Hotărârea nr. 34/2011

34/15.02.2011 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 34/15.02.2011
privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/ 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2011 - 2121/26.01.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.464/18.12.2007 privind completarea şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin.(9), din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea art. 28 alin.(1) şi alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.464/18.12.2007 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 206/26.05.2009 a Municipiului Timişoara, astfel:
- Articolul 28 alin. (1), se completează cu litera (n), cu următorul conţinut:
"(n) Necomunicarea în termen de 30 de zile de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul din cele prevăzute în prezenta hotărâre (persoană fizică sau juridică), la solicitarea organelor de control, a identităţii persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul spre a fi deservit".
- Articolul 28 alineatul (2) se completează cu următorul conţinut:
"- art.28 lit. n) este de 500 lei pentru persoane fizice şi 800 lei pentru persoane juridice".

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane nr. 54, 300136 Timișoara;

Tel./Fax: +40-256-246112 ; E-mail : dpctim@gmail.com Web : www.polcomtim.ro


Nr./2011

SC 2011 -    /   2011                       A P R O B A T

PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Având în vedere că, în repetate rânduri, proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor care opresc și staționează neregulamentar pe trotuare, piste pentru bicicliști/pietoni, spații verzi sau destinate amenajării ca spații verzi, locuri rezervate pentru diferite activități, pentru persoanele cu handicap, precum și în parcuri, spații și locuri de joacă pentru copii nu comunică identitatea persoanei căreia i-a fost încredințat autovehiculul spre a fi condus, precum și faptul că, în momentul aplicării sancțiunii persoanelor juridice, acestea invocă lipsa calității de subiect activ al contravenției prevăzute de art. 28 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007.

Față de faptul că nu putem lua măsurile legale care se impun, deoarece actul normativ mai sus menționat nu prevede vreo sancțiune privind necomunicarea de către proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor oprite și staționate neregulamentar, a datelor privind persoana căreia i-a fost încredințat spre deservire autovehiculul.

Propunem completarea art. 28 alin.(1) și alin. (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, astfel:

La articolului 28 alin. (1), după lit. (m) se introduce o nouă literă, litera (n) cu următorul conținut:

„(n) Necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul din cele prevăzute in prezenta hotărâre (persoană fizică sau juridică), la solicitarea organelor de control, a identității persoanei căreia i-a fost încredințat vehiculul spre a fi deservit ”.

La articolul 28 alineatul (2) se introduce următorul conținut:

,, - art.28 lit. n) este cuprinsă între 500-1000 lei pentru persoane fizice și 800 - 1500 lei pentru persoane juridice”.

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORU SPĂTARU

INTOCMIT

Cj. BLAJIN MARIN

AVIZAT JURIDIC

MIRELA LASUSCHIEVICI