Hotărârea nr. 355/2011

355/25.10.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA
Hotararea Consiliului Local 355/25.10.2011
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-23302/19.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş, nr. 742 din 19.10.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2011-002827 / 19.10.2011, privind înlocuirea din funcţia de membru a Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA a domnului Oros Ioan, cu doamna Radu Marina Rodica;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 133/29.03.2005 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 429/29.11.2005 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 133/29.03.2005, privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor Comisiei de Cenzori la SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 268/31.07.2007 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 113/26.02.2008 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 436/28.10.2008 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 34/27.01.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 93/24.02.2009 privind componenţa Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 332/29.09.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 461/20.12.2010 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Pieţe SA;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
În conformitate cu prevederile art. nr. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul Oros Ioan, membru în Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA, se înlocuieşte cu doamna Radu Marina Rodica.

Art. 2: Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 93/24.02.2009 - modificată, se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC PIEŢE SA Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- S.C. Pieţe S.A.;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului Oros Ioan ;
- Domnului Mihoc Marcel ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2011-23302/19.10.2011


APROBAT,

PRIMAR,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU


Privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al SC PIEȚE SA

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Timiș, nr. 742 din 19.10.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RM2011-002827 /19.10.2011, privind înlocuirea din funcția de membru a Consiliului de Administrație al SC PIEȚE SA a domnului Oros Ioan, cu doamna Radu Marina Rodica;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice a funcționarilor publici și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

În conformitate cu prevederile art. nr. 36 alin. 3 litera ( c ) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Timișoara și propunem spre aprobare Hotărârii Consiliului Local, eliberarea din funcția de membru a Consiliului de Administrație al SC PIEȚE SA a domnului Oros Ioan și numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC PIEȚE SA a doamnei Radu Marina Rodica;


VICEPRIMAR, ADRIAN ORZA


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, VASILE CIUPA


ȘEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, CĂLIN VICTOR FIAT


CONSILIER , VICTOR CĂTĂLIN BIRDA


AVIZAT JURIDIC , JURIST SORIN CHIRA


Red/Dact VB red.2ex.