Hotărârea nr. 328/2011

328/27.09.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare", str.Câmpului nr.71 Timişoara
Hotararea Consiliului Local 328/27.09.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare", str.Câmpului nr.71 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-01574/02.08.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/13.05.2010 şi Avizul Favorabil nr.19/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi funcţiuni complementare", str.Câmpului nr.71 Timişoara , având ca beneficiar pe Şerban Petru , întocmit conform Proiectului nr.6.02/67/2010, realizat de S.C.PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
-pentru zona de locuire : regim de înălţime maxim P+1E+M, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1,2 ;
-pentru zona de funcţiuni de interes public-dotări şi servicii : regimul de înălţime maxim P+2E, coeficientul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 1,6;
- realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de 5 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.424508 Timişoara , având nr.cadastral 424508, în suprafaţă de 15000 mp, fiind proprietatea lui Serban Petru.
Se va avea în vedere Adresa UR2011-013860/28.07.2011 a Serviciului Banca de Date Urbane .

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarului - domnului Şerban Petru;
- Proiectantului - S.C.PILOT TEAM S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Cc

____| B

CI

B

Cc

CI

---


Existent

Propus

- mp.-

%

- mp.-

%

Teren studiat

53.220

100,00

53.220

100,00

ZONA REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI

22.237

41,78

ZONA REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI - clădiri cu lotul folosit in comun

2.003

3,76

ZONA DOTARI, SERVICII

4.849

9,11

ZONA VERDE

10.615

19,95

DRUMURI PROPUSE

13.516

25,40

TOTAL:

53.220

100,00

53.220

100,00


Existent

Propus

- mp.-

%

- mp.-

%

Teren studiat

15.000

100,00

15.000

100,00

ZONA REZIDENȚIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI

8.646

57,64

ZONA REZIDENȚIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI - clădiri cu lotul folosit in comun

2.003

13,35

ZONA DOTARI, SERVICII

889

5,93

ZONA VERDE

750

5,00

DRUMURI PROPUSE

2.712

18,08

TOTAL:

15.000

100,00

15.000

100,00


ZONA REZIDENȚIALA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE


. 47890


VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA              REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

proiectare pentru construcții

Str. Carpati nr. 15, Timișoara

Beneficiar:

SERBAN PETRU

Proiect nr.

6.02/67/2010

Amplasament:

Strada Câmpului nr. 71, Timișoara

Faza:

P.U.Z.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

scara:

1:1000

Obiect:

ZONA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

Rev.

1

ÎNTOCMIT

Arh. Laura Marculescu

data:

mai 2011

Titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

Planșa nr.

02

DESENAT

Arh. Laura MarculescuP.U.Z. ZONA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Strada Câmpului nr. 71, Timișoara
7^

//V /X

r /    -t/ 7"

Z^/T7                     \        /  / ^/                 X!

'iJ/

7

** / / c/


VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA              REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

oroiectare centru construcții

Beneficiar:

SERBAN PETRU

Proiect nr.

6.02/67/2010

Str. Carpati nr. 15, Timișoara

Amplasament:

Strada Câmpului nr. 71, Timișoara

Faza:

P.U.Z.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

scara:

1:2000

Obiect:

ZONA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

Rev.

1

ÎNTOCMIT

Arh. Laura Marculescu

data:

mai 2011

Titlu planșa:

SITUAȚIA EXISTEANTA

Planșa nr.

01

DESENAT

Arh. Laura Marculescu


P.U.Z. ZONA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Strada Câmpului nr. 71, Timișoara

încadrare in zona

LEGENDA


u- LIMITA ZONEI STUDIATE IN P.U.Z.

-------- LIMITA DE PROPRIETATE


ÎNCADRARE in zona


VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA              REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Beneficiar:

SERBAN PETRU

Proiect nr.

6.02/67/2010

orolectciire centru construcții

Str. Carpatl nr. 15, Timișoara

Amplasament:

Strada Câmpului nr. 71, Timișoara

Faza:

P.U.Z.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

scara:

1:5000

Obiect:

ZONA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

Rev.

1

ÎNTOCMIT

Arh. Laura Marculescu

data:

mai 2011

Titlu planșa:

ÎNCADRARE in zona încadrare in p.u.g.

Planșa nr.

0.1

DESENAT

Arh. Laura Marculescu

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011-015474/02.08.2011

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-015474/02.08.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr.02/13.05.2010 și de Avizul Favorabil nr. 19/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2625/17.06.2010 prelungit până la data de 16.06.2012,

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara . Planul Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara este elaborat de proiectantul S.C.PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 6.02/67/2010, la cererea beneficiarului ȘERBAN PETRU.

Documentația Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara, beneficiar ȘERBAN PETRU, proiectant S.C.PILOT TEAM S.R..L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna decembrie 2010. Nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație.

Conform procedurii prevazută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentația PUZ “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara, se încadreaza în etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), implicarea și consultarea publicului în aceasta etapă, se va face în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparența decizională în administrația publică.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona de est a municipiului Timișoara, în UTR38 și UTR39, prevăzut prin PUG Timișoara, ca “zonă de locuințe și funcțiuni complementare, subzonă rezidențială cu clădiri P-P+2E, propusă”

Prin prezentul Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara , nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul propus pentru construire în suprafață totală de 15000 mp , este înscris în CF nr. 424508 Timișoara, nr.CF vechi: Nr.103304, având nr.cadastral 424508 , fiind proprietatea beneficiarului SERBAN PETRU .Se notează interdictie de înstrăinare, grevare, demolare, dezmembrare, restructurare ,închiriere, alipire, construire și amenajare în favoarea BANCA ITALO-ROMENA SPA ITALIA TREVISO.

Se va avea în vedere adresa UR2011-013860/28.07.2011 al Serviciului Banca de Date Urbane.

Prin documentația prezentată se propune realizarea unei zone rezidențiale cu regim de înălțime maxim P+2E și dotări complementare cu regim de înălțime maxim P+3E .Terenul beneficiarului se va lotiza într-un număr total de 20 de parcele, din care :17 parcele pentru locuințe individuale sau cu maxim 2 apartamente ,1 parcelă pentru locuințe colective ,1 parcelă pentru dotări și servicii, 1 parcelă pentru zonă verde .Se vor rezerva terenuri necesare realizăriii lucrărilor de infrastructură :modernizare drumuri, trasee noi propuse .

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei se va face , conform avizului Comisiei de Circulație nr.DT2010-001518 /16.09.2010 .

