Hotărârea nr. 326/2011

326/27.09.2011 pentru modificarea perioadei evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 - privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara
Hotararea Consiliului Local 326/27.09.2011
pentru modificarea perioadei evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 - privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 20541/16.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Protocolului de Înfrăţire între oraşul Szeged (Ungaria) şi oraşul Timişoara (România) din 27 ianuarie 1998;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 283/26.07.2011 privind aprobarea organizării unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliul Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timişoara şi alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timişoara;
Luând în considerare adresa Consiliului Local Szeged, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2011-180/16.09.2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi lit. e), alin. (4) lit. a) şi alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011, care va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se aprobă organizarea unei şedinţe comune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al oraşului înfrăţit Szeged din Ungaria la Timişoara în cursul anului 2012."

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

BIROUL COOPERARE INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

SC2011 - 20541/16.09.2011

REFERAT

Pentru modificarea perioadei evenimentului care face obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 - privind aprobarea organizării unei ședințe comune a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a Consiliul Local al orașului înfrățit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timișoara și alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timișoara

În baza relațiilor de înfrățire dintre Municipiul Timișoara și orașul Szeged din Ungaria, s-au organizat alternativ la Timișoara și la Szeged întâlniri periodice - anual sau la fiecare doi ani - între reprezentanții autorităților publice locale din cele două orașe. În cadrul acestor întâlniri au loc ședințe comune ale celor două consilii locale, aprobarea unor proiecte comune, discuții între reprezentanți ai unor departamente omoloage din cele două Primării cu privire la proiectele de colaborare în curs și propuneri de colaborare în noi domenii de interes pentru orașe, precum și diverse acțiuni cu caracter cultural.

Întrucât anul acesta ședința comună a consiliilor locale urma să aibă loc la Timișoara, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 - privind aprobarea organizării unei ședințe comune a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a Consiliul Local al orașului înfrățit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timișoara și alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timișoara, iar, în urma discuțiilor avute cu reprezentanții orașului Szeged, a fost propusă organizarea acesteia în perioada 28-29 octombrie 2011.

Ulterior, prin adresa primită de la Consiliul Local din Szeged, înregistrată cu nr. CDD2011-180/16.09.2011, am fost informați că datorită unui program foarte încărcat, Consiliul Local Szeged nu se va putea deplasa la Timișoara în toamna anului curent pentru ședința comună și propune amânarea ședinței pentru anul 2012.

Luând în considerare cele menționate mai sus,

PROPUNEM spre aprobare:

1. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011, care va avea următorul cuprins: „Art. 1. Se aprobă organizarea unei ședințe comune a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a Consiliului Local al orașului înfrățit Szeged din Ungaria la Timișoara în cursul anului 2012.”

2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 26.07.2011 rămân nemodificate.

Director executiv

Șef birou

Diana Donawell


Întocmit

Cons. Maria Telbis


Arh. Aurelia Junie

Director Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu

Avizat juridic Cons. Jur. Sorin Chira