Hotărârea nr. 347/2011

347/25.10.2011 privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36
Hotararea Consiliului Local 347/25.10.2011
privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011- 22885/13.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. DP2011-3953/24.06.2011 a d-lui Cristescu Valentin Marius;
Având în vedere Procesul Verbal cu nr. SC2011-20565/16.09.2011 încheiat în urma şedinţei Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 respectiv Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2011;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 275/28.07.2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 8/25.01.2011 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preţul de 100 euro/mp la care se adaugă T.V.A., pentru vânzarea terenului liber de construcţii în suprafaţă de 84 mp. din totalul de 807 mp, reprezentând 26,54 % din părţile comune, teren situat în Timişoara, str. Constantin Brâncoveanu nr. 36, înscris în CF. col. nr. 5543, nr. top. 12642.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze contractul de vânzare-cumpărare - cadru, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Domnului Cristescu Valentin Marius;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat,

Primar


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S.

Nr. SC2011-22885/13.10.2011

REFERAT

Privind aprobarea prețului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36.

Urmare a Hotărârii Consiliului Local Nr. 7 din 25.01.2011privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 și Legii nr.79/1997, a fost întocmit contractul de închiriere nr. 97/03.06.2011.

Prin adresa cu nr. DP2011-3953/24.06.2011, d-l Cristescu Valentin Marius, proprietar al apartamentelor nr. 4-5 situate în imobilul din str. Constantin Brâncoveanu nr. 36, înscris în CF. col. nr. 5543, nr. top. 12642, a solicitat cumpărarea terenului conform HCL 275/28.07.2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, completat cu HCL 8/25.01.2011. Terenul este inclus în domeniul privat al municipiului Timișoara, atestat prin H.C.L. 303/27.09.2011.

Prin adresa cu nr. DP2011-3951/07.10.2011, Serviciul Banca de Date Urbană si Cadastru transmite Avizul Unic cu nr. 890/07.10.2011 pentru imobilul situat în Timișoara, str. C. Brâncoveanu nr. 36, aviz fără condiții impuse.

Conform documentației tehnice nr. 39/2011 executată de proiectant Țurlea Candin, suprafața măsurată a întregului imobil-teren este de 786 mp, suprafața ce rezultă din CF este de 807 mp iar suprafața construită aferentă ap. 4-5 este de 130 mp din totalul suprafeței construite de 488 mp. Având în vedere cele de mai sus, suprafața de teren liber de construcții aferentă apartamentelor 4-5 ce urmează a fi vândută este de 84 mp din totalul de 807 mp, reprezentând 26,54% din părțile comune.

Prin raportul de evaluare întocmit de SC AB CONSULTING SRL, valoarea pe mp. teren liber construibil a fost stabilită la 100 euro/mp. la care se adaugă T.V.A.

Prin Nota DP2011-3953/15.07.2011, ing. Opra Petru expert ANEVAR, consideră că raportul de evaluare respectă condițiile impuse de Regulamentul aprobat prin HCLMT 8/2011.

Conform adresei nr. 1979/11.10.2011 a Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național a Județului Timiș, imobilul în cauză nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice.

Având în vedere Procesul Verbal cu nr. SC2011-20565/16.09.2011 încheiat în urma ședinței COMISIEI pentru punerea în aplicare a prevederilor HCLMT nr. 275/2009 respectiv HCLMT 8/2011, în vederea vânzării terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite conform Legii 112/1995 din data de 01.08.2011, s-a hotărât promovarea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara în vederea vânzării terenului aferent construcțiilor dobândite cu Legea nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu nr. 36, înscris în CF. col. nr. 5543, nr. top. 12642, în suprafață măsurată de 807 mp., cât și aprobarea prețului de 100 euro/mp. la care se adaugă T.V.A., pentru terenul liber de construcții, în suprafață măsurată de 84 mp. din totalul de 807 mp. reprezentând 26,54% din părțile comune.

În vederea întocmirii procedurii de vânzare și a creării cadrului legal a acesteia, față de cele de mai sus,

PROPUNEM,

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe vânzarea terenului aferent construcțiilor dobândite cu Legea nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu nr. 36, înscris în CF. col. nr. 5543, nr. top. 12642. Totodată propunem aprobarea prețului de 100 euro/mp. la care se adaugă T.V.A., pentru terenul liber de construcții, în suprafață măsurată de 84 mp. din totalul suprafeței de 807 mp. reprezentând 26,54% din părțile comune.

VICEPRIMAR

Ing. Adrian Orza

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF, ARHITECT ȘEF Arh Ciprian Silviu Cădariu

DIRECȚIA PATRIMONIU, DIRECTOR, Ec. Martin Staia


SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU


ȘEF BIROU,


Ing. Dan Robescu


Ing. Călin N. Pîrva


AVIZAT Serviciul Juridic

FP 5301 ver. 1