Hotărârea nr. 330/2011

330/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 330/27.09.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-017479/ 08.09.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.102 /24.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 07/24.03.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara, având ca beneficiar pe DAMIAN DORIN, întocmit conform Proiectului nr. 29/2010, realizat de S.C. Q ARCHITECTS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+2E - conform P.U.G., acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2010-01616/30.09.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max = 13,72% ( POTmax admis= 40% ), coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,5, spaţii verzi de min. 15% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, nr. 1204/20.12.2010.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 6900 mp, este inscris in CF nr. 405166, Timisoara ( CF vechi nr. 2369/ Freidorf), avand nr. top 448/1, teren si casa in Timisoara, str. Paul Constantinescu nr. 48 (fosta str. Vasia Vasilescu nr. 12), proprietari fiind STATUL ROMAN, DAMIAN CODRUTA si DAMIAN DORIN (pentru care s-a obtinut acceptul coproprietarilor: DIRECTIA PATRIMONIU pentru STATUL ROMAN prin adresa nr. DP2011-004949/12.08.2011 si DAMIAN CODRUTA prin Declaratia notariala nr. 949/08.07.2011).

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Paul Constantinescu nr. 48, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului DAMIAN DORIN;
- Proiectantului SC Q ARCHITECTS SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2011-017479/ 08.09.2011

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru mașini pe raza Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-017479/01.09.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr. 07/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5712/14.12.2009 prelungit pana la 14.12.2011;

Documentația PUD „Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu, nr. 48, Timișoara, beneficiar DAMIAN DORIN, proiectant S.C. Q ARCHITECTS S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna septembrie 2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD „Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu, nr. 48, Timișoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Intrucat la documentatie sunt prezentate declarațiile notariale de accept ale vecinilor direct afectați (stanga, dreapta, spate) in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009 si anume: Statul Roman prin Directia Patrimoniu - proprietar asupra imobilului inscris in CF nr. 428895/ Timisoara, nr. top. 447/1 si Szatmari loan Stefan, in calitate de administrator al SC Bega Turism SA -proprietara asupra imobilului inscris in CFnr. 2227/Freidorf, nr. cad.. 449/1/1, 449/1/2, 449/1/3 si nr. cad. 448/2;

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spălătorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Q ARCHITECTS S.R.L., proiect nr. 29/2010, la cererea beneficiarului DAMIAN DORIN.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud - vest a orașului, în UTR 52; conform PUG Timisoara si PUZ "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului" Timișoara, aprobat prin HCL nr. 184/2003, este prevazut ca zona rezidentiala de locuinte individuale sau pentru maxim 2 familii, in regim de P - P+2E, fiind delimitat la nord, sud si vest de terenuri proprietate privata cu destinatia curti constructii si la est de strada Paul Constantinescu.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 6900 mp, este inscris in CF nr. 405166, Timisoara ( CF vechi nr. 2369/ Freidorf), avand nr. top 448/1, teren si casa in Timisoara, str. Paul Constantinescu nr. 48 (fosta str. Vasia Vasilescu nr. 12), proprietari fiind STATUL ROMAN, DAMIAN CODRUTA si DAMIAN DORIN (pentru care s-a obtinut acceptul coproprietarilor: DIRECTIA PATRIMONIU pentru STATUL ROMAN prin adresa nr. DP2011-004949/12.08.2011 si DAMIAN CODRUTA prin Declaratie notariala nr. 949/08.07.2011).

Terenul studiat este ocupat in prezent de o constructie cu functiunea de locuire in regim P, ce urmeaza a se pastra.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUZ - "Vasia Vasilescu (Paul Constantinescu) - Lacului, Timisoara", aprobat cu H.C.L. nr. 184 din 29.07.2003

Prin Planul Urbanistic de Detaliu „Amenajare spalatorie auto si anexa”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara, se propune amenajarea unei spalatorii auto in conformitate cu H.C.L. nr. 102/24.03.2009 si anume: o platforma auto betonata ce va fi compusa din 11 posturi pentru spalarea - uscarea masinilor (acestea vor fi acoperite si inchise in lateral stanga - dreapta si posterior, cu o structura de inchidere usoara, ce se va fixa pe platforma betonata, fara fundatii) si din 20 posturi de parcare - asteptare.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din strada Paul Constantinescu, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-001616/30.09.2010.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

JUDE Ț UL TIMI Ș

MUNICIPIUL TIMI Ș OARA

BIROUL


I N S T I T U Ț IA DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I

ARHITECTULUI Ș EF

AVIZARE PUZ/PUD


Bd. Constantin


Diaconovici Lo e - m a i l


ga, n r . 1 , 30 :institutiaar


0030, tel/fax hitectuluisef internet:ww


+ 40 256 408341 @primariatm.ro, w. primariatm.ro


Indicii propuși sunt:

POT max = 13,72 % (POT max admis = 40% -conform P.U.G.)

CUT max = 0,5

Regim maxim de înălțime: P+2E - conform P.U.G.

Spatii verzi min. 15% - conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 1204/20.12.2010

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto si anexa”, str. Paul Constantinescu nr. 48, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Arhitect Sef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU


CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Ing. Liliana IO VAN


AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact L.I.


ROMÂNIA


JUDE Ț UL TIMI Ș

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


BIROUL


Bd. Constantin


I N S T I T U Ț IA DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I


ARHITECTULUI Ș EF

AVIZARE PUZ/PUD


Diaconovici L o g a , nr. 1, e - mail:institutiaarhitec i n t e


300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1

tuluisef@primariatm.ro,

rnet:www. primariatm.ro


Nr. UR2011-017479/08.09.2011

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spălătorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara

Avand in vedere Certificatul de Urbanism cu nr. 5712/14.12.2009 prelungit pana la 14.12.2011 si Avizul Favorabil nr. nr. 07/24.03.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Avand in vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: ,,ART. 3 Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritățile administrației publice locale competente vor asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București, în funcție de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură ”;

si conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului:

Documentatia PUD “Amenajare spalatorie auto”, str. Paul Constantinescu nr. 48, Timișoara, beneficiar DAMIAN DORIN, proiectant S.C. Q ARCHITECTS S.R.L., se incadreaza Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Arhitect Sef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU                              CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU                    Ing. Liliana IOVAN

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

DOCUMENTAȚIE PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPALATORIE AUTO, STR. PAUL CONSTANTINESCU NR.48 (fosta Str. Vasia Vasilescu Nr.12)

FOAIE DE CAPAT

Denumire:

„AMENAJARE SPĂLĂTORIE AUTO”

Amplasament:

Str. Paul Constantinescu, nr. 48

(fosta Str. Vasilescu Vasia Nr.12), nr.top. 488/1,

Timișoara jud. Timis

Beneficiar:

DAMIAN DORIN

Proiect nr.

29/2010

Elaborator:

S.C. Q ARCHITECTS SRL

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

URBANISM :

S.C. Q ARCHITECTS SRL

Arh. Cirstian Boltres

RIDICARE TOPO:

S.C. TOP INTEGRA S.R.L.

Ing. Lachnith Rudolf

STUDIU GEOTEHNIC:

P.F.A. TRIF CORINA

Ing. Geolog Trif Corina

EDILITARE:

S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L.

Ing. Denisa Lacatusu


BORDEROU


A. PIESE SCRISE PUD

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. FIȘĂ DE RESPONSABILITĂȚI

 • 3. BORDEROU

 • 4. MEMORIU GENERAL

 • 5. CERTIFICAT DE URBANISM

 • 6. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 • 7. AVIZE

 • 8. STUDIU GEOTEHNIC

 • 9. RIDICARE TOPOGRAFICA

B. PIESE DESENATE

 • 1. PLAN INCADRARE IN ZONA,

  sc. 1:5000

  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:500

  sc. 1:250

  sc. 1:250


 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 3. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

 • 4. CIRCULAȚIA TERENURILOR

 • 5. MOBILARE URBANISTICA

 • 6. EDILITARE

 • 7. SCHEMA FUNCTIONALA

MEMORIU

 • 1. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

 • •   Nr. proiect: 29/2010 faza P.U.D.

 • •   Denumire proiect: „Amenajare spălătorie auto”

 • •   Amplasament: Str. Paul Constantinescu, nr.48, nr.top. 448/1, Timișoara

 • •  Beneficiar: DAMIAN DORIN

 • •  Proiectant: S.C. Q ARCHITECTS SRL

 • •   Data elaborării proiectului: Ianuarie 2011.

 • 2. OBIECTUL STUDIULUI

Obiectul proiectului îl constituie elaborarea soluției urbanistice și arhitecturale pentru construirea unei spalatorii auto, cu toate obiectele necesare: platforme, parcari, drumuri de acces, amnajari spatii verzi, echipare edilitara.

Planul urbanistic aprobat este necesar pentru trecerea la elaborarea documentației tehnico economice, în baza căreia beneficiarul urmează să solicite eliberarea autorizației de construire.

Amplasamentul lucrării este situat în Timisoara, pe strada Paul Constantinescu nr.48 (fosta strada Vasia Vasilescu, nr. 12) Municipiul Timisoara, jud. Timis.

Terenul intravilan pe care se va construi viitoarea investiție este teren cu casa, proprietate privată Damian Codruta si Damian Dorin, si Statul Roman asupra 6/46 din teren.

Investitorul își propune dezvoltarea activității de prestări servicii, pentru care va asigura un număr de 10 locuri de muncă.

Proiectul are la bază Certificatul de Urbanism nr. 5712 din 14.12.2009 eliberat de Primăria Municipiului Timisoara.

2. Încadrarea în zonă

 • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

  • 2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității

Investiția, se va realiza pe terenul intravilan proprietatea beneficiarului, situat în intravilanul municipiului Timisoara, pe strada Paul Constantinescu, nr. 48.

Terenul ocupă o suprafață de 6900 mp de formă aproximativ dreptunghiulara, cu un front stradal in dreptul accesului de 30,70 ml la strada Vasia Vasilescu si cu o latim de 49,30 ml in partea din spate a parcli. Lungimea parcelei este de 151,30 ml. Terenul luat in studiu se invecineaza la nord, sud si vest cu proprietat privata, tern curti constructii, si la est cu strada Paul Constantinescu, de pe care se realizaza si accesul pe parcela.

Situația juridică a terenului în cauză este: intravilan proprietate privată a persoanelor fizice si 6/46 proprietate privata a Statului Roman.

 • 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investiția nu a necesitat întocmirea de studii de fundamentare în afara studiului geotehnic și a ridicării topografice. Concluziile studiului geotehnic sunt tratate la pct. 3.7.


2.1.3. Prescripții și reglementări din documentațiile de urbanism aprobate Amplasamentul se situeaza, conform PUZ aprobat prin HCL 184/2003, in zona cu


caracter rezidential, de locuinte individuale sau pentru maxim 2 familii. Amenajarea spalatoriei auto se va face doar dupa elaborare si aprobare PUD prin HCL, conform Certificatului de Urbanism nr. 5712 din 14.12.2009.

 • 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Propunerile pe care le înaintează S.C. Q ARCHITECTS S.R.L., vin spre completarea funcțiunilor existente din zonă cu spații de prestări servicii.

 • 3. Situația existentă

  • 3.1. Accesibilitate la căile de comunicație

În prezent, terenul luat in studiu poate fi accesat la est de pe strada Vasea Vasilescu.

 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Suprafața terenului = 6900 mp

Terenul, are o geometrie dreptunghiulara, avand latura scurta la Strada Paul Constantinescu.

Pe teren se afla doua constructii cu destinatia de locuire respectiv anexa aferenta. Terenul este delimitat de următoarele elemente de reper la nivel urban :

 • -   la S - teren curti-constructii, proprietate privata, nr. top.447/1

 • -   la V - teren curti-constructii, proprietate privata,

 • -   la N - teren curti-constructii, proprietate privata, nr. top.449

 • -  la E - strada Paul Constantinescu

 • 3.3. Suprafața de teren construită și suprafețe de teren libere

Suprafața teren                                   = 6900.00 mp

Suprafata constructii existente                        = 239,70 mp

Circulatii auto si pietonale                              = 147.50 mp

Teren liber                                       = 6512.80 mp

 • 3.4. Caracterul zonei

Zona actualmente are un caracter de zonă rezidentiala, prin PUD, propunandu-se schimbarea destinatiei in zona mixta, locuire si servicii.

 • 3.5. Destinația clădirilor existente

Pe terenul studiat se afla doua constructii, cu destinatie locuire, respectiv anexa aferenta, cu un regim de inaltime parter. Cele doua constructii sunt retrase 7 m respectiv 14 m - anexa. Pe parcela nordica se afla o constructie cu un regim de inaltime parter si functiunea de locuire. Constructiile au acces de pe strada Paul Constantinescu.

 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, suprafețe ocupate

În cadrul zonei studiate și adiacente există terenuri ce se încadrează în două categorii de proprietate:


- Terenul propus are momentan destinația zona de locuințe individuale sau pentru 2 familii este proprietate a persoanelor fizice și a Statului Roman, după cum reiese din extrasul de carte funciară nr. 405166, Timisoara

 • 3.7. Concluziile studiului geotehnic

Ca solutii viabile, pentru terenul cercetat este folosirea fundatiilor directe, izolate, la o adancime medie de -2,30m.

Presiunea conventionala de calcul de baza in gruparea sarcinii fundamentale transmisa terenului pentru stratele mai sus mentionate (dupa care se va efectua calculul preliminar al terenului de fundare) se va considera ca fiinf : Pconv=180kPa

 • 3.7.1. Accidente de teren

În conformitate cu ridicarea topografică a zonei se poate observa că terenul este plat. Pe teren se afla amplasate doua constructii, cu destinatia de locuinta si anexa afrenta acesteia.

 • 3.8. Echipare edilitară existentă

În prezent în aproprierea amplasamentului există rețele de apă, canal, telefonie, gaze, electrica.

 • 4. Reglementări

  • 4.1. Obiective noi solicitate prin tema program

Tema program propusă de beneficiar, este realizarea unei spalatorii auto având următoarele capacități funcționale:

BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

/239,7

3,47

946,60

13,72

CIRCULAȚII

" 147,5

2,16

2117,20

30,68

- PIETONALE

147,5

2,16

285,55

4,14

- CAROSABILE

-

-

437,65

6,34

- PLATFORME BETONATE.PARCAJE

-

-

1394,00

20,20

GRADINA

6512,8

94,37

2801,20

40,60

SPATII VERZI

-

-

1035,00

15,00

TOTAL

6900,00

100,00

6900,00

100,00

1. Hala spalatorie auto este o construcție parter,cu inaltime la cornisa 5 m, ce cuprinde următoarele funcțiuni:

Zone de funcționalitate

Suprafața

Spalare tapiterie

203mp

Spalare motor

18mp

Spalare int/ext

485mp

suprafață hala - 706,90 mp

Ac = 706,90 mp; Ad = 706,90 mp Dimensiuni în plan 14,80 x 55,90 m;

Hcornișă = 5,00 m;

2. Platformă betonată si parcare: pe latura sudica a halei se prevede o platforma betonata care acomodeaza si parcarea necesara constructiei, in suprafata de 1394 mp.

3. Platforme, accese, parcări: acces carosabil betonat din strada Vasea Vasilescu.

 • 5. Depozitarea deșeurilor:

 • - este prevăzută o platformă betonată pentru amplasarea containerelor pentru colectarea deșeurilor.

Racorduri edilitare, rețele de incintă:

Spații verzi-amenajări exterioare: se vor amenaja spații verzi, min 15% din totalul parcelei.

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea, și conformația clădirii

Amplasarea și funcționalitatea construcțiilor propuse sunt în concordanță cu tema de proiectare și nevoile locale de derulare a investiției.

 • 4.3. Principii de compoziție, pentru realizarea obiectivelor noi

 • - COMPOZIȚIONAL

Proiectul propune amplasarea unei spalatorii auto, care se încadrează din punct de vedere urbanistic atât în structura arhitecturală cât și prin încadrarea în peisajul zonei construite.

 • - DISTANȚE

Construcția se va amplasa in spatele constructiei de locuire, la o distanta de 5,50 m fata de aceasta si pe limita nordica de propietate.

 • - ACCESE PIETONALE ȘI AUTO

Accesul autovehiculelor in incinta spalatoriei auto se va face din strada Vasea Vasilescu, prin intrmediul unui drum de acces, propus prin stanga constructiei cu destinatia anexa.

Accesele sunt ilustrate în planul de mobilare a terenului

ACCESE UTILAJE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Prin geometria clădirii,modul ei de amplasare si căile de circulație carosabile în incintă sunt create condițiile de acces a autospecialelor de intervenție.

 • 4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente în zonă, se va realiza prin specificul funcțional atât ca încadrare în zonă, cât și construcția propriu-zisă ca elemente arhitecturale și prin regimul de înălțime propus - Parter .

 • 4.5. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu se intervine în cadrul zonei studiate asupra structurilor sau construcțiilor existente.

 • 4.6. Modalități de organizare și armonizare cu cele existente

Datorită caracterului zonei, armonizarea cu construcțiile existente în zonă, este asigurată prin regimul de înălțime redus, dat de clădirile existente vecine.

 • 4.7. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Amplasarea obiectivelor în cadrul terenului, s-a realizat luând în calcul, forma terenului, amplasarea terenului în raport cu clădirile existente, poziția acestuia față de principalele străzi ale zonei.

 • 4.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Zona studiată nu prezintă un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetației, sau a construcțiilor existente pentru a fi impuse condiții speciale de protecție.

 • 4.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Pentru a se evita poluarea mediului ambiant, clădirea va avea toate condițiile de norme igienico - sanitare, și în cele ce privesc evacuarea reziduurilor menajere și a celor rezultate în urma depozitării și evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului se vor realiza spații speciale de colectare cu pubele.

Evacuarea acestora din urmă se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igienă privind mediul de viață al populației și Normele de protecția muncii în vigoare.

 • 4.10. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul

 • 4.11. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi - amenajări exterioare

Pentru aceste lucrări s-au avut în vedere respectarea spațiilor verzi existente și plantări de gazon și arbuști decorativi. Se vor face toate amenajările exterioare necesare pentru respectarea igienei consumatorului.

 • 4.1.2. Lucrări necesare la sistematizarea verticală

Platforma incintei existente nu necesită lucrări de sistematizare verticală importante.

Clădirea propusă va avea cota +5.00.

 • 4.14. Regimul de construire

 • - ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR

Implantarea construcțiilor se va face în limitele zonei specificate în planșa de reglementari urbanistice.

 • - ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

Inălțimea la cornisa a constructiei propuse va fi de 5,50m.

Folosința principală propusă a terenului este: funcțiune mixta,locuire si prestări servicii.

Suprafața teren = 6900 mp; A constr. = 946,6 mp; A desf. = 946,6 mp.

Procent de ocupare conf. L-50/91 P.O.T.= 13,72%

- COEFICENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

Coeficientul de utilizare a terenului. - C.U.T. = 0.14

 • 4.15. Asigurarea utilităților

ALIMENTAREA CU APA

Echiparea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare și accesoriile necesare s-a făcut conform normelor în vigoare, în funcție de specificul încăperilor.

Instalațiile de alimentare cu apă rece de consum menajer au fost dimensionate pentru alimentarea obiectelor sanitare si pentru satisfacerea nevoilor tehnologice cuprinse în planurile de arhitectură.

Alimentarea cu apa rece menajera se face de la reteaua de apa a orasului Timisoara, de la caminul apometru, situat la limita de proprietate, vor fi alimentati consumatorii, prin intermediul unui bransament, Dn = 50 mm, teava PE HD.

Conducata de racord cu apa rece se va monta ingropat sub limita de inghet.

Instalațiile de scurgere a apelor uzate menajere de la grupurile sanitare au fost dimensionate în conformitate cu consumatorii indicați în planșele de arhitectură.

Tevile și piesele din PVC-KG pentru conductele de canalizare vor fi pozate îngropat în pardoseală vezi piese desenate.

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru cele nouă posturi de spalare a masinilor in interior/exterior, pentru spatiu spalare motor si pentru spatiu spalare tapiterie in spatiul de depozitare s-a prevazut un bazin tampon de 3000 litri si 9 pompe pentru ridicarea presiuni apei pentru lucru la cele 9 posturi.

Bazinul tampon va fi dotat cu senzor de nivel, si va pastra constant nivelul apei din acesta. Astfel, vor fi preluate fluctuatiile de debit si de necesar de apa pentru nevoile de la posturile de lucru.

CANALIZARE

Canalizarea apelor tehnologice de la spatiile de spalare a masinilor si spatiul de spalare motoare, s-au prevazut rigole de colectare a apelor de pe platformele de spalare, care prin intermediul unei canalizatii subterane realizata cu conducte de PVC KG Dn 110mm si Dn 125 mm, aceste ape vor fi transmise la un separator de namol, prin care se va realiza separarea materiilor grosiere, provenite de la posturile de spalare.

Separatorul de namol este un bazin subteran, in care se vor colecta materiile grosiere provenite de la posturile de lucru. Acesta va fi vidanjat functie de gradul de utilizare existent, fie periodic, fie in urma unor controale sau sesizarii unor functionari deficitare.

Apele menajere din spatiu spalare tapiterie vor fi preluate prin intermediul a doua sifoane de pardoseala si deversate catre caminul de vizitare exterior.

Apele uzate provenite in urma procesului de decantare din separatorul de namol, impreuna cu apele provenite din spatiul de spalare tapiterie, vor fi tansmise catre un separator de hidrocarburi, ce va realiza separarea acestor produse, in vederea deversarii acestor ape in reteaua de canalizare menajera publica.

Apele provenite in urma ploilor si a altor activitati derulate pe platforma betonata din incinta obiectivului, vor fi preluate prin intermediul unor rigole si vo fi transmise prin intermediul unei canalizatii subterane conducte de PVC KG Dn 110 mm si Dn 160 mm, catre separatorul de hidrocarburi.

Apele provenite in urma procesului de separare a hidrocarburilor, vor fi colectate impreuna cu apele menajere de la grupul sanitar existent, si vor fi evacuate la canalizarea menajera prin intermediul unui camin de racord la conducta de canalizare stradala.

Apele uzate menajere vor fi evacuate prin intermediul căminelor de vizitare la conducta de canalizare subterna stradala, diametrul conductelor de PVCKG folosit fiind cuprinse intre 0110 si 0200.

Conductele instalatiei de canalizare se vor monta ingropat sub pamant, respectandu-se pantele de scurgere necesare.

Înaintea începerii lucrărilor se va face coordonarea lucrărilor de instalații cu celelalte specialității pentru evitarea intersecțiilor.

Măsuri P.S.I.

În cadrul proiectului au fost respectate prevederile normelor și normativelor PSI în vigoare.

BREVIAR DE CALCUL

 • i.           Generalități

În breviarul de calcul se prezintă, pe capitole, metodologia calculului de dimensionare. De asemenea sunt precizate normativele și standardele în vigoare care au stat la baza proiectării instalațiilor aferente acestui obiectiv.

 • ii.          Instalația interioară de apă rece

Lista prescripțiilor tehnice de bază pentru proiectarea și execuția instalațiilor sanitare:

 • •  Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare I9

 • •  Instrucțiuni tehnice pentru protecția construcțiilor metalice din profile subțiri C139

 • •  Normativ pentru protecția contra coroziunii a construcțiilor îngropate I14

 • •  Instrucțiuni tehnice pentru executarea termoizolațiilor la elemente de instalații C142

 • •  Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații C56

 • •  Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P118-99

 • •  STAS 1478      - alimentare cu apă la construcțiile civile și industriale.

 • •  STAS 1795      - canalizări interioare

Determinarea debitului de calcul se face cunoscând numărul punctelor de consum și tipul acestora. După întocmirea schemelor izometrice și numerotarea tronsoanelor se trece la determinarea echivalenților de debit și debitele de calcul pe fiecare tronson.

Dimensionarea hidraulică a instalației interioare de alimentare cu apă

Presiunea necesară la punctele de alimentare în vederea asigurarii unei bune functionări a punctelor de consum se determină cu relatia :

Hnec=Hp+Hg+Hu [mH2O]

Hp=hlin+hloc hloc= E^*v2/2g

hlin=Ă*(l/d)*(V2/2g)

În practică, pentru determinarea pierderilor liniare se utilizează relația: hlin=i*l în care: i=panta hidraulică, l=lungimea tronsonului,

Hp=pierderile totale de presiune obținute prin însumarea pierderilor liniare și locale

Hg=înăltimea geodezica este distanta pe verticala de la extremitatea amonte a tronsonului pînă la punctul de consum , cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic

Hu=presiunea de utilizare

Hnec= Hp + Hg + Hu [mH2O]

Pentru a asigura consumul la orice punct de consum în orice moment trebuie satisfăcută condiția Hdisp Hnec.

 • iii.          Instalații interioare de canalizare

Lista prescripțiilor tehnice de bază pentru proiectarea și execuția instalațiilor sanitare:

 • •  Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare I9

 • •  Instrucțiuni tehnice pentru protecția construcțiilor metalice din profile subțiri C139

 • •  Normativ pentru protecția contra coroziunii a construcțiilor îngropate I14

 • •  Instrucțiuni tehnice pentru executarea termoizolațiilor la elemente de instalații C142

 • •  Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații C56

 • •  Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P118

 • •  STAS 1478      - alimentare cu apă la construcțiile civile și industriale.

 • •  STAS 1795      - canalizări interioare

Instalații ape uzate menajere

Determinarea debitelor de calcul

Debitul de calcul pentru conductele de legătură de la obiectele sanitare la coloane, se va lua egal cu debitul specific al acestora indicat în STAS 1795. Pentru celelalte conducte de

canalizare a apelor uzate menajere debitul de calcul este determinat cu relația:

qc qs+qsmax [l/s]

unde :

qs= debitul corespunzător echivalenților Es a obiectelor sanitare;

qsmax= debitul specific de curgere cu valoarea cea mai mare.

Debitul de ape uzate menajere este determinat in functie de dotarea cu obiecte sanitare:

Es                 Z Es

2 closet                              x 6,0       =           12

2 lavoar                              x 0,5       =           1

Pentru cladiri industriale debitul de ape uzate menajere in functie de Z ES = 13 se determina cu relatia

E

qS = a x b x cx * s , in care coeficientul „a” are valori diferite in functie de regimul de furnizare al apei. Debitul de calcul pentru apele uzate menajere qu = qs + qs max = 0,86 + 2 = 2.86 l/s.

Debitul total evacuat la canalizare va fi suma dintre: debitul apelor menajere 2.86 l/s si debitul de calcul al apelor pluviale colectate de pe platforma betonata precum si apele tehnologice care este de Q=2.86+3+14.04= 19.9 [l/s].

Apele uzate menajere, prin intermediul coloanelor colective existente in cladire vor fi evacuate in reteaua de canalizare stradala existenta.

Diametrele conductelor de canalizare s-a ales din condiții constructive și s-au verificat hidraulic astfel:

-la conductele verticale viteza reală să fie mai mică decât viteza maximă admisă;

-la conductele orizontale viteza reală să fie mai mare decât viteza minimă de autocurățire(0,7m/s) și mai mică decât viteza maximă admisă (vmin vr vmax) și gradul de umplere să fie mai mic decât gradul de uplere maxim admis u umax;

Calculul hidraulic al conductelor de canalizare a apelor uzate menajere

Conducte de legătură: - Diametrul conductelor de legătură de la obiectele sanitare la coloane rezultă din condițiile funcționale și constructive și sunt date în STAS 1795;

Coloane: - Diametrele coloanelor se determină din considerente constructive și hidraulice. Din punct de vedere constructiv diametrul coloanelor trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare dintre diametrele conductelor de legătură. Din punct de vedere hidraulic trebuie ca debitul de calcul al coloanelor să fie mai mic sau egal cu debitul maxim pentru diametrul ales, debit ce se va lua din STAS 1795-87. Dacă această condiție nu este satisfăcută se mărește diametrul preliminar al coloanei până când condiția hidraulică este îndeplinită.

Conducte orizontale: - Conductele orizontale se dimensionează tot din condiții hidraulice sau constructive ale clădirii din STAS 1795.

Din punct de vedere hidraulic se procedează astfel:

 • > Se alege panta de montaj în funcție de diametrul preliminar ales și condițiile constructive ale clădirii din STAS 1795;

 • > Se determină debitul de calcul pentru fiecare tronson de conductă orizontală;


 • > Se determină debitul la secțiunea plină și viteza la secțiunea plină, Qsp și respectiv vsp din STAS 1795 în funcție de natura materialului ales, diametrul conductei ales preliminar și panta de montaj;

 • > Se calculează raportul:

x=qc/Qsp

și din STAS 1795 rezulta gradul de umplere efectiv „u” care se compară cu gradul de mare ca și gradul de umplere maxim admis se va alege un diametru mai mare pentru conductă, se recalculează raportul x și se verifică din nou gradul de umplere.

umplere maxim admis ce se extrage tot din STAS 1795. Dacă gradul de umplere este mai


> In funcție de raportul x din STAS 1795 rezultă raportul:

z=vr/vsp

și se calculează viteza reală de evacuare a apei prin conductele orizontale de canalizare: vr=z*vsp

 • > Se verifică ca:

vminvrvmax (vmin=0.7 m/s)

 • > Dacă condiția nu este verificată se alege un diametru preliminar mai mare sau se modifică panta de montaj.

Instalația de canalizare se realizează din conducte de polipropilena. Îmbinarea tuburilor din

polipropilenă se va realiza cu mufe și fără mufe (cu racord special mufă bi-îmbinare).

Debitul de ape uzate tehnologice

Instalația de canalizare a apelor meteorice s-a dimensionat conform STAS 1795, si in baza specificatiilor tehnice ale utilajelor prevazute.

Functionarea celor 9 posturi de lucru va genera un debit de apa de maxim 3 l/s.

Conductele rețelei de canalizare se dimensionează ținând seama de panta de montaj conform STAS 1795, panta terenului, gradul de umplere maxim admis și de rugozitatea suprafețelor interioare ale tuburilor de canalizare, astfel încât viteza medie a apei la curgerea cu nivel liber sa fie mai mare decât viteza minimă de autocurățire(0,7m/s) și mai mică decât viteza maximă admisă (vmin vrvmax).

Debitul de ape meteorice:

Instalația de canalizare a apelor meteorice s-a dimensionat conform STAS 1795, determinând debitul de calcul cu ajutorul relației:

n

qm = m * i * £ Sj * Q} l/s

în care:

i - intensitatea ploii de calcul l/s*ha se determină în funcție de frecvența ploii de calcul (f) și durata ploii de calcul (tp). i= 195 l/s*h

L.

min


cs


+---—

60* v.

