Hotărârea nr. 336/2011

336/25.10.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
Hotararea Consiliului Local 336/25.10.2011
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 3060/04.10.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 224/29.06.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
În baza art. 26 alin. (3) din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu art. 64 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexelor nr. 1 , nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr. 3 la H.C.L.M.T. nr.din

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

REGULAMENT

de organizare și funcționare al serviciului public de interes local

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIȘOARA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.Prezentul regulament de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara este un instrument de organizare care descrie structura serviciului public, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, competențe, niveluri de autoritate, responsabilități și mecanisme de relații.

Art.2. Regulamentul de organizare și funcționare este structurat pe două părți:

Partea I cuprinde : baza legală a organizării și funcționării serviciului public; prezentarea scopului și a obiectului de activitate și principalele componente ale organizării serviciului public.

Partea II cuprinde obiectivele și atribuțiile părților componente ale serviciului public cu detalierea sarcinilor, autorității și responsabilității conducerii colective și individuale.

Art.3. Prezentul regulament de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara conține norme obligatorii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției, indiferent de funcția pe care o dețin.

PARTEA I

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIȘOARA

Art.4.Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara este un serviciu public cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu respectarea Legii nr.215/2001-privind administrația publică locală.

Art.5. Prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara în înțelesul prezentului regulament, se înțelege serviciul public cu personalitate juridică, subordonat și structurat pe competențe, potrivit organigramei.

Art.6. Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara este în municipiul Timișoara, Bd.Regele Carol I, nr.10 , sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.7. Pe toate actele emise de Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara se va menționa Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara și sediul serviciului public de interes local.

Art.8. Durata de funcționare a serviciului public de interes local - Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara este nelimitată.

Art.9. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara dispune de cod unic de înregistrare eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, cont bancar propriu, ștampilă și gestiune proprie.

Art.10. Scopul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara este realizarea activității de asistență și protecție socială în Municipiul Timișoara.

Art.11. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în vigoare.

Art.12 (1) Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara îl constituie realizarea măsurilor, la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecția persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

 • (2) Atribuțiile principale ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara în calitate de serviciu public sunt:

 • a) identifică nevoile sociale ale comunității și le soluționează în condițiile legii;

 • b) răspunde de înființarea, organizarea și furnizarea serviciilor sociale primare;

 • c) încheie convenții de parteneriat și inițiază programe de colaborare cu alte autorități locale, instituții publice și private, structuri asociative, precum și cu instituții de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale , în conformitate cu nevoile locale identificate ;

 • d) furnizează informațiile și datele solicitate de serviciul public de asistență socială județean, precum și de autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniu;

 • e) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu;

 • f) elaborează și propune consiliului local al municipiului proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială, în conformitate cu planul de acțiune propriu. Art.13 Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara asigură conducerea, coordonarea și controlul serviciilor din structura Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.14.Directorul executiv al serviciului public de interes local- Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara acționează permanent în vederea îndeplinirii la timp și în mod corespunzător a atribuțiilor ce îi revin prin legi, hotărâri, ordonanțe, decrete, ordine, dispoziții și a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul regulament.

Art.15. Organele de conducere, coordonare și control ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara sunt :

 • - Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • - Primarul Municipiului Timișoara;

 • - Viceprimarul Municipiului Timișoara delegat cu probleme sociale;

 • - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

 • - Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.16.Consiliul Local al Municipiului Timișoara exercită categoriile de atribuții stabilite de Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, referitoare la activitatea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.17.(1)Primarul Municipiului Timișoara și Viceprimarul Municipiului Timișoara delegat cu probleme sociale au următoarele competențe:

 • a) coordonează activitatea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

 • b) aprobă sau avizează, după caz, referate care stau la baza proiectelor de hotărâri pentru Consiliul Local al Municipiului Timișoara, înaintate de Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, precum și referatele având ca obiect acordarea unor prestații reglementate de acte normative privind protecția socială și care stau la baza emiterii dispozițiilor Primarului ( ajutoare sociale, alocații pentru susținerea familiei, ajutoare pentru încălzirea locuinței, etc.);

 • c) semnează foaia de prezență a directorului executiv și îi aprobă acestuia concediile de odihnă, concediile pentru incapacitate temporară de muncă, cursurile de perfecționare, ordinele de deplasare,etc.;

 • d) aprobă fișele de post pentru posturile de conducere (funcții publice sau personal contractual) existente în statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • (2) Primarul Muncipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite.

