Hotărârea nr. 333/2011

333/25.10.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 333/25.10.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 23552/20.10.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 / 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local. nr.298/27.09.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2011 -/ 20.10.2011

Procedură de urgență!!

APROBAT

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2011

Având în vedere:

 • ■  Adresa nr.011595/10.10.2011 a Direcției Fiscale privind suplimentarea cheltuielilor de personal și materiale;

 • ■  Adresa nr.SC2011-22302/07.10.2011 a Direcției Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

 • ■  Adresa nr.101/18.10.2011 a LADO privind redistribuirea sumelor alocate pentru cheltuieli materiale;

 • ■  Adresa nr. 1225/07.10.2011 a Direcției Economice privind diminuarea cheltuielilor reprezentând dobânzi;

 • ■  Adresa nr.SC2011-22301/06.10.2011 a Direcției de Mediu privind redistribuirea unos sume;

 • ■  Adresa nr. 3769/05.10.2011 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor de personal;

 • ■  Adresa nr.293/10.10.2011 a Casei de Cultura privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

 • ■  Adresa nr.2166/19.10.2011 a Filarmonicii Banatul privind suplimentarea cheltuielilor de personal în cadrul bugetului de venituri proprii;

 • ■  Adresa Direcției de Asistență Socială nr.3135/10.10.2011 privind suplimentare cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu asistența socială;

 • ■  Adresa Fundației Timișoara 89 nr.1832/19.10.2011 privind suplimentarea cheltuielilor de personal;

 • ■  Adresa nr.1136/19.10.2011 a Federației Caritas privind suplimentarea cheltuielilor de personal;

 • ■  Adresa nr.791/19.10.2011 a Fundației Chosen privind suplimentarea cheltuielilor de personal;

 • ■  Adresa nr.554/12.10.2011 a Asociației Casa Faenza privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

 • ■  Adresa nr.SC2011-22302/07.10.2011 a Direcției Tehnice privind suplimentarea cheltuielilor materiale și a subvențiilor;

 • ■  Adresa nr.SC2011-22460/10.10.2011 a Direcției de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

 • ■  Adresa nr.IF2011-011595/10.10.2011 a Direcției Fiscale privind suplimentarea încasării veniturilor la bugetul local pe anul 2011;

 • ■  În urma analizei plăților și execuției programului de dezvoltare și a încasărilor conform execuției de casă la data de 18.10.2011 s-au constatat încasări suplimentare a veniturilor față de prevederi astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează:

Mii lei

Nr.crt.

Capitol

Denumire indicatori

Buget inițial

Buget rectificat

Influențe

TOTAL VENITURI, din care:

654.217,69

667.720,99

13.503,30

1

00.03

Venituri fiscale

509.802,08

516.902,08

7.100,00

2

00.12

Venituri nefiscale

42.008,36

47.608,36

5.600,00

3

00.15

Venituri din capital

3.144,70

3.455,00

310,30

4

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

19.022,40

19.515,40

493,00

TOTAL CHELTUIELI, din care:

658.930,56

672.333,86

13.403,30

6

51.02

Autorități publice executive

40.106,28

44.473,24

4.366,96

7

55.02

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

23.830,75

18.830,75

-5.000,00

8

61.02

Ordine publică și siguranță națională

14.146,81

14.146,81

0,00

9

65.02

Învățământ

149.899,11

150.231,91

332,80

10

66.02

Sănătate

19.296,55

18.954,35

-342,20

11

67.02

Cultura, recreere si religie

61.280,07

60.983,73

-296,34

12

68.02

Asigurări și asistență socială

41.177,47

42.447,34

1.269,87

13

70.02

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

94.830,43

97.058,97

2.228,54

14

74.02

Protectia mediului

19.722,64

21.222,64

1.500,00

15

81.02

Combustibili și energie

88.530,20

90.894,93

2.364,73

16

84,02

Transporturi

100.174,55

107.253,49

7.078,94

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la:

 • ■  Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011;

 • ■  Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul

2011;

■ Anexa nr.3 - Program de dezvoltare 2011.

DIRECTOR ECONOMIC


SEF SERVICIU BUGET


EC. SMARANDA HARACICU


EC. STELIANA STANCIU


SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53 - 01, Ver. 1

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-

PROGRAM DEZVOLTARE 2011

RECTIFICARE 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

170.540,33

2.170,92

4.712,87

4.317,84

77.876,61

19.194,90

62.267,19

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

42.776,39

486,46

4.312,87

0,00

2.755,66

696,03

34.525,37

LUCRĂRI NOI - B

107.347,26

1.684,46

200,00

573,20

74.720,95

18.498,87

11.669,78

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

20.416,68

0,00

200,00

3.744,64

400,00

0,00

16.072,04

170.540,33

2.170^2

4.712,87

4.317,84

77.876,61

19.194,90

62.267,19

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive șt: Acțiuni Externe

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

51.02.01.03 Autorități executive

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

C. Dotări independente și alte investiții

821,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,72

Dotări independente

225,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,72

Dotări Primărie

138,34

0,00

138,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilîtate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT Reparații capitale corp clădire

V.AIecsandri nr.1

0,00

0,00

0,00

PT Reabilitare imobil P~ta Libertății nr.lHCL 464/2009

0,00

0,00

0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale ;

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională ■

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.0rdine publică

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotan

26,00

26,00

Idenumirea obiectivului

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

61.02.05. Protecție Civilă

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

C. Dotări independente și alte investiții

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări independente

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări

160,00

160,00

Capitolul 65.02 învățământ:

2.426,07

0,00

0,00

674,42

0,00

0,00

1.751,65

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.548,10

0,00

36,75

■■■

iflOBS

1.511,35

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.511,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.511,35

A. Lucrări în continuare

1.458,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.458,25

1.458,25

C.Dotări independente și alte investiții

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Dotări independente

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări grădiniță PP 26

0,00

0,00

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

Achiziție imobil gradinita PP16

10,00

10,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00

65.02.04În vățământsec

877,97

IliSffi

637,67

0,00

0,00

040^30

65.02.04.02 învățământ secundar superior

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

C. Dotări independente și alte investiții

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

Dotări independente

729,67

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

92,00

Dotări

637,67

637,67

0,00

Dotări Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

92,00

92,00

Studii și proiecte

148,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148,30

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara

148,30

148,30

Capitolul 66.02 Sănătate

14.332,83

0,00

656,04

3.284,92

8.153,11

0,00

2.238,76

66.02.06 Spitale

14.332,83

0,00

656,04

3.284,92

8.153,11

0,00

2.238,76

A. Lucrări în continuare

3.832,42

0,00

456,04

0,00

2.523,42

0,00

852,96

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrari conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011

3.832,42

456,04

2.523,42

852,96

B. Lucrări noi

6.800,09

0,00

0,00

573,20

5.629,69

0,00

597,20

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3.205,82

2.608,62

597,20

Screenîngul bolilor metabolice la nou-născut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborării euro-regionale.Cross-border cooperation-Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF)

3.089,07

0,00

68,00

3.021,07

0,00

Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor

505,20

0,00

505,20

0,00

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU-rSTAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

C. Dotări independente și alte investiții

3.700,32

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

788,60

Dotări independente

3.431,00

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

519,28

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'

151,28

128,00

23,28

Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf

496,00

496,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Achiziție imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M, Viteazu- SCM

0,00

0,00

Achiziție imobil Policlinica nr.3

0,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

108,72

108,72

0,00

Studii și proiecte

50,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,80

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

40,80

40,80

PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu' - extindere corp B

10,00

0,00

10,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital

Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul'67.02 Cultură, recreere și religie'.

12.372,52

0,00

200,00

42,00

2.433,40

0,00

. 9.697,12

67.02,03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

C. Dotări independente și alte investiții

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări independente

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica

599,00

32,00

567,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.763,52

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

9.130,12

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.763^52

0,00

■ 200,00

0,00

2.433,40

0,00

9.130,12

A. Lucrări în continuare

2.193,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,63

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

0,00

0,00

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf, Nicolae) HCL 486/2007

3,38

3,38

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.032,87

2.032,87

B. Lucrări noi

8.846,50

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

6.213,10

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

10,00

0,00

0,00

10,00

Bîodiversitatea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180,00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor -CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

30,00

10,00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

2.816,50

2.227,00

589,50

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

200,00

200,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.400,00

0,00

5.400,00

C. Dotări independente și alte investiții

723,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,39

Dotări independente

123,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123,40

DALI +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

123,40

123,40

Studii și proiecte

599,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599,99

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

38,32

38,32

SF+PT Reconstrucția ecoiogică a bălții de pe strada Lămâiței

105,00

105,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica

Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 sî Hărniciei nr. 3

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecoiogică str.

Zarand nr.3, 5, 7, 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica b~dul Dambovita nr. 80

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Rea menaj a rea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

DENUMIREA OBIECTIVULUI

|                   SURSE DE FINANȚARE

| TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

°

1

2

3

4

5

6

7

|PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinei

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența : Ț Socială'

725,62

. 0,00

..- 0,00

0,00

540,00

0,00

185,62

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie

si copiiÎTCiTiiWTV■ TVTt?■'■■■

725,62

0,00

o.oo

Țp'::.:.'7'b-0d

540,00

■iss

185,62

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Proiecția Copilului si Familiei (str. Platanilor

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

C. Dotări independente și alte investiții

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

81,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,82

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

56,26

56,26

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

25,56

25,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul

prevenirii excluderii sociale

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

B. Lucrări noi

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

BARRABARRIPEN

550,70

540,00

10,70

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publică

41.516,46

2.170,92

1.500,00

0,00

17.603,77

700,81

19.540,96

70.02.03 Locuințe

3.924,33

2.120,92

0,00

’-'OjQO

■iiiw

lll803i41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.673,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,72

A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. ion Slavici, bl. 18

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cornelia Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C. Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări

5.959,09

|lf||®

0,00

!■■■

700,81

5.258,28

70,02.05.01 Alimentări cu apă

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

A. Lucrări în continuare

5.724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL

239/2008

306,27

0,00

306,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.180,26

550,22

630,04

Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere retele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

8,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere retele canal Ciarda Roșie - zona

Matei Millo 510/2008

8,22

8,22

C, Dotări independente și alte investiții

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Studii și proiecte

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri retele apa-canal Municipiul Timișoara et.î, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET | LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr.

10, bl. 18

6,25

6,25

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

SReabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

|Reabilitare termică str Mareșal Averescu, |nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr.

