Hotărârea nr. 335/2011

335/25.10.2011 privind aprobarea Statului de functii şi a Organigramei pentru Filarmonica Banatul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 335/25.10.2011
privind aprobarea Statului de functii şi a Organigramei pentru Filarmonica Banatul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 21945 din 07.10.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Statul de functii şi Organigrama pentru Filarmonica Banatul Timişoara, conform Anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Filarmonica Banatul Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Filarmonicii Banatul Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL TIMIȘOARA

FILARMONICA”BANATUL"TIMISOARA

ANEXA NR. 1 LA HCL NR.____

ORGANIGRAMACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


PRIMAR

DIRECTOR GENE

RAL

1COMPARTIMENT ORGANIZARE MARKETING

4

4

COMPARIMENT AUXILIAR SCENA

12

12COMPARTI-

10

MENT

FUNCȚII

ARTISTICE

10


1

CONTABIL SEF

1

1

SERVICIUL

7.

FINANCIAR-

CONTABILITATE

792Total, din care:

191

conducere

3

execuție

176

deservire

12


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


FILARMONICA" BANATUL" TIMIȘOARA

ANEXA NR.2 LA HCL NR.

STAT DE FUNCȚII

Nr. cri

Denumirea funcției gradul profesional

Nivel studii

Nr. posturi propuse

Grad/Treapta

I. Conducere

1

Director General

Ș

1

IA

2

Director adjunct-lnginer

s

1

IA

3

Contabil sef-Economist

s

1

IA

TOTAL

3

ii. r liiielii Artistice

4

Dirijor orchestra

S

2

IA

5

Dirijor cor

S

1

IA

6

Consultant artistic

s

1

IA

7

Consultant artistic

s

1

I

8

Solist concertist

s

4

IA

9

Bibliotecar

M

1

IA

TOTAL

10

IH.Orchestra

10

Concert maestru

s

2

IA

11

Artisr instrumentist

s

35

IA

12

Artisr instrumentist

s

24

I

13

Artisr instrumentist

s

28

n

14

Instrumentist

M

2

i

15

Instrumentist

M

1

iii

TOTAL

92

IV. Cor

16

Artist liric

s

26

i

17

Artist liric

s

30

n

18

Corist

M

3

i

TOTAL

59

Nr.

Denumirea funcției

Nivel

Nr.

Structura

ort

gradul profesional

studii

posturi

postului

V.Serviciul Financiar -Contabil

19

Economist

S

2

IA

20

Consilier juridic

S

1

IA

21

Referent

M

2

IA

22

Casier

M

1

I

23

Curier

M

1

I

TOTAL

7

VI. Compartiment Resurse Umane, Juridic, Secretariat

24

Economist

s

1

IA

25

Consilier juridic

S

1

- IA

26

Referent

M

2

IA

total

4

VII Compartiment Organizare-Marketing

27

Referent

s

4

I

TOTAL

4

VIII. Compartimentul Auxiliar Scenă

28

Operator imagine -sunet

S

1

II

29

Muncitor calificat

M

7

I

30

Garderobier

G

1

I

31

Plasator

G

3

I

TOTAL

12

TOTAL GENERAL

191


Compartiment Resurse Umane


^TIMIȘOARA

Nr.total deposfiFri din care: \

191

F-ctii de conduceri

3

de execuție

176

muncitori

12


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

SC2UI I - 21945/07,10,201 1


Bd. C.l). Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatmGvprimarialm.ro internet: www.primariatm.ro


REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Filarmonica Banatul Timișoara

Având în vedere referatele Filarmonicii Banatul Timișoara înregistrate cu numărul SC201 I -021945 și 021968 din 03,10.2011 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Filarmonica Banatul Timișoara; prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, propunem susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Filarmonica Banatul Timișoara, conform anexelor 1, 2 și 3 prezentate de Filarmonica Banatul Timișoara.


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian

FP 53 - 01. ver.l