Hotărârea nr. 35/2011

35/15.02.2011 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr 66/26.02.2008 - privind darea in folosinţă gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a suprafeţei de 426,19 mp. din terenul cuprins în CF nr.13176 Timisoara
Hotararea Consiliului Local 35/15.02.2011
pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr 66/26.02.2008 - privind darea in folosinţă gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a suprafeţei de 426,19 mp. din terenul cuprins în CF nr.13176 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-964/17.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2011-000191/05.01.2011 a Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 66/26.02.2008 privind darea in folosinţă gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, a suprafetei de 426,19 mp. din terenul cuprins în CF nr.13176 Timisoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română;
-Mass-media locala.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI                        DE ACORD

TIMIȘOARA                                P R I M A R

DIRECȚIA PATRIMONIU                  Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

NR..................................................

R E F E R A T

privind revocarea Hotararii de Consiliul Local nr 66/26.02.2008 prin care s-a dat in folosință gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, suprafata de

426,19 mp. din terenul cuprins în CF nr.13176 Timisoara

Prin adresa cu nr.SC2007-022308/08.10.2007, Arhiepiscopia ortodoxă română Timișoara cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.7, reprezentată prin mitropolitul Banatului Nicolae și prin episcopul - vicar Paisie Lugojanu, a solicitat concesionarea terenului în suprafață de 426,19 mp situat în Timișoara, str. Badea Carțan nr.6,din parcela cu nr. Top = 5490-5491 în suprafață totală de 1569 mp., - domeniu public al Municipiului Timișoara, înscris în CF nr.13176 Timișoara in vederea construirii unei gradinite În baza acestei solicitari s-a emis HCLMTnr.364/2007.În data de 11.02.2008 Arhiepiscopia ortodoxă română Timișoara, revine cu o noua adresa înregistrată cu nr. D72008-001081/11.02.2008, prin care solicita revocarea HCLMT nr.364/2007 si atribuirea in folosința gratuita a terenului mai sus mentionat.in acest sens s-a emis Hotararea Consiliului Local nr 66/26.02.2008 privind darea in folosiinta gratuita a aceluiasi teren

Conform art 2 din H.C.L 66/26.02.2008 dezmembrarea terenului trebuia facuta de Mitropolia Banatului ,Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei care trebuia sa suporte si taxele necesare intocmirii si intabularii documentatiei de dezmembrare

Prin adresa cu numarul SC2011-000191 din data de 05.01.2011 Mitropolia Banatului ,Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei ne comunica hotararea de a renunta la terenul acordat prin H.C.L.66/2008 motivand faptul ca sa reusit amenajarea gradinitei intr-un alt spatiu.

Avand in vedere cele prezentate mai sus

P R O P U N E M:

Revocarea HCLMT nr. 66/26.02.2008 privind darea in folosinta gratuita către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei a suprafeței de 426,19 mp. din terenul cuprins în CF nr.13176 Timișoara.

VICEPRIMAR,                             DIRECTOR,

ADRIAN ORZA                        Ec. NICUȘOR C-TIN MIUȚ

ȘEF BIROU,

Ing.Calin Parva

SERVICIU JURIDIC,

Cj. MIRELA LASUSCHEVICI

Red/Dact:2ex.G.B                                         Cod.FP53-01, ver1