Hotărârea nr. 357/2011

357/25.10.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011
Hotararea Consiliului Local 357/25.10.2011
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 23053/17.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 445/ 20.12.2010 privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011;
Având în vedere Adresa nr. 15584/14.10.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 1, Secţiunea 1, lit. d) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 cu următorul conţinut:
"d) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenţii care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.A.T.T. se face pe baza cardurilor securizate studenţeşti (indiferent de emitent) conform H.C.L. nr. 445/20.12.2010 şi a BI/CI în original, iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

Se aprobă

Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                        Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

NR._________________________________________________________________

Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:Primariatm@primaria.ro internetwww.primariatm.ro

REFERAT

pentru modificarea Anexei la HCL nr. 414/30.11.2010

Prin HCL nr. 445/20.12.2010 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat acordarea de facilități la transportul în comun pentru toți studenții posesori de carduri securizate studențești, indiferent de emitent.

Prin Anexa la HCL nr. 414/30.11.2010 s-a hotărât acordarea de reduceri cu 50% la costul abonamentelor studenților care frecventează unitățile de învățământ din Municipiul Timișoara în baza legitimației EURO<26 eliberată de Asociația EURO<26 România și de reprezentanții acesteia în Municipiul Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus și urmare a adresei Regiei Autonome de Transport Timișoara, propunem modificarea Anexei la HCL nr. 414/30.11.2010, după cum urmează:

,,Art. 1, Secțiunea 1, lit. d) din Anexa la HCL nr. 414/30.11.2010 se modifică și va avea următorul conținut:

d) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenții care frecventează unitățile de învățământ din Municipiul Timișoara. Eliberarea cardurilor R.A.T.T. se face pe baza cardurilor securizate studențești (indiferent de emitent) conform H.C.L. nr. 445/20.12.2010 și a BI/CI în original, iar evidența acestora se păstrează și în format electronic.”

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


DIRECTOR ECONOMIC,

SMARANDA HARACICU

ȘEF SERVICIU,

ȘEF BIROU,

CRISTINA GAVRA


ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,


Cod FP 53 -01, Ver.1