Hotărârea nr. 354/2011

354/25.10.2011 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 354/25.10.2011
privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-23033/17.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2006 - privind modificarea prin act adiţional a contractelor de concesiune cu trecerea serviciului de paza din cimitire in sarcina societăţilor concesionare in cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu si Calea Buziaşului aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr.266/2005 - privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 330/2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,republicată şi modificată;
În temeiul Ordinului 536/1970 privind mediul de viaţă al populaţiei, republicat şi actualizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.231/2005, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va fi conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Locuinţe;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Mass media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

A P R O B A T P R I M A R

Dr . Ing. GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul LOCUINȚE

NR___________/___________

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 231/24.05.2005 prin care a fost aprobat și modificat Regulamentul de funcționare al cimitirelor și crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timișoara

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 231/2005,a fost aprobat Regulamentul de funcționare al cimitirelor și crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

Având în vedere faptul că după punerea în practică a acestui regulament s-au creat situații care nu erau reglementate de acesta și pentru o bună funcționare a cimitirelor precum și a activității prestate de firmele care-și desfășoară activitatea în acestea, se impune modificarea anumitor articole ale acestui Regulament motivate de cele de mai jos.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.231 din anul 2005 Capitolul 10 Executarea de construcții funerare în cimitire Art.50, se pot executa construcții funerare supraterane care nu depășesc înălțimea de 1,80m (capele,mausolee) prin eliberarea unui permis de lucru de către Direcția Patrimoniu. Înainte de eliberarea permisului de lucru documentația depusă se avizează de către Instituția Arhitectului Șef conform aceleiași hotărâri de consiliu local.

Începând cu luna aprilie 2011 s-au înregistrat 7 solicitări pentru construcție capele supraterane. Solicitările nu au primit avizul de la Instituția Arhitectului Șef. Instituția Arhitectului Șef nu este de acord cu executarea construcțiilor supraterane în cimitire, numai pentru personalitățile marcante și numai după aprobarea prin HCL. În acest sens vă anexăm în copie adresa nr. SC2011-11340 din 13.10.2011prin care Instituția Arhitectului Șef se interesează dacă s-au făcut demersurile pentru promovarea modificării HCL231 2005 cap.10 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată în baza răspunsurilor primite de la Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, se impune modificarea articolelor din Regulamentul de Funcționare al Cimitirelor privind execuția construcțiilor funerare supraterane Capitolul10.

În această situație se impune modificarea HCLMT 231/24.05.2005 Cap 10, prin interzicerea executării de capele supraterane în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, excepție fiind în cazul personalităților marcante caz în care se va cere aprobarea prin HCL.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 330/03.08.2010 s-a modificat și s-a aprobat organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara. În acest sens se modifică denumirile Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități cu Serviciul Locuințe și Compartimentul cimitire și coșerit cu Compartimentul Pompe Funebre.

Conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 293/2006 și nr. 266/2005 serviciul de pază în cimitire a trecut în atribuțiile societăților concesionare. De aceea acestea răspund de toate obiectele și construcțiile funerare din cimitire, articolul 9 din HCL 231/2005 modificându-se în acest sens.

Ordinul 536/1970 privind mediul de viață al populației, republicat și actualizat permite modificarea articolului 37 din HCLMT 231/2005 legat de exhumările în cimitire.

Prin promulgarea Legii 341/2004 s-a abrogat Legea 42/1990, situație ce impune modificarea acesteia și în HCLMT 231/2005. De asemenea se impune introducerea în articolul 19 și articolul 21 a Legii 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, lege care permite acordarea de locuri pe veci gratuite beneficiarilor ordinelor naționale.

La capitolul 12 din HCLMT 231/24.05.2005 capitolul privind contravențiile, se modifică sumele de bani conform Legii 348/2004 privind denominarea monedei naționale.

Ca urmare a celor arătate mai sus, propunem modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor și crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR

Ing. Adrian Orza

AVIZAT

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF Arh.Ciprian Silviu Cădariu

ȘEF SERVICIU AUTORIZARE ȘI CONTROL CONSTRUCȚII Ing. Kolozsi Terez

DIRECTOR

Ec. Martin Staia

ȘEF SERVICIU

Ing.Otilia Sîrca

COMPARTIMENT POMPE FUNEBRE

Ing .Cacuci Nicolae

AVIZAT JURIDIC

Jurist Sorin Chira

ANEXA nr.l

LaH.C.L. m.3‘AlPti.lOjjMI

ANEXĂ (cu amendamente)

privind modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor și crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 231/2005

La Articolul 9 aliniat 2 se modifică cu “Societățile concesionare din cimitire ce au concesionat serviciul de pază răspund de semnele, obiectele și construcțiile funerare existente în cimitir. „

“Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala societăților concesionare. ” ■-La Articolul 19 aliniat 2 și Articolul 21 la beneficiarii legilor, Legea 42/1990 se înlocuiește cu Legea 341/2004 și se adaugă Legea 29/2000.

în cuprinsul Articolul 36 se modifică posibilitatea de exhumare de la 2 ani la 1 an și numai în' perioada 1 nov- 31 martie.

La Articolul 36 se adaugă aliniatul 3 : “După 7ani de la data decesului osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul organului sanitar. ”

Articolul 50 va avea următorul conținut: “Se pot executa următoarele construcții funerare:

a - la suprafață : borduri sau împrejmuiri, capele,m au solee,monumente, obeliscuri, capace,alte lucrări de artă plastică;

b ■ în subteran : cripte, boite, cavouri, gropi zidite.

