Targoviste, str. Independentei , Bl. J5, etaj 6, ap.18, jud. Dambovita, identificat prin CI seria DD nr. 038693 eliberat la data de 21.08.2000 de politia Targoviste, sa desfasoare procedura de dobândire a personalității juridice, înscrierea asociației in Registrul Asociațiilor si fundațiilor, obținerea avizelor necesare

t Actul a fost redactat , in Q. exemplare, membrii asociației primind un duplicat xerox.

ROMÂNIA

BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI

“VERITAS”

Targoviste, Bld. I.C. Bratianu

bl. D2 B, parter, cod operator 1803

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.

Anui 2005 luna decembrie ziua 14

în fata mea NEAGU NICULINA notar public la sediul biroului s-a prezentat:

1. BARBU C. DUMITRU, cu domiciliul în municipiul Targoviste, Bld, Independentei, bl. J5, sc. 5, ap. 18, județul Dambovita, identificat cu CI seria DD nr. 038693, eliberata de către Pol. Targoviste, la data de 21.08.2000, in calitate de mandatar pentru ASOCIAȚIA LOCALITĂȚILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA;

care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui;

în temeiul art.8 lit.b din Legea nr.36/1995 -

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS


S-a perceput taxa judiciara de timbru del I. CjD RON cu chitanța nr. Asociati “VERITAS"

S-a perceput onorariul de            RON +

eliberat de B.N.P. Asociati “VERITASNOTAR PUB

NEAGU NI


ĂMt YĂ     Z I A HCL KJ£

STATUTUL

ASOCIAȚIEI LOCALITĂȚILOR Șl ZONELOR ISTORICE SI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA

DENUMIRE. SCOP, DURATĂ. SEDIU,

Art.1.- Unitățile administrativ teritoriale din România, constituite potrivit legii in comune, orașe, municipii și județe= cu preocupări pentru protejarea valorilor de patrimoniu și de artă confirmate documentar, se constituie în "ASOCIAȚIA LOCALITĂȚILOR Ș! ZONELOR ISTORICE Șl DE ARTĂ DINBOMÂNIA", al cărei caracter este nonguvernamental, nonprofit și apolitic .        >

Art.2.- Asociația își fixează ca obiective pentru activitatea proprie și a orașelor și zonelor aderente următoarele :

sensibilizarea locuitorilor la prevalarea, conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului prin punerea în practică a unor acțiuni și mijloace specifice;

crearea unui serviciu educativ pentru publicul tânăr;

dezvoltarea unei strategii pentru întâmpinarea si formarea publicului (expoziții permanente - temporare, pliante, broșuri, documente audiovizuale);

preluarea și punerea în valoare a experienței și exemplelor de bună practică în materie de restaurare a patrimoniului, de dezvoltare urbană și amenajare a teritoriului la nivel local, regional, național și internațional, în relație cu ministerele interesate ;

utilizarea in realizarea obiectivelor și în organizarea si urmărirea activităților promovate a unui personal calificat si certificat de Ministerul Culturii și Cultelor, prin consultarea prealabilă a Direcțiilor Județene pentru Cultura, Culte și Patrimoniu și MLPTL;

garantarea convențiilor de parteneriat cu colectivitățile publice teritoriale, instituții publice, în domeniul cunoașterii și valorificării patrimoniului istoric și cultural;

realizarea prin contract a tuturor acțiunilor de cercetare și cunoaștere sau valorificare a patrimoniului istoric și cultural pentru persoanele fizice sau juridice;

organizarea unor activități de formare și specializare pentru cercetarea, conservarea șl valorificarea patrimoniului istoric și cultural, precum și în domeniul dezvoltării urbane și amenajării teritoriului, în cadrul convențiilor de parteneriat cu colectivitățile publice, mișcările de tineret și de animație culturală, alte ONG-uri cu profil similar;

coordonarea efortului financiar la lucrările de interes zonal, regional sau național ce vor fi stabilite în programul propriu de priorități;


editarea documentației scrise și audiovizuale privind patrimoniul istoric și cultural al orașelor, municipiilor si județelor;

organizarea de întâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, călătorii de studii privind localitățile și zonele istorice și de artă;

folosirea unui personal calificat, atestat în condițiile legii pentru atingerea obiectivelor;