 • (3) Viceprimarul Muncipiului Timișoara delegat cu probleme sociale este membru de drept în comisiile de cercetare prealabilă a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.18. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara se face prin viceprimarul delegat și directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Art.19. Numirea funcționarilor publici/angajarea personalului contractual se face în condițiile legii, de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, în limita posturilor din organigrama și statul de funcții aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.20. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara întocmește referatele de specialitate pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu respectarea scopului serviciului public de interes local .

Art.21.Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din bugetul local (alocații bugetare la cap.”68.02”Asistență socială) pe baza bugetului anual de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Timișoara .

Art.22. Proiectul de buget al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara se depune la Biroul Buget din cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.23 (1) Primarul Municipiului Timișoara este ordonatorul principal de credite și alocă fondurile aprobate din bugetul local al Municipiului Timișoara directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara care are calitatea de ordonator secundar de credite.

(2) Ordonatorul secundar de credite repartizează creditele bugetare aprobate ordonatorilor terțiari de credite, respectiv șefului Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei, șefului Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și șefului de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Art.24. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, va putea obține și venituri extrabugetare în condițiile prevăzute de lege.

Art.25.(1) Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea și specificul activității, servicii și birouri.

Art.26. Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara este organizată pe servicii și birouri astfel:

 • 1) Serviciul de Asistență Socială

 • 2) Serviciul Buget Finanțe Contabilitate

 • 3) Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung

 • 4) Serviciul pentru Protecție Socială a Persoanelor Vârstnice

 • 5) Biroul Administrativ

 • 6) Biroul Juridic și Resurse Umane

Art.27. În subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara funcționează următoarele servicii cu personalitate juridică: Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara și Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

PARTEA II

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII, RESPONSABILITĂȚI ȘI COMPETENȚELE STRUCTURILOR ȘI

persona’lului din cadRul

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIȘOARA

Art.28(1) Directorul executiv asigură conducerea curentă a Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara și este subordonat Viceprimarului Municipiului Timișoara delegat cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timișaora și Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

(2) Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara are următoarele atribuții principale:

 • a) organizează, conduce și controlează activitatea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

 • b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timișoara, înaintate de toate serviciile din subordine;

 • c) avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituției, în conformitate cu statul de funcții aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

 • d) îndeplinește toate atribuțiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau ordonatorului de credite al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • e) înformează primarul/viceprimarul cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituției.

 • (3) Directorul executiv este ordonator secundar de credite.

 • (4) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara emite dispoziții.

 • (5) Directorul executiv are urmatoarele responsabilități pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciului public de interes local:

 • a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;

 • b) conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în condiții de eficiență și eficacitate;

 • c) răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

 • d) răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile specifice domeniului său de activitate;

 • e) răspunde de implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă și de organizarea managementului calității.

Art.29.(1)Directorul executiv adjunct coordonează și controlează, în mod curent, activitatea Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și a Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei și organizează, conduce și controlează activitatea Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Podul Lung” și a Serviciului de Asistență Socială.

(2) Directorul executiv adjunct este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

(3) Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara are următoarele atribuții principale:

 • a) avizează referatele având ca obiect acordarea unor prestații reglementate de acte normative

privind protecția socială și care stau la baza emiterii dispozițiilor Primarului, înaintate de serviciile din subordine ;

 • b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local al

Municipiului Timișoara, înaintate de serviciile din subordine ;

 • c) aprobă fișele de post pentru posturile de execuție (funcții publice sau personal contractual)

existente în statele de funcții ale serviciilor coordonate și avizează fișele de post pentru posturile de conducere din subordinea sa directă;