Executarea capelelor, mausoleelor și a oricăror clădiri care se vor construi în incinta cimitirelor este permisă numai după eliberarea unei autorizații de construire eliberată de către Instituția Arhitectului Șef și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Prin.excepție de la aliniatul de mai sus, lucrările de construcții funerare subterane cu amenajările necesare, (respectiv: bordură împrejmuire mormânt, capac de grosime max. 30 cm, cruce/monument funerar de înălțime max. 1,8 m,), se fac cu avizul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe - în conformitate cu Legea nr. 453 /18.0712001 , Legea nr. 401/07.10.2003 și Legea nr. 199/25.05.2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991, după plata tarifului prevăzut la art. 51 aliniatul 2.”

Articolul 51 alin.l va avea următorul conținut: „ Executarea construcțiilor funerare care nu necesită autorizație de construire, se fac în baza unui permis de lucru eliberat de Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe.”

La Articolul 54 se adaugă aliniatul 3: “ La construcțiile de capele în final după avizul Instituției Arhitectului Șef se promovează un proiect de hotărâre la Consiliul Local Timișoara. ” La Capitolul Contravenții sumele de bani se modifică din Lei vechi în Lei Ron.

La Articolul 79 litera H - la finalul Capitolului Contravenții, se va completa și JICLMT 542/2006privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara în cuprinsul Anexei 2 Regulamentul de administrare și funcționare a cimitirelor și crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara se înlocuiește Biroul Administrare Cimitire și Coșerit sau Compartimentul Cimitire și Coșerit cu Compartimentul Pompe Funebre și se înlocuiește Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități cu Serviciul Locuințe,

artin Stai a J. , / <s


ȘEF SERVICIU in^Totilia Șîrca-

COMPARTIMENT POMPE FUNEBRE

ANEXA nr.2

La H.C.L. nr. 35^ !QS'Jb.âon

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR APARȚINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor aparținând Primăriei Municipiului . Timișoara.

Art. 2. In Municipiul Timișoara,înhumările se fac în cimitirele aparținând Primăriei sau în cimitirele amenajate și întreținute de cultele religioase recunoscute prin lege.

Art. 3. Cimitirele care aparțin Primăriei sunt:

 • 1. Cimitirul nr. 1 din Calea Lipovei.cu sectoarele :

 • - Cimitirul Ortodox ■ ;

 • - Cimitirul Eroilor

 • - Cimitirul Mixt

 • - Cimitirul Săracilor

 • 2. Cimitirul nr. 2 din Calea Buziașiiluif -

 • 3. Cimitirul nr. 3 din strada RusuȘirianu- - . *"'

 • 4. Cimitirul nr. 4 din Bld. 16 Decembrie 1989 (Calea Șagului)

 • 5. Cimitirul nr. 5 din strada Stuparilbr*

Art. 4. Cimitirele, cât și activitatea publică ce.ți ne de acestea, vor putea fi :

 • - concesionate în tot sau în parte, în .condițiile OUG 54/2006 privind regimul contractelor.de concesiune de bunuri proprietate publică și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia publicat în M.O. parteal nr.146 din 28.02.2007 ; :

 • - închiriate în tot sau în parte, în condițiile legii;

 • - administrate prin gestiune directă, indirectă sau delegată de o persoană juridică sau de un serviciu public al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în condițiile legii.

Art 5. în cimitire sunt aplicabile dispozițiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar și de mediu, iar Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Serviciului Locuințe și firmele concesionare sunt obligate să respecte legislația în vigoare atât la extinderea și înființarea de cimitire sau crematorii, cât și în ceea ce privește organizarea și administrarea acestora.

Cimitirele vor funcționa pe baza autorizației eliberate de Primăria Municipiului Timișoara.

CAPITOLUL II - AMENAJAREA, VIZITAREA, ÎNTREȚINEREA

Art 6. în Municipiul Timișoara cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri din materiale de construcții cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate.

Terenurile aparținând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosință decât pentru înhumarea persoanelor decedate. Excepție fac sediile firmelor concesionare unde își vor desfășura activitatea angajații acestora.

Construirea împrejmuirilor și a capelelor se face pe baza permisului de lucru emis de Primăria Municipiului Timișoara conform legii.

Art. 7. (l)TerenuI aparținând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri și morminte. Locurile de înhumare au dimensiunile de 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație și îngrijirea locului.

 • (2) Pentru două locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,60 m x 2,30 m.

 • (3) Pentru trei locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,6Om x 3,30 m.

 • (4) Pentru patru locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60 m x 4,30 m.

 • (5) Adâncimea gropii pentru toate situațiile enumerate mai sus, va fi de 2 m, iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m.

 • (6) Aceste dimensiuni sunt valabile în situația în care se execută construcții funerare cu grindă.

 • (7) Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără grindă, lățimea terenului fiind cu 0,20 m mai îngust.

 • (8) Suprafața atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 4,2 mp (2,80 m x 1,50 m) cu loc de trotuar inclus.

Art. 8. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic :

 • - 01 apr. - 15 nov. între orele 08,00-21,00 ;

 • - 16 nov. - 31 mar. între orele 08,00 - 17,00.

Art. 9. Titularii dreptului de folosință a locului de înhumare au obligația de amenajare și întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect curat, îngrijit.

Societățile concesionare din cimitire ce au concesionat serviciul de pază răspund de semnele, obiectele și construcțiile funerare existente în cimitir. Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala societăților concesionare.

Celelalte semne și obiecte funerare cum ar fi : obeliscuri, piramide, împrejmuiri, jardiniere, statuete, coloane, felinare nu au voie să depășească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 7. Dacă acestea depășesc limitele locului de înhumare, la cererea expresă a Compartimentului Pompe Funebre, aparținătorii trebuie să și le desființeze.