organizarea și asigurarea urmăririi acțiunilor de promovare în domeniul patrimoniului, dezvoltării urbane și amenajării teritoriului;

sprijinirea realizării evidențelor bunurilor de patrimoniu istoric și de artă în cooperare cu instituțiile abilitate de actele normative în vigoare ;

participarea la operațiuni referitoare la orașele, municipiile si regiunile istorice, pe scară europeană și internațională;

consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanțări externe;

alte tipuri de consultanta;

asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice romane si persoane si organizații de peste hotare;

colaborarea în parteneriat cu alte organizații și instituții interne si externe în vederea scopurilor propuse;

organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experiență calatorii de studii și documentare, stagii practice în alte instituții din țară și străinătate;

realizarea, tipărirea și comercializarea de cursuri, manuale, pliante, ghiduri turistice și carte de informare științifică;

orice alte activități de natură să influențeze realizarea scopului propus, potrivit dispozițiilor legale.

Art.3- Sediul centra! al acestei asociații este stabilit in Târgoviște, strada Calea Domneasca, nr. 208.

Art,4.- Durata - Asociația se constituie pe termen nelimitat.

Art5.- Pot adera la Asociație, cu titlu de membri activi, unitățile administrative prezentate la art. 1, în calitatea lor de persoane juridice;

Unitățile administrativ teritoriale pot fi reprezentate de primari și președinți sau de o persoană împuternicita de aceștia, în acest scop.

Aderarea la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Arta din România se face la cererea scrisă a primarului și/sau președintelui Consiliului Județean, adresată președintelui Asociației, în temeiul hotărârii de asociere a Consiliului Local sau Județean, după caz;

Cererea de aderare va fi însoțită de fișa de prezentare a unității administrativ teritoriale respective si de documente care să susțină calitatea istorică sau artistică, precum și de suma de 1.000.000 lei pentru cheltuieli preliminare.


Valoarea patrimoniului asociației este de 21 milioane de lei vechi.

Cererea de aderare, împreună cu hotărârea Consiliului Local sau Județean și fișa de prezentare, însoțite de un referat de recomandare din partea Comitetului Director, se prezintă în prima ședință a Adunării Generale în vederea adoptării hotărârii de aderare.

Art6.- Calitatea de membru al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România se pierde:

la cererea scrisă a primarului și/sau președintelui Consiliului Județean, însoțită de hotărârea Consiliului Local, referitoare la denunțarea acordului de asociere; -

neplata cotizației anuale în doi ani consecutiv ;

Art.7,- Drepturile membrilor Asociației:

să aleagă și să fie aleși în organele de conducere;

să ia parte la întocmirea materialelor de pe ordinea de zi și să participe la dezbateri;

să exprime opinii asupra documentelor elaborate în lipsa lor;

să formuleze cereri și propuneri;

să solicite motivat, includerea, pe ordinea de zi a Adunării Generale și a altor probleme decât a celor anunțate;

să ia parte la întocmirea și aprobarea proiectelor prioritare și beneficieze de finanțările astfel aprobate;


să utilizeze banca de date și informații a Asociației;

Art8.- Membrii Asociației au obligațiile:

să respecte prevederile statutului, hotărârile Adunării Generale deciziile Comitetului Director;

să contribuie la realizarea obiectivelor Asociației;

să participe la Adunarea Generală și Ședințele Comitetului Director;

să achite cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală funcție

Și


de


numărul populației stabile din fiecare unitate administrativ - teritorială, astfel:

200 lei/ locuitor pentru localitățile rurale și urbane ;

100 lei/locuitor pentru consiliile județene ;

Art.9«- Resursele Asociației se constituie din:

  • -  cotizații, subvenții și participări;

  • -  produsul prestațiilor realizate;

  • -  donații;

  • -  dobânzi ale fondurilor plasate;

  • -  toate celelalte resurse utile la realizarea obiectivelor Asociației

9

* //

Art,10.- Organele de conducere ale Asociației sunt:

■ Adunarea Generală

  • -  Comitetul Director

  • -  Comisia de Cenzori

Adunarea Generală - este organul suprem de conducere al Asociației și se compune din primarii localităților și/sau președinții consiliilor județene membre ori din alți reprezentanți desemnați potrivit conținutului prezentului statut.

