Hotărârea nr. 349/2011

349/25.10.2011 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 2 cu denumirea Gradina de Vara " CAPITOL " catre Filarmonica " BANATUL " Timisoara
Hotararea Consiliului Local 349/25.10.2011
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 2 cu denumirea Gradina de Vara " CAPITOL " catre Filarmonica " BANATUL " Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22318/12.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74 din 7 septembrie 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile;
Având în vedere Protocolul de Predare - Primire incheiat la data de 04.10.2011, inregistrat la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2011 - 22318/06.10.2011 si la R.A.D.E.F. Romaniafilm cu nr. 5565/05.10.2011;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.73/27.03.2007 privind schimbarea denumirii imobilului situat în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 2 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol si atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Filarmonicii Banatul.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Protocolul de Predare - Primire incheiat la data de 04.10.2011 inregistrat la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2011 - 22318/06.10.2011 si la R.A.D.E.F. Romaniafilm cu nr. 5565/05.10.2011, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba plata de catre Filarmonica "Banatul" Timisoara a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente Salii "CAPITOL" si Gradinii de Vara "CAPITOL" catre R.A.D.E.F. Romaniafilm.

Art. 3: Se atribuie in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, Bv. C. D. Loga nr. 2 cu denumirea Gradina de Vara "CAPITOL" aflat in domeniul public al Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, către Filarmonica "Banatul" din Timişoara, pe perioada fiinţării acesteia.Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Filarmonica "BANATUL" Timisoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Filarmonicii "BANATUL" Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Nr. SC2011 - 22318/12.10.2011

Prin Ordonanța de Urgenta nr. 74 din 07 septembrie 2011 privind reglementarea situației juridice a unor imobile se aprobă transmiterea imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor "RomâniaFilm" în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, județul Timiș, pentru Filarmonica "Banatul" Timișoara.

In anexa nr. 2 se prevede transmiterea Gradinii de Vara “ CAPITOL “ si a imobilului denumit “ CAPITOL “ situate in Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 2 in domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pentru Filarmonica "Banatul" Timișoara.

Cladirea “ CAPITOL” si terenul aferent a fost predat de catre R.A.D.E.F. ROMANIAFILM la Primaria Municipiului Timisoara in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1792/13.12.2006 si faptic se afla in folosinta Filarmonicii “ Banatul “.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 73/27.03.2007 privind schimbarea denumirii imobilului situat în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.2 din Cinematograful Capitol în Sala Capitol si atribuirea acestuia în folosința gratuită a Filarmonicii Banatul s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită a imobilului situat în Timișoara, Bd. CD. Loga nr.2 sub denumirea de Sala Capitol care face parte din domeniul public al Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, către Filarmonica Banatul din Timișoara.

Prin Protocolul de Predare - Primire incheiat la data de 04.10.2011, in termenul legal prevazut de art.3 din Ordonanta de Urgenta nr. 74 din 07 septembrie 2011, inregistrat la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2011 - 22318/06.10.2011 si la R.A.D.E.F. Romaniafilm cu nr. 5565/05.10.2011 s-a procedat la predarea - primirea Gradinii de Vara „ CAPITOL „.

In Anexa nr. 2 la Protocolul de Predare - Primire incheiat la data de 04.10.2011 se prevede preluare unor mijloace fixe si obiecte de inventar aferente Salii “ CAPITOL “, mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in custodia Filarmonicii “ BANATUL “ in baza procesului verbal de custodie nr. SC2007 - 650/16.01.2007, cu o valoare totala de inventar de 14679,13 lei.

In Anexa nr. 3 la Protocolul de Predare - Primire incheiat la data de 04.10.2011 se prevede preluare unor mijloace fixe aferente Gradinii de Vara “ CAPITOL “, mijloace fixe aflate in custodia Filarmonicii “ BANATUL “ in baza procesului verbal de custodie incheiat in data de 04.10.2011, cu o valoare totala de inventar de 5304,42 lei.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM:

Emiterea unui Hotărâri de Consiliu Local prin care :

 • 1. sa se aprobe Protocolul de predare - primire incheiat la data de 04.10.2011 intre R.A.D.E.F. Romaniafilm si Primaria Municipiului Timisoara.

 • 2. sa se aprobe plata de catre Filarmonica „ Banatul „ Timișoara a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar aferente Salii „ CAPITOL „ si Gradinii de Vara „ CAPITOL „ catre R.A.D.E.F. Romaniafilm.

 • 3. sa se aprobe atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Bv. C.D.Loga nr. 2 cu denumirea Gradina de Vara „ CAPITOL „ aflata in domeniul public al Municipiului Timișoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, către Filarmonica “ Banatul “ din Timișoara, pe perioada ființării acesteia .

