Hotărârea nr. 350/2011

350/25.10.2011 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a unui teren situat în Timişoara zona CET - SUD (str. Ovidiu Cotruş)
Hotararea Consiliului Local 350/25.10.2011
privind darea în folosinţă gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a unui teren situat în Timişoara zona CET - SUD (str. Ovidiu Cotruş)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-22892/13.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 13297/31.08.2011 a S.C. Retim Ecologic Service S.A înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2011-2475/31.08.2011;
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Timişoara şi S.C. Retim Ecologic Service S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 211/2011 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 71/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al municipiului Timişoara a terenului în suprafaţă de 20.000 mp înscris în C.F. nr. 409857 a municipiului Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 8442 Chişoda) cu nr. top. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 în vederea realizării Staţiei de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Art. 2: Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Timişoara şi S.C. Retim Ecologic Service S.A., a terenului în suprafaţă de 20.000 mp înscris în C.F. nr. 409857 a municipiului Timişoara (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 8442 Chişoda), cu nr. top. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2, domeniul public al municipiului Timişoara, către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru realizarea Staţiei de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara.

Art. 4: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Avize Mediu Urban din cadrul Direcţiei de Mediu - Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţia Comunicare;
- Direcţia Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartiment Control Intern;
- S.C. Retim Ecologic Service S.A;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                  APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                   PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU                      DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

serviCiul AVIZE MEDIU URBAN

BIROUL GESTIUNE DEȘEURI

SC2011 - 22892/13.10.2011_________________________________________________________________________

REFERAT

privind darea în folosință gratuită către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA a unui teren situat în Timișoara zona CET-SUD (STR.Ovidiu Cotruș)

Prin Hotărârea nr.23 din 31.01.2006 Consiliul Local al municipiului Timișoara a aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare pe raza municipiului Timișoara.

Delegarea gestiunii s-a făcut prin încheierea contractului de concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, activitățile specifice serviciului de salubrizare fiind delegate, pentru o perioadă de 8 (opt) ani, către operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., care deține exclusivitatea prestării activităților de salubrizare conform legislației în vigoare.

Potrivit art.4 alin.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.211/14.06.2011 contractul de concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al municipiului Timișoara și S.C. Retim Ecologic Service S.A. s-a prelungit pe o perioadă de 25 ani, începând cu data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2039, perioadă necesară amortizării investiției Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara.

Conform articolului 3 din hotărârea mai sus menționată s-a aprobat modificarea punctului 3 din „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara” prin înlocuirea stației de compostare aerobă cu stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă care urmează a fi realizată de către S.C. Retim Ecologic Service S.A.

Pentru realizarea investiției mai sus menționate, operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. Retim Ecologic Service S.A., solicită prin adresa nr.13297/31.08.2011 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.RM2011-2475/31.08.2011 darea în folosință garatuită a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în zona CET-SUD (str.Ovidiu Cotruș), înscris în C.F. Nr.409857 a municipiului Timișoara (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chișoda) cu nr.top. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1 și 695/1/2/2.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.71 din 27.03.2007 s-a aprobat trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia în vederea realizării unei platforme tehnologice de gestionare a deșeurilor în municipiul Timișoara, parcele care au fost înscrise înainte de dezmembrare în C.F. Nr.3865-Chișoda, iar după dezmembrare în C.F. Nr.8442- Chișoda conform documentațiilor întocmite de S.C. Eficient S.A.