132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru

Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavrîl Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,04

10,60

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.334,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

700,49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Coriolan

Brediceanu, nr.13-15

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl.

E17

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr.

14, bl. 7B, sc. A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl.

87

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

i

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF întregiri rețele apa - canal Municipiul Timișoara et. II

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70.02.06. iluminat public și electrificări r ura

0,00

0,00

0,00

°’00

0,00

ît/7;90'I,64

|A. Lucrări în continuare

7.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.901,64

lExtindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.471,64

0,00

0,00

4.471,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.430,00

0,00

3.430,00

70.02.50 Alte se rvici i în d omen ii leș î oc uințelo r, se rvici i lor și dezvoltă ri i comunale LTV;W'T vȚVTLiT-VV: C:;/VM.

23.731,40

50,00

1.500,00

ș^L^oțatj

17.603,77

0,00

A, Lucrări în continuare

2.386,10

0,00

1.500,00

0,00

232,24

0,00

653,86

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.932,26

1.500,00

432,26

PIMMS TRANSFER

238,32

232,24

6,08

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

215,52

0,00

215,52

B. Lucrări noi

17.870,57

50,00

0,00

0,00

16.971,53

0,00

849,04

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL

5.544,00

0,00

5.494,00

50,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

8.315,00

0,00

8.265,00

50,00

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

2.026,57

1.927,53

99,04

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravîta-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

635,00

50,00

535,00

50,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

1.350,00

750,00

600,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.474,73

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

3.074,73

Dotări independente

501,05

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

101,05

Asociația pentru Management Energetic -aport capital

1,00

1,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL

500,00

400,00

100,00

Aport capital Asociația Cluster regional TIC-Regiunea Vest Romania

0,05

0,05

Studii și proiecte

2.973,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.973,68

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

10,80

0,00

10,80

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

62,42

62,42

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,99

620,99

SF+PT     Trafic management si

supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

86,30

86,30

SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE)

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

500,00

500,00

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

0,00

0,00

PUZ Piața 700

10,00

10,00

DALl + PT Reabilitare imobil Regele Carol I

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF-Net City

10,00

10,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

64.396,37

0,00

0,00

0,00

43 920,76

17.722,44

2.753,17

81.02.06 Energie termică

64.396,37

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

2.753,17

A. Lucrări în continuare

2.753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.753,17|

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

2.753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.753,17

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006

783,16

783,16

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006

465,08

465,08

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

1                            0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

|Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

879,87

879,87

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL

149,32

149,32

B. Lucrări noî

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

30.861,47

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

22.507,42

30.861,47

0,00

2.356,83

0,00

^T5.22$Ș7.

771,65

22.507,42

84.02.03.02 Transportul în comun

859,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

859,47

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la RATT

5,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

854,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,47

Dotări independente

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Mașini, echipamente si mijloace de

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Achiziții tramvaie noi

10,00

10,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziții refugii calatori

0,00

0,00

Studii și proiecte

316,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316,92

Studii si proiecte Primărie

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

0,00

0,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150,00

150,00

Studii si proiecte RATT

166,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,92

SF + PT Statie intermodala Dambovita

2,00

2,00

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

50,00

50,00

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

50,00

50,00

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

11,60

0,00

11,60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.625,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.625,63

A. Lucrări în continuare

1.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.730,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Consolidare pasaj Cal, Șagului, HCL 94/2007

1.730,00

0,00

1.730,00

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și alte investiții

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,00

Studii și proiecte

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,00

Expertiza Podul Ștefan ce! Mare

13,84

13,84

Expertiza Podul Muncii

16,15

16,15

Expertiza Podul Tinereții

13,84

13,84

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757,33

757,33

Expertiza Podui Eroilor

13,84

0,00

13,84

84.02,03,03 Străzi

20.606,37

0,60

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

12.252,32

A. Lucrări în continuare

10.955,88

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

8.599,05

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.967,19

1.967,19

Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008

2.129,61

2.129,61

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.326,28

2.356,83

3.969,45

|B. Lucrări noi

9.207,62

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

3.210,40

Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu

1.650,00

1.600,00

50,00

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271,38

271,38

PT + Amenajare strada Steaua HCL

906,08

906,08

Reabilitare Str. Vacarescu ~ pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.625,57

771,65

1.405,91

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

567,03

567,03

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

442,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,87

Studii și proiecte

442,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,87

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

13,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72,43

72,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

37,59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36,46

36,46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30,38

30,38

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidnghin

30,00

30,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

0,00

0,00

Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL439/2010

103,94

103,94

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

6770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6770,00

C.Dotări independente si alte investiții

6770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6770,00

Dotări independente

6770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6770,00

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

6770,00

0,00

6770,00

3

CTIA DEZVOLTARE

DIRECTOR DIRI

DIRECTOR DIRECȚIA ECONO^IpĂ

Smaranda HARACICU^/

//y‘ /’

Verificat SEF SERVICIUL INVESTIT^

Ui\ v          /

Gabriela BlwV        /


IJ’ȚINIE

ÎNTOCMIT

Luminița ȚOMA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-


Aqexa 1a/1

APROBATA //

/MjvtÂR y b

Dr. IndidhiâT^e^TOHANDU^

1 /

INVESTITH 2011

RECTIFICARE 4                                                                                                                      ț-qjl jgj

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

TOTAL GENERAL

69.073,46

2.120,92

4.256,83

4.249,84

0,00

700,81

57.745,06

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

38.658,51

486,46

3.856,83

0,00

0,00

696,03

33.619,19

LUCRĂRI NOI - B

10.498,27

1.634,46

200,00

505,20

0,00

4,78

8.153,83

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

19.916,68

0,00

200,00

3.744,64

0,00

0,00

15.972,04

T01WWERĂW®»

69.073,46

2.120,92

I 4.256,83

0,00

700,81

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executiveși Acțiuni Externe

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

51.02.01.03 Autorități executive

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

C. Dotări independente și alte investiții

821,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,72

Dotări independente

225,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,72

Dotări Primărie

138,34

0,00

138,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT Reparații capitale corp clădire

V.Aiecsandri nr.1

0,00

0,00

0,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

0,00

0,00

0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

; 0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

186,00

0,00

0,00

0,00

o,bo

0,00

186,00

61.02.03.0rdine publică

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.04 Politie comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări

26,00

26,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

61.02.05. Protecție Civilă

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări independente

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări

160,00

160,00

Capitolu! 65.02 învățământ :

2.426,07

: 0,00

0,00

674,42

0,00

0,00

1.751,65|

65,02.03 Învățământ preșcolar și primar;

0,00

36,75

0,00

iiiBiia

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.511,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.511,35,

A. Lucrări în continuare

1.458,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,251

Extindere Grădiniță PP 26

1.458,25

... 1.458,25!

C.Dotări independente și alte investiții

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Dotări independente

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări grădiniță PP26

0,00

0,00

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

Achiziție imobil grădiniță PP16

10,00

10,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00|

65.02.04 în vățăm â nt sec u nda r

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

C. Dotări independente și alte investiții

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

Dotări independente

729,67

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

92,00

Dotări

637,67

637,67

0,00

Dotări Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

92,00

92,00

Studii și proiecte

148,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148,30

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara

148,30

148,30

Capitolul 66.02 Sănătate :

4.373,90

0,00

200,00

3.216,92

0,00

0,00

956,98

66.02.06 Spitale

4.373,90

0,00

200,00

3.216,92

0,00

0,00

956,98

A. Lucrări în continuare

168,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,38

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes ~ Lucrari conexe HCL 145/2011

168,38

0,00

168,38

B. Lucrări noi

505,20

0,00

0,00

505,20

0,00

0,00

0,00

Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor

505,20

0,00

505,20

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.700,32

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

788,60

Dotări independente

3.431,00

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

519,28

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'

151,28

128,00

23,28

Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf

496,00

496,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

----------------------------------------

DENUMIREA OBIECTIVULUI

_____     _   _ SURSE DE FiNANTARE----1

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Achiziție imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv.

M. Viteazu- SCM

0,00

0,00

Achiziție imobil Policlinica nr.3

0,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

108,72

108,72

o,oo|

Studii și proiecte

50,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,80

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor

40,80

40,80

PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu1 - extindere corp B

10,00

10,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

9.336,02

0,00

200,00

42,00

0,00

■ ■ : 0,00

9.094,02

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

732,40

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

690,40

C. Dotări independente și alte investiții

....

732,40

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

690,40

Dotări independente

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica - pian

599,00

32,00

567,00

Studii și proiecte

123,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123,40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala

C.Jude

123,40

123,40

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

8.603,62

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.403,62

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri / L zone verzi, baze sportive și de agrement

8.603,62

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.403,62

A. Lucrări în continuare

2.193,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,63

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

0,00

0,00

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf.

Nicolae) HCL 486/2007

3,38

3,38

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.032,87

2.032,87

B. Lucrări noi

5.810,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

5.610,00

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina

Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

10,00

0,00

10,00

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

200,00

200,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.400,00

0,00

5.400,00

C. Dotări independente și alte investiții

599,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599,99

Studii și proiecte

599,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599,99

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

38,32

38,32

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

105,00

105,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica

Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Zarand nr.3, 5, 7, 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80

0,00

0

SF + PT Amenajare loc de joaca si canîsita Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canîsita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canîsita str.Mures

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

.’ 174,92

■ . 0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

174,92

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copiiV          -VsTL T;TTVVT'V V?

/74,92

0,00

0,00

0,00

0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei (str. Platanilor

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,171

C. Dotări independente și alte investiții

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

81,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,82

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabîlîtati Podul Lung

56,26

56,26

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

25,56

25,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALl + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

Capitolul 70,02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

22.692,05

2.120,92

1.500,00

0,00

0,00

700,81

18.370,32

70;6W/L6ciăW^^^

L3;924i33

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.673,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,72

A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr,16-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr.

10, bl. 18

6,25

6,25

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl.

94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr.

132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru

Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

°

1

2

3

4

5

5

6

IReabilitare termică str, Gavril Musicescu nr.

I1A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

IReabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,04

10,60

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.334,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

700,49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Coriolan

Brediceanu, nr.13-15

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl.

E17

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr, 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr.

14, bl. 7B, sc. A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl.