 • •  tcs - 5 minute în zonă de munte

 • •  tcs - 10 minute în zonă de deal


tcs - 15 minute în zonă de șes

m - coeficient adimensional de diminuare a debitului de calcul ținând cont de capacitatea de acumulare a canalelor.

m = 0,8            tp 10 min

m = 0,9            tp > 10 min

Sj - suprafața în hectare de pe care se colectează apa meteorică și se determină cu metoda bisectoarei. Sj = 1394 mp


Sij = Saferij + Strij + Slij

O j - coeficient de scurgere în funcție de natura suprafeței și se determină ca medie ponderată cu relația:

Z S * ®.,

La determinarea debitelor de ape meteorice se ține seama de clasa de importanță a folosinței pentru care se realizează canalizarea, relieful și condițiile de curgere, permeabilitatea suprafețelor canalizate, necesitatea de apărare împotriva inundațiilor la ploi mai mari decât cea de calcul, pentru care sunt necesare justificări tehnico-economice.Astfel in urma calculelor a rezultat un debit de calcul a apelor meteorice provenite de pe platforma obiectivului de 14.04 [l/s].

Conductele rețelei exterioare de canalizare se dimensionează ținând seama de panta de montaj conform STAS 1795, panta terenului, gradul de umplere maxim admis și de rugozitatea suprafețelor interioare ale tuburilor de canalizare, astfel încât viteza medie a apei la curgerea cu nivel liber sa fie mai mare decât viteza minimă de autocurățire(0,7m/s) și mai mică decât viteza maximă admisă (vmin vr vmax).

Pantele de montaj, corelate cu panta terenului, s-au ales conform STAS 1795-86 în funcție de diametrul conductei și natura apei uzate

Pentru calculul hidraulic al conductelor exterioare de canalizare se folosesc nomogramele specifice pentru conducte din polietilenă. Aceste nomograme au fost trasate pe baza relației:

q=AkR2/3I1/2,

în care :

 • •  q este debitul de calcul, în m3/s,

 • •  A - aria secțiunii de curgere, în m2,

 • •  k - coeficient care depinde de materialul folosit,

 • •  R - raza hidraulică, în m,

 • •  I - panta radierului canalului.

Diametrele conductelor se determină din condiții constructive și hidraulice. Condițiile constructive constau în alegerea preliminară a diametrului incipient al rețelei. De asemenea, condițiile constructive impun ca diametrul unui tronson oarecare al rețelei de canalizare să fie mai mare sau cel puțin egal cu diametrul tronsonului precedent.

Condițiile hidraulice constau în verificarea relațiilor:

u umax

vmin v< vmax


între debitul de calcul q și debitul de

curgere cu secțiune plină a conductei qsp, care se determină cu nomogramele specifice în funcție de natura materialului și diametrul conductei. Se determină u și z. Se verifică relația u umax; dacă u>umax se alege un diametru cu o dimensiune mai mare decât cel preliminar


ales și se reia calculul până la îndeplinirea condiției.

Cunoscând valoarea z=v/vsp, în care viteza la curgere cu secțiune plină vsp rezultă din nomogramele specifice în funcție de natura materialului conductei și diametrul acesteia, se calculează v=zvsp și se verifică relația vmin v vmax; dacă v<vmin se modifică panta de montaj a conductei și se reia calculul până la verificarea relației.

La execuție se vor respecta întocmai prevederile normativului pentru instalații sanitare I.9-94.

Debitul total evacuat la canalizare va fi de 19.9 l/s rezultat din însumarea debitului de calcul menajer cu debitul de calcul al celor 9 posturi si cu debitul de calcul al apelor meteorice colectate de pe platforma obiectivului.

ÎMPREJMUIRI

Nu se prevad imprejmuiri suplimentare celor existente.

5. Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat

INDICI URBANISTICI:

P.O.T. - 13,72%

C.U.T. - 0,14

 • 6. Concluzii

  • 6.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

Realizarea investiției propuse în zonă, creează spații pentru prestari servicii, respectiv 10 noi locuri de muncă.

 • 6.2. Măsuri (sarcini) ce decurg în continuarea P.U.D.

Investiția se va realiza integral de către beneficiar:

Nr. crt.

CATEGORIA DE LUCRĂRI

1.

Echipare edilitară - racorduri: apă, energie electrică, canalizare

2.

Construcție pavilion comercial

3.

Realizare accese carosabile, parcări, refacere trotuare stradale

4.

Spații verzi, amenajări exterioare, împrejmuiri

Propunerile din cadrul P.U.D. - ului vor sta la baza fazelor următoare, de proiectare (DTAC, P.T. - D.E.).

După obținerea aprobării P.U.D. prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timisoara, investitorul, pe baza Certificatului de urbanism emis de Primăria Timisoara, va putea trece la fazele DTAC, P.T. - D.E. de proiectare.

Intocmit:

Arh. Cristian Boltres