Hotărârea nr. 352/2011

352/25.10.2011 privind aprobarea Contractului de vanzare cumparare - cadru pentru vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995
Hotararea Consiliului Local 352/25.10.2011
privind aprobarea Contractului de vanzare cumparare - cadru pentru vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 891/10.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 275 din 28.07.2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 8 din 25.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de atribuire si vinzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Contractul de vanzare cumparare cadru, care va fi folosit la vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995, conform Anexei, care face parte integranta din hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroul Managementul Calitatii;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Între MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr. l, reprezentată prin  în calitate de PRIMAR și DIRECTOR DIRECȚIE PATRIMONIU, pe de o parte și

domiciliat(ă) în str., nr., et., sc., ap. , județul posesor(oare) al(a) B.I./C.I. seria nr.

eliberat de sub nr.pe de altă parte, în baza H.C.LM.T. nr. 275 din 28.07.2009 si H.C.LM.T. nr. 8 din 25.01.2011, ca urmare a   aprobării   cererii nr.

din a intervenit următorul contract:

Art. 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA vinde și

cumpără terenul excedentar terenului aflat sub imobilul construcție dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 în Timisoara, str.nr. , bl.___et.__

sc. __, ap.  prin contractul de vanzare - cumparare nr.  din de catre

, conform documentației topo - cadastrale intocmite de catre , ce face parte integrantă din prezentul contract.

Terenul ce se vinde este folosit de cumpărător în baza contractului de închiriere nr. din și este inscris in Cartea Funciara nr.  ( provenita din

conversia de pe hartie a CF nr. ) , nr.cadastral/nr.topografic si este in suprafata de m.p. din suprafata totala de m.p.

Dreptul de proprietate, cat si posesia imobilului se transfera de la vanzator la cumparator la data incheierii contractului de vanzare - cumparare in forma autentica.

Cheltuielile privind incheierea in forma autentica a contractului de vanzare - cumparare la notarul public agreat de parti se suporta in totalitate de catre cumparator.

Art. 2. Prețul terenului conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.din  este de lei la care se adauga T.V.A. in valoare de ________________________________________________lei.

Art. 3. Cumpărătorul declară că: - sunt căsătorit(ă), necăsătorit(ă)

Art.4. Prețul a fost achitat integral și reprezintă suma de nr..

cu chitanța


Art. 5. Prețul se va achita în felul următor: avans 25 % din pretul aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.din in suma de lei la care se adauga T.V.A. in valoare de lei., iar

diferența de se va achita în rate lunare, în termen de 3 ani, cu o dobândă

reprezentînd jumătate din dobânda de referință stabilită anual de Banca Națională a României.

Rata curentă, dobândă curentă.

Rata ultimă, dobândă ultimă.

Rata lunară totală de, se achită la casieria PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA până cel târziu ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

Neplata la scadență a ratelor lunare atrage după sine majorări de 0,3% pe zi întârziere și penalizări de 0,5% pe lună întârziere conform O.G. 26/2001

Art. 6. In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta 6 rate succesive contractul de vanzare - cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate conform pactului comisoriu de gradul IV.

Actul prin care se realizeaza rezolutiunea de plin drept prevazuta in aliniatul anterior, este: „ Notificarea”, care este un inscris ce va fi comunicat cumparatorului de catre vanzator, in termen de 10 zile de la scadenta celor 6 rate succesive, in cazul neplatii acestora.

Rezolutiunea de plin drept, dovedita exclusiv prin procedura de comunicare mai sus mentionata, conduce la radierea de indata a dreptului de proprietate al cumparatorului din cartea funciara si restabilirea situatiei anterioare in favoarea Statului Roman si/sau a Municipiului Timisoara.

Costurile privind radierea dreptului de proprietate al cumparatorului din cartea funciara si restabilirea situatiei anterioare in favoarea Statului Roman si/sau a Municipiului Timisoara revin in totalitate cumparatorului.

În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență 6 rate contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate.

Art.7. Alte precizări:

  • - cumpărătorul a fost girat de:__________________________________________________________________________

  • - terenul este purtător de ipotecă în favoarea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA până la achitarea integrală a pretului.

VÂNZĂTOR:                              CUMPĂRĂTOR:

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DIRECTOR DIREC Ț IE PATRIMONIU,

SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE,

GIRANȚI:


ȘEF SERVICIU,

VIZĂ JURIDIC,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Nr. SC2011 - 22318/10.10.2011

R E F E R A T

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 275/28.07.2009 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 8/2501.2011 s-a aprobat vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995, respectiv Regulamentul de atribuire si vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr.112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 275/2009.

Pentru aducerea la indeplinire a celor doua Hotarari ale Consiliului Local, mentionate este necesara aprobarea unui contract de vanzare cumparare cadru, care va fi folosit le vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM:

Emiterea unui Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe contractul de vanzare cumparare cadru, care va fi folosit la vanzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub imobilele constructii dobandite in temeiul Legii nr. 112/1995, conform Anexei, care va face parte integranta din hotarare.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Martin Staia

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC