Hotărârea nr. 351/2011

351/25.10.2011 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr. 4, la preţul de 40.000 euro+TVA
Hotararea Consiliului Local 351/25.10.2011
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr. 4, la preţul de 40.000 euro+TVA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2011-23022/17.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-6424 din 12.10.2011, înregistrată la Direcţia Patrimoniu de către domnul Bartulov Adrian-Dimitrie, în calitate de administrator al S.C. Combat Ins S.R.L.-Timişoara, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), situat în Piaţa Plevnei nr. 4;
Având în vedere Adresa nr. 1987 din 12.10.2011, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-6528 din 17.10.2011, primită de la Direcţia Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD), înscris în C.F. 403250-C1-U5 (conversie a C.F. nr.140022-Timişoara), nr. topo.12138/VIII, situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr. 4, proprietar S.C. Combat Ins S.R.L.-Timişoara, la preţul de 40.000 euro+TVA.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, prin Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului Bartulov Adrian-Dimitrie;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2011-23022 din 17.10.2011

APROBAT:

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din Piața Plevnei nr.4, la prețul de 40.000 euro+TVA.

Direcția Patrimoniu prin Biroul Administrare Imobile :

Având în vedere adresa nr.DP2011-6424 din 12.10.2011, înregistrată la Direcția Patrimoniu de către domnul Bartulov Adrian-Dimitrie, în calitate de administrator al S.C. Combat Ins S.R.L.-Timișoara, prin care solicită ca Primăria municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), înscris în C.F. nr.403250-C1-U5 (conversie a C.F. nr.140022-Timișoara), nr. topo.12138/VIII, situat în imobilul din Piața Plevnei nr.4, la prețul de 40.000 euro+TVA;

Având în vedere adresa nr.1987 din 12.10.2011, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din Piața Plevnei nr.4, inclus în situl urban "Vechiul Cartier Iosefin”, cod TM-II-s-B-06098, poz.63, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere adresa nr.SC2011-6528 din 17.10.2011, primită de la Direcția Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din Timișoara, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din Piața Plevnei nr.4;

Având în vedere adresa nr.SC2011-3013 din 15.06.2011, primită de la Direcția Economică, prin care ne informează că, nu există prevederi bugetare, în bugetul aprobat pe anul 2011, în ceea ce privește exercitarea dreptului de preemțiune;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), înscris în C.F. 403250-C1-U5 (conversie a C.F. nr.140022-Timișoara), nr. topo.12138/VIII, situat în imobilul din Piața Plevnei nr.4, proprietar S.C. Combat Ins S.R.L.-Timișoara, la prețul de 40.000 euro+TVA.

DIRECTOR,


P. ȘEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE,

Ec. Martin Staia


Ing. Călin-Nicușor Pîrva


AVIZAT:

SERVICIUL JURIDIC,