87

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C, Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

70,02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări h id roteh n i ce                             £7

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

;;|70ty8ii

SjxA^-5yâ58;2'8

70.02.05.01 Alimentări cu apă

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

A. Lucrări în continuare

5.724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL

306,27

0,00

306,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere rețele apa-canal Pîopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere rețele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere rețele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.180,26

550,22

630,04

Extindere rețele canal F ratei ia zona

Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere rețele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere rețele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

8,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

o,oo|

Extindere rețele canal Ciarda Roșie - zona

Matei Millo 510/2008

8,22

8,22

C. Dotări independente și alte investiții

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Studii și proiecte

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF întregiri rețele apa - canal Municipiul Timișoara et II

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

lilllli

■■

A. Lucrări în continuare

7.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

7.901,64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.471,64

0,00

0,00

4.471,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.430,00

0,00

3.430,00

jpciwr^ic^

fOq&SSî

0,00

1.500,00

0,00

0,00

sȘSBț

A, Lucrări în continuare

1.932,26

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

432,26

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.932,26

1.500,00

432,26

C. Dotări independente și alte investiții

2.974,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.974,73

Dotări independente

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Asociația pentru Management Energetic -aport capital

1,00

1,00

Aport capital Asociația Cluster Regional TIC Regiunea Vest Romania

0,05

0,05

Studii și proiecte

2.973,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.973,68

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

10,80

0,00

10,80

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru gcresterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

62,42

62,42

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,99

620,99

SF+PT     Trafic management si

supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

86,30

86,30

SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

500,00

500,00

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

0,00

0,00

PUZ Piața 700

10,00

10,00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol l

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF-Net City

10,00

10,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

2753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2753,17

81.02.06 Energie termică

2753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2753,17

A, Lucrări în continuare

2753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2753,17

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municioiul Timișoara

2753,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2753,17

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

783,16

783,16

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice-CT Dunarea HCL 556/2006

465,08

465,08

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

879,87

879,87

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL

149,32

149,32

Capitolul 84,02 Transporturi

23.408,34

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

21.051,51

84.02.03 Trans port rutie r V V

23.408,34

0,00

2.356,83

0,00

o;oo

21.051,51

84.02.03.02 Transportul în comun

859,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

859,47

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la RATT

5,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

854,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,47

Dotări independente

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Achiziții tramvaie noi

10,00

10,00

Studii și proiecte

316,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316,92

Studii si proiecte Primărie

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9}

0,00

0,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150,00

150,00

Studii si proiecte RATT

166,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,92

SF + PT Statie intermodala Dambovita

2,00

2

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Tîmisoara-Dumbrăvita)

50,00

50,00

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

50,00

50,00

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

SE + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timișoara-Albina)

11,60

0,00

11,60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.625,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.625,63

A. Lucrări în continuare

1.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.730,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

1.730,00

0,00

1.730,00

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și aite investiții

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,00

Studii și proiecte

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,00

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

13,84

13,84

Expertiza Podul Muncii

16,15

16,15

Expertiza Podul Tinereții

13,84

13,84

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757,33

757,33

Expertiza Podul Eroilor

13,84

0,00

13,84

84.02.03.03 Străzi

13.153,24

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

10.796,41

A. Lucrări în continuare

10.955,88

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

8.599,05

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Aîexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.967,19

1.967,19

Amenajare strada Moise Dobosanț

Calimanesti) HCL 160/2008

2.129,61

2.129,61

Modernizare Calea T orontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.326,28

2.356,83

3.969,45

B. Lucrări noî

1.754,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.754,49

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271,38

271,38

PT + Amenajare strada Steaua HCL

906,08

906,08

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

567,03

567,03

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

442,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,87

Studii și proiecte

442,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,87

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

13,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72,43

72,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

37,59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36,46

36,46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30,38

30,38

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                   |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidrighin

30,00

30,00

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

0,00

0,00

Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.CetatiLstr Ovidiu Balea, HCL 439/2010

103,94

103,94

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

C.Dotari independente si alte investiții

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

Dotări independente

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770, oo|

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004

6.770,00

0,00

6.770, Oo|

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMȚ^

Smaranda HARAGI CU ////, /1


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia llUNIEj


Verificat SEF SERVldUL INVESTIȚII/ Gabriela BICÂ) /

INTodlW iminița TOwlA


DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE

SURS

EXCEDE

NT 2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

2

4

3

4

5

Sistem agro- logistic regional integrat, HCL 242/2010

2.026,57

1.927,53

99,04

PIMMS TRANSFER

238,32

0,00

232,24

6,08

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

635,00

50,00

535,00

50,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

1.350,00

750,00

600,00

C. Dotări independente și alte investiții

500,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

Dotări independente

500,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010

500,00

400,00

100,00

Capitolul 8i .02 Combustibili si eîierțjie

61:643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

81.02.06 Energie termică

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL

347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

7.453,13

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

1.455,91

84.02.03 Trans po rt rutier ȚȚȚVC;

7.453,13

0,00

0,00

V 0,00

â&225;57

771,65

LT1.455j9i

84.02.03.03 Străzi

7.453,13

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

1.455,91

Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatîi-str Ovidiu Baiea, HCL

1.650,00

1.600,00

50,00

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.625,57

771,65

1.405,91

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

Smaranda HARACIOU /î

Verificat SEF SERVIC/Q'L INVESTIȚII Gabriela BICÂ A


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Au reiia tll UNI E


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.2


Buget venituri proprii si subvenții 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

237.293,54

0,00

-1.292,82

236.000,72

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

222.237,50

0,00

-1.854,10

220.383,40

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

222.237,50

0,00

-1.854,10

220.383,40

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din proprietate

5

30.10

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

1.428,00

0,00

0,00

1.428,00

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

85,43

0,00

0,00

85,43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

220.724,07

0,00

-1.854,10

218.869,97

Venituri din prestări de servicii si aite activitati

9

33.10

218.643,48

0,00

-1.854,10

216.789,38

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.10.05

2.324,25

0,00

0,00

2.324,25

Venituri din prestări de servicii

11

33.10.08

2.340,09

0,00

0,00

2.340,09

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

12

33.10.14

8.832,00

0,00

0,00

8.832,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

13

33.10.16

1,02

0,00

0,00

1,02

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

14

33.10.17

5,81

0,00

0,00

5,81

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

15

33.10.19

216,00

0,00

0,00

216,00

Venituri din cercetare

16

33.10.20

63,02

0,00

0,00

63,02

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

17

33.10.21

179.316,11

0,00

-1.854,10

177.462,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

18

33.10.30

19.421,00

0,00

0,00

19.421,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

19

33.10.50

6.124,18

0,00

0,00

6.124,18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

20

34.10

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

21

34.10.50

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Diverse venituri

22

36.10

440,00

0,00

0,00

440,00

Alte venituri

23

36.10.50

440,00

0,00

0,00

440,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

24

37.10

40,59

0,00

0,00

40,59

Donații si sponsorizări

25

37.10.01

40,59

0,00

0,00

40,59

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

26

37.10.03

-4.106,97

0,00

0,00

-4.106,97

Varsaminte din secțiunea de funcționare

27

37.10.04

4.106,97

0,00

0,00

4.106,97

IV. SUBVENȚII

28

00.12

15.056,04

0,00

561,28

15.617,32

Subvenții de la bugetul de stat

29

42.10

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

30

42.10.39

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Subvenții de la alte administrații

31

43.10

6.401,00

0,00

561,28

6.962,28

Subvenții pentru instituții publice

32

43.10.09

3.182,00

0,00

0,00

3.182,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

33

43.10.14

2.578,00

0,00

561,28

3.139,28

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

34

43.10.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

35

43.10.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

36

45.10

7.473,24

0,00

0,00

7.473,24

Fondul European de Dezvoltare regionala

37

45.10.01

7.473,24

0,00

0,00

7.473,24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

38

45.10.01.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

39

45.10.01.02

3.089,07

0,00

0,00

3.089,07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program iniția!