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 și prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

Zona de locuire :

POTmaxim = 35 %

CUT maxim = 1,2

Regimul de înălțime maxim P+2E

Hmax cornișă =11 m pentru regimul de înălțime P+2E

Zona de funcțiuni de interes public-dotări și servicii publice:

P.O.T.maxim =40 %

C.U.T.maxim=1,60

Regimul de înălțime maxim P+3E

Hmax cornișă =14m pentru regim de inălțime P+3E

Spatii verzi min. 5 % conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara,

nr. 4564/21.06.2010

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare care se vor dezvolta în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, str.Câmpului nr.71, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

Arh. Emilian Sorin CIURARIU


CONSILIER

Ing. Gabriella POSTELNICU


AVIZAT JURIDIC,

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA REZIDENȚIALĂ ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

5                                           5

TIMIȘOARA, STRADA CÂMPULUI NR. 71

Beneficiar:

ȘERBAN PETRU

Timișoara, Strada Cloșca nr. 63

Amplasament:

Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Județul Timiș

Proiectant:

S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada 3 August 1919, nr. 19, ap. 2/A, Timișoara Tel/fax: 0256 487150

www.pilotteam.ro

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic Zonal

Timișoara, Mai 2011

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:

ȘERBAN PETRU

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA LUCRĂRII:     Plan Urbanistic Zonal

Zona rezidențială și funcțiuni complementare

BENEFICIAR :            ȘERBAN PETRU

AMPLASAMENT :           Timișoara, Strada Câmpului nr. 71, Județul Timiș

NUMĂR PROIECT :         6.02/67/ 2010

FAZA DE PROIECTARE : Plan Urbanistic Zonal

DATA ELABORĂRII :      Mai 2011

1.2.  OBIECTUL LUCRĂRII

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal este determinată de intenția de a crea un regulament cadru pentru dezvoltarea viitoare a zonei.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc condițiile și regulilor generale pentru:

 • ■  Utilizare funcțională a terenului în relație cu documentațiile de urbanism aprobate în teritoriu și în zonele învecinate.

 • ■   Trasarea și profilarea viitoarelor drumuri, stabilirea acceselor și a relațiilor zonei, în corelare cu cele existente sau prevăzute prin documentațiile de urbanism;

 • ■   Modului de ocupare al terenului și condițiile de realizare a construcțiilor.

 • ■   Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate, cu posibilitatea realizării unor sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare.

Zona studiată a fost stabilită conform Avizului de oportunitate nr. 02 din 13.05.2010 și este situată în partea de est a teritoriului intravilan al Municipiului Timișoara.

Suportul de redactare este ridicarea topografică și planul cadastral.

Se dorește ca zona sa fie destinată în principal funcțiunilor urbane de locuit și a funcțiunilor complementare acestora, cu dotările publice aferente și cu prevederea spațiilor verzi de protecție și agrement.

1.3.  SURSE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea acestei documentații s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum și planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcțiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • ■  Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara;

 • ■  P.U.Z. "Locuinte str. Campului II" Timișoara (HCLMT 169/2000)

 • ■  P.U.D. "Extindere P.U.Z. 'Locuinte Strada Campului II'", Timișoara (HCLMT nr. 393/2007)

 • ■  P.U.Z. "Lotizare Zona Campului", Timișoara (HCLMT 283/2005)

 • ■  P.U.Z. "Locuinte colective si functiuni complementare - spatii comerciale si birouri",

Calea Mosnitei, Timisoara (HCLMT 303/2008)

 • ■  Ridicare topografică pentru zona studiată.

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71 Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată.

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • 2.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.  EVOLUȚIA ZONEI

9

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă în care s-au dezvoltat funcțiuni de locuire individuală. Pe terenurile învecinate s-au aprobat și parțial implementat următoarele documentații de urbanism:

P.U.Z. "Locuințe str. Câmpului II" Timișoara (HCLMT 169/2000) P.U.D. " Extindere P.U.Z. Locuinte Strada Campului II", Timișoara (HCLMT nr. 393/2007) P.U.Z. "Lotizare Zona Campului", Timișoara (HCLMT 283/2005)

Documentațiile au drept obiectiv lotizarea terenurilor în vederea realizării unei zone pentru locuințe individuale.

P.U.Z. "Locuinte colective si functiuni complementare - spatii comerciale si birouri", Calea Mosnitei, Timisoara (HCLMT 303/2008).

Se propune functiunea de locuinte colective si functiuni complementare - spatii comerciale si birouri in regim de inaltime D+P+6E+Er si partial D+P+10E+2Er spre inelul IV.

Prin urmare, în teritoriul studiat se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal locuirii, în cooperare cu zone pentru alte funcțiuni.

2.2.  ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU

Terenul studiat este situat în intravilan, în zona de est a municipiului Timișoara, pe strada Câmpului nr. 71.

În Avizul de oportunitate nr. 02 din 13.05.2010, pe baza căruia se elaborează prezenta documentație, s-a stabilit ca zonă de studiu, teritoriul cuprins între str. Câmpului, str. Zefirului, Inelul II de circulație și terenul reglementat prin P.U.D. " Extindere P.U.Z. Locuinte Strada Campului II", Timișoara (HCLMT nr. 393/2007).

Amplasamentul proprietatea beneficiarului este delimitat astfel :

 • - la nord:     teren proprietate privată, parcela cu nr. cad. 8104/1/1/1/1; 8106/1/1/1; 8107/1/1/1

 • - la est:       teren proprietatea Primăriei Timișoara

 • - la sud:       teren proprietatea Primăriei Timișoara, parcela cu nr. cad. 8104/1/1/1/3;

8106/1/1/3; 8107/1/1/3

 • - la vest:     domeniu public - Strada Câmpului

Suprafața terenului care a determinat elaborarea documentației este de 15.000 mp., parcela cu numărul cadastral 8104/1/1/1/2; 8106/1/1/2; 8107/1/1/2, înscris în C.F. nr. 103304 Timișoara, proprietar ȘERBAN PETRU.

2.3.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul studiat se afla în folosință agricolă și este liber de construcții. Pe teren nu sunt plantații înalte, fiind utilizat preponderent pentru agricultură.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului

Terenul pe amplasament se prezintă aproximativ plan, având stabilitatea generală asigurată.

P.U.Z. - ZONA REZIDENȚIALA SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

9 Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71 Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

Din punct de vedere seismic, în conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 ș i harta de zonare seismică a teritoriului, amplasamentul studiat se încadrează în zona D cu perioada de colt TC = 1 și un coeficient seismic KS = 0,16, echivalentul gradului de intensitate seismică 7,5MKS față de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanță a construcției în cauză.

Adâncimea maximă de îngheț este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70 m - 0,80 m. Adâncimea de fundare a construcțiilor se va aprecia în funcție de structura construcției, de natura terenului, aceasta definitivându-se pentru fiecare obiect localizat amplasat.

2.4.  CIRCULAȚIA

9

În prezent, accesul pe teren se face din Strada Câmpului, propusă pentru reamanajare / sistematizare.

2.5.  OCUPAREA TERENURILOR

În prezent folosință terenului este agricola. Terenul nu prezintă zone de risc natural sau zone degradate.

2.6.  ECHIPAREA EDILITARĂ Alimentare cu apă și canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare, rețelele fiind amplasate de-a lungul străzii Câmpului, conform avizului nr. UR 010-01/2915/ 04.06.2010 / actualizat emis de SC Aquatim SA.

Gaze naturale

Conform avizului favorabil nr. 12915/10.06.2010 / actualizat eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., nu există rețele de alimentare cu gaze naturale în zonă.