Societățile concesionare din cimitire răspund de furtul sau deteriorarea acestora.

Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala societăților concesionare.

Art 10. în situația în care titularii dreptului de folosință a locului de înhumare nu au posibilitatea întreținerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreținere va putea fi făcută contra cost de către personalul angajat al societății concesionare din cimitire. Tarifele aferente vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local.

Dacă titularii dreptului de folosință doresc să facă întreținerea mormintelor cu alte persoane fizice sau juridice altele decât cele menționate la aliniatul 1, aceștia au obligația să anunțe societatea concesionară din cimitire despre identitatea acestora.

La intrarea în cimitir, persoanele menționate la aliniatul 2, se vor legitima, vor prezenta aprobările necesare și se vor înregistra într-un registru special.

CAPITOLUL III - ACCESUL ÎN CIMITIRE

Art. 11. Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de funcționare aprobat. Porțile de acces pot fi folosite și în situații deosebite (accesul autovehiculelor cu specific pompe funebre, accesul autovehiculelor și utilajelor necesare salubrizării cimitirelor ). Circulația în cimitire se face numai pe alei, fiind interzisă călcarea monumentelor etc.

Art. 12. închiderea porților este anunțată de către personalul de pază cu 15 minute înainte de expirarea programului menționat la art.8. Personalul de pază are obligația să invite publicul să părăsească cimitirul la expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână și să intre în cimitir, cu excepția personalului de pază și a angajați lor societăților concesionare.

CAPITOLUL IV - INTERDICȚII

Art. 13. Este interzis accesul în cimitire a următoarelor persoane :

 • 1 - aflate în stare de ebrietate ;

 • 2 - persoane care practică comerțul;

 • 3 - îmbrăcate sumar sau cu îmbrăcăminte indecentă ;

 • 4 - copiilor în vârstă de până la 10 ani, neînsoțiți;

 • 5 - însoțite de câini sau alte animale domestice.

în incinta cimitirului se interzice :

 • 1 - consumul de alcool;

 • 2 - consumul de semințe ;

 • 3 - fumatul ;

 • 4 - cântatul, mai puțin muzica aprobată prin ceremonie ;

 • 5 - folosirea zgomotoasă a aparatelor de radio și a casetofoanelor.

Art. 14. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane și materiale, fără acordul societății concesionare. Fac excepție de Ia aceasta persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă și care dețin un certificat din care să rezulte această situație, precum și vehiculele care transportă corpul neînsuflețit la locul de veci.

Art. 15. Accesul și evacuarea în și din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepția firmelor autorizate să evacueze gunoiul din cimitire și a vehiculelor societăților concesionare.

Art. 16. Persoanelor fizice sau juridice care execută construcții funerare 1-i se permite accesul cu autovehicule care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcții funerare sau cu utilaje folosite la construcțiile funerare numai cu un permis de lucru eliberat contra cost de Serviciul Locuințe care se va afla asupra lor.Acestea vor mai avea asupra lor : copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, un document care să conțină traseul de acces spre locul de execuție a lucrării și condițiile particulare de execuție(termenele, modul de manipulare a materialelor și deșeurilor) și dovada achitării la zi a utilităților.

Tariful pentru accesul acestor autovehicule va fi stabilit de către Primăria Municipiului Timișoara prin Serviciul Locuințe la propunerile societăților concesionare.

Zilnic și la finalizarea lucrărilor, persoanele în cauză vor lăsa locul curat.

Art. 17. Depozitarea gunoaielor și a deșeurilor este permisă numai în locurile special amenajate (pubele, platforme, containere sau coșuri de gunoi ) păstrându-se curățenia și ordinea acestora. Realizarea și întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor și deșeurilor intră în sarcina firmelor concesionare,care vor fi desemnate prin licitație publica.

Locurile special amenajate se vor indica prin plăcuțe și săgeți.

CAPITOLUL V - ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE

ÎNHUMARE

Art. 18. Locurile de înhumare din cimitirele publice aparținând Primăriei Municipiului Timișoara sunt atribuite în folosință pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin HCL, prin act de folosință încheiat între Compartimentul Pompe Funebre din cadrul Serviciului Locuințe și familia aparținătoare în condițiile prezentului Regulament.

Tariful pentru asigurarea locului de folosință pe timp de 7 ani a unui loc de veci, se propune de către Serviciului Locuințe și se aprobă prin hotărârea Consiliului Local.

Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legilor de la art. 21 din prezentul Regulament.

•Art. 19. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin H.C.L. prin act de folosință, cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosință pentru aceeași perioadă.

Excepție fac beneficiarii legilor 341/2004, 118/1990, 44/1994,29/2000, 55/1998 și 189/2000.

Aceștia beneficiază de Ioc de înhumare gratuit pe veci conform art. 21 din prezentul Regulament.

Art. 20. Locurile atribuite în folosință nu se pot înstrăina sau schimba. Acestea pot fi lăsate cu titlu de moștenire până la rude de gradul IV ( gradul de rudenie să fie certificat cu acte doveditoare ).

Art. 21. Beneficiarii legilor :341/2004, 44/1994, 29/2000,118/1990, 55/1998, 189/2000 beneficiază de locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Acestea se vor atribui în folosință în funcție de terenul liber existent cu dovada încadrării în aceste legi.

Art. 22. Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu •'• au aparținători se acordă la cerere (cu acte doveditoare : certificat naștere, dispoziție testamentară;, declarație notarială pe proprie răspundere) cu aprobarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe.

Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viață poate fi acordată și în situații deosebite (boală gravă incurabilă certificată de medic) cu aprobarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe.

Art. 23. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite.

Personalităților marcante ale localității se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, prin Hotărârea Consiliului Local.