  VICEPRIMAR

  ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Martin Staia

BIROU LICITAȚII CONTRACTE SAD

Ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

între:

R.A.D.E.F.ROMÂN1AF1LM cu sediul în București, str. B-dul Gh. Magheru, nr. 12-24, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub br. J40/10995/1991, CUI 2351458 avand contul nr, R046TREZ7015069xxx002476 reprezentata de : IURASCU Marius Cristian - Director General, NEGRUTI Marcel - Director Economic, si VLAD Roxana -Consilier, în calitate de PREDĂTOR

Și

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA cu sediul în Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.l, reprezentată de comisia compusă din :

Președinte - Martin Staia

- Director Direcția Patrimoniu

Membrii: - Călin Pârva

- Consilier

- Marius Voicu

- Consilier

- Adriana Sandu

- Consilier

- Ion Badea

- Referent de specialitate

- Eugen Poclid

- Referent

- Teodora Gentimir

- Consilier juridic

- loan Coriolan Gârboni

- Director General Filarmonica Banatul

-Cristina Stan

- Contabil Șef Filarmonica Banatul

Secretar - Ciucur Ioana,

Comisie numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 1907 din 19.09.2011, în calitate de PRIMITOR

 • 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Predarea-primirea următoarelor imobile (construcții și teren) :

 • 1. Clădirea „CINEMATOGRAF CAPITOL” si terenul aferent.

 • 2. Gradina de vara „ CAPITOL „ si terenul aferent.

Poziția 1 Clădirea „ CAPITOL si terenul aferent a fost predata de către

R.A.ILE.F.ROMÂNIAF1LM la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA in baza

HGR nr. 1792/13.12.2006 prin Protocol de Predare — primire încheiat in data de 08.02.2007 si faptic se afla in folosința Filarmonicii „ BANATUL”.

Poziția nr. 2 Gradina de vara „ CAPITOL „ cu nr. de inventar 200100 - avand valoarea de inventar de 12378,68 lei., valoare care va fi scăzută din evidenta contabila a mijloacelor fixe a R.A.D.E.F.ROMÂNIAFILM si va fi înregistrata in evidenta contabila a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

 • 2. TEMEIUL LEGAL AL PREDĂRII-PRIMIRII

 • - Ordonanța de Urgenta nr. 74 din 07.09.2011.

-Dispoziția nr. 1907/19.09.2011 a Primarului Municipiului Timișoara.

 • 3. STAREA DE FAPT A GRĂDINII DE VARA „ CAPITOL „

-STARE DEGRADATA

 • - ÎMPREJMUIRE GARD CĂRĂMIDĂ cu 2 incaperi la intrare : caserie si spațiu comercial.

 • - Construcție compusa din ECRAN PROIECȚIE cu clădire anexa ( fost atelier).

Dotări: - instalație electrica degradata;

-instalație apă-canal degradata;

-instalație de încălzire - nu exista;

-nu are instalație de gaz metan.

 • 4. CONTRACTELE CU FURNIZORII DE UTILITĂȚI

PRIMITORUL se obligă să transfere contractele cu furnizorii de utilități în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului Proces-verbal de predare-primire.

 • 5. SPAȚII ÎNCHIRIATE

Suprafața de 28 mp teren este folosita de către S.C. PAN RUSOVAN S.R.L. in baza unui contract de închiriere încheiat cu R.A.D.E.F.ROMANIAFILM.

 • 6. ALTE CLAUZE

G

Din prezentul Protocol fac parte integranta următoarele Anexe : -    -

Anexa 1 : Protocol de Predare - primire încheiat in data de 08.02.2007 intre

R.A.D.E.F.ROMĂNIAFILM si PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA.

Anexa 2: Mijloace fixe si obiecte de inventar aferente „CINEMA CAPITOL,, Anexa 3: Mijloace fixe aferente Grădinii de vara „ CAPITOL „

[ Mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente „ CINEMA CAPITOL „ si Grădinii de vara „ CAPITOL „ evidențiate in Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3 raman in custodia Filarmonicii „ BANATUL „ urmând a fi scăzute din evidentele contabile ale predatorului după aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a preluării lor cu plata.

)      La data întocmirii prezentului protocol R.A.D.E.F.ROMĂNIĂFIEM nu~are oblTgătii

fiscale, chirii neachitate si nici accesorii aferente acestora, la Primăria Municipiului

Timișoara, cu privire la Clădirea „CINEMATOGRAF CAPITOL” si terenul aferent si la Gradina de vara „ CAPITOL „ si terenul aferent.

Prezentul Protocol impreuna cu Anexele 1, 2 si 3 s-a încheiat in 3 exemplare din care unul pentru predator, unul pentru primitor si unul pentru Filarmonica „ BANATUL

PREDATOR

PRIMITOR


R.A.D.E.F.ROMANIAFILM


Iurascu Marius CristiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARAPoclid Eugen.7^7

loan Coriolan Garboni..