Hotărârea nr. 338/2011

338/25.10.2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu aparate pop corn
Hotararea Consiliului Local 338/25.10.2011
privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoatere la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu aparate pop corn


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 22831/13.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata ;
Luand in considerare Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioşcurilor şi a rulotelor, locaţiilor de comercializare a florilor, cărţilor, popcorn-ului, aparatelor de îngheţată, legumelor, fructelor si a modelelor de chioscuri agreate conform art. 20, art. 27 si art. 39 din Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata precum si Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 50/1991; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 16 locatii pentru amplasare aparate pop corn pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (e) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie scara 1:500 anexate care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe b-dul Regele Ferdinand, str. Brediceanu colt 1 Mai, Brediceanu nr. 2, Brediceanu - Piata 700 - statia R.A.T.T. , str. Cosminului, Gen. Dragalina , Maresal Al. Averescu, Piata Doina, Ion Barac, Eternitatii, Aleea Chisodei, Turgheniev, Martir I.Stanciu, Aries , Brandusei, Zborului .

Art. 2: Se aproba Caietul de Sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor prevazute la alineatul anterior in vederea ocuparii domeniului public prin amplasarea de aparate pop corn conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba Contractul cadru privind inchirierea amplasamentelor ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se aproba Instructiunile privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru domeniul public cu amplasamente prin licitatie publica deschisa cu strigare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD

Anexa nr.3 la H.C.L.

INSTRUCTIUNI privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru ocuparea domeniului public cu amplasamente pentru prin licitație publica

deschisa cu strigare

 • A. DISPOZIȚII GENERALE

închirierea domeniului public, se face pe bază de licitație publică deschisa cu strigare, în conformitate cu prevederile prezentelor Instructiuni, a Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal, a caietului de sarcini si a HCL, dupa cum urmeaza:

Pretul minim de la care porneste licitatia este prevazut in Caietul de Sarcini, respectiv lei/mp/zi .

Plata taxei de ocupare a domeniului public se va face de la data predarii amplasamentului pe baza de proces verbal de predare primire .       .

 • B. ORGANIZAREA LICITAȚIILOR

Licitația publică de ocupare a domeniului public se organizează în baza prevederilor prezentelor Instructiuni, a Caietului de Sarcini si a HCL 139/2011.

În vederea organizării licitației Primarul Municipiului Timișoara numește prin Dispoziție, Comisia de licitație care va fi formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mic de 3.

 • C. DOCUMENTELE LICITAȚIEI

În vederea participării la licitație Primăria Municipiului Timișoara pune la dispoziția celor interesați următoarele documente:

 • - anunțul licitației;

 • - H.C.L. nr.139/2011 -copie;

-H.C.L. nr.-copie

 • - prezentele instructiuni

-caiet de sarcini

 • - modelul cadru al contractului de inchiriere;

 • - -Formulare

 • D. REGULI DE COMUNICARE:

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea trebuie să fie transmise în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Comunicarea, transmiterea și stocarea informațiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

 • a)  fax

 • b)  poștă

 • c)  prin orice combinație a celor prevăzute la lit. a) și b)

Agentul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de licitație prin oricare din modalitățile prevăzute mai sus.

Orice solicitare de participare la procedura de licitație, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmata, prin scrisoare transmisă prin poștă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării.

Documentele licitației se pun la dispoziția agenților economici interesați pe suport hârtie.

Costul documentelor de licitației este de 10 lei la care se adaugă costul transmiterii ei prin poștă, dacă este cazul. Costul documentației se poate achita in numerar la casieria Primăriei Municipiului Timișoara în baza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte-SAD, etajul II, camera 229B.

Documentele de licitație se pun la dispoziția agenților economici interesați, în maxim 4 zile de la primirea unei solicitări scrise din partea acestuia.

Agentul economic interesat are obligația de a întreprinde toate diligențele necesare astfel încât respectarea termenului de 4 zile pentru punerea la dispoziție a documentației de licitație să nu conducă la situația în care aceasta să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei.

 • E. DATE LIMITĂ CARE TREBUIE RESPECTATE:

Data limită pentru depunerea ofertelor este, ora 0900

Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timișoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de ora 1200

 • F. CRITERII DE CALIFICARE

Orice agent economic are dreptul de a participa, individual la procedura de licitație.

