Hotărârea nr. 337/2011

337/25.10.2011 privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
Hotararea Consiliului Local 337/25.10.2011
privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 -22934/13.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avînd în vedere adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. SC2011-022596/11.10.2011 prin care solicită menţinerea preţului local de facturare pentru populaţie;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu art. 8 alin. (2) litera (e) şi art. 40 alin. (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, art. 3 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 252,17 lei/Gcal.

Art. 2: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei de 325,82 lei/gcal şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei 252,17 lei/gcal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA..

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SC2011 -

APROBAT, PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind prețul local al energiei termice facturată populației de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

Prin Ordonanța de Urgență nr. 69/31.08.2011 a fost modificată Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate fiind eliminate noțiunile de preț local de referință și de compensare pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibili. În urma acestor modificări ale OG36/2006 autoritățile publice locale asigură din bugetul propriu întreaga diferență dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și și prețul local al energiei termice facturate populației.

Prin adresa înregistrată cu nr. SC2011-022596/11.10.2011 SC Compania Locală de Termoficare Colterm solicită menținerea prețului local pentru populație aprobat prin HCL 288/2010 și asigurarea din bugetul local a diferenței prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice de 325,82 lei/gcal și și prețul local al energiei termice facturate populației de 252,17 lei/gcal.

Avănd în vedere prevederilor art. 8 alin. (2) litera (e) și art. 40 alin. (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, și a art. 3 alin. (1) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local,

  • 1. Prețul local al energiei termice facturată populației de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 252,17 lei/gcal.

  • 2. Asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice de 325,82 lei/gcal și prețul local al energiei termice facturate populației de 252,17 lei/gcal.

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU BUGET STELIANA STANCIU


ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC

RED. MM

Ex. 1