Energie termică

Conform aviz de amplasament favorabil nr. UR 2010-0012915/ 08.06.2010 / actualizat emis de S.C. COLTERM S.A. nu există rețea de distribuție a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică și telefonie

Conform avizului favorabil emis de S.C. Enel Distribuție Banat S.A. nr. 544/31.05.2011, pe amplasament nu există rețele electrice proprietate a ENEL. Există rețele LEA 20KV amplasate în vecinătatea zonei studiate dar care nu afectează terenul proprietatea beneficiarului. Distanța de protecție față de acestea este de 12m. față de axul LEA 20 KV.

Conform aviz tehnic favorabil nr. 10324/26.05.2011 emis de S.C. Romtelecom S.A nr. 984/28.05.2010, pe amplasament nu există rețele sau echipamente de telecomunicații.

Conform aviz de amplasament nr. UR2010-01/2915/31.05.2010/actualizat, emis de R.A.T.T. nu există rețele aflate în proprietatea acesteia pe amplasament sau în vecinătate.

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii rețelelor de utilități existente.

2.7.  PROBLEME DE MEDIU

Relația cadrul natural - cadrul construit

În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având folosință în principal agricolă.

În acest moment și în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregătite pentru o dezvoltare coerentă de zone de locuire și funcțiuni complementare, este în continuă

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

creștere. Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

În prezent, zona nu este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalele de desecare. Sistemul de canale de desecare este funcțional și nu există riscuri de inundații.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Nu e cazul Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție

Nu e cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic

Nu e cazul.

2.8.  OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

9                                                                 9

Terenul din zona studiată este în cea mai mare parte privat, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiții, în principal locuințe individuale.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică.

 • 3.   PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.  PREVEDERI ALE P.U.G. TIMIȘOARA

La elaborarea prezentului plan urbanistic zonal s-au folosit datele publice din diversele documentații elaborate anterior, pentru zona studiată sau zonele învecinate.

Conform PUG Timișoara zona studiată și este încadrată în UTR 38 și UTR 39. În prezent funcțiunea zonei este de locuire, cu regim de înălțime P - P+2E, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea PUZ / PUD.

În conformitate cu documentațiile de urbanism enumerate mai sus, zona Câmpului s-a dezvoltat ca o zonă de locuințe individuale sau pentru maxim 2 familii, dar punctual s-au reglementat parcele / zone pentru locuințe colective sau alte funcțiuni.

Propunerile de reglementare s-au facut în corelare cu PUZ-ul aflat în curs de elaborare pe terenul vecin, spre sud și est, PUZ elaborat de către Primăria Timișoara.

3.2.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Cadrul natural al zonei studiate se caracterizează printr-un peisaj plat, de câmpie cu ușoare denivelări.

Prin zonificarea propusă se preconizează că amenajările urbanistice vor integra peisajul natural în funcțiunile urbane propuse, fără a il afecta major prin amplasarea viitoarelor construcții.

3.3.  MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

9

Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada propusă la limita de sud a parcelei, prevăzută pentru a avea un profil de 12 m., cu 2 benzi, amplasata jumătate pe terenul beneficiarului, iar jumătate pe terenul Primăriei Timișoara.

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

Se mai propun două străzi pe direcția nord - sud, cu lățimea de 12 m. Acestea vor continua traseele propuse prin PUZ -urile aprobate la nord de terenul studiat.

La dimensionarea profilelor stradale ale circulației rutiere majore s-a ținut seama de prevederea benzilor de circulație, pistelor de biciclete, trotuare, spații verzi și plantații de aliniament în lungul străzilor.

Toate străzile vor fi prevăzute cu rigole pentru scurgerea apelor pluviale, cu excepția celor care vor fi prevăzute cu sistem de canalizare pluvială.

Circulația pietonală

Circulația pietonală va fi asigurată pe trotuare cu lățimea de minim 1,00 m., amplasate în general pe ambele părți ale carosabilului.

Sistematizarea pe verticală

Dat fiind natura în general plană a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticală este destul de redus, lucrările rezumându-se la realizarea pantelor necesare scurgerii și colectării apelor meteorice la rigolele stradale.

Terenul este plan și nu necesită lucrări semnificative de sistematizare pe verticală.

Accese carosabile

Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se va face în corelare cu organizarea circulației majore, cu organizarea parcajelor și cu accesul pietonilor.

Este obligatorie asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație.

Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apărare contra incendiilor și protecției civile.

Vor fi respectate căile de intervenție pentru autospecialele de intervenție pentru stingerea incendiilor prevăzute în NORMATIVUL P 118/1998.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Suprafața terenului care face obiectul P.U.Z. este de 15.000 mp. amplasată în teritoriului intravilan al Municipiului Timișoara.

Se propune ocuparea etapizată a zonei concomitent cu realizarea drumurilor și a dotărilor tehnico-edilitare caracteristice unei zone de locuit.

Zonificarea funcțională a teritoriului este prezentată în planșa nr. 2 - Reglementări urbanistice, Zonificare.

Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Realizarea unei zone rezidențiale cu dotări complementare, cu clădiri în general S+P+2E, cu posibilitatea de prevedere a spatiilor libere la parter pentru funcțiuni compatibile cu locuirea.

Rezervarea terenurilor necesare realizării lucrărilor mari de infrastructură: modernizarea drumurilor clasificate, trasee noi propuse și realizarea legăturilor acestora în teritoriu. Valorificarea traseelor drumurilor și canalelor existente.

Rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă și canalizării, precum și a celorlalte utilități.

Asigurarea de spații verzi necesare zonei, plantații de protecție, spații verzi de aliniament de-a lungul străzilorcție.

Terenul proprietatea beneficiarului se va lotiza într-un număr total de 20 parcele, din care:

■      17 parcele pentru locuințe individuale sau cu maxim 2 apartamente;

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71 Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

 • ■      1 parcelă pentru locuințe colective cu lotul folosit în comun;

 • ■       1 parcelă pentru servicii, dotări, comerț;

 • ■      1 parcelă pentru zonă verde.

Funcțiunile complementare permise în zona de locuințe vor fi din gama:

 • ■  comerț (piețe agroalimentare, magazine, centre comerciale, alimentație publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, unități de prestări servicii)

 • ■   unități cazare și agroturism ( pensiuni, minihotel).

 • ■  dotări pentru educație (învățământ preșcolar, primar, gimnazial, alte institute de învățământ cu caracter privat),

 • ■   cultură (săli polivalente, săli de expoziție, cluburi, biblioteci).

 • ■  sănătate și asistență socială (dispensare, cabinete medicale private, cabinete de asistență socială, farmacii, etc.)

 • ■   sedii firme, activități și servicii pentru profesii liberale

 • ■  dotări de sport /agrement: săli și complexe sportive, piscine, bazine de înot, zone de recreare și agrement, baze turistice și de agrement, etc.

 • ■  spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri, oglinzi de apă.