Primăria Municipiului Timișoara are obligația de a exclude din procedura de licitație publică deschisă orice ofertant despre care are cunoștință ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru frauda și/sau pentru spălare de bani.

Primăria Municipiului Timișoara are dreptul de a exclude din procedura de licitației deschisă orice ofertant care se afla în oricare dintre următoarele situații:

 • a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 • b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

 • c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care este stabilit;

 • d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

 • e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara, în legătură cu situația proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-

Se aplică următoarele Criterii de calificare:

 • >   Situația personală a ofertantului;

 • >  capacitatea de exercitare a activității;

 • a) Documente care dovedesc situația personală a ofertantului:

o  Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul F1;

o  Declarație pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul F2;

o Certificatul de Atestare Fiscala din care sa rezulte ca nu sunt datorii la bugetul de stat, obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice;(nu mai vechi de 30 de zile)

o Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara ( document original eliberat de Primăria Timișoara, Direcția Fiscala a Municipiului Timisoara si Directia Patrimoniu-Biroul Urmarire Venituri nu mai vechi de 30 de zile);

Certificatul privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor către bugetul local, trebuie să prezinte situația operatorului economic la data deschiderii. Documentul va fi prezentat în original sau copie legalizată.

o Certificat constatator privind calitatea de agent economic autorizat, înregistrat și obiectul de activitate ( act emis de Oficiile Registrului Comertului de pe langa Tribunale) - document original nu mai vechi de 30 de zile sau copie legalizată din care să rezulte că desfășoară în prezent activitate de alimentație publică în Municipiul Timișoara;

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute in prezentele instructiuni sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute de către acestea, ofertantul va prezenta:

1) declarația pe propria răspundere sau o declarație autentificată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

 • b) Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității:

Ofertantul va prezenta:

 • •   documentul de înregistrare ca persoana juridică și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit. ( domeniul de activitate autorizat trebuie să conțină activitatea de alimentație publică).

 • •   o fișă cu informații privind ofertantul (formular tip F3);

 • •   alte documente solicitate prin caietul de sarcini: -

 • G. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITAȚIE

Orice agent economic, are dreptul de a participa, individual la procedura de licitație, în condițiile prezentelor instrucțiuni si a caietului de sarcini.

 • H. ELABORAREA OFERTEI

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezentele instructiuni și în conformitate cu specificațiile din caietul de sarcini.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către Primăria Municipiului Timișoara.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile.

Ofertantul are obligația de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timișoara, camera 12, ghișeul 9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită și anume data de_______________ora 0900.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina agentului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a Primăriei Municipiului Timișoara decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Primăria Municipiului Timișoara urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română.

Documentele care însoțesc oferta

Împuternicirea

Documentatia trebuie să fie însoțită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de licitație.

Garanția pentru participare

Ofertantul trebuie să prezinte garanția pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul și forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul document.

Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Primăria Municipiului Timișoara față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia.

Cuantumul garanției pentru participare este de________lei.

Modul și forma de constituire a garanției de participare:

 • >  scrisoare de garanție bancară în favoarea Primăriei Municipiului Timișoara - original;

 • >  ordin de plată, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor, original;

În orice situație, garanția de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. Orice ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare va fi respinsă la deschidere. Primăria Municipiului Timișoara are dreptul de a reține garanția pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b)  oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu se prezintă în termenul prevazut in comunicare, în vederea incheierii contractului de inchiriere.

Garanția pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către PMT sau se transferă în contul chiriei la cerere.

Garanția de participare, constituită de ofertanții necâștigători se returnează de către Primăria Municipiului Timișoara, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetățeni, camera 12 ghișeul nr.9 sau 10.

Taxa de participare este in suma de lei si este stabilită pentru a compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitației. Taxa de participare nu se restituie.

Contravaloarea taxei de participare se poate achita prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara de către Municipiul Timișoara, cod fiscal R 14756536 sau în numerar la casieria Primăriei Municipiului Timișoara în baza notei de plată emisă de Biroul Licitații Contracte-SAD, etajul II, camera 229B.

Dreptul de a solicita clarificări

Orice agent economic care a obținut un exemplar din documentația de licitație are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Primăria Municipiului Timișoara are obligația de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regula, 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea agentului economic.

