Hotărârea nr. 346/2011

346/25.10.2011 privind dezlipirea parcelei cu nr. top 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.450/1996, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str. N.Lenau nr.6
Hotararea Consiliului Local 346/25.10.2011
privind dezlipirea parcelei cu nr. top 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.450/1996, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str. N.Lenau nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011-14030/06.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Cererea depusă cu nr.UR2011-14030/12.07.2011 de către S.C. CENTRAL S.R.L.;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezlipirea parcelei cu nr.topo 208 în suprafaţă totală de 997 mp înscrisă în C.F. nr.402811 Timişoara (conversie din CF nr.246 Timişoara), proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul public, cu drept de administrare operativă a cotei de 144/997 în favoarea Secţiunii de Investiţii din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Banat şi drept de administrare operativă directă asupra cotei de 55/997 în favoarea Direcţiei Regionale CEC Timişoara , în două parcele astfel:
a) parcela cu nr.topo 208/1 în suprafaţă de 149 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public ;
b) parcela cu nr.topo 208/2 în suprafaţă de 848 mp rămâne înscrisă în CF nr.402811 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, cu drept de administrare operativă a cotei de 144/848 în favoarea Secţiunii de Investiţii din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Banat şi drept de administrare operativă directă asupra cotei de 55/848 în favoarea Direcţiei Regionale CEC Timişoara.

Art.2: Se aprobă alipirea parcelei cu nr.topo 208/1 în suprafaţă de 149 mp cu parcela cu nr.topo 207 în suprafaţă de 820 mp, înscrisă în CF nr.403159 Timişoara proprietatea Municipiului Timişoara-domeniul public, rezultând parcela cu nr.topo 207, 208/1 în suprafaţă de 969 mp care se va înscrie într-o carte funciară nouă.
Operaţiile de dezlipire şi alipire se vor face conform documentaţiei topografice întocmite de SC TOP-AS SRL , proiect care face parte integrantă din hotărâre iar cheltuielile pentru notarea operaţiilor cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară vor fi suportate de către S.C. Central S.R.L.

Art.3: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.450/15.12.2009 privind dezlipirea parcelei cu nr.topo 208 şi top 209 şi alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2 şi top 209/2, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str.N.Lenau nr.6.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef-Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC CENTRAL SRL-str.N.Lenau nr.6;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA                                       SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                                     PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                       dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF serviciUl BANCA DE DATE URBANE

UR2011-14030/06.10.2011

REFERAT

privind dezlipirea parcelei cu nr. top 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea HCL nr.450/1996, în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru întabularea Hotelului Central din str.N.Lenau nr.6

.

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Instituția Arhitectului Șef- Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru, în baza cererii nr.14030//12.07.2011, depusă de firma SC TOP-AS SRL pentru SC CENTRAL SRL în vederea dezlipirii parcelei cu nr.topo 208 înscrisă în CF nr.402811 Timișoara ( conversie din CF nr.246 Timișoara), alipirea apoi a parcelelor cu nr.topo 207 înscrisă în CF nr.403159 Timișoara( conversie din CF nr.248 Timișora),cu parcela cu nr.topo 208/2 .

Aceste opetații sunt necesare penru obținerea autorizației de funcționare în vederea înscrierea în cartea funciară a construcției edificate care reprezintă Hotelul Central din str.N.Lenau nr.6.

Conform adreselor de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr.UR2011 14030/12.10.2011 și nr.U72009-2409/21.04.2009 de la Direcția Patrimoniu cu nr SC2011-12885/12.10.2011 și nr.D72009-2409/24.04.2009 ni se aduce la cunoștință că nu sunt depuse cereri de revendicare pentru aceste parcele.Prin adresele de la Serviciul Juridic cu nr.UR2011-12885/06.07.2011 și nr.UR2011-14030/13.10.2011, ni se aduce la cunoștință că nu sunt înregistrate litigii cu privire la imobilele cu nr.topo 208 și nr.topo 207.

Se propune deci:

  • 1. Dezlipirea parcelei cu nr.topo 208 în suprafață totală de 997 mp înscrisă în CF nr.402811 Timișoara( conversie din CF nr.246 Timișoara), proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul public cu drept de administrare operativă a cotei de 144/997 în favoarea Secțiunii de Investiții din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Banat și drept de administrare operativă directă asupra cotei de 55/997 în favoarea Direcției Regionale CEC Timișoara , în două parcele astfel:

  • a) parcela cu nr.topo 208/1 în suprafață de 149 mp, se va înscrie într-o carte funciară nouă, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniul public ;

  • b) parcela cu nr.topo 208/2 în suprafață de 848 mp rămâne înscrisă în CF nr.402811 Timișoara, proprietateaMunicipiului Timișoara-domeniul public cu drept de administrare operativă a cotei de 144/848 în favoarea Secțiunii de Investiții din cadrul Sfatului Popular al Regiunii Banat și drept de administrare operativă directă asupra cotei de 55/848 în favoarea Direcției Regionale CEC Timișoara;

  • 2. Alipirea parcelei cu nr.topo 208/1 în suprafață de 149 mp cu parcela cu nr.topo 207 în suprafață de 820 mp, înscrisă în CF nr.403159 Timișoara proprietateaMunicipiului Timișoara-domeniul public, rezultând parcela cu nr.topo 207, 208/1 în suprafață de 969 mp care se va înscrie într-o carte funciară nouă.

După alipirea parcelelor într-o carte funciară nouă, se va elibera autorizația de funcționare necesară înscrierii în cartea funciară a construcției, respectiv Hotelul Central.

Operațiile de dezlipire și alipire se vor face conform documentației topografice întocmite de SC TOP-AS SRL , proiect care face parte integrantă din hotărâre.

Se revocă HCL nr.450/15.12.2009 privind dezlipirea parcelei cu nr.topo 208 și top 209 și alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2 și top 209/2, în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru întabularea Hotelului Central din str.N.Lenau nr.6. Cheltuielile pentru notarea operațiilor cadastrale la OCPI vor fi suportate de către SC Central SRL.

După analizarea celor mai sus prezentate, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se va aviza documentația de dezlipire și apoi alipire a parcelelor de teren.

ARHITECT ȘEF ARH.CIPRIAN SILVIU CADARIU

SEF SERVICIU B.D.U.C. ING.DAN ROBESCU


DIRECTOR DIR.PATRIMONIU EC.MARTIN STAIA


ȘEF SERV.ADMIN.IMOBILE


CONSILIER

ING.LIGIA BĂLĂNESCU


AVIZAT JURIDIC


Red.Dact.L.B./2EX.


FP 53-01,Ve r.1


OPIS

anexa la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local

Direcția:

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul / Biroul:

Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru

Referat privind:

privind dezlipirea parcelei cu nr.topo 207 și top 208, alipirea parcelelor cu nr.top 207, top 208/2, revocarea HCL nr.450/1996, în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru întabularea Hotelului Central din str.N.Lenau nr.6

Număr de înregistrare:

UR2011-14030/06.10.2011

Proiect de hotărâre:

da

Anexe:

da

Nr. file:

Predat

Primit (B.C.I.M.C)         Data / Ora

Predat

Primit (B.A.E.D.C.L.)      Data / Ora

COD FP 53 - 10 Ver. 1