INDICI URBANISTICI

Zona de locuire pana la 3 niveluri

P.O.T.max. = 35 %

C.U.T.max. = 1,20

Regim de inaltime max.= D/S+P+2E

Hcornisa=max 11 m pentru regim de inaltime D/S+P+2E

Zona de dotari

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 1,60

Regim de inaltime max.= D/S+P+3E

Hcornisa=max 14 m pentru regim de inaltime D/S+P+3E

Procentul de spații verzi de 25% din suprafața terenului, se va asigura prin prevederea unei parcele pentru zonă verde cu suprafața de 750 mp - 5% din teren, respectiv prin prevederea de zone verzi pe parcelele individuale astfel:

 • - pentru parcelele 3 - 19:    zonă verde 30% din suprafața fiecări parcele, adică în total

2.738 mp.

 • - pentru parcela 20:         zonă verde 12,96% din suprafața parcelei, adică 262 mp..

BILANȚ TERITORIAL - pentru zona studiată

Existent

Propus

- mp.-

%

- mp.-

%

Teren studiat

53.260

100,00

53.260

100,00

ZONA REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI

22.240

41,76

ZONA REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI - cladiri cu lotul folosit in comun

2.003

3,76

ZONA DOTARI, SERVICII

4.851

9,10

ZONA VERDE

10.577

19,86

DRUMURI PROPUSE

13.589

25,52

TOTAL:

53.260

100,00

53.260

100,00

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

BILANȚ TERITORIAL - pentru terenul proprietatea beneficiarului

Existent

Propus

- mp.-

%

- mp.-

%

Teren studiat

15.000

100,00

15.000

100,00

ZONA REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI

8.646

57,64

ZONA REZIDENTIALA CU REGIM DE INALTIME PANA LA 3 NIVELURI - locuințe colective, cladiri cu lotul folosit in comun

2.003

13,35

ZONA DOTARI, SERVICII

889

5,93

ZONA VERDE

750

5,00

DRUMURI PROPUSE

2.712

18,08

TOTAL:

15.000

100,00

15.000

100,00

Amplasarea construcțiilor pe parcelă

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile vor putea fi realizate în regim înșiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condiția de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3 m lățime

 • - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puțin egală cu jumătatea înălțimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m

Amplasarea construcțiilor față de limitele de spate ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 6 m față de limită;

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4 m față de limită sau pe limită dacă se alipesc altor construcții din parcela vecină, cu condiția să nu depășească înălțimea de 3m.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Zona studiată este echipată edilitar, rețelele majore fiind amplasate pe strada Câmpului.

A. Alimentare cu apă

Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile la parcelele propuse pentru a fi construite, va fi rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a rețelei de distribuție a municipiului Timișoara. Această extindere va face parte din sistemul major de alimentare cu apă a zonei de locuințe în curs de dezvoltare.

Rețeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât și asigurarea apei pentru incendiu.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

B. CANALIZARE

B.1. CANALIZARE MENAJERĂ

Sistemul de canalizare propus pentru zona este separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timișoara pe străzile propuse ale zonei. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop și va prelua doar apele uzate menajere pe care le va conduce la stația de epurare municipală Timișoara.

B.2. CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri din interiorul parcelelor vor fi colectate separat pe fiecare parcelă în câte un bazin de retenție cu volum de 3 m3, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Apele pluviale de pe drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate către un bazin de retenție cu capacitatea de 10 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi, iar surplusul va fi descărcat controlat în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Timișoara.

E. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TELEFONIE

Dezvoltarea rețelei de alimentare cu energie electrică se va face în etape, în funcție de apariția noilor consumatori. În prima etapă consumatorii se vor alimenta din rețelele existente în zonă, prin rezolvări punctuale.

Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită, pentru fiecare etapă, în studiile de soluție pe care le va elabora ELECTRICA pentru alimentarea noilor consumatori. Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

F. TELEFONIE ȘI TELEVIZIUNE ÎN CABLU

Operatorii de telecomunicații și televiziune prin cablu vor dezvolta rețele în zonă de la care se vor realiza branșamente individuale la locuințe și obiective cu funcțiuni complementare. La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare.

3.7.  PROTECȚIA MEDIULUI

9

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului sunt:

 • 3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

 • a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor. Elaborarea Planului Urbanistic Zonal.

Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenția de a crea o zona funcționala, in concordanta cu tendințele de dezvoltare locala.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecția mediului, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere,

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

la colectarea și transportarea deșeurilor

Amplasamentul în suprafața de 15.000 mp este situat intr-o zona cu bune premise de dezvoltare de tip urban, care necesită o reglementare a infrastructurii si a funcțiunilor. Funcțiunea principală va fi cea de locuire individuală și colectivă, iar funcțiunile complementare vor fi cele de drumuri de acces, circulații pietonale, zone verzi, dotări necesare zonei, servicii, dotări edilitare. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă - canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

 • b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ținut seama de prevederile PUZ- urile aprobate din zonă, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public”.

Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

 • - dezvoltarea unei zone rezidențiale, cu locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime maxim S/D+P+2E, respectiv S/D+P+3E;

 • - amplasarea unor dotari și servicii necesare zonei de locuințe;

 • - circulații auto;

 • - spații verzi și spații verzi de aliniament de-a lungul drumurilor.

 • c) Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților necesare desfășurării activităților propuse, optimizarea traficului. Implementarea planului ar rezolva atât cerințe socio-economice, cât si funcționale, armonizând cerințele cu potențialul zonei.

 • d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform prezentului plan propus, se vor desfășura doar activitatea cu impact nesemnificativ sau redus asupra mediului.

Influenta activităților asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Lucrările proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic Banat.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apa potabilă

Necesarul de apă la sursă se va asigura din rețeaua publică a municipiului Timișoara.

Apa uzată

Apele uzate menajere, sunt colectate de o rețea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la rețeaua de canalizare a municipiului Timișoara.

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

Caracteristicile apei uzate corespund concentrațiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

Apele pluviale de pe platformele betonate și clădiri din interiorul parcelelor vor fi colectate separat pe fiecare parcelă în câte un bazin de retenție cu volum de 3 m3, și vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi.

Apele pluviale de pe drumuri și trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate către un bazin de retenție cu capacitatea de 10 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi, iar surplusul va fi descărcat controlat în rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Timișoara.

d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier.

Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri :

 • - realizarea unei zone verzi de protecție de-a lungul străzii Câmpului;

 • - realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantații pe aliniament pentru îmbunătățirea capacitații de regenerare a atmosferei, protecția fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006.

d.3. Solul

Suprafața terenului studiat prin PUZ nu a fost cultivată în ultimii ani sau utilizată în alt mod. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului.

Prin realizarea proiectului , activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii:

 • - Surse specifice perioadei de execuție

 • - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuție a investiției nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

 • - Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și menajere.

In vederea eliminării posibilității impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri :

 • - Realizarea de spații adecvate - platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și a deșeurilor din ambalaje

 • - Lucrări de întreținere a solului în zonele verzi,cu plantații decorative.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezintă o sursă de poluare.

d.4. Zgomotul și vibrațiile

Prin realizarea proiectului, activitățile care pot fi considerate ca surse de zgomot și vibrații se împart in doua categorii:

 • a) Surse specifice perioadei de execuție

 • b) Surse specifice perioadei de exploatare

a) Întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcție este conceput în sensul încadrării în prevederile legale și conform prevederilor din STAS 10009/88.

d.5. Radiațiile - Activitățile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații.