Primăria Municipiului Timișoara are obligația de a transmite răspunsurile - însoțite de întrebările aferente -către toți agenții economici care au obținut, documentația de licitație, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Solicitările de clarificări se pot transmite Primăriei Municipiului Timișoara până cel târziu în data de _________.2011.

 • I. PREZENTAREA OFERTEI

Orice ofertant care a depus ofertă are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

Ofertele se vor transmite numai prin poștă sau se vor depune direct la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghișeul 9, Timișoara.

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către Primăria Municipiului Timișoara până la data și ora limită pentru depunere stabilită în anunțul de licitație. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original și un exemplar copie și câte un exemplar al documentelor de calificare. În eventualitatea unei discrepanțe între original și copii, va prevala originalul.

Originalul și copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în procedura. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Orice ștersătură , adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Originalul și copia ofertei (propunerea tehnică) marcate cu „original” și respectiv „copie”, se introduc într-un plic interior care se marchează cu denumirea și adresa ofertantului. Acest plic cu documentele de calificare se introduc într-un plic exterior, închis și netransparent marcat după cum urmează:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru licitația de ocupare a domeniului public cu___________

Amplasamentul __________________________________

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA, ORA __00

Oferte întârziate

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de licitație ori care este primită de către Primăria Municipiului Timișoara după expirarea datei și orei limită de depunere a ofertelor, se returnează nedeschisă.

 • J. DESCHIDEREA DOCUMENTAȚIILOR

Deschiderea

Deschiderea plicurilor va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, în data___________________, ora

___00, Sala de Consiliu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

În cadrul ședinței de deschidere, nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează într-una din următoarele situații:

 • a) au fost depuse după data limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de licitație

 • b) nu sunt însoțite de garanția de participare astfel cum a fost solicitată în prezentele instructiuni.

Pentru adjudecare este necesar a fi înregistrată cel puțin o ofertă pentru fiecare amplasament.

Ședința de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare și de reprezentanții ofertantilor, în care se consemnează modul de desfășurare a ședinței respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte.

Orice decizie cu privire la calificarea ofertanților sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de licitație în cadrul unor ședințe ulterioare ședinței de deschidere a ofertelor.

Confidențialitatea

Primăria Municipiului Timișoara are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicările și arhivarea informațiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea și confidențialitatea deplina a tuturor informațiilor.

Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Primăria Municipiului Timișoara urmând a lua cunoștința de conținutul respectivelor oferte numai după aceasta data.

Examinarea documentației

Ofertele vor fi examinate de către comisia de licitație.

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de licitație are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Comisia de licitație are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

 • a)  oferta nu respectă cerințele prevăzute în instructiunile pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

 • b)  ofertantul nu transmite în perioada precizată de către comisie clarificările solicitate;

 • c)   ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul soluției propuse;

 • d)  explicațiile solicitate nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documente justificative cerute de comisie.

Evaluarea ofertelor

Comisia de licitație are obligația de a stabili oferta câștigătoare.

Evaluarea ofertelor și, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei cîștigătoare se realizează de către comisia de licitație, pe baza aprecierii obiective efectuată de membrii acestuia.

STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Oferta câștigătoare stabilită de către comisia de licitație va fi oferta cu cel mai mare pret.

 • K. COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE LICITAȚIE

Primăria Municipiului Timișoara are obligația de a informa ofertanții despre rezultatul procedurii de licitație în scris și cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la luarea unei decizii.

Comunicarea prin care se transmite informarea referitoare la rezultatul procedurii se transmite și prin fax.

Câștigătorul licitației este obligat să se prezinte în termenul prevazut in comunicarea comisiei de licitatie privind rezultatul procedurii de licitație pentru semnarea contractului.

În cazul în care Primăria Municipiului Timișoara nu ajunge să adjudece amplasamentul către ofertantul declarat câștigător, aceasta are dreptul:

 • a)  de a invita următorul ofertant, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în vederea semnarii contractului;

sau

 • b)  de a repeta procedura în aceleași condiții de publicitate.

Dacă și în cazul prevăzut la lit. a) ofertantul nu se prezintă pentru obținerea acordului de funcționare atunci Primăria Municipiului Timișoara va repeta procedura de licitație în aceleași condiții de publicitate.