Tot astfel, locurile atribuite în folosință pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalități marcante ale localității, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin Hotărârea Consiliului Local.

In cazurile prevăzute la aliniatele 2 și 3, obligația de întreținere a locurilor de înhumare revine societății concesionare în care scop se va încheia o convenție cu Primăria Municipiului Timișoara, cu excepția cazurilor în care aparținătorii solicită în scris preluarea acestor obligații.

Art. 24. Aprobarea atribuirii locurilor de înhumare în cazul decesului, se acordă de către Serviciul Locuințeîn baza adeverinței de deces. Pentru o persoană decedată se atribuie un loc de înhumare, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosință, soții acestora, precum și ascendenții și descendenții lor până la gradul IV inclusiv, conform art. 21.

Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosință există un teren liber și titularul locului de veci solicită terenul respectiv, acesta se poate atribui în folosință cu aprobarea Serviciul Locuințe, cu condiția ca pe terenul respectiv să se execute o lucrare funerară de două locuri.

Art. 25. Dreptul de folosință a locurilor de înhumare încetează :

 • a) la expirarea duratei de folosință ;

 • b) când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe',

 • c) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare pe o perioadă mai mare de 2 ani.

Art. 26. Societatea concesionară verifică prin administratorii angajați ai acestora, anual, starea de fapt a mormintelor și aduce la cunoștința Serviciului Locuințe situația, urmând ca aceasta din urmă să hotărască asupra dreptului de folosință în funcție de starea de întreținere. în cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menținute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosință nu a expirat, concesionarii își vor pierde dreptul de folosință asupra locului respectiv.* Excepție de la prevederile de mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul național, monumentele istorice și operele de artă.

Locurile de veci neîngrijite,abandonate pe perioada celor doi ani, vor fi întreținute și îngrij ite pe cheltuial a soc ietății concesionare.

Art. 27. în cazul în care dreptul de folosință a locurilor de înhumare a încetat și pe aceste locuri există lucrări funerare, foștii titulari sunt.obligați să le desființeze și să elibereze terenul în termen de 90 zile de la încetare. în caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe după trecerea ; celor 90 zile.

Pentru lucrările de construcții funerare degradate pe care foștii titulari nu le desființează, desființarea va fi executată de către societățile concesionare,care vor fi desemnate prin licitație publică. Pe aceste locuri de veci se vor executa construcții funerare noi de către societățile concesionare de mai sus.

Art. 28. Societatea concesionară, cu avizul Serviciului Locuinței, are obligația să anunțe situațiile prevăzute la art. 26 și art. 27 după următoarea procedură: somație la adresa din registru și din evidența'computerizată, înștiințări lipite pe mormintele în cauză și la avizierul cimitirului,-respectiv, publicarea anuală în presa locală a unui anunț privind expirarea dreptului de folosință.

Art. 29. Titularii dreptului de folosință au obligația să anunțe în scris despre schimbarea domiciliului Compartimentului Pompe Funebre.                                       . .

Art. 30. Serviciul Public de Administare Locuințe și Utilități va păstra și va conduce ; evidența tuturor locurilor de veci și a înhumărilor în registre speciale și într-o evidență computerizată. Accesul la baza de date va fi și al firmelor concesionare ce vor propune și arăta locurile de înhumare.

CAPITOLUL VI - ÎNHUMĂRILE ȘI DESHUMĂRILE

Art. 31. Dreptul de înhumare în cimitirele menționate la art. 3 îl au :

 • 1 -persoanele decedate cu ultimul domiciliu în Municipiul Timișoara ;

 • 2 — persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localități, dar care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament au dreptul de folosință asupra unui loc de veci într-unul din cimitirele menționate Ia art. 3 ;

 • 3 - rudele pînă Ia gradul IV sau persoanele aflate în întreținerea unor persoane cu domiciliul stabil în municipiul Timișoara.

 • 4 - persoanele decedate fără aparținători și cu ultimul domiciliu în alte localități. Acestea vor fi înhumate în locul indicat de Primăria Municipiului Timișoara.

Pentru alte situații decât cele prevăzute la art. 31, dreptul la înhumare în cimitirele prevăzute la art. 3 îl au și alte persoane cu aprobarea Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 32. înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare eliberată de Oficiul

Stării Civile care a înregistrat decesul. înmormântarea decedaților aduși din alte localități se face pe baza autorizației sanitare de transport vizată de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial (în cazul cadavrelor aflate în stadiul de putrefacție) și adeverințelor de înhumare.

Art. 33. Decedații care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuși la capele, ci vor fi înhumați direct la groapă.

Art. 34. înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă. Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului, Iară nici o excepție.                                                                                             - ;

Art. 35. înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite și cavouri. Gropile zidite și cavourile se execută potrivit dispozițiilor și normelor în vigoare în baza permisului de lucru și sub controlul administratorilor cimitirelor numiți de societatea concesionară. în gropile care au dimensiunile prevăzute la capitolul II art. 7 aliniat 1 pot fi înhumate cel mult două persoane. .

Societatea concesionară, cu acordul scris al Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe, poate executa lucrări funerare în avans în locuri din cimitir unde există o motivație bine întemeiată (deponee clandestine de gunoi, locuri de veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au aparținători) pentru buna desfășurare a activității.

Art 36. Mormintele nu pot fi deschise decât după 7an de Ia data înhumării, cu excepția înhumărilor succesive ale titularului sau aparținătorilor decedatului, cu asigurarea măsurilor de protecție sanitară prevăzute de lege. Prin excepție, acestea vor putea fi deschise până la 1 an cu respectarea dispozițiilor legale.

