Hotărârea nr. 359/2011

359/25.10.2011 Privind declararea zilei de 18 octombrie, zi de importanţă locală
Hotararea Consiliului Local 359/25.10.2011
Privind declararea zilei de 18 octombrie, zi de importanţă locală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22688/12.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se declară ziua de 18 octombrie, zi de importanţă locală.
Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Județul Timiș

aprobat primar, GHEORGHE CIUHANDU


Primăria Municipiului Timișoara cabinet viceprimar

SC2011 - 22688/12.10.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 - Timișoara, tel/fax: +40 256 - 204.886, www.primariatm.ro

REFERAT

privind declararea zilei de 18 octombrie ca zi de importanță locală

La 18 octombrie 1716, prințul Eugeniu de Savoya își face intrarea triumfală în cetatatea Timișoarei, eliberând orașul de 164 de ani de stăpânire turcească. Această acțiune este socotită de istoricii militari drept o capodoperă a iscusinței de comandant de oști a lui Eugeniu de Savoya. De remarcat este faptul că, după ocuparea Banatului de către Habsburgi, principele Eugeniu, ca președinte al Consiliului Aulic de Război, s-a ocupat îndeaproape de integrarea noii provincii în statul imperial. Astfel el a îndrumat nemijlocit elaborarea celui dintâi document referitor la statutul Banatului în cadrul monarhiei habsburgice (așa-numitul Einrichtungswerk).

În primii ani după cucerirea Timișoarei de catre armatele conduse de prințul Eugeniu de Savoya se încearcă refolosirea și întreținerea fortificațiilor turcești. Se construiesc clădiri noi, iar lucrarile de amenajare a Timișoarei au implicat eforturi uriașe. Printre cele mai impresionante se numară amenajările hidrotehnice. Mlaștinile și bălțile au fost asanate și este săpat canalul Bega, devenit navigabil.

Momentul 18 octombrie 1716 reprezintă unul de cotitură în istoria Timișoarei. După acest moment Timișoara cunoaște o dezvoltare pe toate planurile, devenind un oras al premierelor:

1718 - atestarea fabricii de bere, cea mai veche de pe teritoriul actual al României;

1728 - începutul canalizării Begăi, cel mai vechi canal navigabil de pe teritoriul actual al României;

1745 - construcția Spitalului Municipal;

1760 - primul oraș al monarhiei cu străzile iluminate cu lămpi;

1771 - primului ziar care a apărut pe teritoriul actual al României și totodată primul ziar german din sud-estul Europei: „Temeswarer Nachrichteri”;

  • 1854 - primul serviciu telegrafic într-un oraș al României de azi;

  • 1855 - primul oraș al monarhiei habsburgice cu străzile iluminate cu gaz;

1881 - prima rețea de telefonie de pe teritoriul actual al României;

1884 - primul oraș din Europa continentală cu străzile iluminate electric;

1886 - prima stație de salvare de pe teritoriul actual al Ungariei și României;

1895 - prima stradă asfaltată de pe teritoriul de azi al României;

1897 - primele proiecții cinematografice pe teritoriul actual al țării noastre;

1899 - primul tramvai electric într-un oraș din România de azi; •

Având în vedere cele de mai sus, propunem declararea zilei de 18 octombrie ca zi de importanță locală.

Viceprimar

Adrian Orza

Avizat juridic