 • d) evaluează anual activitatea șefilor serviciilor coordonate și prevăzute la art.29 alin. (1) din

prezentul regulament , în conformitate cu legislația în vigoare, pe care o supune spre aprobare directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;

 • e) semnează foile de prezență pentru șefii serviciilor coordonate și le aprobă acestora

concediile de odihnă, concediile pentru incapacitate temporară de muncă, cursurile de perfecționare, ordinele de deplasare,etc.;

 • f) semnează răspunsurile la adresele/sesizările petenților înregistrate la registratura Direcției de

Asistență Socială Comunitară Timișoara și repartizate spre soluționare serviciilor coordonate;

 • g) participă ca membru în comisiile de concurs constituite pentru ocuparea posturilor vacante

din structura serviciilor coordonate;

 • h) avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor coordonate, în conformitate cu statul de funcții aprobat prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Timișoara ;

 • i) informează primarul/viceprimarul/directorul executiv cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea serviciilor coordonate, în baza informărilor scrise primite din partea șefilor de servicii;

 • (4)Directorul executiv adjunct are urmatoarele responsabilități pentru îndeplinirea atribuțiilor sale:

 • a) răspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • b) conduce serviciile subordonate și răspunde de organizarea si funcționarea acestora în conditii de eficiență și eficacitate;

 • c) răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

 • d) răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitatile specifice domeniului său de activitate;

 • e) răspunde, împreună cu șefii serviciilor din subordine, de implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă și de organizarea managementului calității la nivelul serviciilor subordonate.

Art.30 Serviciul de Asistență Socială

Este subordonat directorului executiv adjunct și  directorului executiv al Direcției de

Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal al serviciului constă în aplicarea unor acte normative privind prestațiile sociale.

Șeful serviciului:

 • - răspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • -  conduce serviciul subordonat si raspunde de organizarea si functionarea acestuia în conditii de eficiență si eficacitate;

 • -  răspunde de întocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

 • -  răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile specifice domeniului său de activitate.

ATRIBUȚII:

 • a) Asigură relația cu publicul în vederea preluării cererilor însoțite de documentația necesară pentru obținerea prestațiilor sociale care intră în atribuțiile serviciului;

 • b) Asigură aplicarea actelor normative privind venitul minim garantat;

 • c) Asigură aplicarea actelor normative privind alocația pentru susținerea familiei;

 • d) Asigură aplicarea actelor normative privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice;

 • e) Întocmește rapoartele statistice prevăzute de actele normative aplicate în cadrul serviciului sau solicitate de instituțiile cu atribuții în domeniu.

Art.31 Serviciul Buget Finanțe Contabilitate

Serviciul Buget Finanțe Contabilitate este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal al serviciului este gestionarea resurselor financiare și realizarea achizițiilor publice ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara .

Șeful serviciului:

 • - raspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • -  conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în condiții de eficiență si eficacitate;

 • -  răspunde de întocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul sau de activitate;

 • -  raspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitatile specifice domeniului său de activitate .

ATRIBUȚII:

 • a) Fundamentează și întocmește proiectul de buget anual de venituri și cheltuieli ;

 • b) Organizează și ține la zi contabilitatea în conformitate cu prevederile legii;

 • c) Participă la inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor acestuia,

 • d) Întocmește și raportează situațiile financiare trimestriale și anuale;

 • e) Efectuează plata cheltuielilor bugetare ;

 • f)  Asigură efectuarea achizițiilor publice în concordanță cu prevederile legale;

 • g) Pregătește păstrarea documentelor justificative în scopul arhivării acestora.

Art.32 Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung

Este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară.

Scopul principal al serviciului este menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului cu dizabilități și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Beneficiarii serviciului sunt copiii și părinții cărora li se acordă servicii destinate prevenirii separării lor.

Copiii beneficiari trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • a)  au vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani;

 • b) au certificat medical eliberat de către un medic specialist prin care se certifică existența dizabilităților;

 • c) nu sunt beneficiari ai unei măsuri de protecție specială ( plasament, plasament în regim de urgență și supraveghere specializată) prevăzută de actele normative privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

 • d) părinții copiilor beneficiari să aibă domiciliul în Municipiul Timișoara.