După 1 an de la data înhumării, cadavrul deshumat este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau într-un sicriu de lemn căptușit cu tablă și ermetic închis în vederea .

respectării normelor sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizației eliberată de Direcția de Sănătate Publică teritorială și numai în perioadă 1 nov-31 martie.

După 7 ani de la data decesului osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul organului sanitar.                                                                .

Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea Parchetului.

Art. 37. Deshumările și reînhumările se fac în mod obligatoriu în prezența unui reprezentant al familiei decedatului și sub supravegherea administratorului numit de societatea concesionară, iar operațiunea se consemnează în registrul de evidență și în evidența computerizată.

în cazul când în termen de 60 zile de la înștiințare, reprezentantul familiei decedatului nu se prezintă pentru deshumare, deși a fost anunțat în scris cu confirmare de primire, operațiunea de deshumare se desfășoară numai în prezența administratorului numit, care consemnează în registrul de evidență și în bazele de date computerizate operațiunea de reînhumare a osemintelor. La fel se procedează și în cazul în care nu mai există în viață nici o rudă a decedatului.

în cazuri excepționale (cazuri sociale, cu motive bine întemeiate) deshumările și reînhumările se fac Iară perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local,

Art. 38. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosință, acesta nu se prelungește, se pierde dreptul de folosință și locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane, oseminte le rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosință.

Art. 39. Transportul persoanelor decedate în aceeași localitate în altă localitate sau în altă țară, se face cu vehicule mortuare și cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispozițiilor din convențiile internaționale în care Statul Român este parte și potrivit dispozițiilor legale în materie. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite.

CAPITOLUL VII - SOCIETATEA CONCESIONARĂ

Art. 40. Societatea concesionară are următoarele obligații:

 • 1 - ținerea evidenței înhumărilor pe parcele, rânduri și locuri de înhumare ( morminte ) și evidența înhumărilor (repertoar cu decedații în ordine alfabetică, pe ani de înhumare);

 • 2 - întocmirea planului cu organizarea cimitirului ;

 • 3 -atenționarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu -Serviciul Locuințe de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a prezentului Regulament și dacă se constată lipsa permisului de lucru ;

 • 4 —inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită și urmărirea întrețineri lor ;

 • 5 - marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înhumare ;

 • 6 - urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în autorizația de construire și înștiințarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe în cazul încălcării legislației în vigoare ; .

 • 7 - inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere ;

■ 8 - verificarea pe teren împreună cu aparținătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii și urmărirea executării acestei operațiuni, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormîntul;

 • 9 - răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor și lucrărilor funerare învecinate ;

 • 10 - oprirea execuției oricăror lucrări funerare în situația în care constată o încălcare a

■ ■ prezentului Regulament și a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire ;            / -

 • 1 f-obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceștia pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp ;

■ 12- urmărirea unei exploatări și funcționări a utilităților în cimitire ( energie electrică, apă-canal etc.) ;

 • 13 - urmărirea stării de curățenie și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia;

 • 14 - executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum și asigurarea conduitei și ținutei personalului angajat;

 • 15 - afișarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirelor și urmărirea respectării întocmai a acestuia ;

 • 16 - respectarea orarului de funcționare a cimitirelor ;

 • 17 - ținerea evidenței înhumărilor personalităților importante ;

 • 18 - colaborarea cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare a acestora.

Societății concesionare îi este interzis :

 • 1. să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru și să accepte persoane pentru efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le dețină ;

 • 2. tăierea de pomi sau arbori fără aprobare ;

 • 3. efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament;

 • 4. permiterea aplicării unor obiecte funerare care depășesc limita locului de înhumare aprobat;

 • 5. deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare ;

 • 6. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru ;

 • 7. aprobarea efectuării unor lucrări pregătitoare în alte locuri decât cele stabilite ;

 • 8. să aplice alte tarife decât cele aprobate ;

 • 9. să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare ;

 • 10. să îndepărteze semnele funerare fără acceptul familiei aparținătoare, cu excepția celor care și-au pierdut dreptul de folosință.

CAPITOLUL VIII - PERSONALUL CIMITIRELOR

Art 41. Societatea concesionară va asigura toate condițiile necesare pentru a avea la dispoziție un număr suficient de personal, cum ar fi: gropari, îngrijitori, vânzători, în funcție de mărimea fiecărui cimitir. Aceștia se subordonează direct societății concesionare.

Art. 42. Tot personalul cimitirelor au obligația să supravegheze și să semnalizeze orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirelor.

Art. 43. Personalul de gropari și îngrijitori va avea următoarele obligații:

 • 1. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nișelor ;

 • 2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri;

 • 3. în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de sicrie ;

 • 4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nișelor ;

 • 5. menținerea în stare de întreținere a sculelor și uneltelor necesare activității în cimitire;

 • 6. purtarea unei ținute decente pe timpul ceremoniilor de înhumare ;

 • 7. menținerea stării de curățenie în cimitire ;

9                                                         9                                              7

 • 8. menținerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor, gunoaielor și darea concursului la ridicarea acestora;

 • 9. orice alte lucrări care ar fi necesare în operațiunile de înhumare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor;

Art. 44. Personalului cimitirelor le este interzis :        ■

 • 1 - să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor;

 • 2 - să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat;

 • 3 - să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea unor activități care nu intră în atribuțiunile sale de serviciu ;

 • 4 - să țină vreo conversație ori să adopte o atitudine sau ținută vestimentară care să dăuneze operațiunilor funerare ce se desfășoară în incinta cimitirelor;

 • 5 - să distrugă sau să degradeze mobilierul și obiectele funerare ;

 • 6 - să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte ;

 • 7 - să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

 • 8 - să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

 • 9 - să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

 • 10 - să consume alcool, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL IX - PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE

Art. 45. Societatea concesionară asigură întrega gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcută într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

Societatea concesionară cu acordul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe va moderniza serviciile funerare la standarde europene prin modernizarea capelelor (montare de tâmplărie nouă, podele noi, frigidere etc.), sediului administrativ, refacerea instalațiilor de apă și curent. Societatea concesionară, prin investițiile stabilite în baza ontractului de concesiune, se va ocupa și de reparații alei și garduri. Toate aceste investiții se vor . derula cu acordul Serviciul Locuințem condițiile stipulate în contractul de concesiune. - . . .

Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați cu plata prețurilor și tarifelor aferente.

Tarifele specifice serviciilor și lucrărilor funerare seaprobă prin hotărârea Consiliului Local la.propunerea societăților concesionare, cu justificarea legală a modificărilor de tarife.

• Art. 46. Toate persoanele fizice sau juridice care înhumează decedați în cimitirele

■ aparținând Primăriei-Municipiului Timișoara vor achita contravaloarea serviciilor funerare obligatorii ( săparea gropii, transportul decedaților la groapă etc.) societății concesionare.            ’ .       .

Art. 47. Persoanele fizice și juridice autorizate care sunt agreate de către aparținători să efectueze servicii și construcții funerare în cimitire, vor achita societății concesionare o taxă reprezentând 30% din valoarea de deviz a serviciului efectuat sau construcției funerare de același fel executatăde către societatea concesionară. Societatea concesionară va executa reparații alei, curățenie-alei, reparații și reamenajări de locuri de depozitare a deșeurilor în valoarea acestei taxe. -

Autovehiculele aparținând persoanelor menționate la aliniatul 1 vor avea acces în cimitir numai după achitarea unui tarif stabilit de către societatea concesionară, aprobat prin hotărâre.de. Consiliul Local.

CAPITOLUL X - EXECUTAREA DE CONSTRUCȚII FUNERARE ÎN CIMITIRE                                                          .

Art. 48. în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara se pot executa construcții funerare de către societatea concesionară sau de către societăți comerciale de profil care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 republicată .sau de persoane fizice autorizate în condițiile legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea aparținătorilor. Construcțiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului Luni-Vineri 7 -17 în perioada 1 Aprilie -30 Octombrie. Excepție fac unele cazuri speciale cu aprobarea prealabilă a societății concesionare.

Prin grija Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități la intrarea în cimitire va fi afișată lista societăților comerciale autorizate să execute construcții funerare în cimitirele aparținînd Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 49. Societatățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcții funerare în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara vor respecta prevederile prezentului regulament.

Art. 50. Se pot executa următoarele construcții funerare:

a —la suprafață : borduri sau împrejmuiri, capele,mausolee,monumente, obeliscuri, capace,alte lucrări de artă plastică;

b - în subteran : cripte, boite, cavouri, gropi zidite.

Executarea capelelor, mausoleelor și a oricăror clădiri care se vor construi în incinta cimitirelor este permisă numai după eliberarea unei autorizații de construire eliberată de

către Instituția Arhitectului Șef și cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Prin excepție de la aliniatul de mai sus, lucrările de construcții funerare subterane cu amenajările necesare, (respectiv: bordură împrejmuire mormânt, capac de grosime max. 30 cm, cruce/monument funerar de înălțime max. 1,8 m. ), se fac cu avizul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe - în conformitate cu Legea nr. 453 /18.07.2001 , Legea nr. 401/07.10.2003 și Legea nr. 199/25.05.2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991, după plata tarifului prevăzut la art. 51 aliniatul 2.

Art. 51.. Executarea construcțiilor funerare care nu necesită autorizație de construire, se fac în baza unui permis de lucru eliberat de Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe.

Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către Consiliul Local la propunerea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe.

Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, boite, cavouri etc.) se face de către societatea concesionară în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului respectiv.

Art 52. Eliberarea documentelor pentru construcțiile funerare se face după plata tarifelor, în funcție de suprafața pe care se execută construcția.

Art 53. Executanții lucrărilor de construcții au obligația să prezinte la societatea concesionară a cimitirului permisul de lucru și tabelul cu personalul societății comerciale ce lucrează, în cimitire.

Personalul de pază are obligația să nu permită participarea la executarea onstrucțiilor funerare a nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cu societatea executantă.în cazul construcțiilor funerare executate în regie proprie persoanele, participante trebuie să dovedească că sunt rude cu titularul locului de veci.

Art. 54. Actele necesare pentru avizarea, respectiv autorizarea construcțiilor funerare sunt:

 • 1 - cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării și care cuprinde :

 • - numele, prenumele, adresa;

 • - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ;

 • - denumirea firmei care execută lucrarea.

 • 2 - document eliberat de societatea concesionară din care să rezulte :

 • - numele plătitorului ;

 • - parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea;

 • - dovada achitării dreptului de folosință al fiecărui loc de înhumare.

 • 3 - copie xerox după actul care dovedește valabilitatea dreptului de folosință al locului de înhumare respectiv;

 • 4 — pentru construire de capele, pe lângă actele menționate mai sus, mai sunt necesare :

 • - avizul sanitar :

 • - proiectul de construcție a capelei executat de firme autorizate și vizat de Instituția Arhitectului Șef

Actele menționate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare și aprobare. Pe baza aprobării date se emite permisul de lucru, care se întocmește în 3 exemplare :

 • - un exemplar firmei care execută lucrarea ;

 • - un exemplar la dosarul societății concesionare ;

 • - un exemplar la dosarul Compartimentului Pompe Funebre. Permisul de lucru se eliberează numai după plata taxelor legale.