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71 Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

e.1. Managementul deșeurilor

In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deșeuri rezultate ca urmare a activității desfășurate:

 • - Deșeuri din construcții - în faza de execuție

 • - Deșeuri menajere și asimilabile celor menajere,

Deșeurile din construcții se vor colecta în containere metalice și se vor gestiona de către societățile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării și predării către societățile autorizate de salubritate a deșeurilor generate pe amplasament în fazele de execuție a proiectului.

Deșeurile menajere vor fi colectate in containere inscripționate cf. Ordinului 1281/2005, stocate temporar în spații delimitate, pe platforme betonate, cu aceasta destinație și eliminate prin societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate.

Deținătorii/producătorii de deșeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 - vor avea obligația să predea deșeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfășoară operațiuni de valorificare și/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deșeuri.

e.2. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece lucrările și activitățile proiectate sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Din desfășurarea activității propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanțe toxice si periculoase.

e.3. Protecția calității apelor

Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus .

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 352/2005 .

e.4. Protecția calității aerului

Pentru îndeplinirea obiectivelor in domeniul protecției aerului se vor respecta prevederile Ordinului MAPAM 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor in suspensie si monoxidului de carbon in aerul înconjurător.

Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare.

Plantațiile pe spațiul verde au atât un rol estetic de protecție, cat și de ameliorare a climatului si calității aerului.

e.5. Protecția solului

Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului propus de 35%. Prin activitățile propuse nu se suspicionează un impact asupra solului sau subsolului. S-au prevăzut măsurile adecvate pentru a nu se infiltra în sol substanțe organice poluante.

Amplasament: Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

Beneficiar:     ȘERBAN PETRU

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare, precum și legislația în vigoare.

 • 3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

 • b) natura cumulative a efectelor - nu este cazul.

 • c) natura transfrontaliera a efectelor - nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umana

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate. Lucrările proiectate nu influențează negativ așezările umane și în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • e) mărimea si spațialitatea efectelor - nu este cazul

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural: In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecție avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depășesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv - nu e cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional - nu e cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile din domeniul public al primăriei. Terenurile aferente drumurilor propuse vor trece în domeniul public. Alte obiective de utilitate publică sunt rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • ■  încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

 • ■  corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent în zonele adiacente;

 • ■  asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare privitor la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Conform legislației în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate și se aprobă de Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă, devenind prin aprobarea sa, act ale administrației publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabilește odată cu aprobarea sa.

Întocmit,

Arh. Laura Mărculescu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ

Zona rezidențială și funcțiuni complementare

Timișoara, Strada Câmpului nr. 71

1. DISPOZIȚII GENERALE

ROLUL R.L.U.

Articolul 1 - ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

 • 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată.

 • 2) Regulamentul local de urbanism stabilește, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora.

 • 3) Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la zona cu o suprafață de teren de 1,50 ha, parcela cu nr. topografic 8104/1/1/1/2; 8106/1/1/2; 8107/1/1/2, situată în teritoriul intravilan al municipiului Timișoara, pe strada Câmpului nr. 71.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal:

Legea nr.350/2001 privina amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată

H.G. 525 / 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate conform legii, în cazul de față:

PUG - Planul urbanistic general al Municipiului Timișoara

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 - DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan.

Zonificarea funcțională propusă prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa Reglementări urbanistice - zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcționale.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Articolul 3 - Terenuri agricole din extravilan

Nu este cazul.

Articolul 4 - Terenuri agricole din intravilan

Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Articolul 5 - Suprafețe împădurite

Nu este cazul.

Articolul 6 - Resurse de apa și platforme meteorologice

Nu este cazul.

Articolul 7 - Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 8 - Expunerea la riscuri naturale

Amplasarea oricărei construcții față de canalele de desecare se va face avându-se în vedere respectarea zonei de protecție a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

Articolul 9 - Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 10 - Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la rețelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale), unde acestea există.

Articolul 11 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominată a zonei, stabilită prin Planul Urbanistic Zonal.

Articolul 12 - Procentul de ocupare a terenului

In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la:

 • - pentru zona de locuinte individuale P+2E se prevede POT maxim de 35%, iar pentru zona cu functiuni complementare de maxim 40%.

 • - pentru zona de locuit CUT este de maxim 1,20, iar pentru cea cu functiuni complementare de 1,60.

Articolul 13 - Lucrări de utilitate publică

 • 1) Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 14 - Orientarea față de punctele cardinale

 • 1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei 3 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

 • 2) Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord.

 • 3) Amplasarea construcțiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h

Articolul 15 - Amplasarea față de drumuri publice

Se va respecta articolul 18) din Regulamentul general de urbanism - RGU

Articolul 16 - Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR

Lucrarile de investitii ale agentilor economice si ale institutiilor publice, care afecteaza zona de protectie infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" si al Ministerului Transporturilor.

Articolul 17 - Amplasarea față de aliniament

In zona arterelor colectoare majore cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 18 - Amplasarea în interiorul parcelei

 • 1) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile vor putea fi realizate în regim înșiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condiția de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3 m lățime

 • - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puțin egală cu 3 m.

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 536 din 1997.

 • 2) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 10 m față de limită;

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

 • 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 19 - Accese carosabile

 • 1) Numărul și configurația acceselor se determină în cadrul zonei studiate în funcție de destinația clădirilor, conform anexei 4 la RGU.

 • 2) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

 • 3) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 20 - Accese pietonale

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale (trotuare, strazi pietonale, piete pietonale), potrivit importantei si destinatiei constructiei.

 • 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 21 - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară

 • 1) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat.

 • 2) Lipsa echiparii cu retele de apa si canalizare conduce la obligativitatea adoptarii unor solutii locale (puturi pentru alimentarea cu apa si fose septice pentru preluarea apelor uzate, etc.), cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice.

Articolul 22 - Realizarea de rețele edilitare

Investitorul sau beneficiarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare necesareracordării la rețelele de apă, canal, electricitate, gaz, telefon, etc..Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor

Articolul 23 - Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel. Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCTIILOR

Articolul 24 - Parcelarea

 • 1) Proprietarii terenului supus parcelării vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură, suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, piețe, alei.

 • 2) Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare obținerii unor loturi construibile cu suprafața minimă de 500 mp..

Articolul 25 - Înălțimea construcțiilor

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.

Articolul 26 - Aspectul exterior al construcțiilor

 • 1) Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor care prin aspect ahitectural, conformare și amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, volumetrie și aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

 • 2) Fatadele laterale si posterioare se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

 • 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 27 - Parcaje

 • 1) Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU.

 • 2) Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice.

 • 3) Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • 4) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluienta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

 • 5) Amplasarea garajelor la aliniamentul stradal este permisă numai în cazul în care acestea sunt înglobate sau alipite construcției principale. Garajele izolate vor fi retrase față de aliniament cu minimum 3,0 m.

Articolul 28 - Spații verzi și plantate

 • 1) Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații vezi și plantate, în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei 6 din Regulamentul General de Urbanism RLU.

 • 2) Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata cel puțin 20% din suprafața terenului ca spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de spațiu liber în jurul construcției

 • 3) Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati.