Accesul copiilor cu dizabilități în cadrul serviciilor de zi se face în baza planului de servicii, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara.

Șeful serviciului:

 • - răspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • -  conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în conditii de eficiență si eficacitate;

 • -  raspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitatile specifice domeniului său de activitate.

ATRIBUȚII:

 • a) Asigură un program educațional adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor;

 • b) Asigură activități recreative și de socializare;

 • c) Asigură copiilor consiliere psihologică și orientare școlară, după caz;

 • d) Asigură părinților consiliere și sprijin;

 • e) Dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie;

 • f)  Contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • g) Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii.

Art.33 Serviciul pentru Protecție Socială a Persoanelor Vârstnice

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal al serviciului este  urmărirea îmbunătățirii calității vieții persoanelor

vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor sociale alternative.

Șeful serviciului:

 • - răspunde de managementul domeniului său de activitate;

 • -  conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în conditii de eficiență si eficacitate;

 • -  răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

 • -  răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile specifice domeniului său de activitate .

ATRIBUȚII:

 • a) Identifică, îndrumă și informează persoanele vârstnice aflate în stare de risc social cu privire la drepturile prevăzute de acte normative și a tipurilor de servicii sociale furnizate în cadrul comunității ;

 • b) Furnizează servicii de îngrijire la domiciliu, îngrijire în centre de zi sau de teleasistență în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • c)  Organizează pentru persoanele vârstnice beneficiare activități în aer liber, sărbătoriri, aniversări a cuplurilor sau a persoanelor longevive, în scopul stimulării participării acestora la viața socială;

 • d) Monitorizează persoanele vârstnice beneficiare ale serviciului de teleasistență.

Art.34 Biroul Administrativ

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal este realizarea activităților administrative pentru sediile Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara și a măsurilor legale privind sănătatea și securitatea în muncă.

Șeful biroului:

 • - răspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • - conduce serviciul subordonat si raspunde de organizarea si functionarea acestuia în conditii de eficienta si eficacitate;

 • - răspunde de întocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul sau de activitate;

 • -  răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile specifice domeniului său de activitate.

ATRIBUȚII:

 • a) Asigură respectarea normelor de protecție a muncii și a celor de prevenire și stingere a incendiilor .

 • b) Ia măsurile necesare pentru administrarea și conservarea bunurilor mobile și imobile .

 • c) Efectuează recepția bunurilor materiale achiziționate pe baza facturilor emise de furnizori și întocmirea notei de intrare recepție .

 • d) Asigură transportul beneficiarilor la centrele de zi care furnizează servicii sociale;

 • e) Ia măsurile legale privind sănătatea și securitatea în muncă;

 • f)  Asigură serviciul de pază în centrele unde se impune acest lucru .

 • g) Asigură întreținerea softului informatic și a computerelor în condiții optime de funcționare .

Art.35 Biroul Juridic și Resurse Umane este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara:

Scopul principal al biroului este asigurarea gestionării resurselor umane și respectarea condițiilor de legalitate a actelor și a măsurilor intreprinse de către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Șeful biroului:

 • - răspunde de managementul domeniului sau de activitate;

 • - conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în conditii de eficienta si eficacitate;

 • - răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

 • -  răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitățile specifice domeniului său de activitate.

ATRIBUȚII:

 • a) Elaboreaza referatele care stau la baza emiterii dispozițiilor directorului executiv sau alte

documente referitoare la activitatea de organizare, salarizare și perfecționare a personalului, întocmind formalitățile   necesare cu respectarea legalității privind încadrarea/numirea,

modificarea, suspendarea și incetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislatia muncii pentru personalul Direcției;

 • b) Întocmește și completează dosarele personale/registrele salariaților și transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici toate modificările cerute de legislația în vigoare;

 • c) Întocmeste raportări statistice privind activitatea de personal;

 • d) Actualizează periodic baza de date privind evidența funcției publice și a funcționarilor publici gestionată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • e) Completează registrul general de evidență al salariaților și il transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