 • L. DISPOZIȚII FINALE

Înscrierea și participarea la licitație înseamnă însușirea și acceptarea prevederilor din documentele licitației puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Timișoara.

Prezentele instructiuni se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare și în aplicare.

DIRECTOR , EC.MARTIN STAIA

PT. SEF BIROU,

ING. MARIUS VOICU

CONSILIER, EC. LAURA KOSZEGI

Anexa nr.2 la HCL nr........./2011

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. /___________________

In baza Procesului Verbal de adjudecare cu nr..............................., a HCL

nr. 139/2011, incheiat cu ocazia desfasurarii licitatiei publice pentru ocuparea domeniului public in vederea amplasarii de .................................,  s-a incheiat prezentul contract de

inchiriere intre:

 • I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Dl.Gheorghe Ciuhandu-Primar, cu sediul în Timișoara , Bv. C. D. Loga nr. 1, CUI RO 14756536, tel. 0256/408300, fax 0256/490635, în calitate de LOCATOR, si

”...................”, cu sediul in ..........., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului

sub nr..............., C.U.I..............., tel. , fax........., reprezentata prin................., in calitate de

LOCATAR,

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului consta in inchirierea terenului in suprafata de ........mp,

situat in Timisoara, str.amplasamentul nr.

Art.3 Terenul inchiriat face parte din domeniul public si se preda pe baza de proces verbal de catre Biroul Autorizare Publicitate si Comert.

 • III. DESTINATIA BUNURILOR INCHIRIATE

Art.4 Terenul inchiriat va fi folosit de locatar in vederea amplasarii............................

Art.5 Destinatia terenului inchiriat nu va putea fi schimbata.

 • IV. DURATA

Art.6 Termenul de inchiriere este de 5 ani, de la data de..................pana la data de

Contractul poate fi prelungit, potrivit regulilor de drept comun, conform HCL nr.139/19.04.2011

 • V. CHIRIA SI MODALITATILE DE PLATA

Art.7 Chiria pentru folosirea obiectului inchirierii este de .........lei/mp/zi, conform

Procesului Verbal de adjudecare nr..................................

Art.8 Chiria va fi indexata anual in functie de rata inflatiei, comunicata de Institutul National de Statistica a Romaniei.

Art.9 Plata chiriei se va face trimestrial, pana la sfarsitul primei luni din trimestru pentru trimestrul in curs, in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara.

Art.10 Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datoreaza conform legislatiei in vigoare, majorari de intarziere, calculate procentual din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere pana la plata integrala a obligatiei.

 • VI. INTERDICȚII

Art.11 Pe toata durata contractului, locatarului ii este interzisa subinchirierea, asocierea, cesiunea sau orice alta forma de instrainare catre terti a bunului inchiriat.

Art. 12 Locatarul va putea monta firme sau reclame, pe terenul care face obiectul prezentului contract, numai cu acordul locatorului, in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

 • VII. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

Art. 13 Locatorul se obliga:

 • - sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului;

 • - sa garanteze pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului sau contra tulburarii folosintei terenului.

Art.14 Locatarul se obliga:

 • - Locatarul va fi obligat ca in termen de 5 zile de la data incetarii contractului de inchiriere, indiferent de motivul care a condus la incetare sa elibereze terenul, aducandu-l la starea initiala;

 • - sa achite chiria;

 • - sa foloseasca bunul inchiriat numai in scopul pentru care a fost inchiriat;

 • - sa exploateze bunul inchiriat ca un bun proprietar, evitand degradarea lui;

 • - sa evite impiedicarea sau tulburarea folosintei, in bune conditiuni, a celorlati proprietari vecini;

 • - sa respecte regulile urbanistice, instructiunile privind prevenirea incendiilor;

 • - sa raspunda de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau dintr-un defect de constructie;

 • - sa apere bunul inchiriat impotriva oricarei atingeri provenita de la un tert asupra proprietatii sau posesiei bunului;

 • - sa plateasca utilitatile consumate;

 • - sa restituie bunurile inchiriate asa cum le-a primit, la expirarea duratei prezentului contract;

 • - sa suporte costul lucrarilor de amenajare, de intretinere de racordare la utilitati;