 • 4) Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiilor verzi aferente circulațiilor carosabile și a dotărilor edilitare comune.

Articolul 29 - Împrejmuiri

 • 1) Înălțimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăși 2,00 m. De la casă până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace, cu o înălțime de max. 2,00 m. Înălțimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 -60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă.

 • 2) Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atat spre aliniamentul stradal, cat si intre proprietati. Gardul viu folosit ca imprejmuire intre doua proprietati va avea o inaltime de minim 2.0 m , fiind pozitionat la 0.50 m. de linia despartitoare a celor doua proprietati.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de unități funcționale: L - Locuire - de tip permanent în sistem individual și colectiv, cu regim de înălțime maxim P+2E. IS - Instituții și servicii: sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizații culturale și științifice, sucursale sau filiale ale unor unități financiar-bancare și de asigurări), educație (învățământ preșcolar, primar, gimnazial, alte institute de învățământ cu caracter privat), sănătate și asistență socială (dispensare, cabinete medicale private, farmacii, etc.), cultură (săli polivalente, edituri, cluburi, biblioteci ) comerț, servicii comerciale, birouri profesiuni liberale

C - Căi de comunicație:      tramă stradală formată din străzi majore, străzi principale, străzi

secundare, cu zonele aferente: trotuare, piste de bicicliști, zone verzi și plantații de aliniament, parcări

SP - Spații plantate, agrement, sport:      zone de recreare și agrement, piscine, bazine de

înot, parcuri, spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber etc., zone verzi, perdea de protecție, plantații de aliniament

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Lm - locuirea

1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - unitatea funcțională de locuire conține:

Lm - subunitate funcțională a locuințelor individuale sau cu max. 2 ap. propuse.

Articolul 2     Funcțiunea dominantă a unității este locuirea cu caracter permanent în regim individual și

colectiv.

Articolul 3      Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: instituții și servicii, căi de comunicație,

spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 4     Utilizări permise - locuințe individuale sau colective, cu regim de înălțime maxim P+2E,

amplasate înșiruit, cuplat sau izolat, instituții și servicii (comerț, alimentație publică, prestări servicii), rețea stradală nouă, modernizare și lărgire drumuri existente de exploatare, parcaje, spații plantate, oglinzi de apă, platforme de gospodărie comunală, echipare edilitară (branșamente la rețeaua de apă, racorduri la canalizarea publică, stații de pompare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, telefonizare).

Articolul 5      Utilizări permise cu condiții : nu este cazul.

Articolul 6      Interdicții temporare de construire: nu este cazul.

Articolul 7      Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - în zona culoarului de protecție a rețelelor electrice - LEA 220 kV (55m), LEA 20 kV (24 m), în zona de protecție a posturilor de transformare,

 • - în zona de protecție a stațiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituție deținătoare),

 • - pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. și în zona acestora de protecție (conform aviz instituție deținătoare),

 • - pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație interioare (străzi majore, principale, secundare) stabilite în PUZ.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8      Terenuri agricole din extravilan - nu este cazul.

Articolul 9      Terenuri agricole din intravilan - autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole

din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice - locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice - LEA 220 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - locuirea este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - locuirea este permisă cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni (instituții și servicii, unități de producție și depozitare, căi de comunicație, spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară).

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - locuirea este permisă cu condiția ca POT să nu depășească 35 % din suprafața parcelei, CUT= 1,20, pentru locuințe P+2E maxim.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică - locuirea este permisă pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16 Orientarea față de punctele cardinale - locuirea este permisă cu respectarea orientării corecte față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).

Articolul 17    Amplasarea față de drumuri publice - locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras față de căile de circulație propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor proiectate.

Articolul 18    Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: nu este cazul.

Articolul 19    Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 20    Amplasarea față de aliniament

 • 1) In zona arterelor colectoare majore cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

 • 2) In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei

 • 1) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile construite în regim înșiruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi;

 • - clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin 3.0 metri;

 • - clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 536 din 1997.

 • 2) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 10.0 metri.

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile

 • 1) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

 • - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • - locuințele înșiruite vor avea asigurat un acces pe parcelă de minim 3,0 metri lățime.

 • 2) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 23 Accese pietonale - pentru fiecare parcelă trebuie asigurate accese pietonale.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - locuirea este permisă cu asigurarea racordării la rețelele publice de echipare edilitară, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare - locuirea este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - locuirea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea

- pentru cladiri cuplate si izolate, parcela va avea un front la strada de minim 12,0m, o suprafata de minim 500 mp si o adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

 • - pentru clădiri înșiruite, parcela va avea un front la strada de minim 8,0m, o suprafața de minim 150 mp si o adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

Articolul 28    Înălțimea construcțiilor - înălțimea maximă a clădirilor la cornișă va fi pentru P+2E / 11

metri.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor

 • - clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

 • - clădirile de locuit pot fi prevăzute cu acoperiș (șarpantă) din țiglă sau tablă, cu panta de maxim 45° sau cu terasă;

 • - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30 Parcaje - se va asigura minim 1 loc de parcare pe fiecare parcelă.

Articolul 31     Spații verzi și plantate - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă

vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 200 mp;

- pe fiecare parcelă se va asigura o zonă verde de 20% din suprafața acesteia.

Articolul 32 Împrejmuiri - pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.).

Lm1 - locuirea

1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1      Tipuri de subunități funcționale - unitatea funcțională de locuire conține:

Lm1 - subunitate funcțională a locuințelor colective (condominiu) propuse.

Articolul 2     Funcțiunea dominantă a unității este locuirea cu caracter permanent în regim colectiv

(condominiu).

Articolul 3      Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: instituții și servicii, căi de comunicație,

spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 4     Utilizări permise - locuințe individuale sau colective, cu regim de înălțime maxim P+2E,

amplasate înșiruit, cuplat sau izolat, instituții și servicii (comerț, alimentație publică, prestări servicii), rețea stradală nouă, modernizare și lărgire drumuri existente de exploatare, parcaje, spații plantate, oglinzi de apă, platforme de gospodărie comunală, echipare edilitară (branșamente la rețeaua de apă, racorduri la canalizarea publică, stații de pompare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, telefonizare). Articolul 5      Utilizări permise cu condiții : nu este cazul.

Articolul 6      Interdicții temporare de construire: nu este cazul.

Articolul 7      Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - în zona culoarului de protecție a rețelelor electrice - LEA 220 kV (55m), LEA 20 kV (24 m), în zona de protecție a posturilor de transformare,

 • - în zona de protecție a stațiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituție deținătoare),

 • - pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. și în zona acestora de protecție (conform aviz instituție deținătoare),

 • - pe culoarele rezervate amplasării rețelei de căi de comunicație interioare (străzi majore, principale, secundare) stabilite în PUZ.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8      Terenuri agricole din extravilan - nu este cazul.

Articolul 9      Terenuri agricole din intravilan - autorizarea executarii construcțiilor pe terenurile agricole

din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice - locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice - LEA 220 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - locuirea este permisă cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - locuirea este permisă cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni (instituții și servicii, unități de producție și depozitare, căi de comunicație, spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară).

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - locuirea este permisă cu condiția ca POT să nu depășească 35 % din suprafața parcelei, CUT= 1,20, pentru locuințe P+2E maxim.

În construcția propusă se vor realiza maxim 30 de apartamente.

Articolul 15    Lucrări de utilitate publică - locuirea este permisă pe terenuri care nu sunt ocupate cu

canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16 Orientarea față de punctele cardinale - locuirea este permisă cu respectarea orientării corecte față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic).

Articolul 17 Amplasarea față de drumuri publice - locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras față de căile de circulație propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor proiectate.

Articolul 18    Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR: nu este cazul.

Articolul 19    Amplasarea față de aeroporturi: nu este cazul.

Articolul 20    Amplasarea față de aliniament

 • 1) In zona arterelor colectoare majore cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

 • 2) In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniament.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei

 • 1) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5.0 metri;

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 536 din 1997.

 • 2) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 10.0 metri.

 • - construcțiile anexe se vor amplasa la cel puțin 4m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 3 m.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile

 • 1) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie:

 • - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate;

 • - locuințele înșiruite vor avea asigurat un acces pe parcelă de minim 3,0 metri lățime.

 • 2) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 23 Accese pietonale - pentru fiecare parcelă trebuie asigurate accese pietonale.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - locuirea este permisă cu asigurarea racordării la rețelele publice de echipare edilitară, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare - locuirea este permisă cu condiția conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - locuirea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea

 • - pentru cladiri cuplate si izolate, parcela va avea un front la strada de minim 12,0m, o suprafata de minim 500 mp si o adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

Articolul 28    Înălțimea construcțiilor - înălțimea maximă a clădirilor la cornișă va fi pentru P+2E / 11

metri.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor

 • - clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

 • - clădirile de locuit pot fi prevăzute cu acoperiș (șarpantă) din țiglă sau tablă, cu panta de maxim 45° sau cu terasă.

 • - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30 Parcaje - se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare apartament și un spor de 15%, conform anexei 2 din RLU aferent PUG Timișoara.

Articolul 31     Spații verzi și plantate - spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă

vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 200 mp;

- pe parcelă se va asigura o zonă verde de 20% din suprafața acesteia.

Articolul 32 Împrejmuiri - pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare, etc.).

IS - instituții, servicii și comerț

1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - unitatea funcțională de instituții, servicii și comerț conține IS - subunitate funcțională a instituțiilor și serviciilor propuse

Articolul 2      Funcțiunea dominantă a unității este de instituții, servicii și comerț.

Articolul 3     Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: locuire, comerț, căi de comunicație,

spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR:

Articolul 4      Utilizări permise - instituții, servicii și comerț, locuire, străzi, parcaje, spații plantate,

platforme de gospodărie comunală, echipare edilitară.

Articolul 5      Utilizări permise cu condiții: nu este cazul.

Articolul 6      Interdicții temporare : nu este cazul.

Articolul 7      Interdicții definitive (permanente) de construire:

 • - în zona culoarului de protecție a rețelelor electrice - LEA 20 kV (24 m);

 • - în zona de protecție a stațiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituție deținătoare),

 • - pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. și în zona acestora de protecție;

 • - pe culoarele rezervate amplasării străzi.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8      Terenuri agricole din extravilan : nu este cazul.

Articolul 9      Terenuri agricole din intravilan: autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din

intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - instituțiile și serviciile se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice - instituțiile și serviciile se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele de protecție ale rețelelor electrice - LEA 220kV, LEA 110kV, LEA 20kV, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare).

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - instituțiile și serviciile se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a se efectua, parțial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branșament de apă, racord la canalizare, branșament de gaz, racord la rețeaua electrică).

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - instituțiile și serviciile se pot amplasa cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni (locuire, unități de producție și depozitare, căi de comunicație, spații plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară).

Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - pentru amplasarea instituțiilor și serviciilor este 40 %, CUT= 1,60.

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică - instituțiile și serviciile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicație, rețele edilitare).

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16    Orientarea față de punctele cardinale - instituțiile și serviciile se vor amplasa cu respectarea

orientării corecte față de punctele cardinale (însorire, iluminat natural), conform anexei 3 din RGU.

Articolul 17 Amplasarea față de drumuri publice - instituțiile și serviciile se vor amplasa retras față de căile de circulație propuse (străzi principale, secundare), față de canalele de desecare, cu respectarea profilelor proiectate.

Articolul 18    Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR : nu este cazul.

Articolul 19    Amplasarea față de aeroporturi : nu este cazul.

Articolul 20 Amplasarea față de aliniament

 • 1) In zona arterelor colectoare majore cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

 • 2) In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 5,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei

 • 1) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

 • - clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 536 din 1997.

 • 2) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

 • - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 10.0 metri.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile

 • 1) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie.

 • 2) Autorizarea execuției construcțiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 23 Accese pietonale - pentru fiecare parcelă trebuie asigurate accese pietonale.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - instituțiile și serviciile vor fi asigurate cu racorduri la rețelele publice de echipare edilitară: alimentare cu apă, canalizare, rețele electrice, rețele de gaz.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare - instituțiile și serviciile se vor amplasa cu condiția conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branșament la rețeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branșament electric, branșament de gaz, branșament telefonic, suportate în întregime de investitori sau beneficiari.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - instituțiile și serviciile se vor amplasa cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea - institutiile si serviciile se vor amplasa pe parcele dimensionate in conformitate cu noua functiune, dar nu mai mici de 600 mp. cu respectarea procentului de ocupare a terenului reglementat prin PUZ.

Articolul 28     Înălțimea construcțiilor - pentru clădirile de instituții și servicii inaltimea maximă la cornișă

este de 14m / S+P+3E.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor - clădirile pentru instituții și servicii vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30 Parcaje - instituțiile și serviciile trebuie să beneficieze de spații de parcare și garare, în funcție de destinația construcțiilor și de numărul de utilizatori, în garaje sau pe platforme, în interiorul parcelei, conform anexei 2 din RLU aferent PUG Timișoara.

Articolul 31     Spații verzi și plantate - instituțiile și serviciile trebuie să beneficieze de necesarul de spații

verzi și plantate, în funcție de destinație și capacitate, conform anexei 6 din RGU.

Articolul 32 Împrejmuiri - pentru instituții și servicii sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălțimea spre stradă de maxim 2,5 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetație agățătoare).

C - căi de comunicație

1. GENERALITĂȚI:

Articolul 1 Tipuri de subunități funcționale - unitatea funcțională de căi de comunicație conține C -subunitate funcțională a căilor de comunicație existente și propuse.

Articolul 2     Funcțiunea dominantă a unității este de căi de comunicație rutiere existente (drumuri de

exploatare) și propuse ( străzi principale, secundare).

Articolul 3      Funcțiunile complementare admise ale unității sunt: spații plantate, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ A TERENURILOR :

Articolul 4      Utilizări permise - rețea stradală nouă, modernizare și lărgire drumuri existente, parcaje,

trotuare, spații plantate, echipare edilitară.