 • f)  Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziții, regulamente, proceduri , verificând din punct de vedere al legalității și semnând alte documente cu caracter juridic(referate, adrese, răspunsuri) cu avizarea juridică a documentelor care necesită viză juridică și îndeplinesc condițiile legale pentru avizare ;

 • g) Reprezintă în fața instanțelor judecătorești competente interesele Direcției de Asistență Socială Comunitară, în limitele prevăzute în delegația dată;

 • h) Evaluează, monitorizează și întocmește propuneri pentru Consiliul Local al Municipiului Timișoara privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public local, inclusiv metodologii de lucru și proiecte în scopul dezvoltării serviciilor sociale care vor fi cuprinse în Planul Strategic în domeniul serviciilor sociale, cu respectarea legislației în vigoare;

Art.36 Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara este instituția publică de asistență socială cu personalitate juridică în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Șeful serviciului este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal al serviciului este îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin a persoanelor vârstnice cu domiciliul in Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind protecția socială a persoanelor vârstnice și cu respectarea procedurii de admitere/ieșire în și din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara, procedură aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara este aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.37 Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara este serviciul public cu personalitate juridică în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Șeful serviciului este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal al serviciului este asigurarea menținerii, refacerii și dezvoltării capacităților copilului și ale parintilor săi, din Municipiul Timișoara, pentru depășirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitate cu Legea 272/21.04.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei Timișoara este aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Art.38 Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este serviciul public cu personalitate juridică în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Șeful serviciului este subordonat directorului executiv adjunct și directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Scopul principal al serviciului este protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu domiciliul sau resedinta in Municipiul Timisoara, în conformitate cu legislația in vigoare.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Art.39 Pe lângă atribuțiile specifice, fiecare dintre serviciile și birourile din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, mai au următoarele atribuții:

 • a) Întocmește si transmite Serviciului Buget Finanțe Contabilitate anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul urmator (cheltuieli curente si de capital) si prognozele pentru urmatorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finantelor publice locale;

 • b) Întocmește și comunică Serviciului Buget Finanțe Contabilitate în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achizitiilor publice;

 • c) Întocmeste propuneri de angajare și angajamente bugetare precum și referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite Serviciului Buget Finanțe Contabilitate Art.40.Personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara are următoarele responsabilități:

 • a) Raspunde de pastrarea confidențialității informatiilor deținute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

 • b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și se abtine de la orice fapta care ar putea sa aducă prejudicii instituției;

 • c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • d) Răspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

 • e) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

Art.41. Personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara are următoarele competențe :

 • a) Reprezintă și angajeaza instituția numai în limita atributiilor de serviciu și a mandatului care i sa încredințat de către conducerea acesteia;

 • b) Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • c) Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituției, în general;

 • d) Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca nu vizeaza direct domeniul în care deține responsabilități și atribuții.

Art.42. Personalul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art.43. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu.

Art.44.Modificările prezentului regulament se vor face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV, MARIA STOIANOV

Anexa nr.2 la HCLMT nr............/........... Aprobat,

PRIMAR Dr. Ing Gheorghe Ciuhandu

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția publică/Post contractual

Nr.posturi

Cls.

Grad

A . Functii publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Director executiv adjunct

S

1

I

3

Șef serviciu

S

3

I

4

Șef birou

S

1

I

Total funcții publice de conducere

6

B . Functii publice de executie

5

Consilier

S

2

I

superior

6

Consilier

S

2

I

principal

7

Consilier juridic

S

1

I

principal

8

Consilier juridic

S

1

I

asistent

9

Inspector

S

7

I

superior

10

Inspector

S

10

I

principal

11

Inspector

S

9

I

asistent

12

Referent de specialitate

SSD

1

II

principal

13

Referent

M

7

III

superior

14

Referent

M

3

III

principal

15

Referent

M

1

III

asistent

Total funcții publice de execuție

44

Total funcții publice

50

C.1. Funcții personal contractual de conducere

16

Șef Serviciu

S

1

I

17

Șef birou

S

1

I

Total personal contractual de conducere

2

C.2. Funcții personal contractual de executie

18

Asistent social specialist

S

2

19

Asistent social principal

S

1

20

Asistent social debutant

S

3

21

Kinetoterapeut

S

2

22

Logoped

S

2

23

Medic specialist balneofiz.

