Hotărârea nr. 356/2011

356/25.10.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/29.03.2011 privind modficarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 356/25.10.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/29.03.2011 privind modficarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 23060 / 17.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.-"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/29.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.-"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 133/29.03.2011 cu Anexa la la prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
Art. 2: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/29.03.2011 rămân nemodificate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L. nr....................

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Amenajare Complex Rutier zona Michelangelo ”

conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION

S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 155 / 23.09.2009 și a Actului Adițional nr.1/06.09.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :

69.057.561,94 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :

63.688.797,08 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

- Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat):

54.539.466,37 lei

- Buget local (2%)

1.113.050,34 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile Costuri neeligibile TVA

55.652.516,71 lei

169.437,00 lei

13.235.608,23lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)

69.057.561,94 lei

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 1.282.487,34 lei (fără T.V.A.),

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

1.113.050,34 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

169.437,00 lei

Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:

54.539.466,37 lei

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

1.113.050,34 lei + 13.235.608,23lei (TVA aferent proiectului) + 18.179.822,12 lei (avans execuție) =

= 32.528.480,69 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției se vor recupera conform legislației în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiției: 18luni

CAPACITĂȚI FIZICE:

Pod Michelangelo

 • •   Parte carosabilă

 • •  Trotuare

 • •   Piste de cicliști

1040 mp

560 mp

400 mp

Bulevardul Michelangelo

 • •   Parte carosabilă

 • •  Trotuare

 • •   Piste de cicliști

 • •  Zone verzi

4000 mp 1350 mp 600 mp

1550 mp

Pasaj subteran Vasile Parvan

Lungime pasaj subteran (inclusiv rampe):

453 m

 • •   Parte carosabilă rampe și pasaj inferior

 • •  Trotuare

4985 mp

680 mp

Bulevardul Vasile Pârvan

 • •   Parte carosabilă

 • •  Trotuare

 • •   Piste de cicliști

 • •  Zone verzi


17000 mp

6550 mp

100 mp

5500 mp


DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

chiș culiȚă

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI IOAN GANCIOV

CONSILIER

VIOLA DUMITRU


România                                      SE APROBĂ

Județul Timiș                                            PRIMAR,

Municipiul Timișoara                       dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Direcția Tehnică Serviciul Drumuri și Poduri Nr. SC 2011 -      /         .2011

REFERAT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 133/29.03.2011 privind modficarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului „Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice

și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Proiectul “Amenajare complex rutier zona Michelangelo” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicație în interiorul localităților”.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timișoara - nucleul Polului de creștere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor din această zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • -  Reabilitare pod Michelangelo

 • -  Pasaj inferior pe relația B-dul Vasile Pârvan - strada Corneliu Coposu

Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin Hotărârea nr. 22/25.01.2011, proiectul ,,Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Prin Hotărârea nr. 133/29.03.2011, Consiliului Local al Municipiului Timișoara a aprobat modificarea HCL 22/25.01.2011 ținând cont de solicitările formulate de finanțator (UE și Statul Român, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului), de necesitatea efectuării transferului sumelor reprezentând cheltuieli aferente lucrărilor pentru mutări și protejări de instalații: pentru rețeaua de gaze; pentru rețeaua de instalații electrice, din categoria cheltuielilor eligibile în categoria cheltuielilor neeligibile, precum și de faptul că în urma acestui transfer, se modifica contribuția proprie a Municipiului Timișoara la proiect.

În urma verificărilor efectuate de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest s-a constatat faptul că Indicatorii tehnico-economici nu corespund cu documentația tehnică aprobată, astfel se impune modificarea acestora conform documentației aprobate.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

1. Înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 133/29.03.2011 cu Anexa la prezentul referat, în ceea ce privește Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERV. DRUMURI ȘI PODURI, IOAN GANCIOV

CONSILIER, VIOLA DUMITRU

AVIZAT JURIDIC