 • - locatarul va trebui sa ocupe suprafata unui amplasament fara a o depasi;

 • - In cazul in care pe terenul inchiriat intervin lucrari de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice, care nu mai permit desfasurarea activitatii, contractul de inchiriere se va desfiinta de plin drept, fara daune in sarcina locatorului, chiriasul fiind obligat de a-si achita datoriile pana in ziua in care a desfasurat activitate pe terenul inchiriat.;

 • - in cazul in care chiriasul nu poate desfasura activitatea comerciala datorita conditiilor climatice, se va adresa cu o cerere Biroului Autorizare Publicitate si Comert, pentru a sista plata pe aceasta perioada.

 • VIII. MODALITATEA DE RESTITUIRE

Art.15 La incetarea prezentului contract de inchiriere, locatarul va preda bunurile inchiriate numai locatorului, sau imputernicitilor acestuia pe baza de proces - verbal.

 • IX. DECADEREA DIN DREPTURI

Art.16 Locatorul va putea cere executarea clauzelor contractului in orice moment.

 • X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.17 In caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va plati daune-interese, echivalentul in lei a chiriei calculate pentru un an de zile.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, în mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a pretinde plata de daune - interese.

 • XI. FORTA MAJORA

Art.18 Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil ori insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.

Art.19 Locatorul nu raspunde pentru nici o cauza de forta majora care ar impedica folosinta terenului inchiriat. In situatia in care locatarul nu mai solicita mentinerea contractului de inchiriere, acesta nu mai datoreaza chirie pe perioada cat a fost impiedicat in folosinta terenului inchiriat neputand insa solicita despagubiri pentru nefolosinta partiala sau totala a bunului inchiriat intrucat locatarul nu poate raspunde in situatii de forta majora.

 • XII. REZILIEREA

Art.20 Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract, poate indreptati locatorul sa solicite, unilateral, incetarea contractului de inchiriere cu obligatia de a-i notifica locatarului intentia sa, cu 15 de zile inainte.

Art.21 Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa locatarului, cu acordul locatorului, daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta locatorului in scris, cu 30 de zile inainte de data in care se propune predarea terenului si pana la data predarii cu proces - verbal, locatarul achitand toate sumele datorate catre locator.

 • XIII. LITIGII

Art.22 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.23 Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

 • XIV. ALTE CLAUZE

Art.24 Drepturile si obligațiile reciproce ale pârtilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate si modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnarii prezentului contract.

Art.25 Anexele la prezentul contract sunt urmatoarele:

- Procesul Verbal de predare - primire a amplasamentului, inregistrat cu nr......., Caietul de

sarcini.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, in 3 exemplare, din care unul pentru locatar.

LOCATOR,                          LOCATAR,

Anexa nr. 1

La HCL..........................

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA          PRIMAR,

DIRECȚIA PATRIMONIU          Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

BIROUL AUTORIZARE

PUBLICITATE SI COMERȚ

Nr. SC2011 - 22832/13.10.2011

CAIET DE SARCINI

Denumirea si sediul autoritatii administrației publice care organizeaza licitația : Municipiul Timișoara cu sediul pe b-dul C.D. Loga nr. 1 , jud. Timis .

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL ÎNCHIRIERII :

  • 1.1.  Obiectul licitației : Inchirierea a 16 amplasamente pe terenul ce apartine domeniului public al Municipiului Timisoara in vederea amplasarii de aparate pop corn in conformitate cu locatiile stabilite in Anexa 1 pct. (e) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 .

  • 1.2.   Forma de licitație : licitatie publica deschisa cu strigare .

  • 1.3.   Suprafața terenului destinat amplasarii standului :

Suprafata terenului pe care vor fi amplasate aparatele pop corn este de maxim 3 mp .

 • 1.4.  Descrierea obiectului licitatiei :

Amplasamentele care se scot la licitatie sunt marcate in planurile de situatie scara 1:500 , planurile I-XVI, care fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini si sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr.

Crt.

AMPLASAMENT

Nr.ampla-samente

1.

Str. Cosminului-langa Gen. 25 Parcul Adolescentei , conform plan 1:500 anexat (I)

1

2.

B-dul Gen.Dragalina colt cu b-dul Republicii , conform plan 1:500 anexat (II)

1

3.

Str. Maresal Al.Averescu colt cu Drubeta, conform plan 1:500 anexat (III)

1

4.

Piata Doina - platou , conform plan 1:500 anexat (IV)

1

5.

Str.Ion Barac colt cu b-dul Dambovita conform plan 1:500 anexat (V)

1

6.

Str.Eternitatii langa statia 33 conform plan 1:500 anexat (VI)

1

7.

Aleea Chisodei langa Scoala gen. 15 conform plan 1:500 anexat (VII)

1

8.

Str.Turgheniev colt cu Piata Balcescu conform plan 1:500 anexat (VIII)

1

9.

Str.Martir I.Stanciu - spre gang Piata Giroc conform plan 1:500 anexat (IX)

1

10.

Str.Aries - langa NOVATIM Stadion conform plan 1:500 anexat (X)

1

11.

Regele Ferdinand conform plan 1:500 anexat (XI)

1

12.

Brediceanu colt 1 Mai conform plan 1:500 anexat (XII)

1

13.

Brediceanu nr. 2 conform plan 1:500 anexat (XIII)

1

14.

Brandusei nr.10 conform plan 1:500 anexat (XIV)

1

15.

Brediceanu - Piata 700 - statia R.A.T.T. conform plan 1:500 anexat (XV)

1

16.

Zborului nr. 8 conform plan 1:500 anexat (XVI)

1

 • 2. DURATA ÎNCHIRIERII :

In urma licitației se va incheia contract pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii valabilitatii in conformitate cu clauzele contractuale .

 • 3. CHIRIA

  • 3.1. Pretul minim de la care pornește licitatia este prevazut prin Hotararea Consiliului Local nr. 171/25.05.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2011, respectiv :

 • - 3 lei/mp/zi pentru amplasamentele situate pe Regele Ferdinand, str. Brediceanu colt 1 Mai, Brediceanu nr. 2, Brediceanu - Piata 700 - statia R.A.T.T. ;

 • - 2 lei/mp/zi pentru amplasamentele situate pe str. Cosminului, Gen. Dragalina , Maresal Al. Averescu, Piata Doina, Ion Barac, Eternitatii, Aleea Chisodei, Turgheniev, Martir I.Stanciu, Aries , Brandusei, Zborului .

Pretul de adjudecare va fi cel putin egal cu pretul de pornire a licitatiei.

Plata chiriei incepe sa curga de la data predarii amplasamentului pe baza de Proces verbal de predare primire .

 • 3.2. Plata chiriei se va face trimestrial, pana la sfarsitul primei luni din trimestru pentru trimestrul in curs, in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara.

 • 3.3. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentand chiria, locatarul datoreaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare .

 • 3.4. Criteriul de adjudecare utilizat este pretul cel mai mare .

 • 3.5. Pe intreaga perioada de derulare a contractului , tariful va fi actualizat anual la 1 Ianuarie cu rata inflatiei comunicata oficial de catre Institutul National de Statistica .

 • 4. CONSIDERAȚII TEHNICE :

In vederea participarii la licitatie este obligatorie prezentarea certificatului de inregistrare a societatii precum si a certificatului constatator emise de catre Oficiul Registrului Comertului care sa cuprinda activitatea specifica pentru fiecare locatie in parte (Comercializare pop corn trebuie sa prezinte certificat constatator cu activitatea declarata incadrata in clasa CAEN 4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate sau clasa CAEN 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun sau 4789- Comert cu amanuntul prin standuri,, chioscuri si piete al altor produse ) .

Dupa adjudecarea terenului, agentul economic se va prezenta la sediul Primariei Municipiului Timisoara - Institutia Arhitectului Sef in vederea avizarii de catre arhitectul sef a formei , dimensiunilor si aspectul standurilor , dupa care se procedeaza la intocmirea contractului de inchiriere a terenului .

In perioada cu condiții climaterice nefavorabile, respectiv lunile noiembrie-decembrie-ianuarie-februarie-martie , activitatea agentului economic se poate sista in urma depunerii unei cereri de intrerupere a activitatii in aceasta perioada la sediul Primariei Timisoara .

Pentru desfasurarea activitatilor comerciale, agentii economici au obligatia de a respecta Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 139/19.04.2011 referitor la :

Cap. I Dispozitii generale ;

Cap. II Categorii de activitati economice desfasurate in Municipiul Timisoara ;

Cap. III Procedura de autorizare ;

Cap. IV Obligatiile comerciantilor care desfasoara activitati de comert stradal ;

Cap. V Regului de amplasare a structurilor de vanzare

V.6. Comercializare pop corn in standuri special amenajate ;

Anexa la Regulament aprobat prin HCL nr. 139/2011 pct. (4).

 • 5. GARANȚIA SI TAXA DE PARTICIPARE

Pentru participarea la licitatie, solicitantii sunt obligati sa depuna la organizator garantia de participare si taxa de participare conform Instructiunilor pentru ofertanti ce vor fi aprobate de Consiliul Local .

 • 6. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in vigoare si cu prevederile Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara cuprins in HCL nr. 139/19.04.2011 .

Data licitatiei va fi comunicata prin anuntul de participare .

VICEPRIMAR, Ing. ADRIAN ORZA

DIRECTOR, Ec. STAIA MARTIN


ARHITECT SEF,

Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU

Pt. SEF BIROU, Ec. ALINA GHERMAN

SEF SERVICIU, Ing. TEREZ KOLOZSI


PRIMARIA MUN.TIMISOARA

A P R O B A T, P R I M A R Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL AUTORIZARE

PUBLICITATE SI COMERȚ

Nr. SC2011 - 22831/13.10.2011

R E F E R A T

privind aprobarea Caietului de sarcini , a Instrucțiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei si a Contractului de inchiriere pentru scoaterea la licitație publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu aparate pop corn

In conformitate cu art. 14 alin.(1) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia care arata "închirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se aproba dupa caz prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local..." , iar conform art. 15 din aceeasi lege "Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii ".

In baza Hotararii de Consiliu Local nr. 139/19.04.2011 a fost aprobat Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara unde se prevede la art. 13 :

" Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale ... vor fi atribuite in urma organizarii unor licitatii publice .

Amplasamentele vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local .

Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitatie vor fi stabilite prin caietul de sarcini, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local " .

In Anexa 1 pct. (e) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 privind aprobarea amplasamentelor chioscurilor si a rulotelor, locatiilor de comercializare a florilor, cartilor, popcorn-ului, aparatelor de inghetata, legumelor, fructelor si a modelelor de chioscuri agreate, conform art. 20, art. 27 si art. 39 din Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 sunt propuse un numar de 16 amplasamentele ce urmeaza a fi scoase la licitatie publica deschisa pentru desfasurarea activitatii de comert stradal cu pop corn .

Pentru a putea proceda la demararea procedurii de licitatie este necesara intocmirea unui Caiet de Sarcini pentru desfasurarea licitatiei in vederea amplasarii unui numar de 16 aparate de pop corn, conform Anexei nr. 1 pct.(e) din HCL nr. 301/27.09.2011 , a Instructiunilor de desfasurare a licitatiei precum si a modelului cadru de Contract de inchiriere .

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem atenției comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarea

P R O P U N E R E :

Aprobarea privind scoaterea la licitatie publica deschisa a celor 16 locatii pentru amplasare aparate pop corn pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. 1 pct. (e) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie scara 1:500 anexate care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe b-dul Regele Ferdinand, str. Brediceanu colt 1 Mai, Brediceanu nr. 2, Brediceanu - Piata 700 - statia R.A.T.T. , str. Cosminului, Gen. Dragalina , Mareșal Al. Averescu, Piata Doina, Ion Barac, Eternitatii, Aleea Chisodei, Turgheniev, Martir I.Stanciu, Aries , Brandusei, Zborului .

Aprobarea privind Caietul de Sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor prevazute la aliniatul anterior in vederea ocuparii domeniului public prin amplasarea de aparate pop corn conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aprobarea Contractului cadru privind inchirierea amplasamentelor ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Aprobarea Instructiunilor privind elaborarea si prezentarea ofertei pentru domeniul public cu amplasamente prin licitatie publica deschisa cu strigare ce constituie Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

VICEPRIMAR,

Ing. ADRIAN ORZA


DIRECTOR,

Ec. STAIA MARTIN

Pt. ȘEF BIROU,

Ec. ALINA GHERMAN

ȘEF BIROU JURIDIC, Cj. SORIN CHIRA

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.