Conform art.3 din hotărârea mai sus menționată s-a aprobat dezmembrarea în patru parcele a terenului cu nr.top. 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2 în suprafață de 102.354 mp, astfel:

- parcela cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/4 înscrisă în C.F. Nr.8442- Chișoda în suprafață de 25.000 mp a fost concesionată prin atribuire directă pe o perioadă de 49 de ani, către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile colectate de pe raza municipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr.242/31.07.2007, stație ce a fost pusă în funcțiune în luna iunie 2010;

  • - parcela cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/3 înscrisă în C.F. Nr.409857 a municipiului Timișoara (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chișoda) în suprafață de 27.354 mp a fost dată în administrare Consiliului Județean Timiș pentru construcția obiectivului de investiție „Stație de transfer Timișoara” parte integrantă a proiectului „Sistem Integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.43/23.02.2010;

  • - parcela cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/1 înscrisă în C.F. Nr.8442- Chișoda în suprafață de 30.000 mp a fost concesionată prin atribuire directă, pe o perioadă de 49 de ani, către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. pentru depozitarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori Consiliului Local al municipiului Timișoara prin Hotărârea Consiliului Local nr.243/31.07.2007;

  • - parcela cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 înscrisă în C.F. Nr.409857 a municipiului Timișoara (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chișoda) în suprafață de 20.000 mp din domeniul privat al municipiului Timișoara pentru realizarea altor facilități necesare gestionării deșeurilor generate în municipiul Timișoara.

Terenul cu suprafața de 20.000 mp înscris în C.F. Nr.409857 (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chișoda) cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 face parte din domeniul privat al municipiului Timișoara și nu a fost solicitat de către foștii proprietarii sau moștenitorii acestora în baza Legii nr.18/1991 republicată, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005, fapt ce rezultă din adresa nr.RM2011- 2475/26.09.2011 eliberată de către Serviciul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Pentru parcelele topografice identificate cu nr.top.694/1/1 și 695/1/1 au fost depuse cereri de revendicare, prin notificări, conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.21, alin.2,3, fiind constituite dosarele administrative nr.692, 698, 1093 și 1094, soluționate în baza Dispoziției nr.1666/03.07.2008 și 3453/28.12.2007, fapt ce rezultă din adresa nr.RM2011-2475/27.09.2011 a Serviciului Administrare Patrimoniu-Baze Sportive.

Dispozițiile Primarului municipiului Timișoara mai sus menționate sunt în vigoare, iar pe rolul instanțelor de judecată nu figurează litigii, fapt ce rezultă din adresele nr.SJ2011-22521/12.10.2011 și nr.RM2011-2475/07.10.2011 a Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Potrivit art.8 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, trecerea bunurilor din domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale în domeniul public al acestora se face prin hotărâre a consiliului local.

Conform art.124 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată și actualizată, consiliul local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Serviciile de utilitate publică sunt definite la art.1 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, fiind menționată la lit.e) „salubrizarea localităților”.

Potrivit art.2 alin.1 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, „serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea    autorităților

administrației publice locale ori asociațiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităților”.

Conform alineatului (2) al aceluiași articol, serviciul public de salubrizare a localităților se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ teritoriale.

La alineatul (3) al articolului mai sus menționat sunt enumerate activitățile pe care le cuprinde serviciul de salubrizare, fiind menționată la lit.c) „organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor”.

În vederea realizării de către operatorul de servicii publice de salubrizare S.C. Retim Ecologic Service S.A. a investiției Stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara, PROPUNEM:

-Trecerea din domeniul privat al municipiului Timișoara în domeniul public al municipiului Timișoara a terenului în suprafață de 20.000 mp înscris în C.F. Nr.409857 a municipiului Timișoara (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chișoda) cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2 în vederea realizării Stației de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara.

-Darea în folosință gratuită, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Timișoara și SC Retim Ecologic Service SA, a terenului în suprafață de 20.000 mp înscris în C.F. Nr.409857 a municipiului Timișoara (provenită din conversia pe hârtie a CF Nr.8442 Chișoda), cu nr.top.694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2, domeniul public al municipiului Timișoara, către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru realizarea Stației de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA

ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN ADRIAN BERE-SEMEREDI


ȘEF BIROU GESTIUNE DEȘEURI MARINELA TOPOR


ÎNTOCMIT

ADINA BUMBU

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC