Hotărârea nr. 33/2011

33/15.02.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2010 - privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic
Hotararea Consiliului Local 33/15.02.2011
privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2010 - privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 1653/26.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 429/30.11.2010 privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (3), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Rapoartele de analiză întocmite în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010 - privind stabilirea unui program de analiză a performanţelor economice ale regiilor şi societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

NR.

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform HCL nr. 429/2010

Prin Hotărârea nr. 429/2010, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a stabilit ca în perioada 15.12.2010- 15.01.2011 se vor planifica analize pe rezultatele economice ale regiilor și societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic.

Ținând cont de HCL nr. 429/30.11.2010, Direcția Tehnică a solicitat Regiei Autonome de Transport Timișoara, SC Administrarea Domeniului Public SA, SC Aquatim SA, SC Colterm SA și SC Drumuri Municipale SA documentele necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii mai sus menționate, respectiv pentru întocmirea Rapoartelor de analiză.

Luând în considerare cele mai sus prezentate, precum și art. 3 din HCL nr. 429/2010 supunem spre aprobare Rapoartele de analiză întocmite conform HCL nr. 429/2010.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU


DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., ING. IOAN ZUBAȘCU


ȘEF SERVICIU D.P.,


ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,


ING. IOAN GANCIOV


ING. MARIUS ONEȚIU


AVIZAT JURIDIC,

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.