Hotărârea nr. 329/2011

329/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Drubeta nr. 27, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 329/27.09.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Drubeta nr. 27, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-014559/ 22.07.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 24.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru maşini pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 01/21.10.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Drubeta nr. 27, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. PUBLITOP S.R.L., conform Acordului incheiat cu proprietarul terenului S.C. ARIMPEX S.R.L. din data de 17.08.2010, întocmit conform Proiectului nr. 296/03/09, realizat de S.C. VEST ARHITECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim P+2E - conform Planului Urbanistic General, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2010-001117/05.08.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max admis de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max admis de 2, spaţii verzi de min. 25% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, nr. 811/02.12.2010.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Drubeta nr. 27, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 400 mp, este inscris in CF nr. 408914, Timisoara ( CF vechi nr. 15651), avand nr. top 10771/1, teren intravilan, cu interdictie de instrainare si grevare in favoarea SC RAIFFEISEN BANK SA AGENTIA TIMISOARA ( pentru care s-a obtinut Acordul nr. 703/03.03.2011), proprietar fiind SC ARIMPEX SRL TIMISOARA, beneficiar SC PUBLITOP SRL TIMISOARA, conform Contractului de inchiriere nr. 86546/26.06.2007 inscris in CF si Acordului incheiat cu proprietarul terenului S.C. ARIMPEX S.R.L. din data de 17.08.2010.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare spalatorie auto", str. Drubeta nr. 27, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Institutiei Arhitectului Sef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare:
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarului S.C. PUBLITOP S.R.L.;
-Proiectantului S.C. VEST ARHITECT S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

FOREIGN


TRAD


ING


BILANT TERITORIAL

Suprafata de teren studiata: 400 mp

EXISTENT

PROPUNERE

Carosabil 104 mp 26 %


VE ST ARHITECT

S.C. ““VE^TT AKfflTECT"’ S.R.L

Timisoara, Str. Tigrului nr. 40 tel./fax.: 0256-220453, 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Beneficiar:

Beneficiar: S.C. PUBLITOP S.R.L.

Timisoara. Str. Drubeta, nr 27

Nr. pr.:

296/03/09

Denumire proiect:

P.U.D. - Amenajare spalatorie auto in Timisoara, Str. DRUBETA nr. 27

Faza:

P.U.D.

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Scara:

1:250

Denumire plansa:

MOBILARE URBANA

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

Desenat:

arh. ADELA BANCIU

Data:

sept 2009

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU

Plansa numarul:

U 03

^h/l=290 / 404 (0.12mp)    H

Allplan 2009VE ST ARHITECT

S.C.       AKfflTECT"’ S.R.L

Timisoara, Str. Tigrului nr. 40 tel./fax.: 0256-220453, 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

Desenat:

arh. ADELA BANCIU

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU

I A


Beneficiar:

S.C. PUBLITOP S.R.L. Timisoara. Str. Drubeta, nr 27

Nr. pr.:

296/03/09

Denumire proiect:

PP.U.D. - Amenajare spalatorie auto in Timisoara,

Str.PDRUBETA nr. 27

Faza:

P.U.D.

Scara:

PDenumire plansa:

1:500atelier

CIRCULATIA TERENURILOR

Data:

sept 2009

Plansa numarul:\I

477580


1

t> \

95

95.001* ț=

94.792

1 o '

1 1*1

2

\       \ =*5'

tu

5


VE ST

S.C. ""W^TT AMnnnECT"’ S.R.L

Timisoara, Str. Tigrului nr. 40 tel./fax.: 0256-220453, 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

ARHITECT

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

Desenat:

arh. ADELA BANCIU

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU


Beneficiar:

S.C. PUBLITOP S.R.L. Timisoara. Str. Drubeta, nr 27

Nr. pr.:

296/03/09

Denumire proiect:

P.U.D. - Amenajare spalatorie auto in Timisoara, Str. DRUBETA nr. 27

Faza:

P.U.D.

Scara:

Denumire plansa:

1:500

SITUATIA EXISTENTA

Data:

sept 2009

Plansa numarul:

U 01

2009


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2011-014559/ 22.07.2011

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 102 din 24.03.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de tip spălătorie auto, schimbare cauciucuri, echilibrare roti si centre de diagnoza pentru mașini pe raza Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-014559/20.07.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr. 01/21.10.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1970/04.05.2009 prelungit pana la 04.05.2011 si prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1924/10.05.2011;

Documentația PUD „Amenajare spălătorie auto”, str. Drubeta, nr. 27, Timișoara, beneficiar SC PUBLITOP SRL, proiectant SC VEST ARHITECT SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara in luna octombrie 2010 si in luna iulie 2011, in vederea informarii si consultarii populatiei, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 28 octombrie 2010, organizata în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, nu au_ fost înregistrate sesizări cu , privire la această documentație;