S

1

24

Medic specialist med generală

S

1

25

Psiholog practicant

S

2

26

Psiholog specialist

S

1

27

Psiholog

S

1

28

Psihopedagog

S

1

29

Sociolog

S

1

30

Inspector de specialitate

S

1

II

31

Asistent medical

PL

1

32

Administrator

M

1

I

33

Administrator

M

1

II

34

Casier

M

1

35

Educator

M

7

36

Instructor de educație

M

2

37

Instructor de ergoterapie

M

8

38

Magaziner

M

1

39

Referent

M

7

II

40

Sofer

G

5

II

41

Secretar dactilograf

M

1

I

42

Ingrijitor

G

4

43

Infirmieră

G

25

44

Muncitor calificat

G

1

III

45

Paznic

G

3

Total personal contractual de executie

87

Total personal contractual

89

TOTAL GENERAL

139

Viceprimar,                                                                     Director Executiv,

Adrian Orza                                                              Maria Stoianov

Referent gr.superior, Aurelia Bogdan

Anexa nr.1 la HCL. Nr........din


DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Aprobat


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA


Primar


PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


| Viceprimar |

Director Executiv |


Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice

50

1

7

42


Biroul

Juridic și

Resurse Umane


10 1

8


Biroul Administrativ


20


1 1

18


Compartimentul Îngrijire la Domiciliu

32

4

28

17


Compartimentul

Centre de Zi


14


Total posturi din care

139

FP conducere

6

FP executie

44

P C conducere

2

PC executie

87


Caminul pentru

Persoane

Vârstnice

Timișoara


Serviciul Buget-Finanțe Contabilitate

13

1

11

1

Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung


Director executiv adjunct


Serviciul pentru

Protecția

Copilului și Familiei


26


1

25


Serviciul de Asistenta Sociala

18

1

17


Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Nr.3060/04.10.2011

Aprobat, Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


R E F E R A T privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara

Prin H.C.L.M.T. nr.224/29.06.2010 a fost aprobată organigrama , statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Ca urmare a promovării examenului organizat la data de 21-23.09.2011 pentru promovare în clasă și grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, în baza art. 26 alin.(3) din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art.64 și art.68 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, propunem modificarea Statului de Funcții pentru, prin transformarea următoarelor posturi, astfel:

 • -  Ipost de referent, clasa III, gradul profesional asistent se transformă în Ipost de inspector,

clasa I, gradul profesional asistent;

 • -  2 posturi de referent, clasa III, gradul profesional asistent se transformă în 2 posturi de referent

, clasa III, gradul profesional principal;

 • -  1 post de referent de specialitate , clasa II, gradul profesional asistent se transformă în 1 post de

referent de specialitate , clasa II, gradul profesional principal;

 • -  1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă în 1 post de consilier, clasa

I, gradul profesional superior;

 • -  1 post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent se transformă în 1 post de consilier

juridic, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  5 posturi de inspector , clasa I, grad profesional asistent se transformă în 5 posturi de inspector

, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  4 posturi de inspector , clasa I, grad profesional principal se transformă în 4 posturi de

inspector , clasa I, gradul profesional superior;

Propunem, de asemenea, transformarea unei funcții publice vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent într-o functie de consilier juridic , clasa I, gradul profesional asistent;

Ca urmare a promovării examenului organizat pentru promovarea personalului contractual , propunem transformarea unui post de referent II în asistent social debutant. Totodată propunem transformarea unui post vacant de personal contractual, administrator III într-un post inspector de specialitate II.

Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

PROPUNEM:

1.modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara,conform anexelor nr.1,nr.2 și nr.3.

Viceprimar,                                              Director executiv,

Adrian Orza                                         Maria Stoianov

Șef Serviciu Juridic

Mirela Lasuschevici

Referent gr. superior Aurelia Bogdan

COD FP53-01, ver.1