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL CHELTUIELI

40

49,10

237.293,54

3.808,47

-1.292,82

236.000,72

CHELTUIELI CURENTE

41

01

229.417,77

3.771,72

-1.854,10

227.563,67

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

109.127,50

0,00

-1.814,10

107.313,40

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

43

20

111.853,57

3.771,72

-40,00

111.813,57

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

44

56

8.106,24

0,00

0,00

8.106,24

TITLUL IXASISTENTASOCIALA

45

57

318,80

0,00

0,00

318,80

TITLUL X ALTE CHELTU lELi

46

59

11,66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

7.874,77

36,75

561,28

8.436,05

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

7.874,77

36,75

561,28

8.436,05

TITLUL XVÎMPRUMUTURI

49

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

50.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634,03

Alte servicii publice generale

51

54.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634,03

CHELTUIELI CURENTE

52

01

4.317,53

0,00

0,00

4.317,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

2.394,53

0,00

0,00

2.394,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

316,50

0,00

0,00

316,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

316,50

0,00

0,00

316,50

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

57

54.10.10

4.634.03

0,00

0,00

4.634,03

Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

58

64.10

230.488,59

3.808,47

-1.292,82

229.195,77

Invatamant

59

65.10

15.217,26

36,75

0,00

15.217,26

CHELTUIELI CURENTE

60

01

14.541,84

0,00

0,00

14.541,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

61

10

1.319,28

0,00

0,00

1.319,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62

20

13.203,10

0,00

0,00

13.203,10

TITLUL IXASISTENTASOCIALA

63

57

7,80

0,00

0,00

7,80

TITLUL XALTE CHELTUIELI

64

59

11,66

0,00

0,00

11,66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

674,42

36,75

0,00

674,42

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

674,42

36,75

0,00

674,42

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

67

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Din total capitol

Invatamant preșcolar si prim ar

68

65.10.03

5.906,46

36.75

0,00

5.906.46

Invatamant preșcolar

69

65.10.03.01

5.300,60

0,00

0.00

5.300,60

Invatamant prim ar

70

65.10.03.02

605,86

36,75

0.00

605,86

Invatamant secundar

71

65.10.04

5.117,60

0,00

0.00

5.117,60

Invatam ant secundar in ferior

72

65.10.04.01

53,80

0,00

0.00

53,80

1 nvatam ant secundar superior

73

65.10.04.02

4.435.80

0,00

0.00

4.435,80

Invatamant profesional

74

65.10.04.03

698.00

0,00

0.00

628,00

Invatamant postliceal

75

65.10.05

991,50

0,00

0,00

991.50

Servicii auxiliare pentru educație

76

65.10.11

3.201,70

0,00

0,00

3.201,70

Internate si cantine pentru elevi

77

65.10.11.03

3.201,70

0,00

0.00

3.201.70

Alte servicii auxiliare

78

65.10.11.30

0,00

0,00

0,00

0.00

Sanatate

79

66.10

212.782,38

3.735,44

-1.329,82

211.452,56

CHELTUIELI CURENTE

80

01

208.109,45

3.735,44

-1.849,10

206.260,35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

81

10

105.623,77

0,00

-1.849,10

103.774,67

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

82

20

94.379,44

3.735,44

0,00

94.379,44

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

83

56

8.106,24

0,00

0,00

8.106,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

84

70

4.672,93

0,00

519,28

5.192,21

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

85

71

4.672,93

0,00

519,28

5.192,21

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

86

66.10.06

212.782,38

3.735,44

-1.329,82

211.452.56

Spitale generale

87

66.10.06.01

212.782,38

3.735,44

-1.329.82

211.452,56

Cultura, recreere si religie

88

67.10

1.567,00

36,28

37,00

1.604,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

89

01

1.527,00

36,28

-5,00

1.522,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

90

10

261,45

0,00

35,00

296,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91

20

1.265,55

36,28

-40,00

1.225,55

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

40,00

0,00

42,00

82,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

93

71

40,00

0,00

42,00

82,00

Din total capitol

Servicii culturale

94

67.10.03

1.567,00

36,28

37.00

1.604,00

Instîtutii pub lice de spectacole si concerte

95

67.10.03.04

957,00

36,28

37,00

994,00

Case de cultura

96

67.10.03.06

610,00

0,00

0.00

610.00

Asigurări si asistenta sociala

97

68.10

921,95

0,00

0,00

921,95

CHELTUIELI CURENTE

98

01

921,95

0,00

0,00

921,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99

20

610,95

0,00

0,00

610,95

TITLUL IX ASISTENTASOCIALA

100

57

311,00

0,00

0,00

311,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de b oii si invalidități

102

68.10.05

610,95

0,00

0,00

610,95

Asistenta sociala in caz de invaliditate

103

68.10.05.02

610,95

0,00

0,00

610,95

Asigurări si asistenta sociala

104

68.10.06

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.10.50

311.00

0.00

0,00

311,00

Rezerva de stat

106

68.10.50.01

311.00

0,00

0,00

311,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

107

69.10

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

108

70.10

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

CHELTUIELI CURENTE

109

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

110

70

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

111

71

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Locuințe

112

70.10.03

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Dezvoltarea sistemului de locuințe

113

70.10.03.01

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1C1T

114

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

115

97.10

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

116

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

117

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Primar

Drdng. Gheorghe Cîuhandu

Director Economic

Sef Serviciu Buget Ec.Steliana Stanciu


Ec.Smaranda Haracicu

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program iniția!

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

237.293,54

0,00

-1.292,82

236.000,72

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

222.237,50

0,00

-1.854,10

220.383,40

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

222.237,50

0,00

-1.854,10

220.383,40

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din proprietate

5

30.10

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

1.428,00

0,00

0,00

1,428,00

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

85,43

0,00

0,00

85,43

C2. VANZARÎ DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

220.724,07

0,00

-1.854,10

218.869,97

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

218.643,48

0,00

-1.854,10

216.789,38

Taxe si alte venituri în invatamant

10

33.10.05

2.324,25

0,00

0,00

2.324,25

Venituri din prestări de servicii

11

33.10.08

2.340,09

0,00

0,00

2.340,09

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

12

33.10.14

8.832,00

0,00

0,00

8.832,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

13

33.10.16

1,02

0,00

0,00

1,02

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

14

33.10.17

5,81

0,00

0,00

5,81

Venituri din serbari si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

15

33.10.19

216,00

0,00

0,00

216,00

Venituri din cercetare

16

33.10.20

63,02

0,00

0,00

63,02

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

17

33.10.21

179.316,11

0,00

-1.854,10

177.462,01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Venituri din contracteie incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

18

33.10.30

19.421,00

0,00

0,00

19.421,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

19

33.10.50

6.124,18

0,00

0,00

6.124,18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

20

34.10

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

21

34.10.50

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Diverse venituri

22

36.10

440,00

0,00

0,00

440,00

Alte venituri

23

36.10.50

440,00

0,00

0,00

440,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

24

37.10

40,59

0,00

0,00

40,59

Donații si sponsorizări

25

37.10.01

40,59

0,00

0,00

40,59

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

26

37.10.03

-4.106,97

0,00

0,00

-4.106,97

Varsaminte din secțiunea de funcționare

27

37.10.04

4.106,97

0,00

0,00

4.106,97

IV. SUBVENȚII

28

00.12

15.056,04

0,00

561,28

15.617,32

Subvenții de la bugetul de stat

29

42.10

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Subvenții de la bugetul de stat catre instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

30

42.10.39

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Subvenții de la alte administrații

31

43.10

6.401,00

0,00

561,28

6.962,28

Subvenții pentru instituții publice

32

43.10.09

3.182,00

0,00

0,00

3.182,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

33

43.10.14

2.578,00

0,00

561,28

3.139,28

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

34

43.10.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume din bugetul de statcatre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

35

43.10.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

36

45.10

7.473,24

0,00

0,00

7.473,24

Fondul European de Dezvoltare regionala

37

45.10.01

7.473,24

0,00

0,00

7.473,24

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

38

45.10.01.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

39

45.10.01.02

3.089,07

0,00

0,00

3.089,07

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL CHELTUIELI

40

49.10

237.293,54

3.808,47

-1.292,82

236.000,72

CHELTUIELI CURENTE

41

01

229.417,77

3.771,72

-1.854,10

227.563,67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

42

10

109.127,50

0,00

-1.814,10

107.313,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43

20

111.853,57

3.771,72

-40,00

111.813,57

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

44

56

8.106,24

0,00

0,00

8.106,24

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

45

57

318,80

0,00

0,00

318,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

46

59

11,66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

7.874,77

36,75

561,28

8.436,05

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

7.874,77

36,75

561,28

8.436,05

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

49

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50

50.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634,03

Alte servicii publice generale

51

54.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634,03

CHELTUIELI CURENTE

52

01

4.317,53

0,00

0,00

4.317,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53

10

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

54

20

2.394,53

0,00

0,00

2.394,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

55

70

316,50

0,00

0,00

316,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

56

71

316,50

0,00

0,00

316,50

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

57

54.10.10

4.634,03

0,00

0,00

4.634.03

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

58

64.10

230.488,59

3.808,47

-1.292,82

229.195,77

Invatamant

59

65.10

15.217,26

36,75

0,00

15.217,26

CHELTUIELI CURENTE

60

01

14.541,84

0,00

0,00

14.541,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

61

10

1.319,28

0,00

0,00

1.319,28

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

62

20

13.203,10

0,00

0,00

13.203,10

TULUL IX ASISTENTA SOC IALA

63

57

7,80

0,00

0,00

7,80

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

64

59

11,66

0,00

0,00

11,66

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

65

70

674,42

36,75

0,00

674,42

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

66

71

674,42

36,75

0,00

674,42

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

67

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Din total capitol

Invatamant pre scol a r si prim ar

68

65.10.03

5.906,46

36; 75

0,00

5.906,46

Invatamant preșcolar

69

65.10.03.01

5.300,60

0,00

0,00

5.300,60

1 n va tamantp rim ar

70

65.10.03.02

605,86

36.75

0,00

605,86

Invatamant secundar

71

65.10.04

5.117,60

0,00

0,00

5.117,60

Invatamant secundar inferior

72

65.10.04.01

53,80

0,00

0.00

53,80

Invatamant secundar superior

73

65.10.04.02

4.435,80

0,00

0,00

4.435,80

invatamant profesional

74

65.10.04.03

628,00

0,00

0.00

628,00

Invatamant postliceal

75

65.10.05

991,50

0,00

0,00

991,50

Servicii auxiliare pentru educație

76

65.10.11

3.201,70

0,00

0,00

3.201,70

Internate si cantine pentru elevi

77

65.10.11.03

3.201.70

0,00

0,00

3.201.70

Alte servicii auxiliare

78

65.10.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

79

66.10

212.782,38

3.735,44

-1.329,82

211.452,56

CHELTUIELI CURENTE

80

01

208.109,45

3.735,44

-1.849,10

206.260,35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

81

10

105.623,77

0,00

-1.849,10

103.774,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

82

20

94.379,44

3.735,44

0,00

94.379,44

Titlul VII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

83

56

8.106,24

0,00

0,00

8.106,24

CHELTUIELI DE CAPITAL

84

70

4.672,93

0,00

519,28

5.192,21

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

85

71

4.672,93

0,00

519,28

5.192,21

Din total capitol

Servicii medicale in unita ti sanitare cu paturi

86

66.10.06

212.782,38

3.735.44

-1.329,82

211.452,56

Spitale generale

87

66.10.06.01

212.782,38

3.735,44

-1.329,82

211.452,56

Cultura, recreere si religie

88

67.10

1.567,00

36,28

37,00

1.604,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

89

01

1.527,00

36,28

-5,00

1.522,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

90

10

261,45

0,00

35,00

296,45

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91

20

1.265,55

36,28

-40,00

1.225,55

CHELTUIELI DE CAPITAL

92

70

40,00

0,00

42,00

82,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

93

71

40,00

0,00

42,00

82,00

Din total capitol

Servicii culturale

94

67.10.03

1.567,00

36,28

37.00

1.604,00

Instituții publice de spectacole si concerte

95

67.10.03.04

957,00

36,28

37.00

994,00

Case de cultura

96

67.10.03.06

610,00

0,00

0.00

610,00

Asigurări si asistenta sociala

97

68.10

921,95

0,00

0,00

921,95

CHELTUIELI CURENTE

98

01

921,95

0,00

0,00

921,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99

20

610,95

0,00

0,00

610,95

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

100

57

311,00

0,00

0,00

311,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

102

68.10.05

610,95

0,00

0,00

610.95

Asistenta sociala in caz de invaliditate

103

68.10.05.02

610,95

0,00

0,00

610,95

Asigurări si asistenta sociala

104

68.10.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale

105

68.10.50

311,00

0.00

0,00

311,00

Rezerva de stat

106

68.10.50.01

311,00

0.00

0,00

311,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

107

69.10

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

108

70.10

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

CHELTUIELI CURENTE

109

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

110

70

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

111

71

2.170,92

0,00

0,00

2.170,92

Din total capitol

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.2


Buget venituri proprii si subvenții 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Locuințe

112

70.10.03

2.170,92

0,00

0,00

2.170.92

Dezvoltarea sistemului de locuințe

113

70.10.03.01

2.170,92

0,00

0.00

2.170.92

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

114

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

115

97.10

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

116

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

DERCIT

117

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00


Director Economic

Ec.Smaranda H^racicuSef Serviciu Buget Ec.Steliana StanciuMUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.


BUGET LOCAL 2011


- cu amendamente

HCL 333/25.10.2011 mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

654.217,69

0,00

13.503,30

667.720,99

VENITURI PROPRII

2

48.02

435.890,14

0,00

13.010,30

448.900,44

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

551.810,44

0,00

12.700,00

564.510,44

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

509.802,08

0,00

7.100,00

516.902,08

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

271.790,88

0,00

0,00

271.790,88

A11. IMPOZIT REVENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

8.426,60

0,00

0,00

8.426,60

Impozit pe profit

7

01.02

1.876,28

0,00

0,00

1.876,28

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

1.876,28

0,00

0,00

1.876,28

Impozit pe venit

9

03.02

6.550,32

0,00

0,00

6.550,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03 02 18

6.550,32

0,00

0,00

6.550,32

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

11

00.06

262.475,20

0,00

0,00

262.475,20

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

262.475,20

0,00

0,00

262.475,20

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

261.579,20

0,00

0,00

261.579,20

Sume alocate de la consiliuijudetean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

896,00

0,00

0,00

896,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte impozite pe venit, profitss câștiguri din capital

16

05.02

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

17

05.02.50

889,08

0,00

0,00

889,08

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

85.647,25

0,00

7.100,00

92.747,25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

85.647,25

0,00

7.100,00

92.747,25

impozit pe clădiri

20

07.02.01

71.646,08

0,00

7.100,00

78.746,08

impozit pe clădiri - PF

21

07.02.01.01

17.867,52

0,00

2.050,00

19.917,52

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02.01.02

53.778,56

0,00

5.050,00

58.828,56

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

8.049,53

0,00

0,00

8.049,53

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

3.524,49

0,00

0,00

3.524,49

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02.02

4.287,28

0,00

0,00

4.287,28

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

237,76

0,00

0,00

237,76

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat= restante anii anteriori -

27

07.02.03

5.802,84

0,00

0,00

5.802,84

Alte impozite si taxe de proprietate

28

07.02.50

148,80

0,00

0,00

148,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

151.718,58

0,00

0,00

151.718,58

Sume defalcate din TVA

30

11.02

118.774,00

0,00

0,00

118.774,00

Sume defalcate din TVApt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, mun. si sectoarele mun. București

31

11.02.02

117.625,00

0,00

0,00

117.625,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

1.149,00

0,00

0,00

1.149,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe hoteliere

34

12.02.07

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

528,72

0,00

0,00

528,72

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

188,05

0,00

0,00

188,05

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

340,67

0,00

0,00

340,67

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

38

16.02

31.382,81

0,00

0,00

31.382,81

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

24.714,33

0,00

0,00

24.714,33

Taxa asupra mijloacelor de transport- PF

40

16.02.02.01

11.853,34

0,00

0,00

11.853,34

Taxa asupra mijloacelor de transport- PJ

41

16.02.02.02

12.860,99

0,00

0,00

12.860,99

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

111,97

0,00

0,00

111,97

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

6.556,51

0,00

0,00

6.556,51

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

44

00.11

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe fiscale

45

18.02

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

645,37

0,00

0,00

645,37

C. VENITURI NEFiSCALE

47

00.12

42.008,36

0,00

5.600,00

47.608,36

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

19.718,25

0,00

0,00

19.718,25

Venituri din proprietate

49

30.02

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Chirie de la sala

51

30.02.05.01

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Venituri din dobânzi

52

31.02

32,84

0,00

0,00

32,84

Alte venituri din dobânzi

53

31.02.03

32,84

0,00

0,00

32,84

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

54

00.14

22.290,11

0,00

5.600,00

27.890,11

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

55

33.02

435,40

0,00

0,00

435,40

Venituri din prestări de servicii

56

33.02.08

0,20

0,00

0,00

0,20

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

57

33.02.12

435,05

0,00

0,00

435,05

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, im putatii si despăgubiri

58

33.02.28

0,15

0,00

0,00

0,15

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

59

34.02

4.039,82

0,00

0,00

4.039,82

Taxe extrajudiciare de timbru

60

34.02.02

4.039,82

0,00

0,00

4.039,82

Amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02

12.523,44

0,00

5.600,00

18.123,44

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

62

35.02.01

12.502,20

0,00

5.600,00

18.102,20

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

63

35.02.02

0,20

0,00

0,00

0,20

Alte amenzi, penalitati si confiscări

64

35.02.50

21,04

0,00

0,00

21,04

Diverse venituri

65

36.02

5.000,45

0,00

0,00

5.000,45

Alte venituri

66

36.02.50

5.000,45

0,00

0,00

5.000,45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

291,00

0,00

0,00

291,00

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

291,00

0,00

0,00

291,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-63.019,28

0,00

6.322,54

-56.696,74

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70

37.02.04

63.019,28

0,00

-6.322,54

56.696,74

II. VENITURI DIN CAPITAL

71

00.15

3.144,70

0,00

310,30

3.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

72

39.02

3.144,70

0,00

310,30

3.455,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

73

39.02.01

1,00

0,00

0,00

1,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

74

39.02.03

641,00

0,00

120,00

761,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

75

39.02.07

2.301,00

0,00

170,00

2.471,00

Depozite speciale pentru construcții de construinte

76

39.02.10

201,70

0,00

20,30

222,00

IV. SUBVENȚII

77

00.17

99.262,55

0,00

493,00

99.755,55

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

99.262,55

0,00

493,00

99.755,55

Subvenții de la bugetul de stat

79

42.02

19.022,40

0,00

493,00

19.515,40

A. Decapita!

80

3.715,40

0,00

493,00

4.208,40

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

81

42.02.01

800,00

0,00

0,00

800,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

82

42.02.12

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Suventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

83

42.02.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

84

42.02.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

85

42.02.20

1.092,60

0,00

493,00

1.585,60

B. Curente

86

15.307,00

0,00

0,00

15.307,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

87

42.02.32

11.123,00

0,00

0,00

11.123,00

Ajutor pentru Încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

88

42.02.34

124,00

0,00

0,00

124,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

89

42.02.41

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

90

45.02

80.240,15

0,00

0,00

80.240,15

Fondul European de Dezvoltare regionala

91

45.02.01

30.720,82

0,00

0,00

30.720,82

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

92

45.02.01.01

30.720,82

0,00

0,00

30.720,82

Fondul Social European

93

45.02.02

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Influenta

Program rectificat

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

94

45,02.02.01

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

Fondul de Coeziune

95

45.02.03

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

96

45.02.03.01

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

97

45.02.07

107,30

0,00

0,00

107,30

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

98

45.02.07.01

107,30

0,00

0,00

107,30

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

99

45.02.15

2.649,57

0,00

0,00

2.649,57

Sume primite in contul platilorefectuate in anul curent

100

45.02.15.01

2.649,57

0,00

0,00

2.649,57

TOTAL CHELTUIELI

101

50.02

658.930,56

37.278,99

13.503,30

672.433,86

CHELTUIELI CURENTE

102

01

569.688,19

37.191,61

18.209,54

587.897,73

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

103

10

167.715,50

78,65

1.814,10

169.529,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

104

20

196.001,20

35.608,96

14.158,23

210.159,43

TITLUL III DOBÂNZI

105

30

23.830,75

0,00

-5.000,00

18.830,75

TITLUL IVSUBVENTll

106

40

69.521,00

0,00

7.248,24

76.769,24

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

107

51

6.506,28

0,00

-598,00

5.908,28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

108

55

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

109

56

83.032,71

0,00

-215,00

82.817,71

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

110

57

18.534,95

1.504,00

951,97

19.486,92

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

111

59

3.364,00

0,00

-150,00

3.214,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

112

70

66.982,61

87,38

-4.706,24

62.276,37

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

113

71

66.982,61

87,38

-4.706,24

62.276,37

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

114

81

22.259,76

0,00

0,00

22.259,76

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

115

50.02

69.643,63

87,88

-633,04

69.010,59

Autoritati publice si acțiuni externe

116

51.02

40.106,28

87,38

4.366,96

44.473,24

CHELTUIELI CURENTE

117

01

39.130,64

0,00

4.413,96

43.544,60

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

118

10

22.134,96

0,00

1.375,10

23.510,06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

119

20

16.050,68

0,00

3.038,86

19.089,54

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

120

59

945,00

0,00

0,00

945,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

121

70

975,64

87,38

-47,00

928,64

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

122

71

975,64

87,38

-47,00

928,64

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

123

51.02.01

40.106.28

87,38

4.366.96

44.473,24

Autorități executive

124

51.02.01.03

40.106,28

87,38

4.366,96

44.473,24

Alte servicii publice generale

125

54.02

5.706,60

0,50

0,00

5.706,60

CHELTUIELI CURENTE

126

01

3.188,25

0,50

0,00

3.188,25

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

127

20

317,25

0,50

0,00

317,25

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE '

128

51

2.871,00

0,00

0,00

2.871,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

129

70

2.477,85

0,00

0,00

2.477,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

130

71

2.477,85

0,00

0,00

2.477,85

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

131

81

40,50

0,00

0,00

40,50

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

132

54.02.07

40,50

0,00

0.00

40,50

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

133

54.02.10

5.348.85

0,00

0.00

5.348,85

Alte servicii publice generale

134

54.02.50

317,25

0.50

0,00

317,25

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

135

55.02

23.830,75

0,00

-5.000,00

18.830,75

CHELTUIELI CURENTE

136

01

23.830,75

0,00

-5.000,00

18.830,75

TITLUL III DOBÂNZI

137

30

23.830,75

0,00

-5.000,00

18.830,75

CHELTUIELI DE CAPITAL

138

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

139

59.02

14.146,81

0,00

0,00

14.146,81

Ordine publica si siguranța naționala

140

61.02

14.146,81

0,00

0,00

14.146,81

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program Inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

141

01

13.960,81

0,00

0,00

13.960,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

142

10

8.152,00

0,00

0,00

8.152,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

143

20

4.604,81

0,00

150,00

4.754,81

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

144

59

1.204,00

0,00

-150,00

1.054,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

145

70

186,00

0,00

0,00

186,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

146

71

186,00

0,00

0,00

186,00

D/T total capitol

Ordine publica

147

61.02.03

12.428.12

0,00

0,00

12.428.12

Politie comunitara

148

61.02.03.04

12.428,12

0,00

0.00

12.428,12

Protecție civila si protecția contra incendiilor

149

61.02.05

1.718,69

0,00

0.00

1.718,69

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

150

63.02

271.653,20

18.080,55

1.209,13

272.862,33

Invatamant

151

65.02

149.899,11

9.140,99

332,80

150.231,91

CHELTUIELI CURENTE

152

01

148.180,26

9.140,99

300,00

148.480,26

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153

10

106.604,00

0,00

0,00

106.604,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

154

20

36.857,26

9.140,99

300,00

37.157,26

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

155

56

2.754,00

0,00

0,00

2.754,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

156

57

750,00

0,00

0,00

750,00

TITLU L X ALTE C H ELTUIELI

157

59

1.215,00

0,00

0,00

1.215,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

158

70

1.718,85

0,00

32,80

1.751,65

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

159

71

1.718,85

0,00

32,80

1.751,65

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

160

65.02.03

61.411,55

3.469,69

-115,50

61.296.05

Invatamant preșcolar

161

65.02.03.01

22.905,65

896,16

-115.50

22.790,15

1 n va ta m antp rim a r

162

65.02.03.02

38.505,90

2.573,53

0,00

38.505,90

Invatamant secundar

163

65.02.04

88.002.82

5.671,30

448,30

88.451,12

Invatamant secundar inferior

164

65.02.04.01

5.824,48

0.00

0,00

5.824,48

Invatamant secundar superior

165

65.02.04.02

73.975.28

5.671.30

448.30

74.423,58

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Invatamant profesional

166

65.02.04.03

8.203,06

0,00

0.00

8.203.06

Invatamant p ostii ce ai

167

65.02.05

484,74

0,00

0,00

484.74

Sa na ta te

168

66.02

19.296,55

0,00

-237,20

18.999,35

CHELTUIELI CURENTE

169

01

18.414,65

0,00

-98,00

18.316,65

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

170

10

4.060.00

0,00

0,00

4.060,00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

171

20

3.849,51

0,00

500,00

4.349,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

172

51

3.635,28

0,00

-598,00

3.037,28

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

173

56

6.869,86

0,00

0,00

6.869,86

CHELTUIELI DE CAPITAL

174

70

881,90

0,00

-199,20

682,70

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

175

71

881,90

0,00

-199,20

682,70

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

176

66.02.06

14.405,45

0,00

-497.20

13.908.25

Spitale generale

177

66.02.06.01

14.405,45

0,00

-497,20

13.908,25

Servicii de sanatate publica

178

66.02.08

4.891,10

0,00

200,00

5.091,10

Cultura, recreere si religie

179

67.02

61.280,07

7.045,62

-96,34

61.183,73

CHELTUIELI CURENTE

180

01

51.248,34

7.045,62

614,37

51.862,71

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

181

10

11.286,55

6,65

155,00

11.441,55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

182

20

36.925,29

7.038,97

459,37

37.384,66

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

183

56

3.036,50

0,00

0,00

3.036,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

184

70

10.031,73

0,00

-710,71

9.321,02

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

185

71

10.031,73

0,00

-710,71

9.321,02

Din total capitol

Servicii culturale

186

67.02.03

18.215.48

256,57

-77,40

18.138,08

Instituții publice de spectacole si concede

187

67.02.03.04

14.725,50

72,57

-177,40

14.548,10

Case de cultura

188

67.02.03.06

3.489.98

184,00

100,00

3.589.98

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite

■ bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Servicii recreative si sportive

189

67.02.05

42.604,69

6.789,05

-18.94

42.585,75

Sport

190

67.02.05.01

5.379.41

3.327,26

200.00

5.579,41

Tineret

191

67.02.05.02

0.00

0,00

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

192

67.02.05.03

37.225,28

3.461,79

-218,94

37.006,34

Servicii religioase

193

67.02.06

0,00

0,00

0.00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

194

67.02.50

459,90

0,00

0.00

459,90

Asigurări st asistenta sociala

195

68.02

41.177,47

1.893,94

1.269,87

42.447,34

CHELTUIELI CURENTE

196

01

41.013,45

1.893,94

1.258,97

42.272,42

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

197

10

15.327,99

72,00

284,00

15.611,99

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

198

20

7.154,81

317,94

23,00

7.177,81

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

199

56

745,70

0,00

0,00

745,70

TITLUL IX ASISTENTASOCIALA

200

57

17.784,95

1.504,00

951,97

18.736,92

CHELTUIELI DE CAPITAL

201

70

164,02

0,00

10,90

174,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

202

71

164,02

0,00

10,90

174,92

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de b oii si invalidități

203

68.02.05

6.734,29

0,00

1.066,00

7.800.29

Asistenta sociala in caz de invaliditate

204

68.02.05.02

6.734,29

0.00

1.066,00

7.800,29

Asistenta sociala pentru familie si copii

205

68.02.06

3.450,82

0,00

58,00

3.508.82

Crese

206

68.02.11

1.320,98

0,00

0,00

1.320.98

Prevenirea excluderii sociale

207

68.02.15

22.828,85

1.393.94

145,87

22.974,72

Ajutor social

208

68.02.15.01

20.455,17

1.713,13

145,87

20.601,04

Cantine de ajutor social

209

68.02.15.02

2.373.68

180.81

0,00

2.373,68

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

210

68.02.50

6.842,53

0,00

0,00

6.842,53

Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

211

69.02

114.553,07

9.575,17

3.483,54

118.036,61

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

212

70.02

94.830,43

6.274,17

1.983,54

96.813,97

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

213

01

51.569,39

6.274,17

3.185,00

54.754,39

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

214

20

31.363,18

6.274,17

3.400,00

34.763,18

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

215

55

1.181,80

0,00

0,00

1.181,80

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

216

56

19.024,41

0,00

-215,00

18.809,41

CHELTUIELI DE CAPITAL

217

70

21.041,78

0,00

-1.201,46

19.840,32

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

218

71

21.041,78

0,00

-1.201,46

19.840,32

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

219

81

22.219,26

0,00

0,00

22.219,26

Din ioîa! capitol

Locuințe

220

70.02.03

3.040,21

0,00

-55.00

2.985,21

Dezvoltarea sistemului de locuințe

221

70.02.03.01

2.789,52

0,00

-55.00

2.734,52

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

222

70.02.03.30

250,69

0,00

0.00

250,69

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

223

70.02.05

20.616,73

3.351,47

680,00

21.296.73

Alimentare cu apa

224

70.02.05.01

20.616,73

3.351,47

680,00

21.296,73

Iluminat public si electrificări rurale

225

70.02.06

15.062,68

1.290,47

1.919,00

16.981,68

Alimentare cu gaze naturale in localitati

226

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte servicii In domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

227

70.02.50

56.110,81

1.632,23

-560,46

55.550.35

Protecția mediului

228

74.02

19.722,64

3.301,00

1.500,00

21.222,64

CHELTUIELI CURENTE

229

01

19.722,64

3.301,00

1.500,00

21.222,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

230

20

19.722,64

3.301,00

1.500,00

21.222,64

CHELTUIELI DE CAPITAL

231

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

232

74.02.05

19.722,64

3.301.00

1.500,00

21.222,64

Salubritate

233

74.02.05.01

11.729,89

2.441,49

1.500.00

13.229,89

Colectarea., tratarea si distrugerea deșeurilor

234

74.02.05.02

7.992,75

859,51

0,00

7.992,75

C a nai iz are a si tra tare a apelor rez id uale

235

74.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

236

79.02

188.933,85

9.535,39

9.443,67

198.377,52

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Combustibili si energie

237

81.02

88.530,20

0,00

2.364,73

90.894,93

CHELTUIELI CURENTE

238

01

84.141,76

0,00

3,248,24

87.390,00

TITLUL IVSUBVENTII

239

40

40.221,00

0,00

3,248,24

43.469,24

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

240

56

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

241

70

4.388,44

0,00

-883,51

3.504,93

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

242

71

4.388,44

0,00

-883,51

3.504,93

Din total capitol

Energie termica

243

81.02.06

88.530,20

0,00

2.364,73

90.894,93

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

244

83.02

229,10

0,00

0,00

229,10

CHELTUIELI CURENTE

245

01

229,10

0,00

0,00

229,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

246

10

150,00

0,00

0,00

150,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

247

20

79,10

0,00

0,00

79,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

248

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Agricultura

249

83.02.03

229,10

0,00

0,00

229.10

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

250

83.02.03.30

229,10

0,00

0,00

229.10

Transporturi

251

84.02

100.174,55

9.535,39

7.078,94

107.253,49

CHELTUIELI CURENTE

252

01

75,058,15

9.535,39

8.787,00

83.845,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

253

20

39.076,67

9.535,39

4.787,00

43.863,67

TITLUL IVSUBVENTII

254

40

29.300,00

0,00

4.000,00

33,300,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

255

56

6.681,48

0,00

0,00

6.681,48

CHELTUIELI DE CAPITAL

256

70

25.116,40

0,00

-1.708,06

23.408,34

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

257

71

25.116,40

0,00

-1,708,06

23.408,34

Din total capitol

Transport rutier

258

84.02.03

93.174,55

9.535.39

7.308,94

100.483,49

Drumuri si poduri

259

84.02.03.01

2.296,22

0,00

329,41

2.625,63

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Transport in comun

260

84.02.03.02

30.654,47

0,00

3.505.00

34.159,47

Străzi

261

84.02.03.03

60.223.86

9.535,39

3.474.53

63.698,39

Alte cheltuieli in domeniu! transporturilor

262

84.02.50

7.000.00

0,00

-230.00

6.770,00

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

263

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

264

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

265

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

266

99.02

4.712,87

0,00

0,00

4.712,87

Primar/''")                /1

DrJng'Gtieorghe /Cîuhaddu l. vROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011 -7 T Cj


Anexa 1a


APROBAT, < „

PRIMAR ÎNDUmii lei

PROGRAM DEZVOLTARE 2011

RECTIFICARE 4 cu amendament

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANTAȘf

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU-iSTAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

171.319,09

2.170,92

4.712,87

4.317,84

77.876,61

19.194,90

63.045,95

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

43.498,15

486,46

4.312,87

0,00

2.755,66

696,03

35.247,13

LUCRĂRI NOI - B

107.332,26

1.684,46

200,00

573,20

74.720,95

18.498,87

11.654,78

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

20.488,68

0,00

200,00

3.744,64

400,00

0,00

16.144,04

Ț^ăLțșenerĂl>^

171.319,09

2.170,92

4.712,87

4.3'17,84

77.876.61

19494,90

63.045,95

|din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

51.02.01.03 Autorități executive

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

C. Dotări independente și alte investiții

821,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,72

Dotări independente

225,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,72

Dotări Primărie

138,34

0,00

138,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandrî nr,1

0,00

0,00

0,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.'IHCL 464/2009

0,00

0,00

0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.0rdine publică

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.04 Politie comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

| Dotări

26,00

26,00


DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

61.02.05. Protecție Civilă

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

C. Dotări independente și alte investiții

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări independente

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări

160,00

160,00

Capitolul 65.02 învățământ,

2.426,07

0,00

0,00

674,42

0,00

0,00

1.751,65

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

t.548,10

0,00

■ 0,00

36,75

0,00

0,00

1.511,35

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.511,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.511,35

A. Lucrări în continuare

1.458,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.458,25

1.458,25

C.Dotări independente și alte investiții

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Dotări independente

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări grădiniță PP 26

0,00

0,00

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

Achiziție imobil grădiniță PP16

10,00

10,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00

65:02.04învățărriâritsecundâr

, : 877,97

0,00

< 0,00

637,67

0,00

0,00

■ 240;30

65.02.04.02 învățământ secundar superior

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

C. Dotări independente și alte investiții

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

Dotări independente

729,67

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

92,00

Dotări

637,67

637,67

0,00

Dotări Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

92,00

92,00

Studii și proiecte

148,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148,30

DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara

148,30

148,30

Capitolul 66.02 Sănătate

14.377,83

0,00

656,04

3.284,92

8.153,11

0,00

2.283,76

66.02.06 Spitale

14.377,83

0,00

656,04

3.284,92

8.153,11

0,00

2.283,76

A. Lucrări în continuare

3.832,42

0,00

456,04

0,00

2.523,42

0,00

852,96

ReabilitareaTmodernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrări conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011

3.832,42

456,04

2.523,42

852,96

B. Lucrări noi

6.800,09

0,00

0,00

573,20

5.629,69

0,00

597,20

Reabilitarea,modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio-Maxilo - Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3.205,82

2.608,62

597,20

Screeningui bolilor metabolice la nou-născut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborării euro-regionale.Cross-border cooperation-Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF)

3.089,07

0,00

68,00

3.021,07

0,00

Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor

505,20

0,00

505,20

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

C. Dotări independente și alte investiții

3.745,32

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

833,60

Dotări independente

3.431,00

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

519,28

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii ’Louis Turcanu'

151,28

128,00

23,28

Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf

496,00

496,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamîca la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Achiziție imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Vîteazu- SCM

0,00

0,00

Achiziție imobil Policlinica nr.3

0,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

108,72

108,72

0,00

Studii și proiecte

95,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,80

DALI Dezvoitarea unui sitem regional transfrontalier de teiemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timișoara- Szeged

45,00

45,00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

40,80

40,80

PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii ’Louis Turcanu’ - extindere corp B

10,00

0,00

10,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr,5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

12.399,52

0,00

200,00

42,00

2.433,40

0,00

9.724,12

67.02.03,04 Instituții publice de spectacole și concerte

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

C. Dotări independente și alte investiții

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări independente

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica

599,00

32,00

567,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.790,52

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

9.157,12

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.790,52

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

9.157,12

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Lucrări în continuare

2.193,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,63

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

0,00

0,00

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf.

Nicolae) HCL 486/2007

3,37

3,37

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.032,88

2.032,88

B. Lucrări noi

8.846,50

0,00

200,00

0,00

2.433,40

0,00

6.213,10

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina

Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

10,00

0,00

0,00

10,00

Biodiversitatea si proiecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180,00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor-CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380

40,00

30,00

10,00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

2.816,50

2.227,00

589,50

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

200,00

200,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.400,00

0,00

5.400,00

C. Dotări independente șî alte investiții

750,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,39

Dotări independente

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

Dotări Gradina Zoologica Timișoara

27,00

27,00

Studii și proiecte

723,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,39

DALI +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

123/10

123,40

DALi +PT Modernizare Parcul Lidia .Pădurice Giroc)

38,32

38,32

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

105,00

105,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica

Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Intrarea Sabinei nr 1,2, 3 si Str. Muzicescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str, Zarand nr,3, 5, 7, 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare ioc de joaca intrarea Doinei

0,00

0,00

0,00

0,00

0£0

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF + PT Amenajare loc de joaca si canîsita str. Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

725,62

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

185,62

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie £irc:6pii®li®^

. '■..725,62

0,00

0,00

0,00

540,00

0,00

185,62

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

’DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

C. Dotări independente și alte investiții

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

81,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,82

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

56,26

56,26

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

25,53

25,56

68,02.15.02 Cantine de ajutor social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor 'Social pentru dezvoltarea unui Centru aâocial de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul

prevenirii excluderii sociale

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

B. Lucrări noi

550,70

0,00

0,00

0,00

540,00

10,70

BARRABARRIPEN

550,70

540,00

10,70

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

41.471,4 6

2.170,92

1.500,00

0,00

17.603,77

700,81

19.495,96

70.02.03 Locuințe:

3.924,3 3

2.120,92

0,00

0,00

0,00

VM03;4l

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.673,04

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,72

A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr, 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333.03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str. Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr.

10, bl. 18

6,25

6,25

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Lîdia, nr.104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

j 3

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosmînului nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr.

132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru

Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru

Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str, Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121,81

0,00

12'1,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,04

10,60

122,44

’Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04-

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.334., 1

1.634,46

0,00

0,00

0,00

700,49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Coriolan

Brediceanu, nr.13-15

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl.

E17

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0,00

0,00

0,0(Q

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică Calea Torontalului nr.

14, bl. 7B, sc. A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl.

87

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovîța, nr. 22A

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Corneîiu Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr,14

250,16

175,11

75,05

C. Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

70.02,03.30 Aite servicii in domeniul ’ocuintelor

250,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotari

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

fJ&VCG

0,00

< 0,00

0,00

i : 0,00

700,81

5.258,28

70.02.05.01 Alimentări cu apă

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

A. Lucrări în continuare

5.724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

306,27

0,00

306,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

’Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.180,26

550,22

630,04

Extindere retele canal Frateîia zona

Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008

uQ

69,27

29,95

Extindere retele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

8,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere retele canal Ciarda Roșie - zona Matei Millo 510/2008

8,22

C. Dotări independente și alte investiții

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Studii și proiecte

222,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

|                   SURSE DE FINANȚARE

TOI/'sL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri rețele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF întregiri rețele apa - canal Municipiul Timișoara et. II

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

' 7.SU'i,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

>:'7.901,64

A. Lucrări în continuare

7.90 ; ,6'1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.901,64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.471,64

0,00

0,00

4.471,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.430,00

0,00

3.430,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile loc uin țelor, 7 servic i i 1 pr < și : dezvo 1 tări i comunale

23.68   3

50,00

1.500,00

0,00

17.603,77

0,00

4.532,63

A. Lucrări în continuare

2.356,10

0,00

1.500,00

0,00

232,24

0,00

623,86

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.902,06

1.500,00

402,26

PIMMS TRANSFER

236,32

232,24

6,08

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

215,52

0,00

215,52

B. Lucrări noi

17.855.57

50,00

0,00

0,00

16.971,53

0,00

834,04

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

5.544,00

0,00

5.494,00

50,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

8.315,00

0,00

8.265,00

50,00

’Sistem agro-logistic regional integrat, HCL (242/2010

2.020,57

1.927,53

99,04

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

620.00

50,00

535,00

35,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

1.350,00

750,00

600,00

C. Dotări independente și alte investiții

3 47i'\ T3

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

3.074,73

Dotări independente

501.05

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

101,05

Asociația pentru Management Energetic -aport capital

1,00

1,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL

500,00

400,00

100,00

Aport capital Asociația Cluster regional TIC-Regiunea Vest Romanîa

0,0 5

0,05

Studii șî proiecte

2.97';, 68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.973,68

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

1 0.60

0,00

10,80

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

i TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

62/12

62,42

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620.58

620,58

SF+PT     Trafic    management    si

supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermoclal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

86,30

86,30

SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE)

g-’T JJQ

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

n }            l" j

37,82

PUG Municipiul Timișoara

50'1. ml

500,00

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,1 0

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

0,80

0,00

PUZ Piața 700

18,00

10,00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Caro! I

r, r; /. z?

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utîlitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

'SF-Net City

IT.i/Ț

10,00

Capitolul 81,02 Combustibili si energie

■i65.UîT13

0,00

0,00

0,00

43,920,76

17.722,44

3.504,93

81.02.06 Energie termică

65.1 ■

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

3.504,93

A. Lucrări în continuare

3.5ÎAT; 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat do producere sî distribuție a energici termice in municioiul Timișoara

3.501.93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006

1.090.00

1.000,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006

1.006,00

1.000,00

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovet, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

879,87

879,87

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL

149,32

149,32

B. Lucrări noi

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

r fohnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

30.861,47

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

22.507,42

84.02.03 Transport rutier

30.861,47

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

22.507,42

84.02.03.02 Transportul în comun

859,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

859,47

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT

5,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

854,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,47

Dotări independente

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Mașini, echipamente si mijloace de

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

rivale folosite

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Achiziții tramvaie noi

10,00

10,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziții refugii calatori

0,00

0,00

Studii și proiecte

316,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316,92

Studii si proiecte Primărie

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

0,00

0,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150,00

150,00

Studii si proiecte RATT

166,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,92

SE + PT Statie intermodala Dambovlta

2,00

2,00

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de

troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

50,00

h 50,00

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

50,00

\\

\\ y ^t5W0-■         ......’       1

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

11,60

0,00

11,60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.625,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.625,63

A. Lucrări în continuare

1.730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.730,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

1.730,00

0,00

1.730,00

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și aite investiții

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,00

Studii și proiecte

815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

815,00

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

13,84

13,84

F mrtiza Podul Muncii

16,15

16,15

Expertiza Podul Tinereții

13,84

13,84

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757,33

757,33

Expertiza Podul Eroilor

13,84

0,00

13,84

84.02.03.03 Străzi

20.606,37

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

12.252,32

A. Lucrări în continuare

10.955,88

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

8.599,05

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.967,19

1.967,19

, enajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008

2.129,61

2.129,61

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.326,28

2.356,83

3.969,45

B. Lucrări noi

9.207,62

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

3.210,40

Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea,

1.650,00

1.600,00

50,00

PT + Amenajare str. Muzîcescu HCL 395/2009

271,38

271,38

PT + Amenajare strada Steaua HCL

906,08

906,08

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.625,57

771,65

1.405,91

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

567,03

567,03

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

442,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,87

Studii și proiecte

442,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,87

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

3,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

3\?59

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF+PT Amenajare zona Weismuîler-Laurențiu Nicoară

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7

SF+PT Reamehajare geometrie intersecție

P-ta Balcescu

36,46

36,46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30,38

30,38

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidrîghin

30,00

30,00

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

0,00

0,00

Modernizare str.Ciosca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

103,94

103,94

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

C.Dotări independente si alte investiții

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

Dotări independente

6.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.770,00

, .izitii mijloace de transport HCL 47/2004

6.770,00

0,00

6.770,00

ROMÂNIA                                                                               Anexa 1a/1

JUDEȚUL TIMIȘ                                                         APROBAT,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                                     PRIMAR

Dr. lngyGheo.iyiȚe blU^NDlȚ


SC2011-

7-

INVESTIȚII 2011                                                                                                    ■ -c I /■■■- (j

RECTIFICARE 4 cu amendament                                                                 :,L<- V

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANTAFțC,      țD

TOTAL

2011

ALTE

SURSE

EXCEDEXh

2010

SURSE

PROPASI

EU+ST

AT

Credite

■JaUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

TOTAL GENERAL

69.867,22

2.120,92

4.256,83

4.249,84

0,00

700,81

58.538,82

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

39.380,27

486,46

3.856.83

0,00

0,00

696,03

34.340,95

fTucrări noi -b

10.498,27

1.634,46

200,00

505,20

0,00

4,78

8.153,83

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV, - C

19.988,68

0,00

200,00

3.744,64

0,00

0,00

16.044,04

TOTAL GENERAL

69.867,22

2.120,92

4.256,83

4.249,84

0,00

700,81

58.538,82

din care ps capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

7”"s02.0'1.03 Autorități executive

928,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

928,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT /corp I! si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106.92

0,00

106,92

C. Dotări independente și alte investiții

821,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

821,72

Dotări independente

225,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,72

Dotări Primărie

138,34

0,00

138,34

Dotări direcția Fiscala

87.38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabiiitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si

P’^ecutie privind consolidări si intervenții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

, Reparații capitale corp clădire

V.AIecsandri nr.l

0,00

0,00

0,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

0,00

0,00

0,00

Capitolul 54,02 Alte servicii publice

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa casatorilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.Ordine publică

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente                j

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L’'26,00

^Dotări                                                 i

26,00

2ȘjOXt A

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

61.02.05. Protecție Civilă

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări independente

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

Dotări

160,00

160,00

Capitolul 65.02 învățământ

2.426,07

0,00

0,00

674,42

0,00

0,00

1.751,65

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.548,10

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

1.511,35

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.511,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.511,35

A. Lucrări în continuare

1.458,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.458,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.458,25

1.458,25

C.Dotări independente și alte investiții

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Dotări independente

53,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări grădiniță PP26

0,00

0,00

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

Achiziție imobii grădiniță PP16

10,00

10,00

r 02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

G.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotari

36,75

36,75

0,00

65.02,04 învățământ secundar

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

65.02.04.02 învățământ secundar superior

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

C. Dotări independente și alte investiții

877,97

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

240,30

Dotări independente

729,67

0,00

0,00

637,67

0,00

0,00

92,00

Dotari

637,67

637,67

0,00

Dotari Liceul Teoretic Nikolaus Lenau

92,00

92,00

Studii și proiecte

148,30

0,00

0,00

0,00

0,00

148,30

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara

148,30

148,30

Capitolul 66.02 Sănătate

4.418,90

0,00

200,00

3.216,92

0,00

0,00

1.001,98

6^.02.06 Spitale

4.418,90

0,00

200,00

3.216,92

0,00

0,00

1.001,98

, i_ucrări în continuare

168,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,38

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrări conexe HCL 145/2011

-168,38

0,00

168,38

B. Lucrări noi

505,20

0,00

0,00

505,20

0,00

0,00

0,00

Spitalul Louis Turcanu - pediatrie- montaj ascensor

505,20

0,00

505,20

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

3.745,32

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

833,60

Dotari independente

3.431,00

0,00

200,00

2.711,72

0,00

0,00

519,28

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'

151,28

128,00

23,28

Spitalul Clinic Municipal- Ecocardiograf

496,00

496,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare -Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

_

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Achiziție Stafie de monitorizare hemodiHarnica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Achiziție imobil str Mugurilor nr.1 colt cu Bv. M. Viteazu- SCM

0,00

0,00

Achiziție imobil Policlinica nr.3

0,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

108,72

108,72

0,00

Studii și proiecte

95,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,80

DALI Dezvoltarea unui sitem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timișoara- Szeged

45,00

45,00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de jelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

40,80

40,80

PT Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii ’Louis Turcanu' - extindere corp B

10,00

10,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital

Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

9.363,02

0,00

200,00

42,00

0,00

0,00

9.121,02

67.02.03.04 Instituții publice de fctacole și concerte

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

C. Dotări independente și alte investiții

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări independente

609,00

0,00

0,00

42,00

0,00

0,00

567,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotari Filarmonica - pian

599,00

32,00

567,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

8,754,02

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.554,02

67.02,05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

8.754,02

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.554,02

A. Lucrări în continuare

2.193,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.193,63

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

0,00

0,00

Modernizare Scuar Arcîdava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pinciof Sf.

Nicolae) HCL 486/2007

3,37

3,37

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.032,88

,l

2^32, Ș8

B. Lucrări noi

5.810,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

5.6jbpTă^

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara, HOL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

10,00

0,00

10,00

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunîi nr. 37

200,00

200,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5/00,00

0,00

5.400,00

C. Dotări independente și alte investiții

750,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,39

Dotări independente

27,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

Dotări Gradina Zoologica Timișoara

27,00

27,00

Studii și proiecte

723,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

723,39

DALI +PT Reabilitare fațada, intrări, ' mrizare, climatizare si extindere sala u.Jude

123,40

123,40

DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central)

0,00

0,00

DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic)

0,00

0,00

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

38,32

38,32

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

105,00

105,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica

Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiuniî nr. 37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu

0,00

0,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Z^rand nr.3, 5, 7, 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovîta nr. 80

0,00

0

SF + PT Amenajare ioc de joaca si canisita Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor I. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

174,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174,92

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

174,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d 74,92 V\

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRIi

EU+ST AT

CREDiTE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C, Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

C. Dotări independente și alte investiții

110,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,17

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

81,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,82

r ' LI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

56,26

56,26

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate (str.Plavosin nr.21)

25,56

25,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

22.662,05

2.120,92

1.500,00

0,00

0,00

700,81

18.340,32

70.02.03 Locuințe

3.924,33

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.803,41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de i ~uinte

3.673,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,72

^.^ucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str. Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18

6,25

6,25

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Lidia, nr. 104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE

PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosmicului nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr.

132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu . 14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,04

10,60

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7~9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgîl Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebîsta, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.334,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

700,49

Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiuniî, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, 1 7 4

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl.

E17

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr.

14, bl. 7B, sc. A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

0,00

0,00

0,00

Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C. Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

K 87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

W.25

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMI^

Smaranda HARACICU A//,


Verificat SEF SERVIClUl/INVESTITIf

Gabriela BlCĂȚ


DIRECTOR DIREOTIA DEZVOLTARE

AufeljiklM^

ÎNTOCMITĂ ztorȚinița TOM'X


DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

70.02,05.01 Alimentări cu apă

5.959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.258,28

A. Lucrări în continuare

5,724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL

306,27

0,00

306,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere rețele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere rețele apa-canal zona Blascovici V2008

88,94

88,94

Extindere reteie apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere reteie canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere reteie apa-cana! Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere rețele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,180,26

550,22

630,04

Extindere reteie canal Fratelia zona Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere reteie apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere rețele apa-canal Mehala - zona Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

8,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere reteie canal Ciarda Roșie - zona l. Vei Miile 510/2008

8,22

8,22

C. Dotări independente și aite investiții

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Studii și proiecte

222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri reteie apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghîrodei

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

SF întregiri rețele apa - canal Municipiul Timișoara et. II

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

7.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

k'901,64

A. Lucrări în continuare

7.901,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.90,1,64DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.471,64

0,00

0,00

4.471,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.430,00

0,00

3.430,00

70.02,50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării

4.876,99

0,00

0,00

0,00

3.376,99

1.500,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.902,26

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

402,26

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.902,26

1.500,00

402,26

C. Dotări independente și alte investiții

2.974,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.974,73

Dotări independente

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

Asociația pentru Management Energetic -aport capital

1,00

1,00

Aport capital Asociația Cluster Regional TIC-Regiunea Vest Romania

0,05

0,05

Studii și proiecte

2.973,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.973,68

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

10,80

0,00

10,80

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

62,42

62,42

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,58

620,58

SF+PT Trafic management si supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stafiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

86,30

86,30

o-+pT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

500,00

500,00

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

0,00

0,00

PUZ Plata 700

10,00

10,00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol I

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

\ 0,41

SF-Net City

10,00

\ioM

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

81.02.06 Energie termică

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

A. Lucrări în continuare

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

3.504,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.504,93

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

1.000,00

1.000,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice-r ' Dunarea HCL 556/2006

1.000,00

1.000,00

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

879,87

879,87

Reabilitare modernizare reteie termice secundare in municipiul Timișoara, HCL

149,32

149,32

capitolul 84.02 Transporturi

23.408,34

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

21.051,51

84.02.03 Transport rutier

23.408,34

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

21.051,51

84.02.03.02 Transportul în comun

859,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

859,47

A. Lucrări în continuare

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la RATT

5,00

5,00

C. Dotări independente și alte investiții

854,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,47

Dotări independente

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Achiziții tramvaie noi

10,00

10,00

Studii și proiecte

316,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316,92

Studii si proiecte Primărie

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Sîavîci-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

0,00

ț\. 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

........ ............ ......................... ....................................................

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+ST

AT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150,00

150,00

Studii si proiecte RATT

166,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166,92

SF + PT Stafie intermodala Dambovita

2,00

2

SF+PT Extindere rețea troleibuz Du