Pentru membrii aleși în organele de conducere se ia în considerare funcția ocupată astfel încât în cazul vacantării postului sau a unei schimbări succesorul preia și atribuțiile exercitate potrivit prezentului statut

Adunarea Generală se întrunește semestrial, în ședințe ordinare, la convocarea Comitetului Director.

Adunarea Generală se poate întruni ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea Comitetului Director.

-

Art. 11.-Adunarea Generală are atribuțiile:

aprobă, modifică, completează statutul Asociației;

analizează și controlează activitatea desfășurată de către Comitetul Director;

stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

Adunarea Generală este statutară în prezenta a 50% + 1 din membrii săi, iar hotărârile se iau cu votul favorabil a 50%+1 din numărul celor prezenți.

Art. 12.- Comitetul Director - este organul executiv a! Asociației, ales de Adunarea Generală din rândul membrilor săi pe perioada unui mandat de 4 ani, astfel încât să fie reprezentate toate zonele geografice ale țării.

Comitetul Director alege dintre cei 9 membrii a săi, prin vot secret:

un președinte

doi vicepreședinți;

care, împreună cu un secretar general retribuit vor asigura desfășurarea activității în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului statut.

Președintele, vicepreședinții și secretarul Comitetului Director sunt în același timp și președintele, vicepreședinții și secretarul Asociației.

Se stabilește ca nivelul de retribuire al secretarului general sa fie similar celui al unui director din aparatul propriu de primărie municipală.

Art13.- Comitetul Director:

pune în operă scopul Asociației;

convoacă Adunarea Generală în sesiuni, propune ordinea de zi și asigură buna desfășurare a lucrărilor;

prezintă Adunării^Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul programelor Asociației;


colaborează și cooperează cu celelalte structuri asociative ale colectivităților locale, constituite pe plan național și internațional;

informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea asociaților;

elaborează programe anuale de acțiune, precum și proiectul de buget și lista investițiilor, în vederea aprobării lor în plen ;

elaborează informări și propuneri către autoritățile administrației publice centrale, către serviciile publice descentralizate, cu privire la problemele care sunt sesizate Asociației;

asigură realizarea drepturilor și obligațiilor Asociației în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată ;

poate invita toate persoanele din structurile române sau străine care lucrează sub aceleași obiective enunțate în prezentul statut.

Art14- Președintele Comitetului Director are următoarele atribuții: conduce lucrările Adunărilor Generale ;

convoacă ședințele Comitetului Director și conduce lucrările acestuia ; reprezintă Asociația Localităților și Zonelor Istorice în relațiile cu terții;

semnează actele și documentele adoptate de organele Asociației;

stabilește sarcinile pentru vicepreședinți, secretar și membrii Comitetului Director;

exercită controlul și îndrumarea activității membrilor Comitetului Director și a corpurilor profesionale ;

administrează și gestionează patrimoniul Asociației;

Art.15.- Controlul modului de administrare și gestionare a patrimoniului Asociației se va efectua de către o Comisie de cenzori aleasă de Adunarea Generală dintre membrii săi.

Comisia de cenzori este alcătuită' din 3 membrii, dintre care unul este președintele comisiei, pentru care se solicită a fi persoană atestată.

Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori.

Art16.- Comisia de cenzori:

verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului Asociației;

întocmește rapoartele pe care le prezintă în Adunarea Generală ;

poate fi invitată la ședințele Comitetului Director, fără drept de vot.

Art17.- Asociația se dizolvă prin:.

hotărârea Adunării Generale ;

prin hotărâre judecătorească în cazurile:

  • •   când scopul sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice ;

  • •   când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;


/   \\    ® când Asociația urmărește un alt scop decât ce! pentru care s-a

/ 5            constituit;

■y                ii                                                  ’

< G/ • când Asociația a devenit insolvabilă ;

Art18.- Lichidarea

în cazul dizolvării, lichidarea, se face de Comitetul Director sau de persoane anume desemnate de Adunarea Generală.

în cazul dizolvării prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre judecătorească.

în cazul dizolvării prin hotărâre a Adunării Generale, lichidatorii autorizați în condițiile legii, vor fi numiți de Adunarea Generală sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

Mandatul Comitetului Director încetează odată cu numirea lichidatorului.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrul și alte acte ale Asociației, îndeplinind mandatul sub controlul cenzorilor.