La construcțiile de capele în final după avizul Instituției Arhitectului Șef se promovează un proiect de hotărâre la Consiliul Local Timișoara.

Este interzisă executarea de construcții funerare fără permis de lucru eliberat. Societatea comercială care va executa o construcție funerară fără permis de lucru eliberat nu va mai avea dreptul de lucru în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 55. Agenții economici care urmează să execute construcții funerare în imitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara sunt obligații să execute lucrările astfel :

 • - pentru lucrările, obișnuite în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcției (permisul de lucru );

 • - pentru capele, în 3 luni de la data eliberării autorizației.                                  . . •.

Permisul de lucru se prelungește în condițiile în care construcția funerară nu s-a executat.

din motive întemeiate(alegerea pentru terminarea construcției funerare a unei alte societăți comerciale, condiții meteo nefavorabile) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se.face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru.

Concesionarul cimitirului este obligat să verifice, și să transmită Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe respectarea termenului de execuție a construcției funerare stabilit în permisul de lucru și să informeze în cazul în care acest termen este depășit.

’   . Personal uf de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe

porțile de acces.

Art. 56. Este interzisă orice construcție funerară în afara limitei suprafeței locului aflat în folosință și menționat la art. 7. Societățile.comerciale care prestează construcții;funerare în--cimitire, cât și persoanele fizice care execută lucrări în regie proprie, au obligația respectării dimensiunilor locurilor de înhumare concesionate. Trotuarele turnate nu pot depăși 0,20 m între ' lucrări.

Art. 57. încălcarea art. 54, 55 și 56 atrage sancțiunile și măsurile stabilite potrivit legislației pentru asigurarea disciplinei în construcții.                                     .   .

Art 58. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a monumentelor funerare vor trebui, prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile pentru rezistența și pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și integritatea publicului.

Art 59. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine. Aceștia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu urdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Art 60. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor : deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare.

Art 61. Materialele necesare pentru construcție nu vor fi aduse la locul de executare decât pe măsura nevoilor.

Art 62. Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor și crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări pregătitoare.

Art. 63. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operațiile de construcție, deșeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii ucrărilor la locurile special amenajate din incinta cimitirelor.

Art. 64. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente și alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulația și ocupă spațiul dintre mormintele vecine, vor fi desființate.

Art. 65. Este interzisă tăierea de pomi și arbori, precum și desființarea vegetației, excepție făcând arborii care periclitează siguranța lucrărilor funerare sau cei care împiedică concesionarea de teren pentru înhumare.

Art. 66. Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris de la societatea concesionară), se va întocmi un proces verbal de către Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe, după care se va proceda la o somație adresată familiei aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. în situația în care familia aparținătoare( titularul locului de. veci) nu dorește, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să <■ suporte costurile de remediere a construcției funerare locul de veci va fi atribuit altui solicitant care va plătii lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară. ■

Art. 67. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Locale a Monumentelor.

Art. 68. Monumentele de artă și arhitectură și operele comemorative ale eroilor și mormintele personalităților, și monumentele nefunerare aflate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara sunt întreținute și îngrijite de societatea concesionară pe bază de convenție încheiată cu Primăria Municipiului Timișoara.

CAPITOLUL XI - CREMATORIILE

Art. 69. Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu -Serviciul Locuințe poate înființa crematorii care au ca obiect incinerarea persoanelor decedate și . executarea operațiunilor premergătoare acesteia, asigurarea depozitării și conservării urnelor cu. cenușă, precum și executarea altor operații legate de incinerare, cu aprobarea Consiliului Local al t Municipiului Timișoara.

. Art.. 70. La incinerarea persoanelor decedate se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 32, 33, 34 și 35.

Art. 71. Incinerarea persoanelor decedate se va face după plata tarifelor legale în ordinea aducerii lor la crematorii, cu excepția cazurilor de boli contagioase care vor avea prioritate.

Tarifele se vor propune de către societatea concesionară și se vor aproba, prin hotărâre de Consiliul Local.

Art. 72. Cenușa provenită de la incinerarea persoanelor decedate, se depune în urne puse la dispoziție de societatea concesionară, contra cost.

Art. 73. Urnele individualizate vor avea etichete care vor cuprinde datele de identificare a persoanelor incinerate.

Art. 74. Familiile și reprezentanții persoanelor incinerate vor hotărî asupra locurilor unde va fi depusă urna conținând cenușa persoanei incinerate.

Art. 75. Crematoriile vor fi dotate cu nișe pentru depunerea și păstrarea urnelor conținând cenușa rezultată din incinerarea persoanelor decedate.

Nișele vor putea fi atribuite pe durata de 45 ani, numai după decesul unei persoane ce urmează a fi incinerată printr-un act de folosință pe bază de tarife. Tarifele se vor propune de către societatea concesionară și se vor aproba prin hotărâre a Consiliului Local.

Art. 76. Instalarea de însemne sau lucrări de artă plastică etc. la nișele atribuite în folosință, se poate face numai cu autorizarea acestor lucrări de Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu - Serviciul Locuințe.

Art. 77. Unei familii i se va putea atribui în folosință o nișă în care va fi depusă, în afară de urna conținând cenușa titularului dreptului de folosință și urnele conținând cenușa membrilor de familie prevăzuți la art. 20.

CAPITOLUL XII - CONTRAVENȚII

Art. 78. Contravenții care se aplică societății concesionare :

 • A. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 100 lei următoarele fapte :

 • 1 - - funcționarea cimitirelor fără autorizație eliberată de Primăria Municipiului Timișoara ; ■

 • 2 - neîmprejmuirea cimitirelor cu garduri din materiale de construcții;               : -

 • 3 - executarea acestora fără autorizație de construcție ;

4- neamenajarea aleilor din cimitire

 • B. ‘Constituie contravenție și se- sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 300 lei .

următoarele fapte :                                       ...