Conform procedurii prevăzuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentația PUD „Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta, nr. 27, Timișoara, se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Intrucat la documentatie sunt prezentate declarațiile notariale de accept ale vecinilor direct afectați: Mărcuș Elena, proprietar asupra imobilului situat in Timisoara, str. Drubeta nr. 27A si Sighinaș Ștefana, proprietar asupra imobilului situat in Timisoara, bv. Liviu Rebreanu, nr. 59;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. VEST ARHITECT S.R.L., proiect nr. 296/03/09, la cererea beneficiarului S.C. PUBLITOP S.R.L., conform Acordului incheiat cu proprietarul terenului S.C. ARIMPEX S.R.L. din data de 17.08.2010.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n


mail:institutiaarhitectuluisef@primar


1, 300030,


atm.ro, inte


tel/fax +40 256 408341


net:www.primariatm.ro


Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud -vest a orașului, în UTR 45, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona pentru locuinte si functiuni complementare, in regim de P - P+2E, fiind delimitat la sud de bulevardul Liviu Rebreanu, la vest de str. Drubeta, la nord de o spalatorie auto si la est de o locuinta individuala in regim P.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 400 mp, este inscris in CF nr. 408914, Timisoara ( CF vechi nr. 15651), avand nr. top 10771/1, teren intravilan, cu interdictie de instrainare si grevare in favoarea SC RAIFFEISEN BANK SA AGENTIA TIMISOARA ( pentru care s-a obtinut Acordul nr. 703/03.03.2011), proprietar fiind SC ARIMPEX SRL TIMISOARA, beneficiar SC PUBLITOP SRL TIMISOARA, conform Acordului incheiat cu proprietarul terenului S.C. ARIMPEX S.R.L. din data de 17.08.2010.

Terenul studiat este ocupat in prezent de o cladire avand functiunea de spatii pentru servicii, in regim parter, edificata fara autorizatie de construire, aceasta urmand a intra in legalitate printr-o alta documentatie de urbanism cu respectarea legislatiei in vigoare.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu ,,Amenajare spalatorie auto”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara, se propune amenajarea unei spalatorii auto in conformitate cu H.C.L. nr. 102/24.03.2009, ce va fi compusa dintr-o platforma auto betonata cu: 2 posturi pentru spalare (acestea vor fi acoperite si inchise in lateral si posterior cu o structura de inchidere usoara cu Hmax = 3m, ce se va fixa pe platforma betonata, fara fundatii), 2 posturi pentru uscare si 2 locuri de parcare.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din strada Drubeta, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-001117/05.08.2010.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POT max admis = 40 %

CUT max admis = 2

Regim maxim de înălțime: P+2E - conform P.U.G.

Spatii verzi min. 25% - conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 811/02.12.2010

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Planul Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto si anexa”, str. Drubeta nr. 27, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

CONSILIER

Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact L.I.


S.C. "WEifir ATRimcr S.R.L.

Beneficiar:

S.C. PUBLITOP S.R.L.

Nr. pr.:

VE

Timisoara, Str. Tigrului nr. 40

Timisoara. Str. Drubeta, nr 27

296/03/09

ST

tel./fax.: 0256-220453, 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com

J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Denumire proiect:

P.U.D. - Amenajare spalatorie auto in Timisoara,

Faza:

P.U.D.

ARHITECT

Str. DRUBETA nr. 27

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Scara:

1:5000

1:10000

Denumire plansa:

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCU

INCADRARE IN ZONA

Desenat:

arh. ADELA BANCIU

Data:

INCADRARE IN P.U.G. TIMISOARA

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU

sept 2009

Plansa numarul:

U 00VE ST

ARHITECT

S.C. ""W^TT AMninECT"’ S.R.L

Timișoara, Str. Tigrului nr. 40

tel./fax.: 0256-220453, 0724942442 cristina_vestarhitect@yahoo.com J 35/1219/2003, C.U.I. RO 15451165

Sef proiect:

arh. CRISTINA BABESCU

Proiectat:

arh. CRISTINA BABESCCUOMER

Desenat:

arh. ADELA BANCIU

Verificat:

arh. CRISTINA BABESCU

h/l=


IITE


Nr. C.F.CLUB VE

GANSr. c

ad./Nr. top.

Sjuprafata _(mp)

GA1

TOTAL

400

400


„---''''^Situatia existența^

Situatia propusa

P.O.T. maxim admis: 40%

C.U.T. existent: 0,19

C.U.T. maxim admis: 2,00


Regim de inaltime existent

Parter

Regim de inaltime propus

Parter

Regim de inșltimemaxim admis

D+P+2E

4Regim de inaltime existent in cvartal

D+P+2E

Functiunea propusa

Servicii - spalatorie auto

Cota maxima admisa propusa

10,00 m

Cota maxima existenta in cvartal

15,00 m

Numar de locuri de parcare propus

2 parcaje

Retragerea fata de aliniamentul stradal

0,85 m

-Rgfragerea fata de limitajateraa-ștânga^

19,10 m

Retragerea fata delimiîaiatefaiJdrgapta-eXistenta

0,75 m

Retragerea fata de limita posterioara existenta

0,00 m

Retragerea fata de limita laterala dreapta pentru extindere si supraetajare

1,90 m


Suprafata de teren studiata: 400 mp

EXISTENT

PROPUNERE

Cc     400 mp

Constructii

max. 40%

max. 160 mp

Platforme, parcaje

min. 20%

min. 80 mp

Zone verzi

min. 25%

min. 100 mp


Beneficiar:

S.C. PUBLITOP S.R.L.

Timisoara. Str. Drubeta, nr 27

Nr. pr.:

296/03/09

Denumire proiect:

P.U.D. - Amenajare spalatorie auto in Timișoara,

Str. DRUBETA nr. 27

Faza:

P.U.D.

Scara:

Denumire plansa:

1:250

PLRO+ECU1GINELTAEMENTARI URBANISTICE

Data:

sept 2009

Plansa numarul:

U 02