Față de Asociație și asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art.19.- Formalitățile privind publicitatea lichidării și radierii Asociației sunt în sarcina lichidatorilor.

Art.20.- Asociația își încetează activitatea ia data radierii din Registrul Fundațiilor și Asociațiilor .


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 55

Anul 2005 luna decembrie ziua 14


în fata mea NEAGU NICULINA notar public la sediul biroului s-a prezentat:

1. BARBU C. DUMITRU, cu domiciliul in municipiul Targoviste, Bld. independentei,


bl. J5, sc. 5, ap. 18, județul Dambovita, identificat cu CI seria DD nr. 038693, eliberata de catre Pol. Targoviste, la data de 21.08.2000, in calitate de mandatar pentru ASOCIAȚIA LOCALITĂȚILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA;

care, dupâ citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui;

In temeiul art.8 lit.b din Legea nr.36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput taxa Judiciara de timbru de /! RON cu chitanța nr£lj^/         eliberata de E P.

Asociati "VERITAS"

S-a perceput onorariul de           RON +              TVA cu bon fiscal nr. (OOO7

eliberat de B.N.P. Asociati “VERITAS11 __              _ ..                     ---'

S-a aplicat timbru judiciar îr


3/4 Zv #04    36o AKJGXa MP, ~5.â, l\ mcl mA.

ASjO.ZoW

ASOCIAȚIA LOCALITĂȚILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMANIA

PROCES VERBAL

ÎNCHEIAT ASTAZI 30.06.2005

In ședința din 30.06.2005 Adunarea Generala a hotarat armatoarele modificări ale statutului si actului constitutiv:

In statut se completează la articolul 2 ca obiective următoarele:

  • -  consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finanțări externe, alte tipuri de consultanta;

  • -  asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice romane si persoane si

organizații de peste hotare;                                                                      ,

  • -  colaborarea in parteneriat cu alte organizații si instituții interne si externe in vederea

/         scopurilor propuse;

  • -  organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experiența, calatorii de studii si documentare, stagii practice in alte instituții din tara si străinătate;

  • -  realizarea, tipărirea si comercializarea de cursuri, manuale, pliante, ghiduri turistice si carte de informare științifica;

  • -  orice alte activitati de natura șa influențeze realizarea scopului propus, potrivit dispozițiilor

legale. ‘                                                                                   ■                                      .           .

In statut la articolul 5 se completează,:

Valoarea patrimoniului inițial este de 21 milioane lei vechi.

In statut la articolul 8 se va modifica cuantumul cotizațiilor astfel:

  • -  200 lei/locuitor pentru localitățile rurale si urbane;

  • -  100 lei/locuitor pentru consiliile județene.

In statut la articolul 12 se va modifica Comitetul Director este format din 9 membrii si secretar executiv se înlocuiește cu secretar general.

In actul de constituire se adauga ca noi membrii:

Consiliul Județean Mureș — prin HCJ nr.20/17.02.2005 si împuternicirea nr.-/25.11.2005

/ Primăria municipiului Orastie - Județul Hunedoara - prin HCL nr.167/29.12.2004 si imp utemicire a nr.11765/02.11.2005.

La sfârșitul actului constitutiv se adauga:

In Comitetul Director au fost propuși 9 membrii - reprezentanți ai CJ Alba, CJ Argeș, CJ Bistrița Nașaud, CJ Dambovita, CJ Mehedinți, CJ Olt, CJ Prahova, Primăria municipiului Alba lulia si Primăria municipiului Targoviste.

Comisia de Cenzori a fost stabilita din reprezentanți ai CJ Gorj ( președintele comisiei), CJ Braila si Primăriei orașului Pucioasa.

Președintele asociației a fost ales domnul Mircea Hava - primarul municipiului Alba lulia.

Membrii asociati au hotarat sa-1 împuternicească pe domnul Barbu Dumitru -‘ “ viceprimarul municipiului Targoviste-rdomiciliat in Targoviste, str.Independentei,Bl J15,_etaj 6,„ ap.18, jud Dambovita, identificat prin CI seria DD nr. 038693 eliberat la data de 21.08.2000 de politia Targoviste, sa semneze la notar si la Tribunalul Județului Dambovita modificările stabilite de Adunarea Generala.                                                                      t

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nn Anul 2005 luna decembrie ziua 14

în fata mea NEAGU NICULINA notar public la sediul biroului s-a prezentat:

1. BARBU C. DUMITRU, cu domiciliul in municipiul Targoviste, Bld. Independentei, bl. J5, sc. 5, ap. 18, județul Dambovita, identificat cu CI seria DD nr. 038693, eliberata de către Pol. Targoviste, la data de 21.08.2000, in calitate- de mandatar pentru ASOCIAȚIA LOCALITĂȚILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMÂNIA;

care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui;

în temeiul art.8 lit.b din Legea nr.36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput taxa judiciara de timbru de?T ; (JGRON cu chitanța nrMS >3 cAS -J-

eliberata de L .:P.


Asociat! “VERITAS" s

S-a perceput onorariul de UaM; UG RON + XAGW &RON-TVA cu bon fiscal nr. LA

S-a aplicai timbru judiciar în valoare cfeX *|/RONL-SSLA "G, jX

NOTAR PUBill

NEAGU NICL&■j


JA


3B Zv /V\-4a JL5\itL £oM

DOSAR NR.7326/2005

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA TARGOVISTE JUDEȚUL DAMBOVITA A

ÎNCHEIEREA NR.42/I/A          V

Ședința din Camera de Consiliu din data de :27,12.2005 INSTANȚA COMPUSA DIN:

PREȘEDINTE: FLORIN EFTENE

GREFIER : LILIANA CIUCARDEL

Ministerul Public reprezentat prin, procuror, ION CANACHE

Pe rol fiind soluționarea cauzei civile avand ca obiect cererea de modificare a statutului, formulata de Asociația Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, cu sediul in Targoviste, str.Calea Domneasca nr.208, județul Dambovita,

Acțiunea este legal timbrata conform chitanței nr.4139419 din 20.06.2005 in suma de 19 lei RON, si timbu judiciar in suma de 5.000 lei.

La apelul nominal făcut in ședința din Camera de Consiliu s-a prezentat persoana împuternicita, numitul Barbu Dumitru.

Procedura de citare - legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședința, după care,

Reprezentantul asociației, avand cuvântul, solicita admiterea cererii, in sensul de a se dispune înregistrarea modificărilor aduse statutului asociației, in Registrul asociațiilor si fundațiilor.

Reprezentantul Parchetului, avand cuvântul, pune concluzii de admitere a cererii, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare.

INSTANȚA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Targoviste, județul Dambovita sub nr.7326/20.12.2005, Asociația Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, prin persoana împuternicita, numitul Barbu Dumitru, a solicitat înscrierea in Registrul asociațiilor si fundațiilor a modificărilor aduse statutului prin Procesul Verbal din 30.06.2005 si autentificat sub nr.5526/14.12. 2005.

La dosarul cauzei au fost depuse in dovedirea cererii următoarele : Procesul verbal din 30.06.2005 încheiat in Adunarea Generala a membrilor asociației, si autentificat sub nr.5526/14.12.2005 de Notar Public Neagu Niculina, chitanța nr.4139419 din 20.06.2005, in valoare de 19 lei RON, reprezentând taxa judiciara de timbru , si timbrul judiciar in valoare de 5,000 lei.

Analizând cererea formulata de petiționara, coroborând înscrisurile depuse la dosarul cauzei si facand incidente in speța dispozițiile legale, rezulta ca cererea este întemeiata, fiind Îndeplinite dispozițiile art.33 din O.G. nr.26 /2000, modificata si completata prin OG nr.37/2003, cu privire la asociații si fundații, considerente pentru care instanța urmeaza sa admita cererea formulata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII DISPUNE:

Admite cererea formulata de Asociația Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, cu sediul in Targoviste, str. Calea Domneasca nr.208, județul Dâmb o vita, prin persoana împuternicita Barbu Dumitru, domiciliat in Targoviste, str.Independentei bl.J5, et.6, ap.18, județul Dambovita.

Dispune inscrierea modificărilor aduse statutului si actului constitutiv al Asociației Localităților si Zonelor Istorice si de Arta din Romania prin procesul verbal al adunării generale din 30.06.2005, in registrul asociațiilor si fundațiilor.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronunțare.

Pronunțata in ședința publica din data de 27.12.2005.

PREȘEDINTE,

GREFIER,