 • 1 - neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ;

 • 2 - neaplicarea la loc vizibil a Regulamentului de funcționare a cimitirelor și a orarului de funcționare;

 • 3 - neîntocmirea evidenței înhumărilor personalităților importante ;

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 700 lei următoarele fapte :

 • 1 - neasigurarea întregii game de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniei funerare;

 • 2 -- nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru

construcții în cimitir;                                                                                     •        .     •

 • 3 - neamenajarea, nemarcarea vizibilă a locuriîor.de depozitare a gunoaielor.

 • D. -Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 500 lei

următoarele fapte :                                                                            -

 • 1 — neinformarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcției Patrimoniu -Serviciul Locuințe despre prezența în cimitir a unor societăți sau persoane fizice care execută -construcții funerare fără să a avea aprobările necesare.

 • E. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 700 lei și 900 lei următoarele fapte :

 • 1 - efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în Regulamentul de funcționare;

 • 2 - nerespectarea spațiilor dintre locurile de veci ;

 • 3 - permiterea aplicării unor obiecte fimerare care depășesc limita locului de înhumare aprobat.

 • F. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei următoarele fapte :

 • 1 - deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare ;

 • 2 - executarea de construcții funerare fără a avea eliberat permisul de lucru;

 • G. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 500 lei următoarele fapte :

 • 1 - nerespectarea orarului de funcționare a cimitirului;

 • 2 - nerespectarea obligației de păstrare a crucilor și plăcilor funerare ;

 • 3 - neefectuarea lucrărilor de întreținere la locurile de veci încredințate ;

 • 4 - nemenținerea stării de curățenie și ordine în cimitir ;

 • 5 - neîntocmirea documentelor de evidență și a planului de organizare a cimitirelor.

 • H. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 500 lei următoarele fapte :

 • 1 - aplicarea altor tarife pentru activitățile din cimitire decât cele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local;

 • 2 - înstrăinarea sau schimbarea locurilor de înhumare fără acceptul Serviciul Locuințe^

 • 3 - îndepărtarea semnelor funerare fără acordul familiei aparținătoare, cu excepția pierderii dreptului de folosință a locului de veci..

Art. 79. Contravenții care se^aplică asociațiilor familiale, persoanelor fizice și firmelor private care execută construcții funerare în cimitire, personal auxiliar, vizitatori,

 • A. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 700 lei următoarele fapte:

 • 1 - practicarea unor activități care aduc atingere intimității locului de veci;

 • 2 - călcarea peste morminte ;

 • 3 - distrugerea și degradarea obiectelor funerare ;

 • 4 — tăierea de pomi și arbori (ară aprobare.

 • 5 - degradarea gardului de împrejmuire ;

 • 6 - degradarea mobilierului dispus în cimitire ;

 • 7 - degradarea sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt;

 • 8 - înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare.

 • B. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 300 lei următoarele fapte:

 • 1 - accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile de acces ;

 • 2 - accesul autovehiculelor și vehiculelor în cimitir fără aprobare ;

 • 3 — depozitarea resturilor și gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute.

 • C. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei următoarele fapte :

 • 1 — însușirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare ;

 • 2 — comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ;

 • 3 — adoptarea unei ținute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare.

 • 4 - executarea de construcții funerare neautorizate sau fără permis de lucru.

 • D. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 400 lei următoarele fapte :

 • 1 — nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri și gropi zidite ;

 • 2 - depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ;

 • 3 - montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă locurile de înhumare;

 • 4 - distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi.

 • 5 - crearea de stocuri de materiale la locurile de construcții în cimitire ;

 • E. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și 200 lei următoarele fapte :

1 - participarea directă sau indirectă la construcțiile funerare efectuate de firme private în cimitire de către persoane ce nu au relații juridice de muncă cu firmele respective.

 • F. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 400 lei următoarele fapte :

- accesul în cimitire a persoanelor :

 • 1. în stare de ebrietate

 • 2. fără o îmbrăcăminte decentă

 • 3. însoțite de câini sau alte animale domestice

 • 4. care practică comerțul ambulant

 • 5. care practică cerșitul

 • G. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei și 200 lei următoarele fapte :

 • - consumul de alcool

 • - consumul de semințe

 • - fumatul

 • - cântatul, înafara muzicii aprobate de eveniment

 • - folosirea unor instrumente muzicale izolate •                                        ;

 • - audierea zgomotoasă a aparatelor de radio și casetofoanelor

 • H. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1000 lei și 2000 lei efectuarea de înregistrări foto,audio-video în scopuri care contravin moralei. .

Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către persoanele împuternicite prin dispoziție a primarului, conform Ord.Guv. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și .HCLMT 542/2006privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara,

Pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor se recuperează conform legii.

CAPITOLUL XIII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 80. Primăria Municipiului Timișoara prin Direcția Patrimoniu are obligația asigurării pazei 24 de ore din 24. Aceasta se face de o societate comercială sau instituție de profil în baza unui contract; Acestea răspund de toate bunurile mobile sau imobile aflate în incinta cimitirelor, inclusiv de controlul obiectelor ce intră și ies din cimitir.

Art. 81. Societatea concesionară poate înființa în cimitire puncte mobile de vânzare a florilor, lumânărilor etc. Această activitate se face numai de către societățile concesionare.

Art. 82. Societatea concesionară răspunde de aplicarea și respectarea prezentului Regulament în cimitirele la care se referă acesta.

- Art. 83. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administrațiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile.g. Nic&tae Cacuci