Articolul 5      Utilizări permise cu condiții - în zona de protecție a căii ferate (100 m de la limita

cadastrală) și în cazul subtraversărilor sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, cu avizul SNCFR.

Articolul 6      Interdicții temporare - de construire: nu este cazul.

Articolul 7      Interdicții definitive - de construire : pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F.

și în zona acestora de protecție.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit:

Articolul 8     Terenuri agricole din extravilan - nu este cazul.

Articolul 9     Terenuri agricole din intravilan - căile de comunicație se pot amplasa pe terenuri agricole

din intravilan.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public:

Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale - căile de comunicație se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale).

Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice- caile de comunicatie se pot amplasa in zone neexpuse la riscuri tehnologice.

Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare - căile de comunicație se vor amplasa cu condiția stabilirii obligației de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor rețelelor de echipare edilitară necesare care vor deservi toate obiectivele din zonă.

Articolul 13 Asigurarea compatibilității funcțiunilor - căile de comunicație se pot amplasa cu condiția asigurării compatibilității cu celelalte funcțiuni.

Articolul 14    Procentul de ocupare a terenului : nu este cazul.

Articolul 15    Lucrări de utilitate publică - căile de comunicație se vor amplasa pe terenuri care nu sunt

ocupate cu canale de desecare și pe alte terenuri.

Reguli de amplasare și retragerile minime obligatorii:

Articolul 16    Orientarea față de punctele cardinale : nu este cazul.

Articolul 17    Amplasarea față de drumuri publice : nu este cazul.

Articolul 18    Amplasarea față de căi ferate din administrația SNCFR : nu este cazul..

Articolul 19    Amplasarea față de aeroporturi : nu e cazul.

Articolul 20    Amplasarea față de aliniament - Se vor respecta profilurile transversale din PUZ.

Articolul 21    Amplasarea în interiorul parcelei - căile de comunicație se vor amplasa conform PUZ,

astfel încât să se asigure accesul mijloacelor de intervenție în interiorul parcelei.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Articolul 22 Accese carosabile - căile de comunicație se vor amplasa astfel încât să asigure accese carosabile la drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere, pentru toate obiectivele.

Articolul 23 Accese pietonale - căile de comunicație se vor amplasa astfel încât să se asigure accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea edilitară:

Articolul 24 Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară - se va asigura evacuarea centralizată a apelor pluviale de pe căile de comunicație.

Articolul 25 Realizarea de rețele edilitare - căile de comunicație se vor amplasa cu condiția asigurării posibilității conectării la rețelele edilitare, o dată cu realizarea acestora.

Articolul 26 Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare - rețelele de apă, canalizare, drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor:

Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul.

Articolul 28    Înălțimea construcțiilor : nu este cazul.

Articolul 29 Aspectul exterior al construcțiilor : Căile de comunicație vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri:

Articolul 30 Parcaje - căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinația construcțiilor adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

Articolul 31     Spații verzi și plantate - căile de comunicație vor beneficia de necesarul de spații verzi și

plantate, în funcție de destinație și capacitate, precum și de plantații de aliniament.

Articolul 32 Împrejmuiri : nu este cazul.

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

În cadrul Planului Urbanistic Zonal unitățile teritoriale de referință s-au delimitat după criterii de omogenitate morfologică și funcțională, ținând cont de limite cadastrale și pricipalele căi de comunicație. S-au identificat următoarele 3 UTR-uri:

UTR 1         Zonă locuire și funcțiuni complementare (Lm)

UTR 2        Zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare (Lm1)

UTR 3         Zonă cu funcțiuni de dotare a zonei de locuit și spații verzi amenajate (IS)

Întocmit,

Arh. Laura Mărculescu

UCL 32$

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEF

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ SI CADASTRU

NR.UR2011-013860/28.07.2011

Către,

Biroul Dezvoltare Urbana si Avizare PUZ/PUD

Având in vedere adresa Dvs., înregistrata la noi cu numărul de mai sus, prin care

o riîferent'p? fie es înrefete nentrt! nerrele ri! nr rerle^tre! 494RnPJ nr iTinn

vechi 8104/l/l/l/2;8106/l/l/2; 8107/1/1/2) înscrisa in CF 424508 Timișoara unde suprafața masurata este mai mare decât cea înscrisa în CF si unde s-a propus rectificarea in plus va comunicam ca am înaintat o adresa OCPI Timiș prin care am solicitat remedierea situației prin modificarea limitelor-astfel incat parcela vecina sa nu-si modifice suprafața înscrisa in cartea funciara deoarece prin documentația avizata cu nr.102908/15.07.2011 privind dezlipirea parcelei cu nr. topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1


!   1211 m

"x- T\ ) /                                    -

zx/x/\W^\/ \7\X

7 / 100I02J 1 /

/

'^“f^OO.OO m2

\ / s n /   r^>                                / i       =

/X g\

500.08 m2/ J     j      /                                            .        I =


XXWX

100.28

■        l°°J8

Z^A^^ Jx?0-0^/

X XK X za¥

3$ 4* JSm.

WO.48^

\Xa/ / w  <vwv\ /x \

V*w

. fJ“—

(00)^

X&200X2

C>wf

r?


rn

Cc      /

/ fs              Xsss^---~ /©Z

/ /       — \

500.18

Ăl /

\Z®'

Vb \ rn

\B H

—- /

500.03 m2 7

«X © /\

J ci\ \BC1 ’

lx

i a

A < ® =

? C1 ^>       T"-K

—  7\

0V7

500^4 m2


< J

cc

|"nC


/ B

/ C1 1

1 C2ni

/ Ag

_ 1 1

Cc

' /

~] 1


VERIFICATOR:

| ls,lt—A,B,C,D,E,F

Referat nr./data:

SX WL W1 MX

TIMIȘOARA

\dresa: Timișoara, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, ap. 1, tel. 0356106796

Beneficiar:        _   .      _ ,

Serban Petru

Amplasament:

Timișoara, str. Câmpului, nr. 71, jud. Timiș

Nr. pr:

04068

/2010

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara: 1:500

Denumire proiect:

Zona pentru locuințe si funcțiuni complementare

Faza:

întocmit:

ing. Alin Cosa

PUZ

Verificat:

ing. Alin Cosa

Data:

PLAN DE SITUAȚIE

Pl.nr.

Aprobat:

ing. Alin Cosa

09.2010

Instalații edilitare

01 —Ed[Nr

I X

/Jlcc\

ir

\ \ A

\ C1

z. \ Cc

\ 1Ji *\

i

i

i

A

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA              REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

proiectare pentru construcții

Str. Carpati nr. 15, Timișoara

Beneficiar:

SERBAN PETRU

Proiect nr.

6.02/67/2010

Amplasament:

Strada Câmpului nr. 71, Timișoara

Faza:

P.U.Z.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

scara:

1:1000

Obiect:

ZONA PENTRU LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

SEF PROIECT

Arh. Glad Tudora

Rev.

1

ÎNTOCMIT

Arh. Laura Marculescu

data:

mai 2011

Titlu planșa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Planșa nr.

04

DESENAT

Arh. Laura Marculescu